Sygeplejebogen 4, 4. udgave

Sygeplejebogen 4, 4. udgave

Klinisk sygepleje

Sygeplejebogen 4 – Klinisk sygepleje beskriver den specielle sygepleje til patienter med lidelser i kroppens enkelte organer og organsystemer.

Pris: 795,00 kr.
Køb
Læs mere

Sygeplejebogen 4 – Klinisk sygepleje beskriver de behandlen­de, sundhedsfremmende, forebyggende og lindrende aspek­ter af den specielle sygepleje til patienter med lidelser i krop­pens enkelte organer og organsystemer. Sygeplejen knyttes til den patofysiologi, som begrunder patienternes behov for speciel sygepleje såvel som til forskningsbaseret viden om sygepleje til mennesker, der lider af de forskellige sygdom­me.

En stor del af kapitlerne inddrager Mary Scheels opfattelse af sygepleje som en interaktionel praksis som teoretisk referen­ceramme for at beskrive den specielle sygepleje med ud­gangspunkt i patientens totale situation og hans reaktioner.

Forfattere

Eva Aggernæs er uddannet økonoma, klinisk diætist og vejleder og Master i vejledning. Hun er ansat ved ernæringsenheden på Herlev Hospital og har været tilknyttet nefrologisk afdeling på Herlev Hospital gennem en årrække. Aggernæs er medforfatter til Foreningen af Kliniske Diætisters “Rammeplan for diætetisk behandling af kronisk nyreinsufficiens” samt flere artikler om ernæring til nyrepatienter i patientforeningsbladet Nyrenyt. Hun er ansvarlig for diætistuddannelsen på Herlev Hospital.

Kirsten Amsinck er ansat som oversygeplejerske i Onklologisk klinik, Afsnit for Stråleterapi, på radioterapiklinikken på Rigshospitalet. Hun er uddannet sygeplejerske, har sygeplejefaglig diplomeksamen med speciale i ledelse og har gennemgået sundhedsvæsenets diplomlederuddannelse. Amsinck er desuden Master of Public Governance på CBS. Hun har tidligere været afdelingssygeplejerske på dermatologisk afdeling og på onkologisk ambulatorium.

Bente Bassett er cand.scient.san. og er selvstændig konsulent/projektleder. Hun er uddannet sygeplejerske og har sygeplejefaglig diplomeksamen i ledelse. Bassett er desuden BA i Køn, Kultur og teknologi er godkendt sygeplejefaglig vejleder, certificeret underviser i Calgary-Cambridge-metoden og uddannet coach. Hun har indtil 1.2.2014 været uddannelsesdirektør i Novo Nordisk, hvor hun har udviklet uddannelseskoncepter – og selv undervist – praktiserende læger og konsultationssygeplejersker i diabetes. Desuden har hun været dansk projektleder for implementering af psykosociale aspekter i diabetesbehandlingen, hvoraf kommunikation mellem patient og behandler haf haft fokus – især på hospitalerne.
Hun har været diabeteskoordinator i Fyns Amt, hvor hun koordinerede diabetesbehandlingen på Fyn og var leder af sekretariatet, der også administrerer Fyns DiabetesDataBase. Bassett har været med til at starte den første diabetesskole på Fyn og har medvirket i udarbejdelsen af MTV om type 2-diabetes. Hun er forfatter og medforfatter til artikler om kompetence, undervisning i diabetesskolen, nationalt undervisningskoncept for undervisning af personer med diabetes, sygeplejerskens udfordringer i plejen af personer med type 2-diabetes samt artikler om kompetenceprofil for sygeplejersker, der arbejder med mennesker med diabetes.

Anne Brandborg er ansat som udannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Hun er uddannet sygeplejerske 1981, sygeplejefaglig diplomeksamen med speciale i uddannelse og undervisning fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole 1987, uddannet sundhedsfaglig supervisor 2003, Master i klinisk sygepleje 2007. Brandborg har de seneste 13 år arbejdet med grunduddannelsen i klinisk praksis, det seneste år med specialuddannelsen i kræftsygepleje i klinisk praksis.. Hun har arbejdet som sygeplejelærer i sygeplejerskeuddannelsen, i den medicinske sygepleje og i primær sundhedssektor. Brandborg arbejder aktuelt med udvikling af den kliniske del af grunduddannelsen, og specialuddannelsen i kræftsygepleje, med kompetenceudvikling og udvikling af sygeplejen. Hun fungerer som vejleder på sygeplejefaglige projekter i afdelingen.

Gunhild Bukh er ansat som afdelingssygeplejerske i Klinik for gigt- og ryg sygdomme på Gentofte Hospital. Hun er uddannet sygeplejerske, har sygeplejefaglig diplomeksamen med speciale i uddannelse og undervisning fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole, eksamen i klinisk beslutningstagen og forskningsmetodologi fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og et etårigt forskerkursus fra Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning. Bukh har arbejdet inden for medicinsk sygepleje i forskellige specialer bl.a. i reumatologisk regi. Hun er initiativtager til oprettelse af en landsdækkende videreuddannelse/diplommodul i reumatologisk sygepleje.

Marianne Børgesen er ansat som sygeplejerske på ortopædkirurgisk afdeling Rigshospitalet. Hun har arbejdet inden for ortopædkirurgisk sygepleje igennem 30 år. 

Jens Frei Christensen er uddannet sygeplejerske og ansat som klinisk vejleder ved ortopædkirurgisk afdeling på Rigshospitalet.

Helle Correll er sygeplejerske og har gennem mange år arbejdet inden for det dermatologiske speciale. Fra 2009 har hun været produktspecialist i Pfizer for et biologisk injektionspræparat til behandling af bl.a. psoriasis og psoriasisgigt. Fra 2007-2009 var hun ansat i Wyeth som instruktionssygeplejerske med fokus på undervisning af patienter ved start af biologisk behandling. Inden da var Correll ansat på dermatologisk/venerologisk afdeling på Gentofte Hospital; fra 2005-2007 som klinisk udviklingssygeplejerske. Samtidig fungerede hun som projektsygeplejerske med de nye biologiske behandlingsmidler til behandling af psoriasis. Hun har været sygeplejefaglig redaktør ved udviklingen af patientdelen af huddoktor.dk. Correll har bl.a. en længerevarende efteruddannelse for sygeplejersker, der beskæftiger sig med sår. Hun er medforfatter til en artikel med titlen “En roligere stuegang”.

Birthe Hellquist Dahl er uddannet sygeplejerske, har Sygeplejefaglig Diplomuddannelse med speciale i ledelse, masteruddannelse i kvalitet og ledelse samt Diploma in Asthma Care og Diploma in COPD. Hun er ansat som uddannelsesleder i Center for Kvalitetsudvikling og leder et kvalitetsudviklingsprojekt, som skal styrke indsatsen til kronisk syge via systematisk kompetenceudvikling af sundhedspersonalet i både primær- og sekundærsektor. Birthe Hellquist Dahl er formand for Fagligt Selskab af lunge- og allergisygeplejersker og bestyrelsesmedlem af Danmarks Lungeforening. Hun har været koordinator på WHO’s pilotprojekt om Quality Assurance of Asthma Management in Primary Care. Hellquist Dahl er forfatter til flere publikationer om allergiske lidelser, patientundervisning og forebyggelse.

Birthe Claessen Davidsen er uddannet sygeplejerske og har været ansat på medicinsk gastroenterologisk afdeling Køge Sygehus gennem 20 år. Har i mange år arbejdet med sygeplejen til patienter med hepatologiske og gastroenterologiske lidelser. I Region Sjælland har Claessen Davidsen været med i udviklingen og etableringen af en målrettet efteruddannelse inden for gastroenterologi. Claessen Davidsen er uddannet specailistsygeplejerske inden for kræftområdet.

Randi Elgaard er ansat som uddannelsesansvarlig sygeplejerske og kvalitets- og patientsikkerhedskoordinator på Århus Universitetshospital Skejby, urinvejskirurgisk afdeling. Hun er uddannet sygeplejerske, har sygeplejefaglig diplomeksamen med speciale i ledelse og en mastergrad i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (MHH) fra Aarhus Universitet. Elgaard har mange års specialeerfaring inden for urologi og stomipleje.

Birgitte Tschentscher Espersen er cand.cur. og ansat som klinisk sygepleje-specialist på Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Hun har været sygeplejerske på kræftafdelingen siden 1987 og har været ansat både i hæmatologisk/onkologisk sengeafsnit, ambulatorium og dagafsnit. Tschentscher Espersen har onkologisk efteruddannelse, og det sygeplejefaglige diplomstudium med speciale i ledelse. Hun er forfatter og medforfatter til bøger og artikler om klinisk sygepleje i relation til pleje og behandling af kræftpatienter.

Vibeke Bækmark Fjordskov er ansat som afdelingssygeplejerske på medicinsk gastroenterologisk afdeling på Køge Sygehus og har gennem en del år arbejdet med gastroenterologiske patienter. Fjordskov er uddannet sygeplejerske og har en diplomuddannelse i ledelse.

Arne Glad er ansat som afdelingssygeplejerske på neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Han er uddannet sygeplejerske og har Sygeplejefaglig Diplomuddannelse i ledelse. Glad har mange års erfaring som afdelingssygeplejerske på neurologisk afdeling og har arbejdet meget med kvalitetsudvikling og udvikling af den eksisterende sygepleje. Han har bl.a. arbejdet med kostregistrering og udvikling af kostområdet. Glad har deltaget aktivt ved etableringen af daghospitaler for patienter med amyotrofisk lateral sklerose og Parkinsons sygdom. Han bestrider nu en stilling som Duodopaspecialist, en avanceret behandling mod Parkinsons sygdom.

Pernille Trust Gotved er klinisk underviser for sygeplejestuderende, radiografstuderende og social- og sundhedselever i hæmatologisk klinik på Rigshospitalet. Trust Gotved er sygeplejerske og master i voksen pædagogik.

Helle Greve er sygeplejerske, cand.cur. og har desuden diplomuddannelse i pædagogik (DPU). Greve er klinisk sygeplejespecialist på hjertekirurgisk afdeling i Hjertecentret på Rigshospitalet. Hun har i flere år været ansat som sygeplejelærer ved forskellige sygeplejeskoler og har de seneste år beskæftiget sig med det hjertekirurgiske speciale.

Nina Gyrtrup er uddannet sygeplejerske og har en onkologisk efteruddannelse, Radioterapiuddannelsen samt Rigshospitalets lederuddannelse. Gyrtrup er ansat som afdelingssygeplejerske i onkologisk klinik, Afsnit for Stråleterapi, Radioterapiklinikken på Rigshospitalet og har igennem en årrække arbejdet med onkologiske patienter.

Jette Holt er ansat som national rådgiver i Central Enhed for Infektionshygiejne på Statens Serum Institut. Hun er uddannet sygeplejerske, har Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i uddannelse og undervisning, Specialuddannelse i infektionshygiejne, er uddannet som ledende auditor af infektionshygiejnesystemer i sundhedsvæsenet og er cand.pæd.pæd. Holt har arbejdet inden for kirurgisk og medicinsk sygepleje og været underviser på Dikaonissestiftelsens Sygeplejeskole, været faglig leder af Specialuddannelsen i infektionshygiejne samt været en af initiativtagerne til det Nordiske Diplomprogram i Infektionshygiejne ved NHV, Gøteborg hvor hun også var kursusleder. Hun har været projektleder på Statens Serum Instituts e-learningprogrammer om infektionshygiejne og er en meget brugt foredragsholder inden for bla.  adfærdsændring, etik og implementering af retningslinjer i den infektionshygiejniske praksis. Holt er forfatter og ordførende på internationalt publicerede artikler, nationale infektionshygiejniske standarder og nationale infektionshygiejniske retningslinjer.

Birgit Refsgaard Iversen er uddannet sygeplejerske, cand.cur. og master i læreprocesser. Hun er ansat som uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske ved Lungemedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Refsgaard Iversen har i flere år beskæftiget sig med sygepleje til patienter med lungelidelser, og har desuden været klinisk vejleder for sygeplejestuderende igennem adskillige år. Hun varetager desuden undervisning af primærsygeplejersker i Region Midt i det særlige ved at yde sygepleje til mennesker, der har en lungesygdom.

Tine Bloch Jensen er ansat som oversygeplejerske på øre-næse-halskirurgisk klinik på Rigshospitalet. Hun er uddannet sygeplejerske og har UCSF’s suppleringsuddannelse i sygepleje samt diplomuddannelse i økonomi, ledelse og organisation for sundhedssektoren (DLS). Bloch Jensen har i mange år beskæftiget sig med sygeplejen i de øre-næse-hals-kirurgiske patientforløb og har arbejdet med adskillige udviklingsprojekter inden for specialet, fx optimering af de hoved-/halsonkologiske patientforløb samt afdækning af nydiagnosticerede kræftpatienters behov for opfølgende sygeplejesamtaler.

Alice Grønvald Jørgensen er uddannet sygeplejerske og exam.pæd. fra Danmarks Lærerhøjskole (nu DPU). Hun er ansat på diabetesklinikken på Odense Universitetshospital, hvor hun har undervist på den dertil hørende diabetesskole siden oprettelsen i 1993. Hun varetager desuden en omfattende undervisningsvirksomhed i diabetes og livet hermed. Grønvald Jørgensen har været kursusleder, underviser og vejleder på den længerevarende efteruddannelse for diabetessygeplejersker, som nu er erstattet af diplomuddannelsen for diabetessygeplejersker. Hun har publiceret flere artikler, bl.a. i Klinisk Sygepleje om læring, er forfatter til afsnit om diabetessygepleje i Medicinske sygdomme, og har deltaget i projekt “Diabetesliv”, som er publiceret i en bog om forskningsmetoder inden for sygepleje. Grønvald Jørgensen er bestyrelsesmedlem i Fagligt selskab for sygeplejersker, der arbejder med diabetes (FSDS).

Rena Kopp er ansat som ledende oversygeplejerske på nefrologisk afdeling på Herlev Hospital. Hun er uddannet sygeplejerske og har sygeplejefaglig diplomeksamen. Hun har beskæftiget sig med sygepleje til nefrologiske patienter gennem mange år.

Anne Toft Krog er klinisk underviser for sygeplejestuderende, radiografstuderende og social- og sundhedselever i hæmatologisk klinik på Rigshospitalet. Toft Krog er sygeplejerske, master i voksen pædagogik, og er ansat i hæmatologisk klinik, Rigshospitalet, siden 2000.

Pernille Langkilde er ansat som kvalitetskoordinator i HovedOrtoCentret ved Rigshospitalet. Hun er uddannet sygeplejerske, har diplomeksamen i pædagogik og er cand.pæd.pæd. Derudover har hun projektlederuddannelse i kvalitetsudvikling og MTV. Hun har arbejdet både som sygeplejerske, underviser og leder på infektionsmedicinsk afdeling, og i en del år var hun klinisk udviklingssygeplejerske på øre-næse-halskirurgisk klinik og tand-, mund- og kæbekirurgisk klinik ved Rigshospitalet. I sin nuværende stilling arbejder hun med kvalitet, akkreditering og patientsikkerhed. Langkilde har udarbejdet og superviseret flere kvalitetsudviklingsprojekter i relation til behandling, pleje og kompetenceudvikling og er i dag specielt interesseret i udvikling af kvaliteten i patientforløb, beskrivelse af kliniske sygeplejeprocedurer/kliniske retningslinjer, akkreditering, patientsikkerhed og forebyggelse af utilsigtede hændelser. Langkilde har skrevet en række artikler om kliniske sygeplejeproblemer samt om ledelsesstrategier og -værktøjer i relation til kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker i praksis. Pernille Langkilde er formand for og var initiativtager til etablering af Fagligt Selskab for øre-næse-halskirurgiske Sygeplejersker. Hun er medlem af dokumentationsrådet i DASYS.

Janni Lisander Larsen er projektsygeplejerske, cand.cur. og ph. d. studerende ved Århus universitet og reumatologisk klinik på Rigshospitalet. Hun har efteruddannelse i sygepleje til patienter med smerter samt GCP og projektkoordinering. Hun har medvirket ved oprettelse af diplommodulet “Patientologi – sygepleje til patienter med reumatologiske lidelser” under University College Lillebælt og er forsknings- og udviklingsaktiv med gigtpatienters livsvilkår som overordnet interessefelt. Lisander Larsen er endvidere formand for det nationale forum ”Danish Interdiciplinary Rheumatology Forum- DIRF” som igen er organiseret under European League Against Rheumatism/ EULAR. 

Brita Liljeroth Lindeberg er udviklingssygeplejerske og ansat på medicinsk afdeling, Køge Sygehus. Hun er uddannet sygeplejerske, har Sygeplejefaglig Diplomuddannelse i ledelse og undervisning fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole, UCSF’s etårige forskerkursus og Humanistisk basisuddannelse fra RUC. Lindeberg har i mange år været leder på et gastromedicinsk daghospital og endoskopiafsnit og var medstifter af og formand for Fagligt selskab for gastroenterologiske sygeplejersker i mange år. Hun arbejder nu som udviklingssygeplejerske med kvalitetsudvikling som primær opgave og er akkrediteringsnøgleperson i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel.

Pernille Mellerkær er ansat som uddannelsesansvarlig sygeplejerske på Glostrup Hospitals Øjenafdeling, som også inkluderer afdelinger på Rigshospitalet, Frederiksberg Hospital, Hillerød Hospital samt Kennedy Centret. Pernille er uddannet sygeplejerske, har en diplom i Sundhedsfaglig Supervision og Vejledning og afslutter til juni en Master i Uddannelse og Læring (MUL) fra Roskilde Universitets Center. Mellerkær har arbejdet inden for øjenspecialet siden 2002, og herunder haft særligt ansvar for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende inden for specialet. I dag er hun, ud over at være ansvarlig for sygeplejestuderendes klinikforløb, medansvarlig den postgraduate efteruddannelse "Grundkursus i Klinisk Oftalmologi" sammen med Professor i Oftalmologi Michael Larsen.

Malene Missel er cand.cur., sygeplejerske og har suppleringsuddannelsen i sygepleje. Hun er ansat som klinisk sygeplejespecialist ved klassisk thoraxkirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Missel har i ti år arbejdet inden for det klassisk thoraxkirurgiske speciale med udvikling af sygeplejen til patienter med sygdomme og lidelser i lunger og spiserør og har bl.a. undersøgt oplevelser af at være syg hos uhelbredeligt syge patienter med spiserørskræft, samt undersøgt, hvordan lungekræftpatienters autonomi, værdighed, integritet og sårbarhed bevares og beskyttes gennem inddragelse af livshistorien.

Ulla Nielsby er cand.cur. og BA i filosofi. Ulla Nielsby har været uddannelsesleder på Sygeplejerskeuddannelsen i Randers VIA University College. Hun er uddannet sygeplejerske og har adskillige års erfaring som underviser ved sygeplejerskeuddannelsen vekslende med ansættelser som afdelingssygeplejerske inden for det gynækologisk-obstetriske område. Desuden har hun publiceret artikler omhandlende sygepleje og etik, samt oversat tekster inden for videnskabsfilosofi.

Elisabeth Nielsen er uddannet som sygeplejerske og har været beskæftiget inden for nefrologi siden 1981, de fleste år med hæmodialyse. Nielsen har været leder siden 1987, og er nu ansat som områdeleder i nefrologogisk ambulatorium/laboratorium/hjemmedialyse på Herlev Hospital. Hun har sygeplejefaglig diplomeksamen med speciale i ledelse.

Lis Horstmann Nøddeskou er ansat som ledende oversygeplejerske på medicinsk afdeling, Køge Sygehus. Hun er uddannet sygeplejerske fra Herlev Sygeplejeskole i 1981 og er registreret sygeplejerske (RN) fra Canada i 1982. Horstmann Nøddeskou er Master i Klinisk sygepleje (MKS) og har desuden diplomuddannelse i ledelse. Hun har arbejdet som leder inden for gastroenterologi siden 1993. Horstmann Nøddeskou har arbejdet med kompetenceudvikling inden for det medicinske område og har bl.a. tilrettelagt efteruddannelse for gastroenterologisk sygepleje og har skrevet masterspeciale om sengebad.

Charlotte Nørregaard er ansat som afdelingssygeplejerske på dermato-allergologisk afdeling på Gentofte Hospital. Hun er uddannet sygeplejerske og har Sygeplejefaglig Diplomuddannelse i ledelse og forskerkursus fra Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF). Nørregaard har mange års erfaring med det dermatologiske speciale og har gennem en årrække arbejdet med patientinformation og -vejledning.

Pia Riis Olsen er cand.cur., ph.d. og ansat som klinisk sygeplejepecialist i Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Riis Olsen har gennem mange år arbejdet inden for kræftområdet – både i den kliniske sygepleje, med undervisning, forskning og udvikling, og med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. Unge med kræft er Riis Olsens særlige forskningsområde, og hun har gennem sit ph.d.-studie udviklet begrebet “Netværksfokuseret Sygepleje”. Aktuelt leder hun som post doc forsker et aktionsforskningsprojekt, der har netværksfokuseret sygepleje som omdrejningspunktet for implementering af en indsats rettet mod patienter med ondartede hjernetumorer og deres familier. Relateret til emnet om sygepleje til mennesker med kræft varetager hun en række funktioner i onkologisk afdeling, herunder kurset for patienter og pårørende “At leve med kræft”, projektledelse i afdelingens Paraplymodel for gennemførelse af treårige udviklingsprojekter, er medlem af styregruppen for rehabilitering og er formand for afdelingens tværfaglige smertegruppe.

Vibeke Olsen er ansat som ledende oversygeplejerske på neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Hun er uddannet sygeplejerske og har merkonomkurser samt Sygeplejefaglig Diplomuddannelse i ledelse. Olsen har i adskillige år arbejdet med neurologiske patienter og er forfatter og medforfatter til bøger og artikler om pleje til patienter med neurologiske lidelser. Hun har desuden initieret og medvirket i udviklingsprojekter omkring patientforløb, kvalitetsmonitorering og kompetenceudvikling.

Dorte Petersen er sygeplejerske og har arbejdet med rygkirurgi og traumatologi i 17 år på ortopædkirurgisk afdeling på Rigshospitalet.

Lotte Ørneborg Rodkjær, MPH, ph.d., postdoc er ansat som forskningssygeplejerske på Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital. Hun har siden 1989 arbejdet inden for det infektionsmedicinske felt med særligt fokus på HIV. Hovedområdet for hendes forskning er en holistisk tilgang til patienten herunder de psykosociale forhold hos HIV-smittede, relationen til behandlingseffekt og livskvalitet samt mestring af kronisk sygdom.

Jane Sax Røgind er ansat som afdelingssygeplejerske i hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Røgind er Master i Klinisk Sygepleje og har arbejdet inden for det kardiologiske speciale i mange år.

Marianne Schmidt er ansat som klinisk oversygeplejerske på neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Hun er uddannet sygeplejerske, har sygeplejefaglig diplomeksamen med speciale i ledelse, toårig faglig vejlederuddannelse og er master i uddannelses- og erhvervsvejledning fra DPU. Hun har adskillige års erfaring med sygepleje til neurologiske patienter på forskellige organisatoriske niveauer og har bl.a. været med til at strukturere og oprette et af de første apopleksiafsnit i Danmark. Til dagligt arbejder Schmidt fortrinsvis med kompetenceudvikling og sundhedsfaglig supervision inden for det neurologiske speciale. Schmidt har skrevet flere artikler om sygepleje til neurologiske patienter og er medforfatter til flere lærebøger for sygeplejestuderende. Er desuden censor på sygeplejerskeuddannelsen.

Susanne Zielke Schaarup er MHSc (nursing) og er ansat som klinisk oversygeplejerske på neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Hun er uddannet sygeplejerske, har desuden en sygeplejefaglig diplomeksamen med speciale i ledelse. Zielke Schaarup har i mange år arbejdet med neurologiske patienter og har publiceret flere artikler om evidensbaseret sygepleje til apopleksipatienter samt været medforfatter til lærebøger i apopleksi, neurologi og neurorehabilitering. Hun arbejder med kvalitetsudvikling i neurologisk sygepleje og har bl.a. deltaget i udarbejdelsen af referenceprogrammet og forløbsprogrammet vedrørende apopleksi. Har siden opstarten af det Nationale Indikatorprojekt siddet i formandskabet for NIP Apopleksi, i dag Dansk Apopleksiregister (DAP) og har derved medvirket til den kontinuerlige indikatorudvikling i den landsdækkende kvalitetsovervågning vedrørende behandlingen af patienter med apopleksi.

Tina Schwennesen er uddannet sygeplejerske og kontinenssygeplejerske. Hun har påbegyndt en Master i Sexologi ved Aalborg Universitet i september 2013, som forventes afsluttet i foråret 2015. 
Schwennesen er ansat i Center for Vandladningsforstyrrelser; Urologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, Skejby og arbejder blandt andet med udredning og behandling af patienter med vandladningsdysfunktioner med særlig interesse for patienter med neurogen blære, smertefuld blæresyndrom, urodynamiske undersøgelser etc.
Schwennesen har gennem flere år undervist på VIA University College på diplommodulet ”Kontinenssygeplejerske”.
Hun har desuden været medforfatter til den evidensbaserede guideline ”Catheterisation. Indwelling catheters in adults: urethral and suprapubic” udgivet af European Association of Urological Nurses (EAUN) i 2012 og optaget i “The National Guideline Clearinghouse (NGC).

Lene Sigaard er cand.cur. og ansat som udviklingssygeplejerske på onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital. Hun har i flere år arbejdet inden for det kroniske non-maligne område. Sigaard er uddannet sygeplejerske, sexolog og sundhedsplejerske. Hun har lang undervisnings-erfaring inden for forebyggelsesområdet, er forfatter og medforfatter til en række artikler og bøger bl.a. om seksualitet og sygepleje. Sigaard er forskningsaktiv vedr. patienters reaktioner på sygdom og behandling.

Charlotte Holm Skov er uddannet sygeplejerske, og har en sundhedsfaglig diplomuddannelse i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse. Hun er ansat i gynækologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Skov har arbejdet inden for det gynækologiske speciale siden 1994, og hun har fungeret som klinisk vejleder i adskillige år.

Dorte Skaarup Schmidt har været klinisk sygeplejespecialist og været ansat i funktionen som stomisygeplejerske på Rigshospitalet i 13 år med specialeerfaring inden for pleje til mennesker med stomi. Hun er uddannet sygeplejerske og har Sygeplejefaglig Diplomeksammen med speciale i ledelse. Efter den et årige forskeruddannelse på UCSF har Skaarup Schmidt gennemført et forskningsprojekt med formålet at øge forståelsen for stomipatienters oplevelser og behov præoperativt. Skaarup Schmidt er Master i Positiv Psykologi (MoPP), og har gennemført et projekt med forslag til forbedring af undervisningen af patienter med henblik på at fremme deres motivation for læring og opnåelse af egen kompetence.

Alice Slot er ansat som klinisk sygeplejespecialist i Ortopædkirurgisk Klinik samt TraumeCenter & AkutModtagelse på Rigshospitalet. Hun er uddannet sygeplejerske, har Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole, etårigt forskerkursus fra UCSF samt en masteruddannelse i klinisk sygepleje (MKS) fra Aarhus Universitet. Slot har i mange år arbejdet inden for kirurgisk sygepleje og har været projektleder på en række udviklingsprojekter. Projekternes fokus har primært været klinisk sygepleje, den patientoplevede kvalitet og medinddragelse af patient og pårørende i plejen.

Louise Støier er ansat som sygeplejerske med klinisk specialistfunktion i hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Støier er cand. cur., har en Sundhedsfaglig diplomuddannelse i Sundhedsformidling og Klinisk Uddannelse og suppleringsuddannelsen i sygepleje. Hun har arbejdet inden for det kardiologiske speciale i mange år og har tidligere været klinisk vejleder.

Forord

Sygeplejebogen 4 – Klinisk sygepleje henvender sig til sygeplejestuderende, der har viden om grundlæggende sygepleje og således kan udøve sygepleje knyttet til menneskets grundlæggende behov.

Sygeplejebogen er en grundbog til sygeplejefaget. Værket består af fem bind:
1.  Sygeplejerske · Patient · Relation
2. Grundlæggende behov
3. Teori og metode
4. Klinisk sygepleje.
5. Procedurer og teknikker

Denne bog udgør således det fjerde bind af Sygeplejebogen. Sammen med Sygeplejebogen 3 giver den grundlaget for at kunne udøve den specielle sygepleje, der knytter sig til sygdom, lidelse og død.

Sygeplejebogen 4 – Klinisk sygepleje beskriver sygeplejen til patienter i forhold til de enkelte organer og organsystemer i organismen. Nogle kapitler indledes med en kort gennemgang af patofysiologien, der beskriver dysfunktionen generelt, når denne viden har betydning for planlægning og udførelse af sygeplejen. Der er dog ikke tale om en systematisk gennemgang af sygdomme i de enkelte organer eller organsystemer. Omdrejningspunktet i kapitlerne er en beskrivelse af den specielle sygepleje, som patienten har behov for på grund af den sygdom eller lidelse, han har. Den teoretiske referenceramme for en stor del af kapitlerne er Merry Scheels opfattelse af sygepleje som en interaktionel praksisdisciplin.

På baggrund af sygeplejefagets teori og metode tager den kliniske sygepleje udgangspunkt i patientens totale situation i forbindelse med lidelse, sygdom og død. Det er patientens reaktion på sygdom, symptomer, undersøgelse og behandling og ikke selve sygdommen, der danner udgangspunkt for den sygepleje, patienten skal tilbydes. Sygeplejebogen 3 og Sygeplejebogen 4 giver tilsammen grundlaget for at kunne udøve sygepleje til mennesker med forskellige lidelser og sygdomme.

Sygeplejebogen 4 – Klinisk sygepleje er skrevet af en række danske og nogle få norske forfattere, som har speciel viden om og indsigt i den sygepleje, de beskriver. De norske kapitler er oversat til dansk og bearbejdet til danske forhold og dansk lovgivning i den udstrækning, det har været nødvendigt af hensyn til den forskel, der trods alt er på dansk og norsk sygepleje. Bagest i bogen findes en oversigt over bogens forfattere.

God fornøjelse med bogen.

Birthe Kamp Nielsen
København 2014

Indholdsfortegnelse

Sygeplejebogen 4 – Klinisk sygepleje

Kap. 1 
  

Sygepleje til patienter med lidelser i centralnervesystemet
af Arne Glad, Vibeke Olsen, Marianne Schmidt og Susanne Zielke Schaarup

Kap. 2 
   

Sygepleje til patienter med iskæmiske hjertelidelser 
af Louise Støier og Jane Sax Røgind

Kap. 3 
  

Sygepleje til patienter med lungelidelser 
af Birgit Refsgaard Iversen

Kap. 4 
   

Sygepleje til patienter med astma og andre allergiske sygdomme 
af Birthe Hellqvist Dahl

Kap. 5 
  

Sygepleje til patienter med thoraxkirurgiske sygdomme 
af Helle Greve og Malene Missel

Kap. 6 
   

Sygepleje til patienter med medicinske gastroenterologiske lidelser 
af Lis Horstmann Nøddeskou, Brita Liljeroth Lindeberg, Vibeke Bækmark Fjordskov og Birthe Claessen Davidsen

Kap. 7 
  

Sygepleje til patienter med stomi 
af Dorte SKaarup Scmidt

Kap. 8 
   

Sygepleje til patienter med medicinske nyrelidelser 
af Rena Kopp, Eva Aggernæs og Elisabeth Nielsen

Kap. 9 
   

Sygepleje til patienter med kirurgiske lidelser i urinvejene 
af Randi Elgaard og Tina Schwennesen

Kap. 10 
  

Sygepleje til patienter med gynækologiske lidelser 
af Ulla Nielsby og Charlotte Holm Skov

Kap. 11 
   

Sygepleje til patienter med reumatologiske sygdomme 
af Gunhild Bukh, Janni Lisander Larsen og Lene Sigaard

Kap. 12 
    

Sygepleje til patienter med ortopædkirurgiske sygdomme 
af Alice Slot, Marianne Børgesen, Jens Frei og Dorthe Petersen

Kap. 13 
    

Sygepleje til personer med diabetes mellitus 
af Bente Basset og Alice Grønvald Jørgensen

Kap. 14 
   

Sygepleje til patienter med dermatologiske sygdomme 
af Helle Correll og Charlotte Nørregaard

Kap. 15 
   

Forebyggelse af infektioner og sygepleje til patienter med smitsomme sygdomme  
af Jette Holt og Lotte Ørneborg Rødkjær

Kap. 16 
    

Sygepleje til mennesker med kræft  
af Anne Brandborg, Birgitte T. Espersen og Pia Riis Olsen

Kap. 17  

Sygepleje til patienter i strålebehandling 
af Kirsten Amsinck og Nina Gyrtrup

Kap. 18  

Sygepleje til patienter i kemoterapi 
af Pernille Trust og Anne Toft Hansen

Kap. 19  

Sygepleje til patienter med øjensygdomme 
af Pernille Harding Mellerkær

Kap. 20  

Sygepleje til patienter med øre-, næse- og halslidelser 
af Pernille Langkilde og Tine Bloch Jensen

Supplerende materiale
Supplerende materiale kan findes på www.sygeplejebogen.dk.
Sygeplejebogen 4, 4. udgave - Klinisk sygepleje
Redigeret af: Birthe Kamp Nielsen
4. udgave, 2014

ISBN: 9788712049272
Antal sider: 670 sider, illustreret, flexicover
Pris: 795,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag

 

Lignende bøger