Grundlæggende immaterialret

Grundlæggende immaterialret

Grundlæggende immaterialret tilbyder et grundigt overblik over den komplekse lovgivning inden for immaterialretten. Fremstillingen er krydret med en lang række praktiske eksempler og med illustrationer af varemærker mv.

Læs mere
Bogen giver et grundigt overblik over den til tider ganske komplekse lovgivning inden for immaterialretten. Fremstillingen er krydret med en lang række praktiske eksempler og gennemgår de vigtigste immaterialrettigheder:
  • Ophavsret
  • Designret
  • Kendetegnsret
  • Patentret
Bogen er brugbar dels som lærebog i undervisningen i immaterialret på de højere læreanstalter, dels som håndbog for praktikere, der her kan finde løsninger på de immaterialretlige problemer, de møder i praksis.

 
Kapiteloversigt

Forord

Kapitel 1. Ophavsret

Kapitel 2. Designret

Kapitel 3. Kendetegnsret

Kapitel 4. Patentret

Kapitel 5. Andre immaterialrettigheder m.v.

Kapitel 6. Håndhævelse og sanktioner

Domsregister

Stikordsregister

Forord
Denne bog er tænkt som en håndbog for praktikere og som lærebog
for undervisning i immaterialret på højere læreanstalter. Bogen giver
et overblik over den til tider ganske komplekse lovgivning, men giver
også svar på konkrete problemstillinger. Fremstillingen er krydret med
en lang række praktiske eksempler og med illustrationer af varemærker
m.v. Bogen giver således en grundlæggende indføring i ophavsret,
patentret, designret, kendetegnsret m.v., samtidig med at erfarne praktikere
kan finde løsninger på de immaterialretlige problemer, de møder.
I forhold til 1. udgaven fra 2004 er der sket en opdatering som følge af
en række væsentlige lovændringer, ligesom der er taget højde for den
nyeste retspraksis.
 
Immaterialretten – ofte i daglig tale kaldet IP‑ret (IP for intellectual
property) – dækker over en række discipliner, der har en række fælles
træk, men som også kan opleves som særdeles forskellige. På den ene
side har man ophavsretten, der navnlig har sit virke på kulturområdet,
og på den anden side patent‑, design‑ og kendetegnsretten, der
overvejende berører det industrielle område (og som derfor betegnes
industriel ejendomsret). En anden skillelinje kan drages mellem ophavs‑,
patent‑ og designretten, som knytter sig til frembringelser, og
varemærke‑ og virksomhedsnavneretten, som beskytter kendetegn. På
grund af de mange forskelle kunne man sagtens behandle de enkelte
immaterialretsdiscipliner helt uafhængigt af hinanden. Der er dog samtidig
iøjnefaldende fællestræk. For det første handler alle immaterialrettens
discipliner om beskyttelse af ikke‑fysiske, ja, immaterielle, værdier,
fx det litterære værk (ikke den fysiske bog) og opfindelsen i form af
en løsning på et teknisk problem (ikke det konkrete produkt); ofte er
flere immaterialrettigheder repræsenteret i forbindelse med det samme
produkt, fx kan en lampes udformning være ophavsretsbeskyttet og
være et beskyttet design, lampens indretning kan være resultatet af en
patenteret opfindelse, og dens navn kan være varemærkebeskyttet. For
det andet indeholder de enkelte immaterialretslove en del fællestræk og
med hensyn til retshåndhævelse decideret ens regler.
 
På denne baggrund finder vi det formålstjenligt med en fælles fremstilling
af immaterialretten. Vi har valgt at behandle de fire hoveddiscipliner:
ophavsretten, designretten, kendetegnsretten og patentretten hver for sig
i kapitel 1‑4. I kapitel 5 behandler vi forskellige emner, som enten vedrører
specifik immaterialret (fx beskyttelse af plantenyheder) eller grænser tæt op
til immaterialretten (fx personlighedsret). Kapitel 6 er et tværgående tema
om retshåndhævelse af immaterialrettigheder.
 
København, april 2009
Forfatterne

Grundlæggende immaterialret
Bjørn von Ryberg, Knud Wallberg, Martin Kyst, Martin Sick Nielsen & Peter Schønning
2. udgave 2009
ISBN: 9788713049691
Antal sider: 447 sider, hæftet
Pris: 699,00 kr.
Udgiver: Gjellerup