Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Bogen indgår i Sosu Care-serien til social- og sundhedsassistenter.

Læs mere

Sundhedspædagogik og kommunikation 2 indgår i Sosu Care-serien til social- og sundhedsassistenter.

Bogen har fokus på den læring, der har betydning for, at borgere og patienter kan tage vare på egen sundhed.

Del 1 har fokus på generel sundhed og indeholder kapitler om introduktion til faget, sundhed, folkesundhed, udvikling og udviklingsmuligheder.

Del 2 har fokus på sundhedspædagogik og består af kapitler om sundhedspædagogik, mestring, borgerens læring, vejledning og rådgivning, motivation.

Del 3 har fokus på kommunikation og rummer kapitler om kommunikation, evaluering.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning
Kapitel 1 Introduktion til faget og bogen (Betty Lillevang)

Del 1 Sundhed
Kapitel 2 Sundhed (Sarah Antonia L. Andreasen og Betty Lillevang)
Kapitel 3 Ulighed i sundhed (Betty Lillevang)
Kapitel 4 Mestring og udviklingsmuligheder (Betty Lillevang)

Del 2 Sundhedspædagogik
Kapitel 5 Indføring i sundhedspædagogik (Betty Lillevang)
Kapitel 6 Borgerens læring (Lisbeth Nielsen)
Kapitel 7 Dialog om sundhed (Betty Lillevang)
Kapitel 8 Rådgivning, vejledning og undervisning (Lisbeth Nielsen)
Kapitel 9 Den motiverende samtale (Betty Lillevang)
Kapitel 10 Patientskoler og patientprogrammer (Betty Lillevang)

Del 3 Kommunikation
Kapitel 11 Kommunikation (Lisbeth Nielsen og Bente Nesgaard)
Kapitel 12 Evaluering (Betty Lillevang)

Læsevejledning

Sundhedspædagogik og kommunikation 2 er et nyt fag på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Faget har fokus på dét, der har betydning for, at borgere og patienter lærer at tage vare på egen sundhed. Når ældrebefolkningen i Danmark stiger i de kommende år, og der er færre “hænder” til at pleje den, er det nødvendigt med nye politiske strategier. Politikken er klar: ældre mennesker skal i fremtiden kunne klare sig selv længere tid end hidtil, bl.a. ved sundhedspædagogiske tiltag. Hvis man alligevel bliver syg, vil hjælpen fremover få en mere støttende og vejledende karakter.

Kapitlernes opbygning
I hvert kapitel kan du arbejde med både praktik, teori og refleksion over kapitlernes emner.

Bogens teoretiske indhold tager afsæt i teorimålene, der knytter sig til faget sundhedspædagogik og kommunikation ifølge den nyeste uddannelsesordning. I kapitel 1 kan du se, hvilke kapitler i bogen, der indfrier dine teorimål.

Praktikøvelserne i Sundhedspædagogik og kommunikation 2 er skrevet med udgangspunkt i praktikmålene for uddannelsen. Tanken er, at du under vejledning fra din praktikvejleder kan arbejde med øvelserne i praktikperioderne, og at du på den måde knytter kapitlets emne sammen med det praktiske arbejde på dit praktiksted. Bagest i onlinebogen kan du finde praktikmålene for din uddannelse og de praktikøvelser, der læner sig op ad målene.

To cases indleder hvert kapitel og afslutter dem med to refleksionsrum, hvor du kan styrke din evne til at reflektere over en situation. Til “Refleksioner over Case 1” får du eksempler på, hvordan du – ud fra den gennemgåede teori – kan reflektere over situationen i casen. Derefter lægger vi op til, at du selv reflekterer over “Case 2” ud fra nogle vejledende spørgsmål. På den måde kan du her øve dig i at koble teori og praksis sammen til en helhed.

Alle kapitler indeholder margenord, så du hurtigt kan få overblik over teksten. Fagudtryk, svære ord og vendinger bliver forklaret i ordforklaringer på det opslag, hvor ordet optræder.

For nemheds skyld kalder vi social- og sundhedsassistenten for “hun” og patienten eller borgeren for “han”. I bogen omtales borgeren, hvor der lige så godt kunne være tale om en patient. Her er tanken, at du vælger den målgruppe, der passer til dit praktiksted.

God læselyst!

Anvendt litteratur

Her kan du finde den anvendte litteratur fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2:

 • Et liv i periferien. Levevilkår og samfundsdeltagelse blandt danskere med svære sindslidelser. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag, 2012.
 • Guidet Egen-Beslutning. Vibeke Zoffmann. Sundhedsstyrelsen, 2005.
 • Kommunikationskultur – samtaler i pædagogisk arbejde. Susanne Mørch. Academica, 2008.
 • Kort over narrative landskaber. Michael White. Hans Reitzels Forlag, 2008.
 • Læring. Knud Illeris. Roskilde Universitetsforlag, 2006.
 • Læring gennem oplevelse, forståelse og handling – en studiebog i didaktik. Hilde Hiim, Else Hippe. Gyldendal, 2007.
 • Motivationssamtalen i sundhedssektoren. William R. Miller og Stephen Rollnick. Hans Reitzels Forlag, 2002.
 • Patientskoler og gruppebaseret patientundervisning – en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter. Ingrid Willaing, Nana Folmann og Anne Birgitte Gisselbæk. Sundhedsstyrelsen, 2005.
 • Refleksion. Vibe Aarkrog. Munksgaard, 2012.
 • Sandheden om sundhed. Få styr på dit KRAM. Bente Klarlund Pedersen. Politikens Forlag, 2010.
 • Sundhedspædagogik i patientuddannelse. Dan Grabowski, Bjarne Bruun Jensen, Ingrid Willaing, Vibeke Zoffmann og Michaela Louise Schiøtz. Steno Center for sundhedsfremme, 2010.
 • Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Venka Simovska og Jeanette Magne Jensen (red.). Gads Forlag, 2012.
 • Terminologi: forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. Sundhedsstyrelsen, 2005.
 • Ulighed i sundhed – årsager og indsatser. Sundhedsstyrelsen, 2011.
 • Varig forandring – et banebrydende program i seks stadier til overvindelse af dårlige vaner og positive forandringer af dit liv. James O. Prochaska m.fl. Forlaget Sydgården, 2008.
 • Øget polarisering i DanmarkFordeling og Levevilkår 2009. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2009.
 • Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer - anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. 2003. - Anbefalingerne er udarbejdet i et samarbejde mellem en række centrale aktører i det danske sundhedsvæsen.
Ekstramateriale

Her kan du finde ekstramateriale til bogen Sundhedspædagogik og kommunikation 2:

Vejledning til modellen s. 24

Praktikøvelser
Miniordbog
Mål og indhold
Sundhedspædagogik og kommunikation 2
Bente Nesgaard, Betty Lillevang, Lisbeth Nielsen & Sarah Antonia L. Andreasen
Redigeret af: Betty Lillevang
1. udgave 2013

ISBN: 9788712047537
Antal sider: 204 sider
Pris: 220,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag

Udstyr: firefarvet, rigt illustreret, hæftet, onlinebog med lydbog og ekstramaterialer.