Sygeplejebogen 2, 4. udgave

Sygeplejebogen 2, 4. udgave

Grundlæggende behov

Sygeplejebogen 2 – grundlæggende behov er 4. udgave af den bog, der i 3. udgave hed Sygeplejebogen 1, 2. del. Grundlæggende behov. Den har samme fokus som 3. udgave, men en stor del af kapitlerne er skrevet på ny og af danske forfattere med både klinisk, pædagogisk og for fleres vedkommende også forskningsmæssig erfaring inden for de forskellige emner. Bogen har også fået ny redaktør, men fremtræder fortsat i det velkendt layout og med den velkendt opbygning af kapitlerne.

Pris: 525,00 kr.
Køb
Læs mere

Alle kapitler lægger vægt på at styrke den studerendes observations- og refleksionskompetence og retter sig i stor udstrækning mod de læringsudbytter, som Studieordningen 2008 fastlægger for sygeplejerskeuddannelsens første moduler, dvs. modul 1‑4.

Kapitlerne fokuserer således på faglige og kliniske forudsætninger for at kunne observere patienten samt for at kunne reflektere og handle adækvat på disse observationer i forhold til patientens grundlæggende behov og de sygeplejefaglige problemstillinger,der udspringer heraf.

Redaktøren af Sygeplejebogen 2 er Marianne Hjortsø, der er ansat som lektor ved Institut for Sygepleje ved det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol. Marianne er modulkoordinator og har mange års erfaring som underviser, vejleder og censor. Hun er sygeplejerske, har sygeplejefaglig diplomeksamen i ledelse og er cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet, har oversat flere sygeplejefaglige tekster og har haft mange forlagsredaktionelle opgaver.

Forfattere

Hilde Mathisen Arneberg er sygeplejerske og har gennem mange år arbejdet som uroterapeut. Hun har erfaring fra forskellige somatiske afdelinger, hjemmesygepleje og med undervisning. Hun har været ansvarlig for patientvejledning til børn og voksne og medansvarlig for et mestringskursus for patienter og deres pårørende.

Merete Bachman er sygeplejerske og ansat som lektor ved University College Sjælland, sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Bachman har sygeplejefaglig diplomeksamen og er cand.cur. Bachman underviser i fagområdet sygepleje og etik.

May Birkeland er sygeplejerske og cand.cur. Birkeland er ansat ved University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og underviser på såvel grund-, som efter- og videreuddannelsen. Birkeland har klinisk erfaring fra medicinsk afdeling.

Arnhild Frederiksen er uroterapeut ved Oslo Universitetssykehus HF, Aker. Hun er uddannet sygeplejerske med specialuddannelse i anæstesi, videreuddannelse i sundhedsadministration og uroterapi. Hun har klinisk erfaring fra flere afdelinger som fx medicin, intensiv, anæstesi, urologi og gynækologi samt urologisk poliklinik. Frederiksen er optaget af at højne sundhedspersonalets viden om kateterisering og anden behandling af vandladningsforstyrrelser. Et fagligt interesseområde er også præoperativ oplæring og information af patienter med prostatakræft samt opfølgning og behandling af urininkontinens og erektil dysfunktion hos denne patientgruppe.

Jette Holt er sygeplejerske, har sygeplejefaglig diplomuddannelse, er uddannet hygiejnesygeplejerske og cand.pæd.pæd. Holt er national rådgiver i infektionshygiejne, Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut. Hun har særlig interesse for uddannelse, undervisningsplanlægning, efterlevelse af retningslinjer og forandringsprocesser i forbindelse med dette.

Lone Hougaard er uddannelseschef ved University College Lillebælt, Sygeplejeskolen i Vejle. Hougaard er sygeplejerske, har sygeplejefaglig diplomeksamen og er cand.cur. Hun har erfaring som sygeplejerske, vejleder og leder fra klinisk praksis. Hougaard har fungeret som projektleder ved flere udviklingsprojekter.

Ingeborg Ilkjær er lektor ph.d. og seniorforsker ved UC Diakonissestiftelsen, Frederiksberg. Hun er uddannet sygeplejerske og cand.mag. fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik ved Københavns Universitet. Ilkjær har taget sin ph.d. grad fra Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Ilkjær har arbejdet inden for klinisk sygepleje og har undervist ved sygeplejerskeuddannelsen i mange år. Hun forsker nu i og omkring de livsbetingelser, som patienter med svær KOL har i et terminalt patientforløb.

Unni Knutstad er ansat som prorektor på Høgskolen i Oslo i sygeplejerskeuddannelsen. Hun er sygeplejerske og cand.pæd. Knutstad har beskæftiget sig med sygeplejerskeuddannelsen gennem mange år, dels som højskolelektor, dels som dekan. Hun har deltaget i udvikling af sygeplejerskeuddannelsen i flere forskellige råd under Sosial- og helsedepartementet i Oslo.

Birgitte Schantz Laursen er seniorforsker og ansat i Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje på Aalborg Sygehus. Hun er sygeplejerske, uroterapeut fra Göteborg Universitet, cand.cur., ph.d. og specialist i sexologisk rådgivning. Hendes forskningsfokus er sexualitet i dens mangfoldighed.

Jette Lindhardt underviser ved sygeplejerskeuddannelsen i UC Sjælland, Slagelse. Lindhardt er sygeplejerske, exam.pæd. og cand.cur. Hun har gennem mange år haft fokus på uddannelse af sygeplejersker i grund- og videreuddannelse.

Karen Margrethe Maglekær er anæstesisygeplejerske, cand.cur og ansat som lektor i sygeplejerskeuddannelsen i University College Sjælland, Campus Næstved. Hun har lang national og international praktisk erfaring inden for traumatologi og akutområdet. Hun har undervist i grunduddannelsen i naturvidenskabelige fag med dertil hørende sygepleje, sygeplejeteori, historie mm.

Pia Runge Mahler er ansat som lektor ved University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Hun er uddannet sygeplejerske og har været ansat i forskellige kliniske afdelinger, såvel inden for det medicinske (specielt lungemedicin) som det kirurgiske speciale, herunder intensiv og dialyseafdeling samt i primær-sektoren. Mahler har en sygeplejefaglig diplomuddannelse i ledelse og er cand.cur. Hendes særlige faglige interesseområder er inden for den palliative indsats og omsorg samt kræftsygepleje.

Jorunn Mathisen er ansat som førstelektor ved Høgskolen i Østfold. Hun er uddannet sygeplejerske og har grundfag i filosofi og hovedfag i sygeplejevidenskab. Hun har erfaring som sygeplejerske fra forskellige somatiske afdelinger. Hun interesserer sig især for sygeplejens historie og har skrevet bøger og artikler om emnet.

Cathrine Sand Nielsen er sygeplejerske, cand.cur og ansat som lektor ved VIA University College, sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Nielsen har gennem er årrække undervist i sygepleje til mennesker med neurologiske lidelser og hjerneskade på både grunduddannelse, efter- og videreuddannelse. Hun har siden 2001 deltaget i flere udviklingsprojekter med fokus på sygeplejens bidrag til rehabilitering af mennesker med hjerneskade.

Lis Horstmann Nøddeskou er ansat som ledende oversygeplejerske, Medicinsk afdeling, Køge Sygehus. Hun er uddannet sygeplejerske, har derudover canadisk sygeplejeautorisation, sygeplejefaglig diplomuddannelse i ledelse og er master i klinisk sygepleje. Nøddeskou har de senere år forsket i sengebadsmetoder.

Eva Odgaard er sygeplejerske og cand.cur. Hun er ansat som lektor ved University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, hvor hun primært udvikler og varetager undervisning i grundlæggende sygepleje. Som international koordinator samme sted, arbejder Odgaard endvidere med tværkulturel sygepleje.

Birgitte Sørensen er sygeplejerske, cand.cur.  og ansat som lektor ved VIA University College, sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Har gennem er årrække undervist i rehabilitering og sygepleje til mennesker med hjerneskade på både grunduddannelse og efter- og videreuddannelse. Har siden 2001 deltaget i flere udviklingsprojekter med fokus på sygeplejens bidrag til rehabilitering af mennesker med hjerneskade.

Anne Øverlie er ansat som koordinator for videreuddannelse i klinisk sygepleje ved Høgskolen i bergen, hvor hun også er tilknyttet 2. år af grunduddannelsen i sygepleje. Hun er sygeplejerske, har uddannelse i pædagogik og mellemfag i antropologi og fransk fra Universitetet i Bergen. Øverlie har bred erfaring som sygeplejerske bl.a. fra gynækologisk og gastroenterologisk afdeling, Haukeland Universitetssykehus og fra kreftforeningens omsorgssenter i Bergen.

Forord

Sygeplejebogen 2 – grundlæggende behov er 4. udgave af den bog, der i 3. udgave hed Sygeplejebogen 1, 2. del. Grundlæggende behov. Den har samme fokus som 3. udgave, men en stor del af kapitlerne er skrevet på ny og af danske forfattere med både klinisk, pædagogisk og for fleres vedkommende også forskningsmæssig erfaring inden for de forskellige emner.

Sygeplejebogen 2 – grundlæggende behov retter sig i stor udstrækning mod de læringsudbytter, som Studieordningen 2008 fastlægger for sygeplejerskeuddannelsens første moduler, dvs. modul 1-4. Bogen kan imidlertid også supplere den litteratur, der bruges senere i uddannelsen.  Alle kapitler lægger vægt på at styrke den studerendes observations- og refleksionskompetence.

Kapitlerne centrerer sig om sygeplejerskens metodiske tilgang til vurdering af patientens behov for sygepleje og lægger stor vægt på observationer, viden og færdigheder, som sygeplejersken skal have for at kunne varetage den grundlæggende sygepleje i samarbejde med patienten. De fysiologiske forudsætninger for at forstå patientens grundlæggende behov er beskrevet kort i de enkelte kapitler i Sygeplejebogen 2. For at få det optimale udbytte af disse kapitler og forstå kompleksiteten i patientens situation, er det imidlertid væsentligt, at den studerende sideløbende læser eller repeterer den relevante litteratur fra andre fag fx anatomi og fysiologi. Kapitlerne fokuserer således på faglige og kliniske forudsætninger for at kunne observere patienten samt for at kunne reflektere og handle adækvat på disse observationer i forhold til patientens grundlæggende behov og de sygeplejefaglige problemstillinger, der udspringer heraf.  Kompleksiteten i patientens situation er ofte langt større end et lærebogskapitel kan favne, derfor er der i hvert kapitel henvisninger til bogens øvrige, relevante kapitler.

Sygeplejebøgerne 1-4 giver tilsammen den studerende grundlag for at kunne observere, reflektere og handle i forhold til såvel grundlæggende sygepleje som den mere specialeorienterede sygepleje.


En stor tak til forfatterne for godt og inspirerende samarbejde.

Marianne Hjortsø
København 2012

Indholdsfortegnelse

Sygeplejebogen 2 – Grundlæggende behov 

Kap. 1
  

Hvad er sygepleje – Virginia Hendersons svar
af Jorunn Mathiesen
Oversat af Hanne Sloth

Kap. 2
   

Beslutningsprocesser i klinisk sygepleje
af Eva Odgaard

Kap. 3
  

Personlig hygiejne
af Lis Horstmann Nøddeskou

Kap. 4
   

Kognitiv kapacitet og bevidsthed
af Cathrine Sand Nielsen og Birgitte Sørensen

Kap. 5
  

Kvalme og opkastning
af Unni Knutstad
Oversat og bearbejdet af Marianne Hjortsø

Kap. 6
   

Kostforplejning
af Lone Hougaard og May Birkeland

Kap. 7
  

Respiration
af Pia Runge Mahler

Kap. 8
   

Kredsløb
af Karen Margrethe Maglekær

Kap. 9
   

Temperaturregulering
af Karen Margrethe Maglekær

Kap. 10
  

Defækation
af Anne Øverlie
Oversat og bearbejdet af Eva Odgaard

Kap. 11
   

Vandladning
af Arnhild Fredriksen og Hilde M. Arneberg
Oversat af Marianne Hjortsø

Kap. 12
    

Patientens behov i forbindelse med søvn og hvile
af Merete Bachmann og Jette Lindhardt

Kap. 13
    

Aktivitet og immobilitet
– komplikationer til sengeleje
af Karen Margrethe Maglekær

Kap. 14
   

Sygepleje i relation til patientens seksualitet
af Birgitte Schantz Laursen

Kap. 15
   

Sygehushygiejne
af Jette Holt

Kap. 16
    

Sygepleje til den døende og døde patient
af Ingeborg Illkjær


Supplerende materiale
Supplerende materiale kan findes på www.sygeplejebogen.dk.
Sygeplejebogen 2, 4. udgave - Grundlæggende behov
Redigeret af: Marianne Hjortsø
4. udgave 2012

ISBN: 9788712047025
Antal sider: 468 sider, illustreret, flexicover
Pris: 525,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag

 

Lignende bøger