Sundhedspædagogik i sundhedsfremme

Sundhedspædagogik i sundhedsfremme

Sundhedspædagogik i sundhedsfremme er skrevet som en lærebog for de sundhedsfaglige professionsbachelorer og deres undervisere, men den kan anvendes af alle sundhedsprofessionelle.

Pris: 349,00 kr.
Køb
Læs mere

Sundhedspædagogik i sundhedsfremme kan også anvendes på diplom-, master- og kandidatuddannelser inden for pædagogik og sundhedsvidenskab.

Bogen diskuterer udvalgte kernebegreber og synsvinkler i sundhedspædagogikken, som har essentiel betydning for sundhedsfremmende interventioner og aktiviteter, hvor målet er at opbygge ressourcer og skabe sundhed og trivsel for forskellige målgrupper. Den giver således det teoretiske og værdimæssige grundlag for sundhedspædagogik og sundhedsfremme.

Kritisk sundhedspædagogik er en nøglefaktor i arbejdet med sundhedsfremme. Den kritiske sundhedspædagogik tager sit udgangspunkt i et positivt og holistisk sundhedsbegreb og refererer til social og individuel empowerment og udvikling af handlekompetence gennem dialog mellem sundhedsprofes-
sionelle og borgere situeret i en specifik kontekst.

Når man arbejder med sundhedsfremme navigeres mellem to komplekse felter: det pædagogiske felt og det sundhedsfaglige felt, som har forskellige målsætninger, metoder og evalueringsmodeller, som gør det vanskeligt at svare på de centrale spørgsmål, som praktikerne stilles over for i deres hverdag, fx: ”Hvad er den bedste måde at forbedre sundheden på?”, ”Hvordan involveres brugerne i sundhedsfremme?” eller ”Hvordan skabes der viden om, hvad der virker?”

Meningen med denne bog er ikke at give entydige svar på disse og lignende spørgsmål, men forfatterne inviterer læserne til refleksion på baggrund af det teoretiske og værdimæssige grundlag for sundhedspædagogik og sundhedsfremme, som bogen præsenterer.

Forord

Denne bog er en forskningsbaseret lærebog i sundhedspædagogiske teorier, begreber og metoder og deres anvendelse i sundhedsfremmende arbejde med individer og grupper i forskellige settings. Bogen diskuterer udvalgte kernebegreber

og synsvinkler i sundhedspædagogikken, som har essentiel betydning for sundhedsfremmende interventioner og aktiviteter, hvor målet er at opbygge ressourcer og skabe sundhed og trivsel for forskellige målgrupper. En central position i bogens kapitler er, at sundhedsfremmearbejdet må forstås og udvikles i tæt sammenhæng med den kontekst, hvori aktiviteterne skal foregå og ikke mindst med aktiv deltagelse af de individer, der befinder sig i den aktuelle kontekst.

Bogen henvender sig til studerende og undervisere på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, ligesom den kan anvendes af diplom-, bachelor-, master, og kandidatstuderende inden for pædagogik og sundhedsvidenskab.

Bogen kan ligeledes tjene som inspirationskilde for færdiguddannede sundhedsprofessionelle, undervisere og formidlere og andre professionelle praktikere, der arbejder med sundhedsfremme og i deres daglige arbejde skal navigere mellem to store og komplekse felter: På den ene side det sundhedsfaglige felt og på den anden side det pædagogiske felt. De to felter ser ofte meget forskelligt på målsætninger, metoder, og evalueringsmodeller. Det er derfor ikke så ligetil at svare på de centrale spørgsmål, som praktikerne må forholde sig til i deres dagligdag, fx hvad er den bedste måde at forbedre sundheden på? Hvilke strategier skal tages i brug? Hvordan involveres brugerne i sundhedsfremme? Hvordan understøttes læring og kompetenceudvikling relateret til sundhed, hvordan evalueres praksis? Hvordan skabes viden om, hvad der virker?

Der findes ingen entydige svar på disse spørgsmål, og meningen med bogen er derfor først og fremmest at invitere læseren til refleksion på baggrund af det teoretiske og værdimæssige grundlag for sundhedspædagogik og sundhedsfremme, som bogen præsenterer.


København, juni 2012
Venka Simovska & Jeanette Magne Jensen
Redaktører

Venka Simovska er cand.psyk, ph.d. og professor (mso) i sundhedspædagogik på Institut for Uddanelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Hun er leder af Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik samme sted og koordinator for det internationale forskningsnetværk Schools for Health in Europe (SHE). Venka Simovskas forskningsinteresser er kritisk sundhedspædagogik og sundhedsfremme med særligt fokus på læringsprocesser, deltagelse, empowerment og handlekompetence i relation til sundhed samt diskursanalyse relateret til evidens omkring pædagogisk forskning og de epistemologiske uligheder, som opstår i det interdisciplinære felt mellem sundhedsundervisning og sundhedsfremme.

Jeanette Magne Jensen er cand.comm., ph.d. og lektor i sundhedspædagogik på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Hun er endvidere koordinator for Masteruddannelse i Sundhedspædagogik og medlem af Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik på DPU. Jeanette Magne Jensen er i sin forskning særligt optaget af, hvordan en sundhedspædagogik, der er sensitiv over for det levede liv gennem deltagelse og kapacitetsopbygning, kan adressere problemstillinger relateret til social ulighed i sundhed. Hendes forskningsinteresser er desuden sundhedsfremme og sundhedsfremmende settings med særligt fokus på skolen og arbejdspladsen samt evaluering af sundhedsfremme.

Forfattere

Jette Benn er cand.pæd. i ernæring og biokemi, lektor, ph.d. på Institut for Uddanelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet og medlem af Forskningsprogrammet for Miljø- og sundhedspædagogik. Hun er uddannet som husholdningslærer og har et-årig efteruddannelse i ernæring og diætetik. Jette Benn har undervist på området husholdning, hjemkundskab, mad, forbrug og sundhed fra grundskoleniveau til kandidatuddannelser. Hun har især interesseret sig for børn og unges møde med mad i skolen som eksempel på den private settings møde med den offentlige og er optaget af begrebet praktisk klogskab og didaktiske overvejelser i relation hertil.

Monica Carlsson er cand.pæd., ph.d. og ansat som lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet og leder af Forskeruddannelsesprogrammet i Didaktik samme sted. Hun er medlem af Forskningsprogram for Miljø- og sundhedspædagogik og arbejder med problemstillinger knyttet til læring, undervisning og evaluering af undervisning og uddannelser samt muligheden for at udvikle en forskningsbaseret evidens på området og problemstillinger knyttet hertil.

Kari Kragh Blume Dahl er cand.pæd., cand.pæd.psyk, ph.d. i international uddannelsesforskning og ansat som adjunkt på Institut for Uddanelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Kari K. B. Dahl er medlem af Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik og forsker i pædagogiske og sundhedspædagogiske problemstillinger i ulandene særligt inden for læreruddannelse, grundskoleuddannelse, lærerkompetencer og professioner med særlig fokus på institutionskultur, livshistorie, metode og pædagogiske processer.

Lene Dørfler er sektionsleder i Udviklings og Forebyggelsessektionen i Silkeborg Kommunes Sundheds- og Omsorgsafdeling. Hun er uddannet sygeplejerske med diplomuddannelse i uddannelse og undervisning og cand.scient.san. fra Syddansk Universitet (SDU). Lene Dørfler har gennem 17 år undervist sygeplejestuderende og studerende på diplomniveau primært i fagene kommunikation og folkesundhedsvidenskab. Hun udarbejdede i 2004 publikationen "Egenomsorg - en litteraturbaseret udredning " for Sundhedsstyrelsen i samarbejde med professor Helle Plolgh Hansen SDU og har siden 2007 været ansat til at udvikle og implementere den borgererettede sundhedsfremme og forebyggelse i Silkeborg Kommune.

Beth Elverdam er mag.scient i antropologi, tidligere universitetslektor, nu uafhængig forsker. Hun har gennemført flere antropologiske feltarbejder i Danmark og USA, og er optaget af det hverdagsbaserede, trivielle og ureflekterede hverdagsliv i familielivet så vel som i forskningslivet. Hun har arbejdet med sygdomsopfattelse hos indvandrere, sundheds- og risikoopfattelse i børnefamilier samt det hverdagsbaserede arbejdsliv blandt praktiserende læger.

Lone Grøn er antropolog, ph.d. samt senior projektleder i Dansk Sundhedsinstitut. Lone Grøn har forsket i patientperspektiver på forebyggelse, kronisk sygdom og egenomsorg samt i det nære sundhedsvæsen (patientuddannelser, almen praksis). Lone Grøn har ganske særligt arbejdet med betydningen af henholdsvis en klinisk og en hverdagskontekst for adfærdsændringer med henblik på at forstå sameksistensen af medicinske og bredere humanistiske og moralske rationaler i arbejdet med livsstilsforandring og sundhedsfremme.

Geir Hyrve er cand.polit. og ansat som 1. lektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, afdeling for helse- og sosialfag og i gang med en ph.d.-uddannelse på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Geir Hyrve har evalueret flere tiltag inden for helse- og sosialsektoren i Norge herunder familieråd, fritidstilbud for marginaliserede unge og arbejdsmarkedstiltag for langtidsarbejdsledige. Han arbejder med casestudier og brugerorienterede tilgange til evaluering.

Marie Lavesen er sygeplejerske ansat i Lunge - og Infektionsmedicinsk Afdeling, Hillerød Hospital. Hun er master i sundhedspædagogik og arbejder med Forløbsprogramet for KOL bl.a. som projektleder på forskellige interne og tværsektorielle projekter omkring mennesker med KOL. Marie Lavesen har deltaget i udarbejdelsen af Sygdomsspecifik Patientuddannelse for KOL i Region Hovedstaden herunder beskrivelse af det sundhedspædagogiske grundlag, og hun underviser på efterfølgende kompetenceudviklingskurser for sunhedsprofessionelle. Marie Lavesen er derudover patientrådgiver i Danmarks Lungeforening.

Vinie Diana Hvidbak Levisen er konsulent på University College Syddanmark, uddannet sygeplejerske, master i forandrings- og læreprocesser samt certificeret coach. Hun underviser på forskellige sundhedsfaglige kurser og diplomuddannelser og har konsulentopgaver i kommuner, regioner og på arbejdspladser. Hun har specialiseret sig inden for forandring og læring på individ- og organisationsniveau kombineret med sundhedsfremmende  og forebyggende kommunikation.

Helle Merete Nordentoft er cand.comm., ph.d. og lektor ved forskningsenheden for vejledning, erhvervs- og professionsuddannelse på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Helle Merete Nordentoft er desuden sygeplejerske og sundhedsfaglig supervisor og forsker i, hvilken betydning kollektive vejledningsformer i det sundhedsfaglige felt kan få for medarbejdernes kompetenceudvikling i forhold til deres indbyrdes kommunikation og kommunikation med patienter og pårørende.

Ulla Pedersen er konsulent på University College Syddanmark. Hun er uddannet ergoterapeut, master i NLP og master i Sundhedspædagogik fra DPU. Ulla Pedersen har gennem flere år arbejdet med sundhedspædagogik og forandringsprocesser i sundhedsfremmeprojekter i både pædagogisk og sundhedsfaglig kontekst. Hun underviser på diplom- og efteruddannelsesniveau i kommunikation med særligt fokus på handlekompetence, empowerment og effekten af anerkendende pædagogik.

Helle Schnor er sygeplejerske og cand.cur. og ansat som udviklingschef i Psykiatrisk Center Glostrup. Hun har i foråret afsluttet en ph.d. afhandling om patientuddannelse i et sundhedspædagogisk og hverdagslivs perspektiv. Helle Schnor har arbejdet med kronisk sygdom, sammenhængende patientforløb og patientuddannelse og har sin kliniske og ledelsesmæssige erfaring fra onkologi, infektionsmedicin og lungemedicin. Helle Schnor har sammen med blandt andre Marie Lavesen været med til at udarbejde Region Hovedstadens kurser i Sundhedspædagogik for patientundervisere.

Dorit Ibsen Vedtofte er cand.pæd.pæd. og lektor på Professionshøjskolen Metropol. Hun underviser på sygeplejerskeuddannelsen og på diplomuddannelsen med særlig interesse inden for det pædagogiske område. Dorit Ibsen Vedtofte har udgivet lærebog i pædagogik for sundhedsprofessionelle og har skrevet artikler inden for samme område.

Karen Wistoft er cand.pæd., ph.d. og ansat som lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet og som professor (mso) på Institut for Læring, Grønlands Universitet . Hun har været aktivit medlem af Forskningsprogrammet for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU (AU) siden 2003, og har gennem årene forsket i værdi- og kompetenceproblematikker i sundhedspædagogisk praksis, forebyggelse og sundhedsfremme. Endvidere har hun forsket i mental sundhed i skolen, meningsfulde fællesskaber og meningsfuld med sundhed, ude-undervisning, økologiske skolehaver, naturformidling, seksualundervisning samt forskningsbasering af pædagogiske aktiviteter i såvel Grønland som Danmark.

Indhold
Kap. 1

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Principper og sammenhænge Indhold


Sundhedsfremme – sundhedsvæsenets „kritiske samvittighed“


Sundhedspædagogik og pædagogikkens rolle i sundhedsfremme


Konklusion


Denne bog


LitteraturKap. 2

Hvad er sundhed?


Indhold


Sundhed som et omstridt begreb


Den patogenetiske model


Den salutogenetiske model


Den sociale og øko-holistiske model


WHO’s definition


Sundhedsbegreber i et lægmandsperspektiv


Konklusion


Litteratur Kap. 3

Sundhedsfremmende settings Indhold


Settingsperspektivet


Sundhedens determinanter


Settingsperspektivet


Et kritisk blik på sundhedsfremmende settings


Sundhedsfremme i forskellige settings


Settings og sundhedspædagogisk praksis


Konklusion og implikationer for praksis


Litteratur Kap. 4

Sundhedspædagogiske perspektiver på læring og undervisningIndhold


Pædagogik, læring og undervisning


En læringsmodel og en didaktisk model


Behavioristiske og adfærdsmodificerende tilgange til læring og undervisning


Deltagelses- og handlingsorienterede tilgange til læring og undervisning


Sammenfatning


Litteratur Kap. 5

Deltagelse: Et nøglebegreb, princip og strategi inden for sundhedspædagogik og sundhedsfremme 


Indhold


Deltagelsesbegrebet


Deltagelsesformer


Deltagelse og læring om sundhed


Deltagelse og empowerment


Deltagelse og handlekompetence


Fra teori til praksis


Litteratur Kap. 6

Værdier og mening med sundhed


Indhold


Værdier – hvorfor det?


Værdier


Inuit-værdier relateret til sundhed


Værdiafklaring – et personligt udviklingsarbejde


Konklusion


Litteratur Kap. 7

Omsorg i profession og hverdagsliv – en sundhedspædagogisk udfordring Sundhedspædagogik i det private (oikos) og det offentlige (polis)


Humanøkologisk systemteori


Den sundhedsprofessionelles rolle, omsorg og forståelse


Sundhedspædagogiske professionelle kompetencer – omsorg og sammenhængsforståelse


Perspektiver


Litteratur Kap. 8

Ældre og aldring: Sundhedspædagogiske udfordringer Indhold


Hvorfor en sundhedspædagogik for ældre?


Nye tider – Alderdomskonstruktioner


Sundhedspædagogiske settings – omsorg, pleje eller pædagogik?


Sundhedspædagogik i et ældreperspektiv


Sundhedspædagogiske, professionelle kompetencer


Slutning


Litteratur Kap. 9

På hverdagens præmisser – hverdagen som kontekst for livsstilsforandringer Indhold


Introduktion


Hverdagen som analytisk begreb


Hverdagen som kontekst for livsstilsforandringer


Forandring på hverdagens præmisser


Litteratur Kap. 10

Egenomsorg – som begreb og i praksis 


Indhold


Historisk perspektiv


Genintroduktion


Kortlægning af anvendelsen af egenomsorgsbegrebet


Magtperspektiv


Sundhedspædagogiske perspektiver på egenomsorg


Opsummering


LitteraturKap. 11
Sundhedspædagogik i patientuddannelse 


Indhold


Mål og målgruppe i patientuddannelse i Danmark


Udvikling af patientuddannelsesfeltet


Hverdagslivsteori og patientuddannelse


Handlekompetence


Self-efficacy


Vidensdimensioner


Deltagelse


Afrunding


Links til forskellige patientuddannelsestilbud


Litteratur Kap. 12
Et kritisk perspektiv på patienters handlekompetence 


Indhold


Kompetencebegrebet


Kompetencebegrebets historie


Handlekompetence som en del af forventninger til patienten


Didaktiske refleksioner ved patientundervisning


Forventninger til patienternes handlekompetence i fremtidenKap. 13

Kollegiale vejledningsformer og læring i sundhedsarbejdet Indhold


Læring på arbejde


Et situeret perspektiv på læring


Tre kollegiale vejledningsformer


LitteraturKap. 14
Motivationssamtalen i et sundhedspædagogisk perspektiv


Indhold


Motivation som et nøgleord i sundhedsfremme og forebyggelse


Motivationssamtalen


Dobbelt læringsaspekt i motivationssamtalen


Dilemmaer og muligheder i brugen af motivationssamtalen


Perspektivering


LitteraturKap. 15

Et kritisk og refleksivt perspektiv på videnskabelige tekster Indhold 


Kvantitative og kvalitative metoder


Konklusion


LitteraturKap. 16

Evaluering inden for sundhedspædagogik og sundhedsfremme Indhold


Evalueringsbegrebet


Perspektiver i evalueringen: Hvorfor evaluere og for hvem?


Evalueringstilgange og metoder: Hvad og hvordan evaluere?


Afsluttende diskussion og opsamling


Litteratur
Kap. 17
Evidensbaseret praksis: Dilemmaer og udfordringer 


Indhold


Stræben efter evidens inden for sundhedsfremme


Historisk oversigt


Evidensbaseret sundhedsfremme


Afsluttende refleksioner og perspektiver


Litteratur Sundhedspædagogik i sundhedsfremme
Beth Elverdam, Dorit Ibsen Vedtofte, Geir Hyrve, Helle Merete Nordentoft, Helle Schnor, Jette Benn, Karen Wistoft, Kari Kragh Blume Dahl, Lene Dørfler, Lone Grøn , Marie Lavesen, Monica Carlsson, Ulla Pedersen & Vinie Diana Hvidbak Levisen
Redigeret af: Venka Simovska og Jeanette Magne Jensen
1. udgave, 1. oplag 2012
ISBN: 9788712046189
Antal sider: 299 sider
Pris: 349,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag