Forbrydelser

Forbrydelser

og andre strafbare forhold

Forbrydelser og andre strafbare forhold er en systematisk fremstilling af reglerne om de enkelte lovovertrædelser. Bogen henvender sig såvel til studerende som praktikere og andre interesserede.

Pris: 469,00 kr.
Køb

Læs mere

Forbrydelser og andre strafbare forhold indeholder en grundlæggende gennemgang af regler og love om de enkelte lovovertrædelser. Udgangspunktet tages i straffeloven, og stof fra andre love trækkes ind, hvor det er relevant.

Fremstillingen er kompakt og skrevet i et lettilgængeligt sprog. Den henvender sig såvel til studerende som praktikere og andre interesserede. Til illustration af de behandlede emner er der i teksten medtaget korte referater af nyere retspraksis. Bogen indeholder desuden et udførligt sagregister og en paragrafnøgle, der gør den velegnet som opslagsværk.

Bogen indeholder bidrag fra Anders Dorph, Hanne Rahbæk, Jens Røn,  Thomas Rørdam og Jørn Vestergaard med sidstnævnte som redaktør. Alle forfattere er eller har været undervisere ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

Bogen er tidligere udgivet under navnet Strafferet – Forbrydelser og andre strafbare forhold, men har i 2. udgave taget en let navneforandring.

2. udgave er fuldt opdateret med hensyn til ny lovgivning, ny retspraksis og ny litteratur.

Om forfatterne

Anders Dorph er sekretariatsleder for Rigspolitiets Direktionssekretariat og ekstern lektor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet. Som kursuslektor varetager han desuden undervisning i faget Forbrydelserne på den juridiske kandidatuddannelse. Han har tidligere været ansat i Justitsministeriet, hvor han bl.a. har været ministersekretær og sekretær for en arbejdsgruppe om ungdomskriminalitet. Han har senest været advokaturchef i Københavns Politi.

Hanne Rahbæk er advokat (H) og partner i advokatfirmaet Nyborg & Rørdam. Hun er medlem af Advokatrådets strafferetsudvalg og er medlem af Strafferetsplejeudvalget nedsat af justitsministeren. Hun har tidligere været medlem af Advokatrådet og bestyrelsen for Københavns Advokatforening. Se nrlaw.dk.

Jens Røn er statsadvokat ved Rigsadvokaten og ekstern lektor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet. Som kursuslektor varetager han desuden undervisning i faget Forbrydelserne på den juridiske kandidatuddannelse. Han har udgivet en række artikler samt bøger om aktindsigt i strafferetsplejen og om politi- og domstolsreformen. Han har tidligere været kontorchef i Justitsministeriet, Strafferetskontoret.

Thomas Rørdam er højesteretsdommer. Han har tidligere været partner i advokatfirmaet Nyborg & Rørdam samt ekstern lektor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet. Som forsvarer medvirkede han bl.a. i Plejebosagen og sagen mod Blekingegadebanden. Han er medlem af hovedredaktionen for Karnovs Lovsamling og medforfatter til kommentarer vedrørende nogle af retsplejelovens bestemmelser om strafferetsplejen. Han er forfatter til bogen Forsvareren samt medforfatter til en bog om panteret og har udgivet en række artikler om bl.a. strafferetlige emner.

Jørn Vestergaard er professor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, og er tillige fakultetets prodekan. Han har bl.a. udgivet bogen Strafferetlige sanktioner samt et stort antal publikationer om strafferetlig beskyttelse af børn og unge, antiterrorlovgivning, europæisk strafferetligt samarbejde, internationale retsopgør, dødshjælp, mv. Han er aktiv i internationale forskersamarbejder og er leder af en forskningsgruppe om europæisk og international strafferet. Han er medlem af bestyrelsen for Domstolsstyrelsen. Se jura.ku.dk/jv

Kapiteloversigt

1. De strafbare forhold og strafferettens kilder
Jørn Vestergaard

2. Forbrydelser mod liv og legeme mv.
Jørn Vestergaard

3. Fareforvoldelse, tilsidesættelse af hjælpepligter mv.
Jørn Vestergaard

4. Forbrydelser mod den personlige frihed mv.
Jørn Vestergaard

5. Almenfarlige forbrydelser og almenskadelige handlinger
Jørn Vestergaard

6. Forbrydelser mod den offentlige myndighed mv.
Hanne Rahbæk

7. Forbrydelser mod den offentlige orden og fred
Hanne Rahbæk

8. Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv.
Jørn Vestergaard

9. Seksualforbrydelser
Anders Dorph

10. Forbrydelser i familieforhold
Anders Dorph

11. Falsk forklaring og falsk anklage mv.
Thomas Rørdam

12. Forbrydelser vedrørende betalingsmidler
Jens Røn

13. Dokumentforbrydelser mv.
Jens Røn

14. Formueforbrydelser
Jens Røn

15. Betleri og skadelig erhvervsvirksomhed
Anders Dorph

16. Statsforbrydelser
Jørn Vestergaard

17. Terrorisme mv.
Jørn Vestergaard

18. Fredskrænkelser mv.
Thomas Rørdam

19. Bødeansvar for juridiske personer mv.
Jørn Vestergaard

Forbrydelser - og andre strafbare forhold
Anders Dorph, Hanne Rahbæk, Jens Røn, Jørn Vestergaard & Thomas Rørdam
Redigeret af: Jørn Vestergaard
2. udgave 2013
Hæftet
ISBN: 9788713050420
294 sider
Pris: 469,00 kr.
Udgiver: Gjellerup

Lignende bøger