Sygeplejebogen 1, 4. udgave

Sygeplejebogen 1, 4. udgave

Sygeplejerske • patient • relation

"Sygeplejebogen 1 – Sygeplejerske • patient • relation" er 4. udgave af den bog, der i 3. udgave hed Sygeplejebogen 1, 1. del. Patientologi • Sygeplejens værdier og virksomhedsfelt.

Pris: 525,00 kr.
Køb
Læs mere

Bogen, har gennemgået en større forandring, idet en stor del af kapitlerne er nye og skrevet af danske forfattere med stor klinisk, pædagogisk og for fleres vedkommende også forskningsmæssig erfaring. Bogens undertitel signalerer bogens tematiske indhold, som er meget ændret i forhold til den forrige udgave.

Sygeplejebogen 1 – Sygeplejerske · patient · relation retter sig i stor udstrækning mod de læringsudbytter, som Studieordningen 2008 fastlægger for sygeplejerskeuddannelsens første moduler, dvs. modul 1‑4.

Alle kapitler lægger vægt på at styrke den studerendes observations- og refleksionskompetence. Alle kapitler lægger vægt på at give den studerende forudsætninger for at indgå i et professionelt samarbejde med patienten, som ofte befinder sig i en kompleks situation. Kapitlerne fokuserer således på faglige og kliniske forudsætninger for at kunne observere patienten samt for at kunne reflektere og handle adækvat på de sygeplejefaglige problemstillinger, der udspringer af patientens situation.

Redaktøren af Sygeplejebogen 1 er Marianne Hjortsø, der er ansat som lektor ved Institut for Sygepleje ved det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol. Marianne er modulkoordinator og har mange års erfaring som underviser, vejleder og censor. Hun er sygeplejerske, har sygeplejefaglig diplomeksamen i ledelse og er cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet, har oversat flere sygeplejefaglige tekster og har haft mange forlagsredaktionelle opgaver.

Forfattere

Kirsten Beedholm er sygeplejerske, cand.phil. i litteraturhistorie fra Aarhus Universitet og ph.d. på afhandlingen ”Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs” – en Foucault-inspireret idehistorisk analyse af sygeplejefagets idehistoriske udvikling i Danmark i det 20. århundrede, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet.  Beedholm er ansat ved Institut for Folkesundhed, Sektion for sygepleje, Aarhus Universitet. Særlige interesseområder er metodeudvikling (epistemologi, konstruktivisme, diskursanalyse, narrativ forskning mv.), sygeplejens udvikling og idehistorie samt sundhedsteknologi og selvforvaltning.

Hanne Franklin er sygeplejerske, cand.pæd.psych og ansat som studievejleder i Professionshøjskolen Metropol. Hun arbejder med vejledning og udviklingsopgaver og -projekter inden for psykologiske problemstillinger. Hun har været ansat som lektor i sygeplejerskeuddannelsen og undervist i psykologi på grunduddannelsen. Franklin har klinisk erfaring som tilknyttet krisemedarbejder i SOS International.  

Kirsten Frederiksen er sygeplejerske, cand.pæd.pæd. og Ph.d. på afhandlingen ”Uddannelse til ordentlighed – at lære sygepleje gennem 200 år” ved Institut for Filosofi og Idéhistorie ved Aarhus Universitet. Frederiksen er lektor og studieleder for masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje og kandidatuddannelsen ved Institut for Folkesundhed, Sektion for sygepleje, Aarhus Universitet. Særlige faglige interesseområder er metodeudvikling (socialkonstruktivisme, diskursanalyse, tekstanalyse mm.), hverdagsliv med kronisk sygdom og uddannelse.

Anne-Mette Graubæk er sygeplejerske, cand.cur. og ansat som lektor ved University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen i Odense, hvor hun har undervist i mange år i grunduddannelsen samt i diplomuddannelsens moduler med patientologi og udvikling af klinisk praksis. Graubæk har i 2010 udgivet lærebogen Patientologi. At være patient, som også er udgivet i Norge og Sverige.

Anne Charlotte Overgaard Hjorth er sygeplejerske, cand.cur., beskikket censor og ansat som lektor ved Institut for Sygepleje ved det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol, hvor hun underviser og vejleder på grund-, efter- og videreuddannelsesniveau. Hun har klinisk og pædagogisk erfaring fra primærsektoren. Hjorth er optaget af udvikling af sygeplejerskeuddannelsen og sygeplejepraksis og har bl.a. skrevet og forelæst om undervisning, etik og filosofi samt deltaget i et udviklingsprojekt om portfolio.

Marianne Hjortsø er ansat som lektor ved Institut for Sygepleje ved det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol, er modulkoordinator og har mange års erfaring som underviser, vejleder og censor. Hjortsø er sygeplejerske, har sygeplejefaglig diplomeksamen i ledelse og er cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet. Specialet ”Fagre hvide verden” er en analyse (CA) af tre studiesamtaler i sygeplejerskeuddannelsen og viser, hvordan sproghandlingen og rådgivning medvirker til konstruktion af faglig identitet. Hjortsø har oversat flere sygeplejefaglige tekster og har haft mange forlagsredaktionelle opgaver.

Inger Johanne Holst er sygeplejerske og har uddannelse inden for intensiv sygepleje og vejlederuddannelse. Holst har gennem mange år arbejdet ved intensiv medicinsk afdeling, Haukeland Universitets Sygehus. Hun har i en kortere periode arbejdet som praksisvejleder for studerende på intensiv afdeling. Holst interesserer sig for palliation, og er nu ansat i udeteamet ved Sunniva Center for lindrende behandling og arbejder med at kortlægge og tilrettelægge forløb og pleje for patienter, der ønsker at dø hjemme.

Ingeborg Ilkjær er lektor ph.d. og seniorforsker ved UC Diakonissestiftelsen, Frederiksberg. Hun er uddannet sygeplejerske og er cand. mag. fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik ved Københavns Universitet. Hun har taget sin ph.d. grad fra Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Ilkjær har arbejdet inden for klinisk sygepleje og har undervist ved sygeplejerskeuddannelsen i mange år. Hun forsker nu i og omkring de livsbetingelser, som patienter med svær KOL har i et terminalt patientforløb.

Lone Birgitte Skov Jensen er ansat som klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske på Lungemedicinsk afdeling Y, Gentofte Hospital og indskrevet som ph.d. studerende ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet. Hun er uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske, master i sundhedspædagogik samt cand.cur. Skov Jensen har lang erfaring med vejledning af elever, sygeplejestuderende, sundhedsplejerske- samt diplomstuderende og er censor ved sygeplejerskeuddannelsen. Særlige interesseområder er mødet mellem patient og studerende, fremvæksten af ambulatoriet og den kroniske patient samt patienters og pårørendes læringsstrategier i mødet med kronisk sygdom.

Birgit Bidstrup Jørgensen er cand.cur, ansat som sygeplejerske ved Røde Kors, Asylcenter Avnstrup, tidligere lektor i sygeplejerskeuddannelsen og forlagsredaktør. Bidstrup Jørgensen er forfatter til flere lærebogskapitler med særlig interesse for sygeplejefilosofi og sygeplejeteori.

Hesook Suzie Kim, ph.d., RN, er professor emeritus ved College of Nursing, University of Rhode Island, USA. Hun har været professor ved Universitetet I Oslo, Afdeling for sygepleievidenskab og ved Høgskolen i Buskerud, Afdeling for helsefag.

 Trine Lassen er ansat som lektor ved Institut for Sygepleje ved det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol. Hun har tidligere været ansat som sygeplejerske på coronarafsnittet på Rigshospitalet. Lassen er sygeplejerske, cand.mag. og ph.d. i historie, modulkoordinator samt forsknings- og udviklingskonsulent i Institut for Sygepleje og projektleder samme sted. Særlige interesseområder er videns- og mentalitetshistorie generelt og mere specifikt sygeplejefaglige emner som patientologi og professionsudvikling.

Jette Lauritzen er cand.cur., master i sundhedsantropologi og har en sygeplejefaglig diplomeksamen med speciale i ledelse. Hun er ansat som lektor ved VIA University College, sygeplejerskeuddannelsen i Århus, hvor hun bl.a. er fagkoordinator i sociologi. Lauritzen har været projektleder i flere projekter, senest i et internationalt dansk/kinesisk projekt om pårørendes oplevelser af byrder og forpligtelser i relationen med en nærtstående person med demens. Lauritzen har tidligere mange års erfaring som anæstesisygeplejerske i ind- og udland.

Helle Rose Linderoth er sygeplejerske og cand.cur. Linderoth har særlig interesse for kræft- og palliationsområdet og har otte års klinisk erfaring inden for feltet. Hun har stået for mange projekter, hovedsagligt med fokus på pårørende, og har også skrevet kandidatspeciale om kræftpatienters pårørende. Linderoth været modulansvarlig for moduler på den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse og har mange års erfaring som underviser, vejleder og censor på både sygeplejerskeuddannelsen og på efter- og videreuddannelsesniveau. Hun har desuden deltaget med præsentationer omhandlende pårørende på nationale og internationale konferencer.

Vibeke Lohne er professor i sykepleievitenskab ved Højskolen i Oslo og Akershus og leder af videreuddannelserne inden for akut og kritisk syge, anæstesi-, pædiatrisk-, intensiv-, operations- og kræftsygepleje. Uddannelserne er såkaldte ABIOK uddannelse, som er på vej til at blive masteruddannelser. Lohne er som forsker optaget af patientfænomener med særligt fokus på håb og værdighed, patient- og pårørendestudier i rehabiliteringskontekst og applikationsforskning på plejehjem.

Mette Spliid Ludvigsen er sygeplejerske og cand cur. Har forsvaret ph.d. afhandlingen, Patient life in hospital. A qualitative study of informal relationships between hospitalised patients fra Aarhus Universitet i 2009. Hun er herefter ansat som post.doc. i 100 % stilling på Aarhus Universitetshospital, Nyremedicinsk Afdeling. Forskningen retter sig mod udvikling af et forskningsprogram organiseret som komplekse interventioner og i overensstemmelse med Medical Research Council’s anbefalinger. Programmet fokuserer på tre områder i) rehabilitering af unge nyretransplanterede og deres sundhedsrelaterede livskvalitet i forhold til deres fysiske og mentale sundhed i overgangen til voksenalderen; ii) evidensbaseret sygeplejepraksis og implementering af en sådan; og iii) metodologiske emner, især kvalitative metoder, metasynteser og mixed-methods forskning.

Helle Mathar er lektor og ansat på ved Institut for Sygepleje ved det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol. Hun er uddannet sygeplejerske, cand.mag. i filosofi og har særlig interesse inden for etik og videnskabsteori.

Gitte Rom er sygeplejerske, cand.pæd.psych. og ansat som lektor ved Institut for Sygepleje ved det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol. Rom har undervisningserfaring i kommunikation og psykologi i sygeplejerskeuddannelsen og de sundhedsfaglige diplomuddannelser. Har desuden været ansat som klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske i både primær og sekundær sektor.

Rikke Lise Steffensen er sygeplejerske, master i sundhedspædagogik og ansat som lektor ved University College, Syddanmark i Esbjerg. Hun har stor interesse i og beskæftiger sig med sygepleje, folkesundhedsvidenskab, sociologi, det tværprofessionelle samarbejde, pædagogik og psykologi. Hun har deltaget i flere projekter omkring de sygeplejerskestuderendes og kliniske vejlederes gensidige forventninger samt de sygeplejerskestuderendes læring i klinisk undervisningsperiode. 

Forord

Sygeplejebogen 1 – Sygeplejerske, patient, relation er 4. udgave af den bog, der i 3. udgave hed Sygeplejebogen 1, 1. del. Patientologi · Sygeplejens værdier og virksomhedsfelt. Bogen, har gennemgået en større forandring, idet en stor del af kapitlerne er nye og skrevet af danske forfattere med stor klinisk, pædagogisk og for fleres vedkommende også forskningsmæssig erfaring. Bogens undertitel signalerer bogens tematiske indhold.

Sygeplejebogen 1 – Sygeplejerske, patient og relation retter sig i stor udstrækning mod de læringsudbytter, som Studieordningen 2008 fastlægger for sygeplejerskeuddannelsens første moduler, dvs. modul 1-4. Bogen kan imidlertid også supplere den litteratur, der bruges senere i uddannelsen. Alle kapitler lægger vægt på at styrke den studerendes observations- og refleksionskompetence.

Bogens første del fokuserer på curologi – dvs. læren om sygepleje og omsorg. Kapitlerne centrerer sig om faget sygepleje, sygeplejersken som fagperson og om sygeplejefaget som profession. De næste kapitler beskæftiger sig patientologi – dvs. med læren om at blive og være patient. Kapitlerne beskriver forskellige patientologiske perspektiver, som har betydning for kunne forstå, hvad det vil sige at blive patient. Kapitlerne lægger vægt på mange af de fænomener, som den studerende kan møde inden for grundlæggende sygepleje lige fra sundheds- og sygdomsbegreber til fænomener som fx krop, livsmod, håb, sorg og angst. Bogens sidste del beskæftiger sig med forskellige relationelle møder i sundhedsvæsnet, fx mødet mellem patient og sygeplejerske, mødet patienterne imellem og sygeplejerskens møde med de pårørende. Alle disse møder kræver at sygeplejersken gør sig etiske og kommunikative overvejelser, og de har betydning for patientens oplevelse af sundhedsvæsnet og af det at blive patient.

Alle kapitler lægger vægt på at give den studerende forudsætninger for at indgå i et professionelt samarbejde med patienten, som ofte befinder sig i en kompleks situation. Kapitlerne fokuserer således på faglige og kliniske forudsætninger for at kunne observere patienten samt for at kunne reflektere og handle adækvat på de sygeplejefaglige problemstillinger, der udspringer af patientens situation. Kompleksiteten i patientens situation er ofte langt større end et lærebogskapitel kan favne, derfor er der i hvert kapitel henvisninger til bogens øvrige, relevante kapitler.

Sygeplejebøgerne 1-4 giver tilsammen den studerende grundlag for at kunne observere, reflektere og handle i forhold til såvel grundlæggende sygepleje som den mere specialeorienterede sygepleje.


En stor tak til forfatterne for godt og inspirerende samarbejde

Marianne Hjortsø
København 2012

Indholdsfortegnelse

Sygeplejebogen 1 – Sygeplejerske · patient · relation

Kap. 1
  

En nattevagt på intensiv
af Inger Johanne Holst
Oversat af Marianne Hjortsø  

Kap. 2
   

Udøvelse af sygepleje
af Hesook Suzie Kim
Oversat af Ulrich Thostrup

Kap. 3
  

At studere sygepleje
af Birgit Bidstrup Jørgensen

Kap. 4
   

Sygepleje som profession
af Kirsten Beedholm og Kirsten Frederiksen

Kap. 5
  

Virksomhed som sygeplejerske
af Kirsten Frederiksen og Kirsten Beedholm

Kap. 6
   

Omsorg – en grundlæggende værdi i sygepleje
af Anne Charlotte Overgaard Hjorth

Kap. 7
  

Sundhed, sygdom og reaktioner på at blive syg
af Anne-Mette Graubæk

Kap. 8
   

Kroppens betydning
af Anne-Mette Graubæk

Kap. 9
   

Den moderne patient
af Trine Lassen

Kap. 10
  

Fænomener i sygepleje
af Birgit Bidstrup Jørgensen

Kap. 11
   

Menneskesyn og sygeplejerskens arbejde med eksistentielle fænomener
af Ingeborg Illkjær

Kap. 12
    

Håb og håbløshed
af Vibeke Lohne

Kap. 13
    

Krise og sorg
af Hanne Franklin og Gitte Rom

Kap. 14
   

Angst og lidelse
af Hanne Franklin og Gitte Rom

Kap. 15
   

Døden som sociologisk, socialt og biologisk fænomen
af Ingeborg Illkjær

Kap. 16
    

Etiske overvejelser i mødet mellem patient og sygeplejerske
af Helle Mathar

Kap. 17 
    

Mødet mellem patient og sygeplejersken
af Lone Birgitte Skov Jensen

Kap. 18 
    

Mødet mellem patienternes pårørende og sygeplejerske
af Helle Rose Linderoth

Kap. 19 
   

Kultur som begreb i mødet mellem sygeplejerske og patient
af Jette Lauritzen og Rikke Lise Steffensen

Kap. 20 
  


Mødet og relationen mellem patienter
af Mette Spliid Ludvigsen

Kap. 21

Kommunikation og den professionelle samtale
af Marianne HjortsøSupplerende materiale
Supplerende materiale kan findes på www.sygeplejebogen.dk.
Sygeplejebogen 1, 4. udgave - Sygeplejerske • patient • relation
Redigeret af: Marianne Hjortsø
4. udgave 2012

ISBN: 9788712047018
Antal sider: 407 sider, illustreret, flexicover
Pris: 525,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag

 

Lignende bøger