Studiespørgsmål kapitel 7

Spørgsmål 1
Forklar med egne ord, hvad begreberne FEV1 og FVC dækker over.

Spørgsmål 2
Beregn, hvor mange cigaretter en person har røget i alt, hvis vedkommende har røget i 35 pakkeår.

Spørgsmål 3
Forklar elastasens rolle i emfysemudviklingen og forklar, hvorfor patienter med alfa-1-antitrypsin i høj grad bør advares mod rygning. 

Spørgsmål 4
Ved vedvarende påvirkning af bronkieslimhinden af tobaksrøg ses forandringer i slimhindeepitelet. Forklar disse forandringer og de medfølgende symptomer.

Spørgsmål 5
Diskuter og forklar figur 12.7.

Spørgsmål 6
Beskriv den klassiske objektive fremtoning af en patient med svær KOL.

Spørgsmål 7
Hvad er en eksacerbation og hvad er oftest årsagen til den?

Spørgsmål 8
Beskriv henholdsvis den klassiske KOL-patient og den klassiske astmapatient. Hvad er forskellene og hvad er lighederne på disse to forskellige sygdomme?

Spørgsmål 9
Lone Hansen henvender sig hos egen læge med sønnen Kristian på 9 år. Hun er bekymret for, om han har astma, da hun ved flere lejligheder var bemærket, at han har en besværet, anstrengt vejrtrækning. Ved lægebesøget er Kristian fuldstændig upåfaldende med helt normal vejrtrækning.
a. Foreslå, hvorledes Kristian nu skal udredes. Tænk både over, hvad man bør have med i anamnesen samt hvilke undersøgelser, der skal foretages.
b. Hvis de indledende undersøgelser typer på astma, hvilke bør så foretages efterfølgende? 

Spørgsmål 10
Ved en arteriepunktur måles bl.a. pCO2, pO2 og pH. Forklar ud fra din viden om respirationsfysiologi, hvorfor en patient med respirationsinsufficiens kan udvikle acidose (faldende pH), og hvorfor man skal være opmærksom i forbindelse med O2-behandling af disse patienter.

Spørgsmål 11
Hvornår kan en lungecancer være inoperabel? Her tænkes på forhold både ved selve tumoren, spredningsgrad samt andre forhold, der kan have betydning.

Spørgsmål 12
Gunnar Pedersen med kendt iskæmisk hjertesygdom indlægges med svær dyspnøe, hoste med ekspektoration og temperatur på 39.3 ºC på mistanke om pneumoni.
a. Hvilke undersøgelser vil være relevante?
b. Hvad vil du observere hos patienten?