Om Gjellerup

Gjellerup er ejet af G.E.C. Gads Fond, der ud over at drive forretning støtter videnskabelige og kulturelle formål. Vi blev etableret som juridisk forlag i 2001 som et alternativ til de store juridiske forlag. Vi udgiver lærebøger og håndbøger inden for jura og erhvervsøkonomi, henvendt til studerende såvel som praktikere. 

Som juridisk forlag er Gjellerup lille. Vor størrelse betyder, at vi har en hurtig og effektiv beslutningsgang i alle led af bogens tilblivelse, fra korrekturlæsning og redaktion til layout og markedsføring. Samtidig har vi den erfaring i bogproduktion, som er opbygget i mere end 150 år af Gads Forlag. Det betyder også, at du kun har én kontaktperson gennem hele bogens produktionsproces. 

Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen er tilknyttet forlaget som konsulent. Han giver faglig sparring på forlagets bøger både før og efter manuskriptets aflevering. 

For at nå så mange læsere som muligt, udarbejder vi gerne markedsføringsplaner i samråd med vore forfattere. Vores udgivelser udkommer i såvel trykt som digital form, afhængig af udgivelsens karakter.

Fagfællebedømmelse

Gjellerup sender et faglitterært manuskript til retsvidenskabelig fagfællebedømmelse, såfremt forfatteren fremsætter ønske om det, og såfremt Gjellerups juridiske konsulent vurderer, at udgivelsen vil kunne leve op til gældende bibliometriske krav til videnskabelighed. En sådan fagfællebedømmelse vil ske i henhold til nedenstående retningslinjer.

Retningslinjer
Ifølge definition af fagfællebedømmelse, som er målrettet arbejdet med den bibliometriske forskningsindikator (BFI), dækker begrebet fagfællebedømmelse over det forhold, at mindst en anden kyndig forsker har bedømt monografiens videnskabelige kvalitet inden publicering. 

På denne baggrund har en række danske juridiske forlag, oplistet herunder,

  • Ex Tuto Publishing
  • Forlaget Pejus
  • Gjellerup (Gads Forlag)
  • Jurist- og Økonomforbundets Forlag
  • Karnov Group
  • Werlauff Publishing

vedtaget nedenstående punkter i samarbejde med Fagligt Udvalg.

1. Krav til videnskabelighed
En retsvidenskabelig monografi skal for at være videnskabeligt meriterende opfylde følgende mindstekrav: 

a. Nyhedsværdi: Monografien skal frembringe ny viden og indsigt inden for sit fagområde.

b. Selvstændig metodeanvendelse: Monografien skal basere sig på selvstændig anvendelse af relevant retsvidenskabelig metode. 

c. Dokumentation: Monografien skal indeholde analyser og resultater, der er dokumenteret ved henvisninger til relevante retskilder og relevant teori.

Monografier, der er af overvejende orienterende, beskrivende eller gengivende art, eller alene formidler alment kendt stof, kan ikke bedømmes som videnskabeligt meriterende i forbindelse med den bibliometriske forskningsindikator.

2. Faglig bedømmelse
Om en retsvidenskabelig monografi opfylder de anførte krav til videnskabelighed, præsenteret under punkt 1, bedømmes af en af forlaget udpeget ekstern bedømmer, der som minimum har forskningskompetence på ph.d.-niveau. Valg af bedømmere sker efter faglige kriterier, og forlagene tilstræber så vidt muligt at finde bedømmere inden for fagområdet, der er eksterne fra forlaget og institutionen. Der kan benyttes både nationale og internationale bedømmere, og bedømmere kan hentes fra alle miljøer. Bedømmeren kan forlange at være anonym.

Bedømmeren afgiver sin bedømmelse i form af en tekst, der anfører de videnskabelige kvaliteter og svagheder ved værket, der leder frem til bedømmelsens konklusion. Konklusionen kan enten gå ud på;

a. at monografien opfylder videnskabskravene,

b. at monografien formodes at kunne opfylde videnskabskravene efter omarbejdning,

c. at monografien ikke forventes at kunne omarbejdes til en form, der opfylder videnskabskravene.

3. Nye udgaver
Forud for fagfællebedømmelse af en ny udgave skal forfatteren redegøre for, hvorledes udgaven i forhold til den foregående udgave er en væsentlig omarbejdning med væsentlige elementer af ny viden. Bedømmeren skal tage stilling til, om omarbejdningen opfylder kravene til videnskabelighed som nævnt under punkt 1.

Har du styr på reglerne for kopiering og deling af studiebøger? Kampagnen Os der elsker viden oplyser og guider studerende om lovlig brug af studiebøger.