Studiespørgsmål kapitel 3

Spørgsmål 1

Beskriv hvad betegnelsen præhospital indsats dækker over, og hvad formålet med styrkelsen af denne indsats er.

Spørgsmål 2

Beskriv opbygningen af triagesystemet?

Spørgsmål 3

Hvilke fordele er der ved anvendelsen af triage, og hvad kan være ulempen?

Spørgsmål 4

Redegør med dine egne ord for ABCDE-princippet og de observationer, der bør udføres under hvert trin?

Spørgsmål 5

På figur 5.1 og 5.2 vises forskellige metoder til at skabe frie luftveje. Forklar med dine egne ord princippet bag de to metoder.

Spørgsmål 6

Hos den akut respiratorisk påvirkede patient foretages ofte en A-punktur. Hvorfor er A-punkturen et bedre mål for patientens respiratoriske tilstand end saturation målt ved pulsoximetri?
a. Hvilke andre oplysninger end iltindholdet fås ved en A-punktur?

Spørgsmål 7

Peter er 58 år og lider af kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL). Han indbringes til skadestuen med tiltagende vejrtrækningsbesvær, hoste og ekspektoration gennem nogle dage. Peter har ved ankomsten til skadestuen en temperatur på 39° C og en respirationsfrekvens på 40. Du måler en saturation på 75%.
a. Hvad er den mest sandsynlige årsag til Peters tilstand?

Du har engang hørt om at anvende ilt med forsigtighed hos patienter med KOL. b.  Begrund dette. Og hvordan vil din holdning til iltbehandling hos Peter være, når du ved, at Peter har KOL?

Peter begynder at falde i bevidsthedsniveau, derfor observeres han nu ud fra Glasgow Coma Scale (GCS).
c. Hvad er princippet bag anvendelsen af GCS?

Peter scorer 8 i GCS og man begynder at overveje intubation.
d. Hvad dækker begrebet intubation over, og hvorfor bør man overveje intubation hos patienter med GCS under 9?

Spørgsmål 8

Henrik er 28 år og indbringes i skadestuen efter et trafikuheld. Han modtages af traumeholdet, og man har mistanke om intraabdominal blødning. Der tages akutte blodprøver, som viser en hæmoglobin koncentration (hgb) på 8,5 mmol/l (ref. 8,3 – 10,5 mmol/l).

Henrik har normal hgb, men man har alligevel mistanke om en indre blødning.
a. Hvordan kan hæmoglobin niveauet være normal hvis Henrik har indre blødninger?
b. Hvilke observationer kunne give mistanke om en tilstand med blødning?

Spørgsmål 9

Du er sygeplejerske på en intern medicinsk afdeling og passer en 88-årig kvinde indlagt med pneumoni. Patienten er startet i intravenøs penicillinbehandling. Du hænger penicillin op til patienten og fortsætter til den næste patient. Pludselig hører du en mærkelig respirationslyd fra den 88-årige patient. Du skynder dig hen til hende og finder hende bevidsthedssvækket, kølig og med påvirket respiration.
a. Hvad kan være en sandsynlig forklaring på patientens tilstand og hvad kaldes denne tilstand?
b. Hvordan behandles denne tilstand?

Spørgsmål 10

Figur 5.7 viser et billede af et spineboard. I hvilke situationer anvendes dette, og hvilke forholdsregler er der hos patienter, som ligger på et spineboard?