Forbrydelser og andre strafbare forhold

Forbrydelser og andre strafbare forhold

Bogen indeholder en grundlæggende gennemgang af reglerne om de enkelte lovovertrædelser.

Pris: 499,00 kr.
Køb
Læs mere

Forbrydelser og andre strafbare forhold indeholder en grundlæggende gennemgang af reglerne om de enkelte lovovertrædelser. Udgangspunktet tages i straffeloven, og stof fra andre love trækkes ind, hvor det er relevant.

Fremstillingen er kompakt og skrevet i et lettilgængeligt sprog. Den henvender sig såvel til studerende som praktikere og andre interesserede. Til illustration af de behandlede emner er der i teksten medtaget korte referater af nyere retspraksis. Bogen indeholder desuden et udførligt sagregister og en paragrafnøgle, der gør den velegnet som opslagsværk.

Bogen indeholder bidrag fra vicedirektør i Udlændingestyrelsen Anders Dorph, advokat Hanne Rahbæk, statsadvokat ved Rigsadvokaten Jens Røn, højesteretspræsident Thomas Rørdam samt professor i strafferet Jørn Vestergaard. Alle forfattere er eller har været undervisere i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Denne 3. udgave er ajourført frem til medio 2018 og fagfællebedømt.

Om forfatterne

Anders Dorph er vicedirektør i Udlændingestyrelsen og ekstern lektor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet. Som kursuslektor varetager han bl.a. undervisning i faget Udvidet strafferet på den juridiske kandidatuddannelse. Han har tidligere været ansat i Justitsministeriet og i anklagemyndigheden, bl.a. som advokaturchef i Københavns Politi og som stabschef ved Fyns Politi.

Hanne Rahbæk er advokat (H) og partner i advokatfirmaet Nyborg & Rørdam. Hun er medlem af Advokatrådets strafferetsudvalg og er medlem af Strafferetsplejeudvalget nedsat af justitsministeren. Hun har tidligere været medlem af Advokatrådet og bestyrelsen for Københavns Advokatforening. Se www.nrlaw.dk.

Jens Røn er statsadvokat ved Rigsadvokaten og ekstern lektor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet. Som kursuslektor varetager han bl.a. undervisning i faget Udvidet strafferet på den juridiske kandidatuddannelse. Han har udgivet en række artikler samt bøger om straffeprocesret, aktindsigt i strafferetsplejen og om politi- og domstolsreformen. Han er medforfatter til kommentarer vedrørende en række af retsplejelovens bestemmelser om strafferetsplejen. Han har tidligere været kontorchef i Justitsministeriet, Strafferetskontoret.

Thomas Rørdam er højesteretspræsident. Han har tidligere været partner i advokatfirmaet Nyborg & Rørdam samt ekstern lektor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet. Som forsvarer medvirkede han bl.a. i Plejebosagen og sagen mod Blekingegadebanden. Han er medforfatter til kommentarer vedrørende nogle af retsplejelovens bestemmelser om strafferetsplejen. Han er forfatter til bogen Forsvareren samt medforfatter til en bog om panteret og har udgivet en række artikler om bl.a. strafferetlige emner.

Jørn Vestergaard er professor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Han har bl.a. udgivet bøgerne Straffeproces – grundtræk af dansk strafferetspleje og Strafferetlige sanktioner samt et stort antal faglige artikler om strafferetlig beskyttelse af børn og unge, antiterrorlovgivning, europæisk strafferetligt samarbejde, internationale retsopgør, medieretlige emner mv. Han er medlem af bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder. Se jura.ku.dk/jv.

Kapiteloversigt

1. De strafbare forhold og strafferettens kilder
2. Forbrydelser mod liv og legeme mv.
3. Fareforvoldelse, tilsidesættelse af hjælpepligter mv.
4. Forbrydelser mod den personlige frihed mv.
5. Almenfarlige forbrydelser og almenskadelige handlinger
6. Forbrydelser mod den offentlige myndighed mv.
7. Forbrydelser mod den offentlige orden og fred
8. Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv.
9. Seksualforbrydelser
10. Forbrydelser i familieforhold
11. Falsk forklaring og falsk anklage mv.
12. Forbrydelser vedrørende betalingsmidler
13. Dokumentforbrydelser mv.
14. Formueforbrydelser
15. Betleri og skadelig erhvervsvirksomhed
16. Statsforbrydelser
17. Terrorisme mv.
18. Fredskrænkelser mv.
19. Bødeansvar for juridiske personer mv.
Domsregister
Lovregister
Litteratur og andre kilder
Sagregister

Forbrydelser og andre strafbare forhold
Anders Dorph, Hanne Rahbæk, Jens Røn, Jørn Vestergaard & Thomas Rørdam
Redigeret af: Jørn Vestergaard
3. udgave 2018

ISBN: 9788713050833
Antal sider: 349 sider
Pris: 499,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 19-07-2018

Lignende bøger