Forebyggelse og rehabilitering 2

Forebyggelse og rehabilitering 2

Bogen indgår i Sosu Care-serien til social- og sundhedsassistenter.

Læs mere

Forebyggelse og rehabilitering 2 arbejder hen imod de aktuelle politiske målsætninger om at forebygge sygdom i befolkningen. Skulle man alligevel blive syg, skal en effektiv rehabiliterende indsats hjælpe befolkningen tilbage til en god hverdag. Principperne for rehabilitering fra denne bog kan anvendes både i somatikken og i psykiatrien.

Bogen er i tre dele: 
Del 1 har fokus på sundhedsfremme og forebyggelse og indeholder kapitler om: sundhedsfremme og forebyggelse, borgerens kulturelle og sociale forudsætninger, forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, aktiverende arbejdsmetode, kost og ernæring. 

Del 2 handler om rehabilitering og består af kapitler om: fysisk aktivitet, rehabilitering, hverdagsrehabilitering, neurorehabilitering, vedligeholdelsestræning. 

Del 3 beskriver arbejdsmiljøet og rummer kapitler om arbejdsmiljøregler og arbejdsteknik.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning

Del 1 SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE
Kapitel 1 Introduktion til faget (Helle Jørgensen)
Kapitel 2 Sundhedsfremme og forebyggelse (Lisbet Sørensen)
Kapitel 3 Borgerens kulturelle forudsætninger (Helle Jørgensen)
Kapitel 4 Borgerens sociale forudsætninger (Dora Teoelsgaard, John Hyrup Jensen og Hans Henrik Jacobsen)
Kapitel 5 Forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter (Helle Jørgensen)
Kapitel 6 Aktiverende arbejdsmetode (Hanne Kjærulf Madsen)
Kapitel 7 Kost og ernæring (Alice Linning)

Del 2 REHABILITERING
Kapitel 8 Fysisk aktivitet (Hanne Kjærulf Madsen)
Kapitel 9 Rehabilitering (Hanne Kjærulf Madsen)
Kapitel 10 Hverdagsrehabilitering (Vibeke Skov)
Kapitel 11 Neurorehabilitering (Maurice Tilmann)
Kapitel 12 Vedligeholdelsestræning (Hanne Kjærulf Madsen)

Del 3 REHABILITERING OG ARBEJDSMILJØ
Kapitel 13 Arbejdsmiljøregler (Christine Holm Donatzky og Jørgen Berg Thyboe)
Kapitel 14 Arbejdsteknik (Hanne Kjærulf Madsen)

Læsevejledning

Forebyggelse og rehabilitering 2 rummer den aktuelle politiske målsætning om at forebygge sygdom i befolkningen. Skulle man alligevel blive syg, skal en effektiv rehabiliterende indsats hjælpe befolkningen tilbage til en god hverdag.
De aktiveringsopgaver, du har sammen med psykiatriske patienter, gennemgås i Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Men principperne for rehabilitering fra denne bog vil også kunne anvendes i psykiatrien.
Indholdet tager udgangspunkt i de faglige og personlige kompetencer, der knytter sig til faget ifølge nyeste uddannelsesordning.

En grundlæggende ide i bogen er at binde fagets teorimål og praktikmål sammen. Derfor er der indsat praktikøvelser i hvert kapitel, som styrker din evne til at koble teori og praksis. Praktikøvelserne er skrevet med udgangspunkt i praktikmålene for uddannelsen. Tanken er, at du under vejledning fra din praktikvejleder kan arbejde med øvelserne i praktikperioderne, og at du på den måde knytter kapitlets emne sammen med det praktiske arbejde på dit praktiksted.

To cases indleder hvert kapitel og afslutter dem med to refleksionsrum, hvor du styrker din evne til at reflektere over en situation. Til ”Refleksioner over Case 1” får du eksempler på, hvordan du – ud fra den gennemgåede teori – kan reflektere over situationen i casen. Derefter lægger vi op til, at du selv reflekterer over ”Case 2” ud fra nogle vejledende spørgsmål. På den måde kan du her øve dig i at koble teori og praksis sammen til en helhed.

Alle kapitler indeholder en række margenord, der hurtigt giver dig et overblik over teksten og letter arbejdet med at finde relevante afsnit. Fagudtryk, svære ord og vendinger bliver forklaret i ordforklaringer på det opslag, hvor ordet optræder.
Bogen kan læses fra første til sidste side, men du kan også bruge bogen som opslagsværk, hvor du tager udgangspunkt i et enkelt kapitel, der er relevant for temaarbejde, fx specialefag og valgfag. Som færdiguddannet kan du fortsat bruge bogen til opslag.

Overskrifterne i bogen er gennemgående og hedder:

er et fagrelateret ”startskud” i alle kapitler, der gerne skal pirre elevens 

nysgerrighed over for emnet.
er konkrete beskrivelser af de naturfaglige emner.
beskriver øvelser, eksperimenter og undersøgelser trin for trin.
viser eksempler på, hvordan eleverne kan fremlægge deres resultater.
tager udgangspunkt i en case, og er en udvidet øvelse, hvor eleverne 

kan træne sig i at sammenkoble naturfaget med andre fag.  

For nemheds skyld kalder vi social- og sundhedsassistenten for ”hun” og patienten eller borgeren for ”han”. Mange steder i bogen omtales borgeren, hvor der lige så godt kunne være tale om en patient og omvendt. Her er tanken, at du vælger den målgruppe, der passer til dit praktiksted.


God læselyst!

Anvendt litteratur

Her kan du finde den anvendte litteratur fra Forebyggelse og rehabilitering 2

  • Forebyggende sundhedsarbejde. Geert Almind, Bjarne Bruun Jensen og Finn Kamper-Jørgensen. Munksgaard Danmark, 2009.
  • Grundbog i kulturforståelse. Iben Jensen. Samfundslitteratur, 2013.
  • ICF – international klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. Gunnar Schiøler. Gyldendal Akademisk, 2003.
  • ICF og ICF-CY – en dansk vejledning til brug i praksis. Hanne Melchiorsen, Helle Østergaard og Claus Vinther-Nielsen. Marcelisborgcentret, 2011.
  • ICF vejledning. Marselisborgcentret, 2011.
  • Kulturel intelligens. Elisabeth Plum. Børsens Forlag, 2008.
  • Rehabilitering for sundhedsprofessionelle. Claus Vinther Nielsen (Red.). Gads Forlag, 2009.
  • Sundhedsstyrelsen. Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. Sundhedsstyrelsen, 2005.
Ekstramateriale

Her kan du finde ekstramateriale på bogen Forebyggelse og Rehabilitering 2:

Nye kostråd
Mål og indhold
Praktikøvelser

Miniordbog


Forebyggelse og rehabilitering 2
Alice Linning, Christine Holm Donatzky, Dora Troelsgaard, Hanne Kjærulf Madsen, Hans Henrik Jacobsen, Helle Jørgensen, John Hyrup Jensen, Jørgen Berg Thyboe, Lisbet Sørensen, Maurice Tillman & Vibeke Skov
1. udgave 2013
Hæftet
ISBN: 9788712047544
368 sider
Pris: 380,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag