Klinisk sygeplejeforskning

Klinisk sygeplejeforskning

udvikling og implementering

Introducerer læseren til klinisk sygeplejeforskning, til udviklingsarbejder og til implementering af resultaterne.

Pris: 249,00 kr.
Køb
Læs mere

I Klinisk sygeplejeforskning gennemgås metoder til at udføre optimal sygepleje ved hjælp af en eksemplarisk tilgang til klinisk forskning.

Hvis forskning i klinisk sygepleje skal medføre kvalitetsforbedringer og kvalitetsudvikling, kræver det viden om, hvordan forskningsresultaterne kan implementeres i den kliniske praksis.

I bogen præsenteres en bred vifte af sygeplejeforskere op gennem tiden frem til i dag. Især fremhæves de to markante danske sygeplejeforskere, Margarethe Lorensen og Anne Lise Salling Larsen, og deres arbejder gennemgås.

For at sikre en ensartet og veldokumenteret pleje er der behov for evidensbaseret viden som baggrund for planlagt sygepleje. I bogens sidste kapitler er der fokus på, hvordan man i klinisk praksis vurderer forskningsresultaterne, før man kan træffe en beslutning om implementering. To af bogens forfattere har til det formål udviklet en model for klinisk beslutningstagen, som kaldes POMI (patientens Prædispositioner, Observation, Metoder og Implementering). Modellen anvendes gennem hele bogen.

Bogen er skrevet til sygeplejestuderende, men er også anvendelig på de sundhedsfaglige diplomuddannelser og til sygeplejersker i klinisk praksis.
    
Anmeldelser

"Levende og spændende ... Der står klart mellem linjerne, at grundlæggende kendskab til epidemiologi og kvantitative metoder er nødvendige for at træffe kvalificerede beslutninger i klinikken." - Cand.scient.pol. og sygeplejerske Gitte Lindermann i Sygeplejersken

Bogens forfattere

Britta Hørdam er sygeplejerske, lektor, cand.cur., ph.d og er ansat som videncenterleder i University College Sjælland. Britte Hørdam har stor erfaring som underviser og forsker i sygepleje.

Dorthe Overgaard er uddannet sygeplejerske (1974), specialuddannelse som anæstesisygeplejerske (1980). Har fungeret som sygeplejelærer siden 1990. Blev cand.cur. i 1998 og erhvervede en ph.d.-grad i 2005. Har en omfattende erfaring såvel klinisk som undervisningsmæssigt både på grund- og postgraduat niveau i sygeplejerske- og radiografstudiet. Har i en årrække været anset på Sygepleje- og Radiografskolen i Herlev og arbejdet der som udviklingskonsulent og er nu ansat som sygeplejefaglig forskningsleder på Sygehust Øst, Roskilde. Forfatter til både videnskabelieg og sundhedsfaglige artikler og lærebøger. Ph.d.-afhandling fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Panum, inden for epidemiologi, der omhandlede sygeplejerskers vægt og vægtændring i forhold til arbejdsbelastning. Flere studieophold i udlandet, bl.a. Finland, USA og Italien. Beskikket censor i sygeplejerskeuddannelsen, i de sundhedsfaglige diplomuddannelser samt ved kandidatuddannelsen i sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet. Har præsenteret oplæg og posters ved flere internationale videnskabelige konferencer. Referee-bedømmer ved både danske og internationale fagtidsskrifter.

Preben U. Pedersen er sygeplejerske, videreuddannet ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole og Hälsovårdhogskolan i Gøteborg, studieophold ved flere udenlandske universiteter. Ph.d. på en afhandling om ernæring "Stimulation til øget kostforplejning - effekten af at medinddrage patienter over 65 år i egen kostforplejning" gennemført ved Syddansk Universitet. Klinisk erfaring fra både primær og sekundær sundhedstjeneste. Mangeårig konsulent inden for landsdækkende ernærings- og kvalitetsudviklingsprojekter i både primær og sekundær sundhedssektor. Deltaget med videnskabelige indlæg ved national og internationale konferencer. Underviser inden for ernæring, rehabilitering, kvalitetsudvikling og forskning på grund-, efter- og videreuddannelsesniveau til tværfaglige teams. Har publiceret faglige og videnskabelige artikler i både internationale og nationale sundhedsfaglige tidsskrifter, lærebogskapitler samt kontinuerlig præsentation af udenlandske forskningsresultater i tidsskrift for sygeplejersker. Bestyrelsesmedlem i "Dansk Selskab for Klinisk Ernæring". Referee-bedømmer ved både danske og internationale fagtidsskrifter. Udpeget som medlem af International Councils of Nurses ekspert panel inden for klinisk forskning. Lektor ved Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Sygeplejevidenskab.

Indhold
Kvalifikationer og kompetencer hos de sundhedsprofessionelle


Indledning


Uddannelse til professionsbachelor


Kompetenceudvikling i professionsbacheloruddannelsenSygeplejeteorier og modeller og deres betydning for forskning


Indledning


Valg af teoritype


Teorier fra andre fag


Udvikling af sygeplejeteori i historisk perspektiv


Hvad er en teori, og hvad er en model?


Abstraktionsniveauer


Forskellige retninger for teoriudvikling


Forskning med baggrund i en sygeplejeteori?


Sygeplejens forskningsfeltUdvikling af klinisk forskning i sygepleje i Danmark


Margarethe Lorensen


Ældreforskning


Anne Lise Salling Larsen


Anne Lise Salling Larsens sygeplejeteori


Sygepleje, aktivitet og udvikling


Kvalitetsudvikling og implementering


Implementering


ProfessionsudviklingDen epidemiologiske metode


Indledning


Hvad er epidemiologi?


Hvad bruges disciplinen epidemiologi til?


Grundlæggende epidemiologiske begreber


Centrale mål i epidemiologien (prævalens og incidens)


Registre


Dataindsamling


DatabearbejdningEpidemiologisk forskning i sygeplejen


Indledning


Baggrund for undersøgelsen


ResultaterEvidens fra klinikerens perspektiv


Indledning


Evidensbaseret sygepleje


Paientniveauet


Beslutninger i klinisk praksis


Professionstænkning og kliniske beslutninger


Model for klinisk beslutningstagningForskning og udvikling


Indledning


Selvvurderet helbred


Fokus på POMI-modellen


Medinddragelse af patienter i egen kostforplejning


Principper for klinisk sygepleje oernæring i forbindelse med indlæggelse


Validitet i kliniske beslutninger

Klinisk sygeplejeforskning - udvikling og implementering
Britta Hørdam, Dorthe Overgaard & Preben U. Pedersen
1. udgave 2008

ISBN: 9788712042754
Antal sider: 136 sider
Pris: 249,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag