Kommunikation - for sundhedsprofessionelle

Kommunikation - for sundhedsprofessionelle

3. udgave

Lærebogen dækker faget kommunikation på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Bogen er også relevant for medicinstuderende og uddannet personale.

Pris: 349,00 kr.
Køb
Læs mere

Bogen belyser kommunikation som et humanistisk fag, sådan som det har relevans for sundhedsfagligt personale. De første kapitler sætter kommunikation ind i den sammenhæng og de relationer, hvor den skal foregå, nemlig sundhedsvæsenet og de relationer sundhedsprofessionelle har til patienter, pårørende og til hinanden. Teoretisk set sættes der fokus på kommunikation som dialog og teorier om konversationsanalyse, aktiv lytning og gensvarsmodeller gennemgås for at give læserne et teoretisk beredskab til at analysere kommunikationsforløb og træne egen kommunikation.

De ændringer, der pågår i dagens sundhedsvæsen, stiller nye krav til de sundhedsprofessionelle og dermed også til deres kommunikative kompetencer.
3. udgaven af Kommunikation - for sundhedsprofessionelle er opdateret i henhold til den udvikling, der hele tiden foregår i sundhedsvæsenet. Derudover præsenterer bogen helt nye kapitler med nye forfattere, mens andre kapitler er udgået. De nye kapitler omhandler bl.a. korttidskontakt, telemedicin og Shared Decision Making.

Der er lagt vægt på, at bogens forfattere har kendskab til de sundhedsfaglige uddannelser, og at de har en akademisk og forskningsbaseret tilgang inden for de områder, de beskriver.

Bogen giver grundlag for at nå de læringsmål, som gælder for faget kommunikation i de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, og den kan udgøre en inspirationskilde i refleksionen over de kommunikationssituationer, som de sundhedsprofessionelle ønsker at blive klogere på i deres daglige arbejdssituation. 

Alle bogens kapitler inddrager ny national og international forskningsbaseret viden om kommunikation i sundhedsvæsenet. Bogens opbygning gør den velegnet til brug i uddannelser, der veksler mellem teori og praktik.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Kommunikation i sundhedsvæsenet
Af Kim Jørgensen

Kapitel 2 Kommunikation i et dialogisk perspektiv
Af Regner Birkelund og Anita Riis Holm

Kapitel 3 Kommunikation i sundhedssektoren – en udfordring i korte kontakter
Af Lone Jørgensen

Kapitel 4 Aktiv lytning
Af Kim, Jørgensen

Kapitel 5 Velfærdsteknologiske løsninger i den sundhedsprofessionellekommunikation
Af trine Ungermann Fredskild

Kapitel 6 Den professionelle rolle i den institutionelle samtale
Af Birgitte Hansson

Kapitel 7 Fælles beslutningstagning
Af Charlotte Bredahl og Vibe Hjelholt Baker

Kapitel 8 Den sundhedspædagogiske samtale med forældre og børn
Af Ulla Houborg

Kapitel 9 Forebyggende samtaler
Af Dea Kehlet Sadeghnia

Kapitel 10 Den svære samtale med patienten
Af Bent Falk

Kapitel 11 Den postkulturelle samtale
Af Iben Jensen

Forord

Kommunikation fremhæves i sundhedsvæsenet som et redskab, der giver adgang til at skabe gode mellemmenneskelige relationer. Der er blandt sundhedsvæsenets udøvere enighed om, at kommunikation er vigtig; men hvad er god eller dårlig kommunikation, og hvordan kan man ved hjælp af kommunikation skabe gode relationer med de mennesker, der skal hjælpes? Det vil denne bog give bud på.

Kommunikation kræver teoretisk viden og erfaringer med at udøve sundhedsfaglig praksis. Det kræver, at den professionelle stiller sig åben og modtagende over for sine medmennesker og deres situation i et forsøg på at etablere en tillidsfuld og tryg relation som et grundlag for hjælpen.

Bogens kapitler består af en præsentation af teorier, der er tænkt som inspiration til den sundhedsperson, som skal planlægge og gennemføre en samtale med et hjælptrængende menneske. Forfatterne forholder sig til problemstillinger i den kliniske praksis med udgangspunkt i teorierne.

Bogens 3. udgave er opdateret for at følge med sundhedsvæsenets udvikling. Velfærdsteknologi, selvmonitorering, kortidskontakter og brugerinddragelse er eksempler på områder, som sundhedspersonalet skal forholde sig til i plejen og behandlingen. I psykiatrien er der meget fokus på afstigmatisering og recovery, hvilket betyder, at kommunikationen skal rettes mod den enkelte og ikke mod grupper med samme diagnoser. I denne udgave rettes kommunikationen mod den enkeltes behov og forudsætninger og ikke med udgangspunkt i en diagnose.

Kapitel 1 er blevet opdateret med en præsentation af ny forskning inden for kommunikation i sundhedsvæsenet, der markerer udfordringer, som sundhedspersonalet skal være opmærksomme på. I kapitel 2 præsenteres en hermeneutisk tilgang til, hvad en dialog indebærer, og med udgangspunkt i Gadamers filosofiske hermeneutik og Løgstrups filosofiske tanker vises forforståelsens indflydelse på kommunikationen. I kapitel 3 præsenteres de udfordringer, der er forbundet med kommunikation i de korte kontakter. Forfatteren diskuterer vilkårene for kommunikation i accelererende patientforløb og forholder sig kritisk til nutidens trend med at mere behandling overgår til ambulant regi. I kapitel 4 præsenteres aktiv lytning og gensvarsmodeller som en tilgang til at styre en samtale. I kapitel 5 præsenteres telemedicin som elektronisk kommunikation, og hvordan forskellige telemedicinske medier anvendes i plejen- og behandlingen. Forfatteren forholder sig til teknologiens muligheder, og hvad man skal være opmærksom på i anvendelse af elektronisk kommunikation. I kapitel 6 præsenteres den professionelles rolle i den institutionelle kommunikation, og den form for kommunikation og relation, der vil være i overensstemmelse med de fleste brugeres forventninger. I kapitel 7 præsenteres patientinddragelse i fælles beslutningstagning som et fænomen, der vinder større indpas i sundhedssektoren. I kapitel 8 fokuseres der på den sundhedspædagogiske samtale med forældre og børn. I kapitel 9 præsenteres den motiverende samtale som en tilgang til at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende. I kapitel 10 præsenterer forfatteren, hvilke overvejelser sundhedspersonen børe gøre sig inden og i løbet af samtalen med mennesker, der befinder sig i en eksistentielt sårbar situation. Kapitel 11 fokuserer på de udfordringer, sundhedspersonen står over for i mødet med et menneske med en anden etnisk baggrund end dansk. Gennem analyser af cases viser forfatteren, hvordan teorier kan bruges til at forstå den interkulturelle kommunikation.

Bogen henvender sig til sundhedsfagligt personale på grunduddannelser, efter- og videreuddannelser. Der er lagt vægt på, at bogens forfattere har kendskab til de sundhedsfaglige uddannelser, og at de har en akademisk og forskningsbaseret tilgang inden for de områder, de beskriver. Bogen kan anvendes som en lærebog i kommunikationsundervisningen, idet den giver grundlag for at nå de læringsmål, som gælder for faget kommunikation i de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, og den kan udgøre en inspirationskilde i refleksionen over de kommunikationssituationer, sundhedspersonen ønsker at blive klogere på i sit arbejde. Bogen kan læses i sammenhæng, hvorved de kommunikative teorier kommer til at supplere hinanden. De enkelte kapitler kan også studeres og praktiseres isoleret.

Tak til bogens forfattere, som har vist stor velvilje til at bidrage med kapitler og dermed medvirket til, at bogen blev realiseret. Tak også til forlagsredaktør Birthe Kamp Nielsen, der har bidraget med konstruktiv kritik, som har været betydningsfuld i udviklingen af kapitlerne. Sidst, men ikke mindst tak til de studerende, som har bidraget med ideer til, hvad bogen kunne indeholde.

December 2014

Kim Jørgensen

Bogens redaktør

Kim Jørgensen f. 1965. Sygeplejerske, cand.cur., ph.d.-studerende og arbejder med en ph.d. omhandlende afklaring af begrebet patientinddragelse i en hospitalskontekst.  Har i 11 år arbejdet som lektor på Metropol og undervist i bl.a. kommunikation, ledelse, kvalitetsudvikling, forskningsmetoder og psykiatri. Har siden arbejdet med kompetenceudvikling af alle sundhedsfaglige medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri som et led i at fremme en recoveryorienteret kultur. Arbejder i dag på UCC i Hillerød og er primært tilknyttet som underviser på sygeplejerskeuddannelsen.

Bogens forfattere

Vibe Hjelholt Baker f. 1975. Antropolog, master i Medicinsk Teknologi Vurdering. Ansat som projektleder ved Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) ved Danske Patienter. Har de seneste 8 år arbejdet med sundhedstjenesteforskning i Danmark, Canada og England inden for områderne organisering af kronikerbehandling, patienters oplevelser af deres sygdom og behov for støtte og information, sygeplejefaglige problemstillinger i kræftbehandling, samt senest med måling af patienters deltagelse i lægekonsultationer.

Regner Birkelund f. 1952. Cand.cur., ph.d. og dr.phil. Tidligere lektor ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Er nu ansat som forsker i patientcentreret kræftbehandling ved Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus Lillebælt & Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU. Har i mange år beskæftiget sig med Gadamers filosofiske hermeneutik og har bl.a. hentet inspiration herfra både i forhold til ph.d.-afhandling (Livs-Oplysning) og disputatsafhandling (Frihed til fælles bedste).

Charlotte Bredahl f. 1973. Antropolog, ph.d. Ansat som projektchef i Danske Patienter og ViBIS. Har arbejdet med sundhedstjenesteforskning i Danmark siden år 2001, primært med kommunikation og samspil mellem patienten og den sundhedsprofessionelle. Har herunder arbejdet med adherence og brugerinddragelse og underviser løbende sundhedsprofessionelle heri.

Bent Falk f. 1943. Psykoterapeut MPF, cand.theol., privatpraktiserende psykoterapeut. Tidligere sygehuspræst. Har undervist og superviseret sundhedsprofessionelle siden 1980. Forfatter til flere bøger og artikler.

Trine Ungermann Fredskild f. 1959. Cand. cur. og ph.d. Ansat som chef for projekt- og udviklingsafdelingen på Social- og Sundhedsskolen Syd i Åbenrå. Tidligere lektor (orlov) ved University College Syddanmark, Sygeplejerskeuddannelsen. Har i mange år beskæftiget sig med fleksible undervisningsformer, samt anvendelsen af teknologi i professionsuddannelserne. De senere år også med velfærdsteknologiske uddannelsesaktiviteter inden for professionsuddannelsesområdet og de sundhedsprofessionelles arbejdsfelt.

Birgitte Hansson f. 1960. Sygeplejerske, cand.mag. i pædagogik og kommunikation. Ansat i Region Sjælland, Psykiatrisk Forskningsenhed. Projektleder, ph.d.-studerende. Tidligere lektor ved Professionshøjskolen Metropol, Sygeplejerskeuddannelsen. 20 års erfaring med at undervise sygeplejersker, radiografer, jordemødre m.m. i bl.a. kommunikation.

Ulla Houborg f. 1953. Sygeplejerske 1981, Sygeplejefaglig diplomuddannelse som sundhedsplejerske 1990. Systemisk konsulent 2009 (en 1-årig uddannelse for psykologer og andre akademikere). Master i sundhedspædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet 2003. Lektor ved Sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelser, Professionshøjskolen Metropol, sundhedsplejerske-uddannelsen. Undervisningsområder: sundhedspædagogisk teori og metode. Projektleder på sundhedspædagogik-delen af projektet »Nye roller og opgaver i forældrekontakten« ved Børneafsnittet Glostrup 2004-05.

Iben Jensen f. 1961. Kultursociolog. Ph.d. i Interkulturel kommunikation. Professor (mso) i Interkulturel læring på Institut for Læring, Aalborg Universitet, København. Har forsket og skrevet om interkulturel kommunikation i de sidste 20 år og har bl.a. undervist i interkulturel kommunikation på Rigshospitalets efteruddannelse.

Kim Jørgensen f. 1965. Sygeplejerske, cand.cur., ph.d.-studerende  og arbejder med en ph.d. omhandlende afklaring af begrebet patientinddragelse i en hospitalskontekst.  Har i 11 år arbejdet  som lektor på Metropol og undervist i bl.a. kommunikation, ledelse, kvalitetsudvikling, forskningsmetoder og psykiatri. Har siden arbejdet med kompetenceudvikling af alle sundhedsfaglige medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri som et led i at fremme en recoveryorienteret kultur. Arbejder i dag på UCC i Hillerød og er primært tilknyttet som underviser på sygeplejerskeuddannelsen.

Lone Jørgensen  f. 1964. Udviklingssygeplejerske, SD, cand.cur., ph.d. studerende. Ansat på Aalborg Universitetshospital. Har gennem en del år har arbejdet inden for det brystkirurgiske speciale med bl.a. udvikling af sygeplejen og betydningen af accelererede forløb til kvinder med brystkræft.

Anita Holm Riis f. 1967. Cand.mag. i religion og filosofi, ph.d. i religionsvidenskab. Adjunkt ved Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskab. Har siden 1996 løbende undervist på en række videregående uddannelser knyttet til social- og sundhedssektoren. Har her bl.a. anvendt filosofisk teori, særligt hermeneutik til at problematisere og belyse den praksis, som er en del af hverdagen for sektorens medarbejdere.

Dea Kehler Sadeghnia f. 1971. Speciallæge i almen medicin. Har skrevet Ph.d om kommunikation i forebyggelseskonsultationen. Er kostvejlederuddannet og har egen praksis. Har arbejdet klinisk gennem ti år og videnskabeligt gennem fem år med risikokommunikation i konsultationen, sundhedsperson-patient-relationens betydning for konsultationen, motivation og den motiverende samtale samt forskellige kommunikationsformers betydning for patientens udbytte af en samtale.  

 
Kommunikation - for sundhedsprofessionelle - 3. udgave
Redigeret af: Kim Jørgensen
3. udgave 2015
Hæftet
ISBN: 9788712050193
290 sider
Pris: 349,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag