Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet(gammel)

Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet(gammel)

Bogen beskriver og forholder sig til den digitaliseringsbølge i den offentlige sektor, som allerede er godt på vej og flere steder fuldt implementeret.

Pris: 229,00 kr.
Køb

Læs mere

Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet retter sig til såvel studerende på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser som til de færdiguddannede sundhedsprofessionelle i den kliniske praksis.

Man ved allerede i dag, at om få år vil op til 80 % af al kommunikationen mellem borgere og det offentlige foregå via internettet. Allerede i dag kan kroniske patienter med eksempelvis KOL eller diabetes via telemedicinske løsninger få behandling i hjemmet og på den måde undgå indlæggelse. Ældre kan i dag udnytte den nyeste velfærdsteknologi til at få gjort rent, blive vasket og komme ud af sengen. Dette medfører, at den enkelte borger i højere grad inddrages, og at de sundhedsprofessionelle skifter roller fra at yde omsorg og pleje til at hjælpe borgerne til selv at betjene de teknologiske løsninger og til selv at løse problemerne.

Ovenstående stiller imidlertid store udfordringer til det sundhedspersonale, der skal håndtere de nye udfordringer. Det er således ikke længere nok at have de faglige kompetencer i orden. De sundhedsprofessionelle må forberede sig på et sundhedsvæsen i forandring og på, at de udfordringer, de møder fremover, kræver både faglige, menneskelige, innovative og teknologiske kompetencer.

I bogen Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet bidrager 11 forfattere med at belyse ovenstående fra forskellige perspektiver.

Redaktør

Trine UngermannFredskild er cand.cur. og ansat som chef for projekt- og udviklingsafdelingen på Social- og Sundhedsskolen Syd i Åbenrå. Hun er ph.d. fra Syddansk Universitet i 2008. Hendes forskning beskæftiger sig med uddannelser og studieformer, hvor teknologi anvendes i læringsøjemed. Hun har igennem sin tidligere ansættelse på University College Syddanmark gennem flere år arbejdet med velfærdsteknologi med fokus på projekter samt på igangsætning af velfærdsteknologiske uddannelsesaktiviteter inden for professionsuddannelsesområdet. Hun har stadig fokus på uddannelse med anvendelse af teknologi i læringsøjemed, samt på velfærdsteknologi i relation til såvel projekter som uddannelse. 

Forfattere

Anne Abildgaard er sygeplejerske, master i retorik og formidling (MARC) og udviklingskonsulent ved SenhjerneskadeCenter Nord, Center for Handicap og Psykiatri, Frederikshavn Kommune. Hun arbejder med kommunale udviklingsprojekter inden for velfærdsteknologi og offentlig-private innovationssamarbejder ud fra et fokus på kulturelle og kommunikative udfordringer inden for dette felt.

Dorte Dalkjær er cand.mag. i historie og religionsvidenskab med efteruddannelse i forandringsledelse og virksomhedskommunikation. Hun er ansat som innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark og har gennem flere år arbejdet med tværfaglig innovation gennem strategiske og praktiske samarbejder på tværs af organisationer og sektorer. Fra 2008-2012 arbejdede hun som udviklingskonsulent i Region Syddanmarks erhvervsudviklingsafdeling bl.a. som faglig koordinator for Region Syddanmarks velfærdsteknologiske satsning. Herigennem har hun stået for gennemførelsen af en række kvalitative og kvantitative analyser, ligesom hun også har initieret en række produkt- og organisationsudviklingsprojekter inden for det velfærdsteknologiske område. I sit nuværende arbejde som innovationskonsulent har hun gjort sig erfaring med, hvordan velfærdsinnovation og velfærdsteknologi drives på sygehusene, og hvordan medarbejdere, patienter og pårørende konkret inddrages i innovationsprocesserne.

Birthe Dinesen er cand.scient.adm. og lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Hun har en ph.d. i telehomecare fra 2007. Birthe har også en sundhedsmæssig baggrund, herunder en bred klinisk og ledelsesmæssig erfaring. Hun har siden 2004 forsket i udvikling af telehealth-løsninger til mennesker med en kronisk lidelse og livstruende sygdomme. Udgangspunktet i forskningsprojekterne har været brugerdreven innovation. Hendes forskning har fokus på patienter og pårørendes oplevelse af at bruge ny teknologi til håndtering af sygdom samt på  de organisatoriske og interorganisatoriske perspektiver ved anvendelse af velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet.

John Hansen er cand.polyt. i medikoteknik og ph.d. i Biomedical Engineering. Han er ansat som studielektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, og han har gennem de sidste 10 år undervist studerende i sundhedsteknologi om opbygning af hardware og programmering af software inden for medikoområdet. Hans forskning har blandt andet fokus på IT-infrastruktur og udstyr til hjemmemonitorering af eksempelvis hjertesvigtspatienter.

Pernille Ravn Jakobsen er fysioterapeut, cand.scient.san.publ. og lektor ved University College Syddanmark. Hun underviser på fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev og arbejder med udvikling og forskning i form af projekter. Hun arbejder bl.a. med projekter, der har fokus på innovation, sundhedsfremme og compliance, hvor der er fokus på anvendelse af teknologier til at involvere patienter i deres eget rehabiliteringsforløb.

Kjeld Møller Pedersen er cand.oecon. og professor i sundhedsøkonomi og -politik ved Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Han har beskæftiget med sundhedsøkonomi i hele sin universitetskarriere, har indgående kendskab til effektmåling og økonomisk evaluering og har fulgt udviklingen i telemedicin tæt.

Christa Roseer sygeplejerske, SD, master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling og MHH (Master of Humanities and Health Studies). Hun er lektor ved University College Syddanmark. Siden 2009 har hun undervist i velfærds- og sundhedsteknologi i sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg. Desuden har hun arbejdet i UC’ets Videncenter for Sundhedsfremme med fokus på vidensamling og -formidling inden for feltet. Hun har deltaget i diverse konferencer nationalt og internationalt og i udviklingen af en særlig velfærdsteknologisk toning af sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg.

Lone Schou er sygeplejerske, cand.scient.soc. og selvstændig konsulent. Hendes baggrund for at skrive kapitlet om ”udlæggelse i eget hjem” i stedet for ”traditionel indlæggelse på hospital” blandt patienter med KOL er hendes ph.d.-studium på Telemedicinsk Forskningsenhed/EPITALET, Frederiksberg Hospital, som forventes forsvaret i efteråret 2013.

Helle Schultz er sygeplejerske, har en sundhedsfaglig diplomuddannelse og er Master of Public Management. Hun er afdelingschef i Sønderborg Kommune. I 2010 og 2011 var hun projektleder for velfærdsteknologi i Sønderborg Kommune og var med til at etablere Living Lab Sønderborg samt igangsætte projekter og samarbejde om velfærdsteknologi som en del af Living Lab Sønderborg.

Claus Ugilt Østergaard er cand.merc. og har en master i læreprocesser med speciale i arbejdsmiljø og forandringsprocesser. Han har i over 10 år arbejdet som konsulent med innovations- og organisationsudviklingsprocesser i offentlige og private virksomheder. Han har en bred konsulenterfaring med at facilitere brugerdrevne processer. I en årrække har han arbejdet med implementering og evaluering af velfærdsteknologiske projekter. I dag er han tilknyttet Esbjerg Kommune som konsulent og arbejder med udvikling, implementering og evaluering af velfærdsteknologi på det sociale område.

Indholdsfortegnelsen
 1. Hvad er velfærdsteknologi, og hvilke typer velfærdsteknologi findes der?
 2. Politiske og administrative rammer for at arbejde med velfærdsteknologi
 3. Økonomien i velfærdsteknologi
 4. Diskurser om velfærdsteknologi
 5. Organisatoriske muligheder og begrænsninger med velfærdsteknologi i dag
 6. Bruger- og medarbejderdreven innovation – patienten, sygeplejersken og terapeuten som medudvikler og innovationsdriver
 7. Living labs
 8. Genoptræning – online
 9. Fra indlagt til udlagt – telemedicinsk behandling og pleje i eget hjem af kronisk syge patienter med akut forværring
 10. Patienternes oplevelse af velfærdsteknologi – muligheder og begrænsninger
 11. Frontpersonalets betydning for implementering af velfærdsteknologi i hjemmeplejen 
Anmeldelser

"Denne bog har været savnet og er klart anbefalelsesværdig som pensum ved professionsuddannelserne som et samlende, bredt funderet oversigtsværk over det velfærdsteknologiske felt anno 2013 i Danmark." - Sygeplejersken 3/2014 

Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet(gammel)
Redigeret af: Trine Ungermann Fredskild
1. udgave 2013
ISBN: 9788712048626
224 sider
Pris: 229,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag