Henrik Rothe

Om Henrik Rothe

Henrik Rothe, Retspræsident ved Sø- og Handelsretten, cand.jur. fra Københavns Universitet i 1974, advokat amtsfuldmægtig i Vestsjællands Statsamt 1974-75, sekretariatsleder Amtsankenævnet i Vestsjælland 1975-78, dommerfuldmægtig, retsassessor ved Retterne i Næstved, Korsør, Sorø og Østre Landsret 1978-89, dommer i Slagelse 1989-95, generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund fra 1995-2009.

Henrik er løbende censor ved Københavns Universitet samt formand for Klagenævnet vedrørende eksamensklager, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Han er endvidere rutineret voldgiftsdommer og mediator i erhvervslivets tvister samt fast formand for Lægeforeningens Voldgiftsret og formand for Judges Forum i IBA samt medlem af IBA’s Constitution Commitee.

Ydermere er Henrik forfatter på en række udgivelser samt artikler til Ugeskrift for Retsvæsen og Fuldmægtigen om især procesretlige og obligationsretlige emner.

Henrik har tidligere været sekretær for og medlem af flere arbejdsgrupper under Retsplejerådet udpeget af Justitsministeriet samt sekretær for Domstolsudvalget. Dertil har han været administrerende direktør i Advokaternes serviceselskab, medlem af Standing Committee i CBBE og formand for CEEBA samt Advokatsamfundets repræsentant i adskillige lovforberedende udvalg og medlem af bestyrelsen for IBA. I 2010 modtog Henrik Sagførernes Auktioners Hæderslegat. Han er ydermere Kommandør af Dannebrogsordenen.