Sygeplejebogen 3, 4. udgave

Sygeplejebogen 3, 4. udgave

Teori og metode

Sygeplejebogen 3 - Teori og metode beskriver væsentlige teorier, fænomener og metoder inden for sygepleje.

Pris: 550,00 kr.
Køb
Læs mere

Sygeplejebogen 3 – Teori og metode beskriver værkets syge­plejefaglige referenceramme. En række kapitler beskriver do­kumentation og udvikling af sygepleje samt mere bredt dæk­kende områder såsom sygeleje i forbindelse med væskebehandling, sår og smerter samt præ- og postoperativ sygepleje.

4. udgave af bogen har fået nye kapitler om Katie Erikssons lidelsesbegreb, kliniske retningslinjer, telemedicin, patientsik­kerhed, sygepleje til patienter med søvnproblemer og syge­pleje til patienter, der får blodtransfusion. 

Forfattere

Herdis Alvsvåg er uddannet som sygeplejerske og sygeplejelærer og er cand. polit. med hovedfag i sociologi. Alvsvåg er professor i helsefag ved Haraldsplass diakonale høgskole. Hun var  i 15 år ansat ved Universitetet i Bergen, først med helsefag som hovedfag og senere med master i pædagogik. Alvsvåg er forfatter, medforfatter og redaktør af en del bøger og artikler om sygeplejens teoretiske grundlag. Hendes forskningsinteresser ligger i skæringspunktet mellem sygepleje, sociologi, filosofi og pædagogik. De sidste bøger hun har bidraget til som forfatter og redaktør er “På sporet av et dannet helsevesen” (2010), ”Nødvendige omveier” (2013) og ”Rom for omsorg?” (2014).

Merete Bachmann er sygeplejerske og ansat som lektor ved University College Sjælland, sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Hun har sygeplejefaglig diplomeksamen i pædagogik og uddannelse og er uddannet cand.cur. Hun har gennem mange år haft fokus på uddannelse af sygeplejersker i grunduddannelsen, og underviser primært i fagområderne sygepleje, jura og etik.

Nina Brünés har, siden hun blev færdiguddannet som sygeplejerske i 1998, arbejdet med hjemløse stofmisbrugere og andre socialt udsatte grupper, de fleste af årene som gadesygeplejerske. Senere har hun taget initiativ til at forbedre indlæggelsesforløbende for socialt udsatte i samarbejde med udvalgte hospitaler i form af socialsygeplejersker. Hun er nu ansat i Region Hovedstaden som faglig konsulent for socialsygeplejerskerne. Brünés har igennem sit arbejde fået indgående kendskab til stofmisbrugernes og andre socialt udsattes sundhedstilstand, levevilkår og hverdagsliv, og hvilke udfordringer dette medfører i forbindelse med indlæggelse på hospitalet. Brünés er næstformand i Rådet for Socialt Udsatte og formand for Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje. Hun underviser, holder foredrag, har skrevet adskillige rapporter og flere atikler om sygeplejefagligt arbejde til socialt udsatte og er medforfatter af flere lærebøger.

Hanne Dahlerup er leder for afdelingerne Visitationen, Administrationen og innovationscenteret i Sundhed og Omsorg, Viborg Kommune. Hun er cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet. Dahlerup har i flere år arbejdet med kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, har været leder i Kvalitetsenheden på Aarhus Universitetshospital, Skejby og senere leder i Ledelsessekretariatet på Aarhus Universitetshospital. Hun er forfatter til bogen ”Projektledelse i Sundhedsvæsnet”.

Bente Dich er sundhedsfaglig konsulent og risikomanager, ansat i Kvalitets og Patientsikkerhedsenheden på Amager Hvidovre Hospitaler. Hun er uddannet sygeplejerske og har 30 års klinisk erfaring fra akutområdet. Dich er uddannet intensivsygeplejerske og sundhedsfaglig supervisor og har en sygeplejefaglig diplomuddannelse med speciale i ledelse, samt et etårigt forskerkursus. Dich har været med til at udvikle og implementere selvstændig sygeplejebehandling og triagering af akutte patienter i Hvidovre Hospitals Akutmodtagelse. Dich har været med til at udarbejde indholdet i en diplomuddannelse med primært fokus på den akutte patient, og er facilitator, samt ATCN-certificeret og beskæftiger sig fortsat med teamtræning i forbindelse med modtagelse og behandling af akutte patienter.

Trine Ungermann Fredskild er lektor, cand. cur. og ph.d. Hun er ansat ved UC Syddanmark. Fredskilds forskning beskæftiger sig med uddannelser og studieformer, hvor teknologi anvendes i læringsøjemed. Hun har igennem sin ansættelse på University College Syddanmark gennem flere år arbejdet med velfærdsteknologi med fokus på projekter samt på igangsætning af velfærdsteknologiske uddannelsesaktiviteter inden for professionsuddannelsesområdet. Fredskild er forfatter og medforfatter af flere bøger og artikler om velfærdsteknologi, samt om teknologi anvendt i uddannelse.

Eva Hoffmann er ansat som lektor og studievejleder ved University College Syddanmark – Sygeplejerskeuddannelsen, campus Sønderborg. Hoffmann har diplomuddannelsen i sygepleje og er Master i Klinisk Sygepleje. Hoffman har tidligere været ansat som sygeplejerske på en parenkymkirurgisk afdeling ved Sygehus Sønderjylland. Hoffmann er certificeret coach og afsluttede sin masteruddannelse med et projekt omkring sygeplejerskers holdninger til patienter med alkoholproblemer, som hun har undervist i både på grunduddannelses- og efteruddannelsesniveau. Hoffman begyndte i 2013 en kandidatuddannelse i Sygepleje ved Aarhus Universitet.

Rikke von Benzon Hollesen er ansat som chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Hun er projektleder på det nationale forbedringsprojekt ”Sikre Fødsler” og har været ansat i Enhed for Patientsikkerhed Region Hovedstaden i 5 år som regional risikomanager, hvor hun har designet uddannelsesprogrammer og undervist i patientsikkerhed samt været tovholder for regionale indsatser som Sikker Kirurgi Tjeklisten. Hollesen har siddet i regionale komiteer for infektionskontrol og hygiejne samt patientoplevet kvalitet og udført analyser af alvorlige utilsigtede hændelser på tværs af hospitaler. Hollesen er uddannet i patientsikkerhed ved Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston, hvor hun også er uddannet som ekspertrådgiver i forbedringer i sundhedsvæsenet.
Hollesen er oprindeligt uddannet som sygeplejerske og er cand. mag i voksenpædagogik og psykologi og uddannet som systemisk og narrativ proceskonsulent fra DISPUK.  Hun har i en årrække været tilknyttet Institut for Organisationsudvikling på Copenhagen Buisness School som ekstern lektor og fagansvarlig i psykologi.

Dorthe Hjort Jakobsen er Master i Klinisk Sygepleje og har været ansat som klinisk oversygeplejerske i Enhed for Perioperativ Sygepleje fra 2004-2013, hvor hun har været med til at udarbejde kliniske vejledninger til kirurgiske forløb i samarbejde med eksperter fra hele landet. Gennem via undervisning udbreder hun kendskabet til fordelene ved og principperne i accelererede operationsforløb og hjælper med implementering på kirurgiske afdelinger i hele landet. Hjort Jakobsen har tidligere arbejdet 20 år i Gastroenheden på Hvidovre Hospital, de første ti år som afdelingssygeplejerske, og siden var hun involveret i forskningsprojekter og udvikling/implementering af accelererede operationsforløb. Aktuelt er hun ansat som klinisk oversygeplejerske på Rigshospitalet med ansvar for optimering af kirurgiske forløb.

Lone Birgitte Skov Jensen er uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske, master i sundhedspædagogik samt cand.cur. Hun er desuden ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet med et forskningsprojekt, der undersøger mødet mellem sundhedsprofessionelle og patienter i ambulatoriet. Skov Jensen har mange års erfaring i klinisk og teoretisk undervisning af sygeplejestuderende og er forfatter til et lærebogskapitel om: ”Mødet mellem patient og sygeplejerske”.  Hun er ansat som klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske på Lungemedicinsk afdeling, Gentofte Hospital.

Birgit Bidstrup Jørgensen er cand.cur., ansat som sygeplejerske i Røde Kors Asylafdelingen, tidligere lektor ved sygeplejerskeuddannelsen og forlagsredaktør. Bidstrup Jørgensen er forfatter til flere lærebogskapitler og har særlig interesse for sygeplejefilosofi og sygeplejeteori.

Britt Lillestø er ansat som førsteamanuensis på Fakultet for samfundsvidenskab på Universitetet i Nordland. Hun er sygeplejerske, har uddannelse som sygeplejelærer, uddannelse i helseadministration, embedseksamen i sygeplejevidenskab og er dr.polit. i sociologi. Lillestø har udført en række forskningsprojekter i Norge bl.a. om såvel fysisk som psykisk funktionshæmmede. Hun er forfatter og medforfatter af en række publikationer, bl.a. en undersøgelse af, hvordan fysisk funktionshæmmede mennesker oplever deres forhold til sundhedsvæsenet.

Jette Lindhardt underviser ved sygeplejerskeuddannelsen i UC Sjælland, Slagelse. Lindhardt er sygeplejerske, exam.pæd. og cand.cur. Hun har gennem mange år haft fokus pa uddannelse af sygeplejersker i grund- og videreuddannelse.

Betina Lund-Nielsen er primært uddannet sygeplejerske og har tillige en kandidatgrad i sundhed og en ph.d.-grad i sundhedsvidenskab. Lund-Nielsen er ansat i onkologisk klinik på Rigshospitalet som forskningssygeplejerske og projektleder, hvor hun arbejder såvel klinisk, som udviklings- og forskningsmæssigt med patienter, der har kræftsår. Ligeledes er patienter med tryksår inden for hendes arbejdsområde.
Lund-Nielsen er forfatter til flere internationalt publiceret artikler vedr. fysiske- og psykosociale aspekter hos patienter, der har kræftsår, og hun er endvidere en hyppig anvendt underviser og foredragsholder nationalt samt internationalt vedr. sårrelaterede emner samt brug af telemedicin i sårbehandling.

Janne Lyngaa er sygeplejerske, cand.cur., freelance underviser, forfatter, redaktør og foredragsholder. Hun har mere end 30 års erfaring med uddannelse og undervisning inden for sygeplejefagets teorier og metoder, herunder profession, identitet, køn, ledelse og infektionshygiejne. Lyngaa har klinisk erfaring inden for thorakskirurgisk, ortopædkirurgisk og pædiatrisk sygepleje og som hygiejnesygeplejerske. Hun har været leder på forskellige niveauer og i forskellige områder af sundhedsvæsenet. Lyngaa er forfatter til en række faglige artikler og bøger med fokus på forskellige aspekter af sygeplejeprofessionens grundlag og vilkår.

Inge Madsen er sygeplejerske og Master i Sundhedsinformatik (MI). Hun er ansat som lektor ved University College VIA, Sygeplejerskeuddannelsen Århus, og er ekstern lektor i sundhedsinformatik ved Aalborg Universitet. Madsen har været EPJ-implementeringsleder på Århus Universitetshospital, Skejby i Strategi- og udviklingsafdeling. Hun har arbejdet i mange år med semantik og kliniske databaser – både nationalt og internationalt. Madsen er medintiativtager til Det Nationale Dokumentationsråd og Center for Kliniske Retningslinjer.

Karen Margrethe Maglekær er anæstesisygeplejerske, cand.cur og ansat som lektor i sygeplejerskeuddannelsen i University College Sjælland, Campus Næstved. Hun har lang national og international praktisk erfaring inden for traumatologi og akutområdet. Hun har undervist i grunduddannelsen i naturvidenskabelige fag med dertil hørende sygepleje, sygeplejeteori, historie mm.

Kirsten Stig Müller er forhenværende klinisk oversygeplejerske på Videncenter for Sårheling. Hun var medstifter af Dansk Selskab for Sårheling i 1992, og har været næstformand i bestyrelsen og formand for selskabets uddannelsesudvalg indtil 2007. Stig Müller har været med i etableringsfasen af Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital i 1997. Hun har deltaget i en række forskningsprojekter om sårbehandling og har skrevet flere artikler, bøger mv. om emner i relation til sårbehandling og -pleje. Stig Müller har undervist nationalt og internationalt og fik i 2003, som den første sygeplejerske i Danmark, Dansk Sygeplejeråds “Sygeplejerskepris” for sin indsats som underviser inden for sårområdet.

Birthe Kamp Nielsen er forlagsredaktør og freelance konsulent i uddannelse, undervisning og udvikling i relation til sygeplejefaget. Hun er uddannet som sygeplejerske, har sygeplejefaglig diplomeksamen, sygeplejefaglig afgangseksamen og er cand.cur. Hun har adskillige års erfaring med sygeplejerskeuddannelse som underviser og rektor for flere sygeplejeskoler. Kamp Nielsen er forfatter og medforfatter af flere bøger og artikler om sygeplejefagets teoretiske grundlag.

Eva Odgaard er ansat som lektor ved University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Hun er uddannet sygeplejerske og har arbejdet en årrække i klinisk praksis, hovedsagelig med medicinske patienter. Odgaard arbejder nu med undervisning i grunduddannelsen, med internationalisering og med udvikling. Odgaard har sygeplejefaglig diplomuddannelse i uddannelse og undervisning og er cand.cur. Hun har i undervisningen af sygeplejestuderende såvel som i sin akademiske uddannelse særligt fokus på undervisning i grundlæggende sygepleje.

Anne Elsebet Overgaard er sygeplejerske og har diplomeksamen fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet. Overgaard er desuden Fleksibel Master fra Teologisk Fakultet ved Københavns Universitet. Hun er forfatter til bogen “Åndelig omsorg – en lærebog”; lærebogskapitler og artikler om åndelig omsorg som en del af sygeplejens praksis med udgangspunkt i kendte sygeplejeteoretikeres arbejder.

Kirsten Rud er ledende oversygeplejerske i urologisk afdeling, Herlev Hospital. Fra 2004 til 2009 leder af Enhed for Perioperativ Sygepleje, der fungerede som koordinerende enhed for kirurgisk pleje og behandling i Danmark. Enheden stod for udviklingen af det tværfaglige samarbejde omkring accelererede operationsforløb på tværs af landet. Samarbejdet har resulteret i beskrivelse af 16 accelererede operationsforløb og kvalitetsopfølgninger af flere af operationsforløbene, der er publiceret som artikler i både sygepleje- og lægefaglige tidsskrifter. Rud er uddannet sygeplejerske, har diplomeksamen med speciale i ledelse, 1-årigt forskerkursus fra UCSF, diplomlederuddannelse for sundhedssektoren, DLS og ledelse med et systemisk og narrativt perspektiv: organisation og personaleudvikling. Rud har en bred klinisk erfaring fra både kliniske, udviklings- og lederstillinger inden for kirurgisk sygepleje.

Charlotte Siiger er sygeplejerske og ph.d. fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet og Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. Hun er desuden cand.scient.anth. fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Siiger har i flere år forsket i sociale og sundhedsrelaterede indsatser over for hjemløse misbrugere. I sit speciale undersøger hun fx sygepleje til hjemløse misbrugere, og i sin ph.d.-afhandling undersøger hun socialt arbejde på boformer for hjemløse misbrugere. Siiger er lektor på ernæring- og sundhedsuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, København. Her underviser hun bl.a. i udsatte gruppers forhold. Hendes tidligere ansættelser er bl.a. i Projekt Udenfor, der beskæftiger sig med udsatte grupper, herunder misbrugere.

Anne-Marie Skytt er ansat som konsultationssygeplejerske i privat lægepraksis. Hun er uddannet som sygeplejerske, har sygeplejefaglig diplomeksamen med speciale i undervisning og uddannelse og har undervist som sygeplejelærer i 12 år ved sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Hun har sin kliniske erfaring fra en hæmatologisk specialafdeling.

Marianne Spile er uddannet sygeplejerske, Master i klinisk sygepleje og har specialuddannelsen i kræftsygepleje og sundhedsfaglig supervisionsuddannelse. Spile er ansat som klinisk oversygeplejerske på Palliativ afdeling på Bispebjerg Hospital, og har gennem hele sin karriere arbejdet inden for kræftsygeplejen. Hun underviser og vejleder på bl.a. diplomuddannelserne, sygeplejeuddannelsen og specialuddannelsen i kræftsygepleje, har skrevet artikler til tidsskrifter og deltaget i udviklingsprojekter. Klinisk arbejder Spile med udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer samt implementering af evidens i sygeplejen.

Lene Wichmann arbejder som forstander på et plejehjem på Frederiksberg. Hun er uddannet sygeplejerske og har i mange år været beskæftiget inden for akut eller intensiv sygepleje. Hun er uddannet intensivsygeplejerske, har en sygeplejefaglig diplomeksamen med speciale i kompetenceudvikling og er Master of Public Health (MPH). Wichmann har lang ledelseserfaring som afdelingssygeplejerske og oversygeplejerske fra flere forskellige hospitalsafdelinger. Hun arbejder meget med psykisk arbejdsmiljø og med at skabe attraktive arbejdspladser i det offentlige sundhedsvæsen. Wichmann er desuden certificeret coach og læser til Master i Positiv Psykologi. I øjeblikket arbejder hun med at udvikle positiv psykologisk kapital blandt medarbejdere på plejehjem.

Forord

Sygeplejebogen 3 – Teori og metode henvender sig til sygeplejestuderende, der har viden om grundlæggende sygepleje og således kan udøve sygepleje knyttet til menneskets grundlæggende behov.

Sygeplejebogen er en grundbog til sygeplejefaget. Værket består af fem bind:
1. Sygeplejerske · Patient · Relation
2. Grundlæggende behov
3. Teori og metode
4. Klinisk sygepleje
5. Procedurer og teknikker

Denne bog udgør således det tredje bind af Sygeplejebogen. Sammen med Sygeplejebogen 4 giver den grundlaget for at kunne udøve den specielle sygepleje, der knytter sig til sygdom, lidelse og død. Den gennemgående referenceramme i bogen er Merry Scheels opfattelse af sygepleje som en interaktionel praksisdisciplin.

Sygeplejebogen 3 – Teori og metode indeholder kapitler, der beskriver hele værkets sygeplejefaglige referenceramme og væsentlige fænomener i sygeplejen som fx identitet, men også omsorg og smerter. En række kapitler beskriver vigtige organisatoriske tiltag, der kan  sikre et godt patientforløb i såvel den primære som den sekundære sundhedssektor,  samt betydningen af, at sygeplejersker medvirker til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring bl.a. gennem dokumentation af sygeplejen. Et kapitel beskriver patientsikkerhed og utilsigtede hændelser. Betydningen af den stigende anvendelse af velfærdteknologi omtales i et af bogens kapitler.

Bogen beskriver sygeplejefagets forskellige dimensioner og forskellige tilgange til sygeplejefaget. De sidste kapitler i bogen beskriver nogle sygeplejefaglige problemstillinger, der ikke knytter sig til en speciel lidelse eller sygdom, men optræder i mange sammenhænge, fx palliativ sygepleje, sygepleje til misbrugere, den kronisk syge patient osv.

Sygeplejebogen 3 – Teori og metode er skrevet af en række danske og nogle få norske forfattere, som har speciel viden om og indsigt i den sygepleje, de beskriver. De norske kapitler er oversat til dansk og bearbejdet til danske forhold og dansk lovgivning i den udstrækning, det har været nødvendigt af hensyn til den forskel, der trods alt er på dansk og norsk sygepleje. 

Bagerst i bogen findes en oversigt over bogens forfattere.

God fornøjelse med bogen.

Birthe Kamp Nielsen
København 2014

Indholdsfortegnelse

Sygeplejebogen 3 – Teori og metode

Kap. 1
  

Den interaktionelle sygeplejepraksis
af Birthe Kamp Nielsen

Kap. 2
   

Omsorg - med udgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstænkning
af Herdis Alvsvåg
Oversat af Marianne Hjortsø

Kap. 3
  

Katie Eriksson: sundhed, omsorg og lidelse
af Anne Elsebet Overgaard og Birgit Bidstrup Jørgensen

Kap. 4
   

Krænkende omsorg
af Britt Lillestø
Oversat af Elisabeth Wederkinck Andersen

Kap. 5
  

Identitet
af Janne Lyngaa

Kap. 6
   

Patientforløb i teori og praksis
af Hanne Dahlerup

Kap. 7
  

Accelererede operationsforløb
af Dorthe Hjort Jakobsen og Kirsten Rud

Kap. 8
   

Dokumentation i sygepleje - fra dengang til i dag
af Inge Madsen

Kap. 9
   

Kliniske retningslinjer
af Inge Madsen

Kap. 10
  

Velfærdsteknologi og innovation i sundhedsvæsnet
af Trine Ungermann Fredskild

Kap. 11
   

Patiektsikkerhed
af Rikke van Benzon Hollesen

Kap. 12
    

Sygepleje til patienter med smerter
af Anne-Marie Skytt

Kap. 13
    

Sygepleje til patienter med søvnforstyrrelser i forbindelse med sygdom
af Merete Bachmann og Jette Lindhardt

Kap. 14
   

Sårbehandling
af Kirsten Stig Müller og Betina Lund-Nielsen

Kap. 15
   

Præ-, peri- og postoperativ sygepleje 
af Karen Margrethe Maglekær

Kap. 16
    

Sygepleje til patienter i væskebehandling 
af Eva Odgaard

Kap. 17

Sygepleje i forbindelse med transfusion af blod og blodprodukter
af Karen Margrethe Maglekær

Kap. 18

Sygepleje til den akut syge patient
af Lene Wichmann og Bente Dich

Kap. 19

Sygepleje til den kronisk syge patient
af Lone Birgitte Skov Jensen

Kap. 20

Palliativ sygepleje
af Marianne Spile

Kap. 21

Sygepleje til stofmisbrugere
af Nina Brünés og Charlotte Siiger

Kap. 22

Alkohol fra forbrug til afhængighed
af Eva Hoffmann

Supplerende materiale
Supplerende materiale kan findes på www.sygeplejebogen.dk.
Sygeplejebogen 3, 4. udgave - Teori og metode
Redigeret af: Birthe Kamp Nielsen
4. udgave 2014

ISBN: 9788712049296
Antal sider: 570 sider, illustreret, flexicover
Pris: 550,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag

 

Lignende bøger