Rehabilitering - en grundbog

Rehabilitering - en grundbog

Bogen definerer begrebet rehabilitering og beskriver den historiske baggrund for samt betydningen af ICF-systemet. Bogen understreger den betydning, det interprofessionelle samarbejde har for resultatet af rehabilitering og henvender sig til sundhedspersonale både på grund- og videreuddannelse.

Pris: 329,00 kr.
Køb
Læs mere

Rehabilitering – en grundbog er en så stærkt revideret udgave af den bog, der hedder Rehabilitering for sundhedsprofessionelle, at der faktisk er tale om en ny bog. 
Bogens kapitler refererer til og tager udgangspunkt i ICF-modellen. 
For at guide de studerende til at omsætte den teoretiske viden til klinisk praksis indledes bogen med fire cases, som bogens øvrige kapitler trækker på og henviser til.
Der er foretaget en gennemgribende revision af lærebogen, som afspejler de ændringer, der er sket i sundhedsvæsnet, siden Rehabilitering for sundhedsprofessionelle udkom i 2008. Det gælder såvel i lovgivningen som i organiseringen og administrationen af rehabilitering. Bogen beskriver de nye muligheder, der er opstået bl.a. pga. det ændrede syn på rehabilitering i samfundet generelt.

Der er enkelte forfattere, der også har skrevet i bogen Rehabilitering for sundhedsprofessionelle, men emnerne er belyst i et nyt perspektiv. De fleste forfattere er nye bl.a. betinget af, at nye emner er inddraget i bogen. På trods af de mange forfattere er der lagt vægt på, at bogen ikke fremstår som en antologi, men som en lærebog. Der er mange krydshenvisninger mellem de enkelte kapitler, hvilket betyder, at man ikke nødvendigvis skal læse kapitlerne i kronologisk rækkefølge. Derfor er bogen også anvendelig som opslagsbog.
Bogens forfatterteam repræsenter de mange faggrupper, der indgår i de forskellige rehabiliteringstiltag og understreger den betydning, det tværprofessionelle samarbejde har for resultatet af rehabiliteringen.

Bogens redaktører

Thomas Maribo -  Klinisk lektor, ph.d., fysioterapeut. Seniorforsker og programleder for almen rehabilitering, DEFACTUM Region Midtjylland samt lektor, Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.
Mange års erfaring med undervisning og projekter vedrørende rehabilitering og funktionsevne. Særlig interesse i forhold til beskrivelse og måling af funktionsevne, herunder overgivelse af standardiserede oplysninger om funktionsevne mellem aktører i et rehabiliteringsforløb. Hvordan opsamler vi data om funktionsevne på en måde der er meningsfuld for patienter/borgere og fagprofessionelle, og hvordan opgør vi disse data så de har betydning for evaluering og planlægning af rehabiliteringsforløb, herunder hvordan giver vi meningsfulde oplysninger til politikere og embedsværket? Medlem af Functioning and Disability Reference Group (FDRG) under WHO.

Claus Vinther Nielsen -  Klinisk lærestolsprofessor, socialoverlæge ph.d. Forskningschef i DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland. Sektionsleder Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.
Har været beskæftiget med revalidering og rehabilitering i praksis, ledelse, undervisning, vejledning og forskning i mere end 30 år.

Bogens forfattere

Steen Bengtsson -  Mag.scient.soc. og seniorforsker på SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
Har gennem mange år arbejdet med handicapområdet. Her står han bl.a. for SHILD, en stor levevilkårsundersøgelse, hvoraf første bølge er gennemført i 2012 og anden bølge i 2016, der planlægges nye bølger hvert fjerde år. Han har desuden stået for flere undersøgelser af enkelte handicapgrupper, fx blinde i 2010 og døve i 2014, samt børn med handicap i 2011. Steen har stået for den første kortlægning af sociale ydelser til mennesker med sindslidelse i 2013 og for en kortlægning af botilbud i en region i 2015. Endvidere for en kausalanalyse af følger af en førtidspension i 2014.

Tove Borg -  Ergoterapeut, Ph.d., Seniorforsker emeritus.
Ansat 10 år i Forskningsenheden, Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Har i 30 år forinden været leder af Videreuddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Skolen for Ergoterapeuter i Odense. Fra omkring år 2000 særligt engageret i rehabiliteringsområdet. Har været medlem af diverse arbejdsgrupper og redaktør og forfatter til bøger og artikler. 
Interessen har på den ene side været centreret sig om borgerenes perspektiver på rehabilitering i eget hverdagsliv og på den anden side de sundhedspolitiske, strukturelle og professionelle tilgange til området. 

Torben Østergaard Christensen -  Cand.psych. Ph.d. Autoriseret specialpsykolog i psykiatri. Ledende psykolog ved Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Region Midtjylland.

Tóra H. Dahl -  Ergoterapeut, MPH. Seniorkonsulent i Sundhedsstyrelsen med primære arbejdsopgaver om national sundhedsplanlægning i forbindelse med rehabilitering og genoptræning.
Har deltaget i det internationale udviklingsarbejde om WHO's internationale funktionsevneklassifikation - ICF siden 1999, oversat ICF til dansk og været det nordiske klassifikationscenters ICF ekspert adviser i årene 2000-2004. 
Undervist på ergoterapeutuddannelser, og været underviser på cand.scient.san. uddannelsen på Aarhus Universitet.

Finn Diderichsen -  Professor emeritus, dr.med. Speciallæge i socialmedicin.
Arbejder med social epidemiologi, strukturel forebyggelse med fokus på ulighed i sundhed ved Karolinska Instituttet, Sverige og senere ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU. Fra 2016 pensioneret fra KU og gæsteforsker ved Oswaldo Cruz Foundation i Brasilien.

Charlotte Handberg -  Ph.d., MPH og sygeplejerske, Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og DEFACTUM, Region Midtjylland.
Forskningsinteresser centrerer sig om rehabilitering, kræft, køn, ulighed i sundhed, borgerinddragelse og tværsektorielle udfordringer. Har skrevet ph.d. om mandlige kræftoverleveres manglende deltagelse i kræftrehabilitering og er nu i gang med et projekt vedrørende vurdering af rehabiliteringsbehov hos patienter med hæmatologisk kræft. Underviser på universitet, professionshøjskoler samt i kommune og region.

Dorte Gilså Hansen -  Ph.d., læge, lektor og centerleder. Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet.
Forsker i kræftrehabilitering med særligt fokus på almen praksis rolle, organisation og sammenhæng i sundhedsvæsenet, behovsvurdering, sammenhæng mellem symptomer, behov, og livskvalitet, social ulighed, angst og depression, pårørendes rolle og belastning, effekt af komplekse interventioner, og patient-rapporterede outcomes (PROMS).

Carsten Hendriksen -  Dr.Med. Fhv. overlæge, forskningsleder og lektor. Pensioneret oktober 2015 fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
Har arbejdet med forebyggelse, geriatrisk indsats, rehabilitering og sammenhængende patientforløb såvel videnskabeligt som i relation til klinisk arbejde og i et tværsektorielt perspektiv.

Niels Ove Illum -  Læge. Specialeansvarlig overlæge i børneneurologi. Børneneurologisk Sektion, H. C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital.
Forskning vedrørende funktioner og implementering af International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand (ICF) for børn.

Birgitte Grønnegaard Jepsen -  Ergoterapeut. Master i Rehabilitering fra SDU.
Har arbejdet med tværfaglig rehabilitering, borgersamarbejde om målsætning, evidensbaseret praksis i social- og sundhedsindsatsen i kommunalt regi, herunder udvikling og implementering af kliniske retningslinjer.

Merete Labriola -  Ph.d., Faglig leder. Defaktum Region Midtjylland. 
Har arbejdet med arbejdsrettet rehabilitering herunder sygefravær og tilbagevenden til arbejde både nationalt og internationalt gennem en årrække. Det primære fokus i arbejdet har bl.a. været årsager til sygefravær: helbredsmæssige, individuelle, arbejdsmæssige og samfundsmæssige, sygefravær og tilbage til arbejde, bl.a. omfang og samfundsmæssige omkostninger forbundet med dette samt arbejdsrettet rehabilitering som tværfagligt indsats.

Henning Langberg -  Professor, dr.med, phd., MBA, can scient (humanbiologi), fysioterapeut. CopenRehab, Institut for folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
Arbejder med rehabilitering, innovation og teknologi: Brug af fysisk aktivitet til behandling, afdækning af motivation for trivsel og sundhed hos borgere og patienter med kroniske livsstilsrelaterede sygdomme som type 2 diabetes, KOL, kræft og hjerte-kar sygdomme samt udvikling af sunde holdbare livsstilsvaner.

Lene Bastrup Lange -  Ergoterapeut, MBA i strategisk ledelse. Leder af Livsstilscentret og Terapiafdelingen, Hospitalsenheden Horsens.
Har de seneste 15 år undervist i ICF og arbejdet med anvendelse af ICF i praksis i forbindelse med behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering.

Anette Marianne Larsen -  Socialrådgiver, organisationskonsulent. Ansat som socialfaglig konsulent i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.
Ekspertise på det socialjuridiske område inden for rehabilitering, socialt/lægeligt samarbejde og regionalt/kommunalt samarbejde. Mangeårig erfaring med undervisning af såvel borgere, ansatte og studerende i socialjuridiske emner. Fast socialmedicinsk fagredaktør på de elektroniske opslagsværker Lægehåndbogen og Patienthåndbogen.

Sussie Laustsen -  Lektor, ph.d. Seniorforsker Hjerte-lunge-karkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital & Center for forskning i rehabilitering, Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet. Leder af forskningsenhed for rehabilitering sammen med lektor Mette Krintel Petersen.
Har siden 2009 arbejdet klinisk og forskningsmæssigt med hospitalsrehabilitering, herunder validering af målemetoder, og udvikling af den tværfaglige intervention med henblik på at fremme evidensbaseret praksis i rehabilitering på hospitalet med fokus på hjerte- og cancerrehabilitering.

Kirsten Lomborg -  Ph.d., cand.cur., exam art. (filosofi), sygeplejerske. Professor ved Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.
Er leder af Forskningsprogrammet Patientinvolvering, Aarhus Universitetshospital og forsker og underviser i teorier og metoder til involvering af patienter og borgere i udvikling af sundhedsvæsenet og dets behandlingsydelser.

Helle Terkildsen Maindal -  Sygeplejerske, Master i Public Health, Ph.d. i medicin. Forskningsleder for forebyggelse på Steno Health Promotion Centre, Gentofte. Lektor på Aarhus universitet i sundhedsfremme og forebyggelse.
De primære interesseområder er interventionsforskning, herunder udvikling af sundhedsfremmende outcomemål, såsom health literacy (sundhedskompetence). Har arbejdet med komplekse interventioner i sundhedsfremme og sundhedsvæsenet (almen praksis, kommune og hospital) i en årrække, særligt inden for forebyggelse af type 2 diabetes, eller komplikationer af sygdommen.

Tove Lise Nielsen -  Cand.scient.san, ergoterapeut. Ph.d. studerende ved Aarhus Universitet og CFK MarselisborgCentret. Lektor på VIAUC, Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus.
Har arbejdet med ergoterapeutisk og tværfaglig rehabilitering i regional og kommunal sammenhæng og undervist i 20 år inden for ergoterapi. Er særligt interesseret i aktivitetsbaserede og klientcentrerede tilgange til rehabilitering i borgerens hjem, herunder samarbejdet mellem borger og professionelle om behovsvurdering og målsætning.

Hella Obel -  Ergoterapeut, diplom i ledelse, Master in Public Governance stud. Afdelingschef for Ældre og Sundhed, Hillerød Kommune.
Har haft rehabilitering i fokus siden slutningen af 1990’erne som hhv. ergoterapeut og leder. Har arbejdet med børn og voksne med hjerneskade samt kommunal genoptræning. Siden 2005 haft en kommunal, ledelsesmæssig indfaldsvinkel til rehabilitering.

Annemette Krintel Petersen - Lektor, ph.d. Seniorforsker Fysioterapiafdelingen og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital & Center for forskning i rehabilitering, Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet. Leder af forskningsenhed for rehabilitering sammen med lektor Sussie Laustsen.
Har siden 2009 arbejdet klinisk og forskningsmæssigt med hospitalsrehabilitering, herunder validering af målemetoder, og udvikling af den tværfaglige intervention med henblik på at fremme evidensbaseret praksis i rehabilitering på hospitalet med fokus på hjerte- og cancerrehabilitering.

Bettina Post -  Uddannet socialrådgiver i 1988.
Har bred erfaring både fra kommunale og statslige arbejdspladser igennem mange år. Som formand for Dansk Socialrådgiverforening var hun med til at sætte ord og handling bag det lidt bredere rehabiliteringsbegreb, som de socialfaglige medarbejdere opererer med. Har siden også beskæftiget sig med rehabilitering i forskningsmæssig sammenhæng på Professionshøjskolen Metropol.

Dorte Rubak -  Kandidat i lægevidenskab fra AU i 2002. Speciallæge i samfundsmedicin 2012. Ekstern lektor i klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU. Uddannelsesansvarlig overlæge ved Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, RM, 2015.
Har særligt beskæftiget sig med børn og unge, habilitering, rehabilitering samt psykiatri. Tidligere ansættelser som børn og ungelæge samt ansættelser som sociallæge i både kommune, amt og region.

Lisbeth Villemoes Sørensen -  Specialergoterapeut, MPH, Ph.d. Freelance forsker, underviser og konsulent.
Mange års erfaring med undervisning og udviklingsprojekter bl.a. vedrørende rehabilitering og sundhedsfremme og forebyggelse især blandt ældre. Desuden involveret i forskning inden for demensområdet. Har skrevet kapitler i en række lærebøger for professionsbachelorer, har redigeret en lærebog om sundhedsfremme og forebyggelse og været medredaktør på en lærebog om interprofessionelt samarbejde.

Henrik Thiesen -  Speciallæge i almen medicin, overlæge og institutionsleder. SundhedsTeam, Center for Udsatte Voksne og Familier, Københavns Kommune, medlem af Rådet for Socialt Udsatte.
Har arbejdet med forbedring hjemløses sundhedstilstand fra et praktisk og teoretisk synspunkt siden 2000. Har i en undersøgelse fra 2004 vist, at den største barriere for at skabe sammenhæng i sundhedstilbudene til hjemløse er en dysfunktionel kontakt med almen praksis og som følge af deraf arbejdet ud fra en tilpasset praksismodel siden 2005.

Merete Tonnesen -  Mag.art. i Etnografi og Socialantropologi, konsulent, Forskning og Udvikling på MarselisborgCentret.
Har arbejdet med rehabilitering i den kommunale sektor som leder af hverdagsrehabiliteringsprojekter og som projektleder for TRIA, TRaumatiserede flygtninge I Arbejde. Tværfaglig dokumentation har i alle indsatserne været et fokuspunkt for at sikre sammenhæng i forløb på tværs af faggrupper og sektorer. Har desuden gennemført undersøgelser og evalueringer af rehabiliteringsindsatsen på senhjerneskadeområdet, på plejehjem samt i hverdagsrehabilitering. 

Annette Tzfanya - Master i Rehabilitering fra Syddansk Universitet. Sektionsleder for Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen, Ældre og Sundhed Hillerød Kommune.
Har arbejdet med rehabilitering siden midten af 1990´erne, både i udlandet og i Danmark. Har arbejdet målrettet med etablering af en rehabiliteringskultur på Rehabiliteringsafdelingen i Hillerød i samarbejdede med MarselisborgCentret og Neurocentret Hammel. Er specielt optaget af strategisk ledelse af rehabilitering.

Lisa Gregersen Østergaard -  Ergoterapeut, cand.scient.san., ph.d. Klinisk specialist ved Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital og adjunkt ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.
Primære interesseområder er udvikling af komplekse interventioner inden for rehabilitering samt gennemførelse af kliniske og økonomiske evalueringer. Har i sin forskning arbejdet med tværfaglige rehabiliterende indsatser til patienter, der gennemgår stivgørende rygoperationer samt rehabilitering af patienter med kræft.

Rehabilitering - en grundbog
Redigeret af: Claus Vinther Nielsen & Thomas Maribo
2. udgave 2016
ISBN: 9788712051084
Antal sider: 326
Pris: 329,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 08-07-2016

Kom til bogens studiespørgsmål ved at klikke HER