Projektledelse i sundhedsvæsenet

Projektledelse i sundhedsvæsenet

Fra idé til resultat

Bogen beskriver, hvordan man gennemfører projekter i sundhedsvæsenet sikkert og effektivt. Grundtanken i bogen er, at når fagpersoner i sundhedsvæsenet får konkrete og anvendelige redskaber til at styre projekter, vil vejen fra idé til resultat blive lettere.

Pris: 229,00 kr.
Køb

Læs mere

Bogen kan bruges som håndbog i forbindelse med konkrete projekter og kan samtidig danne baggrund for undervisning i projektledelse.

Projektledelse i sundhedsvæsenet er den eneste bog på dansk om emnet. Gennem hele bogen er begreber, sprog og eksempler relateret til sundhedspersonalets hverdag.

  

Indholdsfortegnelse

Se indholdsfortegnelsen som pdf

Forord 7
Om forfatterne 9
Indledning
    Forskellige syn på projektledelse
    Bogens kapitler
11
12
13
Introduktion til at arbejde i projekter
    Hvad er et projekt?
    Forskellige typer projekter
    Hvornår er det hensigtsmæssigt at danne en projektorganisation?
    Hvad er projektledelse – projektlederens opgaver
15
16
17
19
22
Initiativfasen
    Projektlederens første opgave
    Opsamling: Projektlederens opgaver i initiativfasen
27 27
32
Opstartsfasen – præcisering af projektets målsætning og etablering af projektorganisation
    Projektets formål, mål og succeskriterier
    Interessentanalyse
    Projektets organisering
    Kommunikationsplan
    Projektbeskrivelse
    Opsamling: Projektlederens opgaver i opstartsfasen

35
36
47
53
67
71
74
Planlægningsfasen – konkretisering af aktiviteter og tidsplaner     Aktivitets- og milepælsplan
    Estimering: beregning af, hvor mange personaleressourcer der skal
    til for at gennemføre et projekt
    Risikoanalyse
    Opsamling: Projektlederens opgaver i planlægningsfasen
77
80

88
92
96
Gennemførelsesfasen
    Modstand mod projektet
    Motivation
    Accept af forandring
    Afholdelse af møder
    Styring og opfølgning
    Opsamling: Projektlederens opgaver i gennemførelsesfasen
99
100
102
105
107
111
113
Afslutningsfasen
    Hvornår er et projekt slut?
    Hvilke aktiviteter bør indgå i afslutningsfasen?
    Opsamling: Projektlederens opgaver i afslutningsfasen
115
116
117
123
Litteraturliste 125
Indeks 127

Forord

 Se forord som pdf

Forord

Vores ønske om at skrive bogen »Projektledelse i sundhedsvæsenet –
fra idé til resultat« er opstået gennem vores erfaringer fra skiftende job
i forskellige dele af sundhedsvæsenet. Gennem vores hverdag har vi
oplevet, at uanset hvor man er ansat i sundhedsvæsenet, vil man med
stor sandsynlighed blive inddraget i et projekt. Det kan være gennemførelse af en forebyggende indsats i en kommune, implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel på en hospitalsafdeling eller et ændret patientforløb for en bestemt patientgruppe.
     Vi har hørt mange sundhedspersoner fortælle om et projekt fra
deres hverdag, som er startet med de bedste intentioner og enighed om
værdien af at gennemføre projektet, men til trods herfor er kuldsejlet.
Der kan være mange grunde til, at så mange projekter påbegyndes,
men ender med at løbe ud i sandet. Det er dog vores erfaring, at mange
projekter ville have haft gode muligheder for at blive realiseret, hvis
de var ledet ud fra de værktøjer, som findes inden for projektledelse.
På den baggrund har vi valgt at skrive en bog, som kan hjælpe med at
komme fra idé og frem til det ønskede resultat.
    Vi har oplevet, at der mangler en praktisk håndbog for sundhedspersoner, som står over for at skulle i gang med et projekt, og som søger praktisk anvendelige værktøjer til at sikre, at målet nås. Læseren vil få indsigt i et projekts faser og vil undervejs blive præsenteret for
en række redskaber, som hjælper til at lede et projekt sikkert fra start
til slut. Redskaberne kan anvendes systematisk og samlet, men bliver
i bogen præsenteret på en måde, som gør det muligt at anvende dem
enkeltvis i mindre projekter, hvis det er dét, der er behov for. Det er
vigtigt for os at præsentere redskaber, som umiddelbart kan forstås og
anvendes i praksis og dermed sikre fremdriften i projektet.
Efter at have læst bogen vil læseren være i stand til at:

• Forstå projektlederens mangeartede opgaver og påtage sig ansvaret
som projektleder

• Planlægge og gennemføre et projekt sikkert og effektivt

• Lede og motivere en projektgruppe

I de senere år er der udviklet en bred vifte af forskellige metoder og
begreber inden for projektledelse, og der findes efterhånden en omfattende litteratur om emnet. Megen litteratur henvender sig imidlertid
til ansatte i den private sektor og benytter de udtryk og begreber, som
anvendes der. Vi har gentagne gange mødt ansatte i sundhedsvæsenet,
som har fundet det vanskeligt at benytte denne litteratur til netop
deres verden, og de har derfor efterspurgt litteratur, som henvender
sig til sundhedsvæsenets faggrupper. Vi håber, at det med denne bog
er lykkedes at imødekomme dette behov.

Århus, februar 2010

Hanne Dahlerup og Thomas Hanberg Sørensen
Anmeldelser

"Bogen er letlæst og giver svar på spørgsmål, man ikke selv formår at stille, ligesom den systematiserer de brokker af viden, jeg efter deltagelse i mange projekter sidder tilbage med. Der er dels en god systematisk gennemgang af, hvad et projekt er, dels en nøje gennemgang af projektets faser og ikke mindst, hvilke redskaber man har at gøre godt med i de forskellige projektfaser." - Månedsskrift for praktisk lægegerning

Bogens forfattere

Hanne Dahlerup, født 1968, er ansat i Kvalitetsenheden på Århus Universitetshospital Skejby og er uddannet cand.scient.adm. Hun har mange års erfaring som projektleder i sundhedsvæsenet, bl.a. som projektleder for implementering af Den Danske Kvalitetsmodel. Hun har igennem flere år undervist i projektledelse på bl.a. diplomuddannelserne i sundhedsvæsenet og på kurser i forskellige faglige sektorer.

Thomas Hanberg Sørensen, født 1968, er ansat i Kvalitetsenheden på Århus Universitetshospital Skejby. Han har gennem flere år har arbejdet som projektleder, bl.a. for en række større hospitalsbyggerier. Thomas Hanberg Sørensen er uddannet cand.mag. Han har igennem flere år undervist i projektledelse på bl.a. diplomuddannelserne i sundhedsvæsenet og på kurser i forskellige faglige sektorer.

Projektledelse i sundhedsvæsenet - Fra idé til resultat
Hanne Dahlerup & Thomas Hanberg Sørensen
1. udgave 2010
Hæftet
ISBN: 9788712045014
131 sider
Pris: 229,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag