Studiespørgsmål
Kapitel 2 Basal sygdomslære

Spørgsmål 1
Beskriv med egne ord inflammationsprocessen. Inddrag gerne supplerende viden fra mikrobiologi, så de aktive elementer, der deltager i processen, kategoriseres som tilhørende
a. Det uspecifikke immunforsvar eller
b. Det specifikke immunforsvar.

Spørgsmål 2
Definer begreberne:
a. Hyperton
b. Isoton
c. Hypoton

Spørgsmål 3
Du passer en 75-årig patient, der er indlagt med pneumoni. Hun har fået antibiotika de sidste tre dage, og skal formentlig udskrives i eftermiddag. Alle hendes blodprøver har været helt normale bortset fra infektionstallene (CRP og leukocytter).

Her til morgen kommer svarene på de sidste blodprøver, der lige skal kontrolleres, inden hun kan sendes hjem til videre antibiotikabehandling de næste fem dage. Prøven viser nu en p-K på 5,7 mmol/l. Ved indlæggelsen var den 3,8 mmol/l.
a. Hvad gør du?

Spørgsmål 4
En ung kvinde indlægges med ødemer af begge underekstremiteterne. Hun er ellers rask og har aldrig tidligere fejlet noget. Hun er noget overvægtig og fortæller, at hun de sidste tre uger har været på slankekur. Kuren består i, at hun har omlagt sin kost, så hun nu spiser mange grøntsager og slet ikke rører slik og kager. Derudover har hendes veninde rådet hende til at drikke et stort glas vand, hver gang hun føler sult, da det tager den værste trang til at småspise. Det har virket rigtig godt.

Der er kommet svar på hendes væsketal. P-K er normal, men P-Na er 129 mmol/l.
a. Hvad kunne være forklaringen?

Spørgsmål 5
En ældre, dehydreret kvinde indlægges pga. et brækket håndled. Hun har i forvejen en kendt hjerteinsufficiens, så hun har tydelige ødemer af begge underekstremiteter.

Der ordineres isoton glukoseinfusion, da hun har svært ved at drikke tilstrækkeligt. Hun får sat en liter glukose op ved indlæggelsen om formiddagen, og da den er løbet ind lidt over middag, sætter man den næste liter op. Klokken 16.30 kommer du ind til patienten. Hun er konfus og rodende.
a.  Hvad kan være årsagen?

Spørgsmål 6
Forklar den patofysiologiske problemstilling bag ødemerne ved følgende patienter:
a. En patient med kendt hjerteinsufficiens og udtalte ødemer af begge underekstremiteter.
b. 
En patient med kendt alkoholmisbrug og ascites.
c. 
En patient med mammacancer og ødem af den ene overekstremitet.

Spørgsmål 7
Hvad er den såkaldte ”afværgerefleks”, og hvad er dens funktion?

Spørgsmål 8
Ved udredningen af mulig cancersygdom anvendes både cytologiske og histologiske undersøgelser. Hvad er forskellen på disse to undersøgelsesmetoder, og hvilke oplysninger kan de give?

Spørgsmål 9
Beskriv forskellen på lymfogen og hæmatogen spredning.

Spørgsmål 10
Forklar kort princippet i TNM-klasssifikationen.

Spørgsmål 11
Hvilke symptomer ses hos en patient vil kunne rejse mistanken om begyndende septisk shock?

Kapitel 3 Blodprodukter og transfusion

Spørgsmål 1
Hvad er de hyppigste årsager til, at patienten får blodtransfusioner?

Spørgsmål 2
Ved hvilke hæmoglobinniveauer bør man overveje blodtransfusion?

Spørgsmål 3
Hvornår bør transfusion med trombocytter og/eller plasma overvejes?

Spørgsmål 4
Henrik har været udsat for et motorcykeluheld og indbringes som traumepatient. Han har ud over svære kvæstelser indre blødninger.

Ved ankomsten til skadestuen har han et blodtryk på 70/50 og en puls på 140. Han er bevidsthedspåvirket og betragtes som værende i hypovolæmisk shock pga. de indre blødninger. Man kender ikke patientens blodtype, men det vurderes, at han har behov for akut transfusion.
a. Hvilken blodtype kan man anvende hos denne patient i den akutte situation?

Der bestilles en akutpakke med blod, hvor der kommer en kasse med SAG-M, plasma og trombocytter.
b. Hvorfor er der plasma og trombocytter i akutpakken? Hvornår anvendes disse?
c. Hvilke sygdomme screenes donorblodet altid for?

Efter en time kommer patientens blodtype-bestemmelse, og der er udført BAC-test.
d. Hvilke forholdsregler vil du tage, og hvilke observationer vil du foretage før transfusionen, under transfusionen og efter transfusionen?
e. Henrik får antibiotika, som skal løbe langsomt over nogle timer. Han har kun en venflon. Må blodet løbe som sidedrop til antibiotikainfusionen?

En halv time efter at du har sat blodet op, begynder Henrik at få ubehagsfornemmelse. Du for mistanke om, at der er tale om komplikation til blodtransfusionen.
f. Hvilke observationer vil du foretage hos Henrik?
g. Skal han fortsætte transfusionen? Hvad vil du gøre med blodposen og transfusionssættet?

Spørgsmål 5
Hvad dækker AB0-systemet over?

Spørgsmål 6
Hvilke blodtyper må en patient med blodtype B får vurderet ud fra AB0-systemet alene?

Spørgsmål 7
Hvad er forskellen på ”regulære-” og ”irregulære” antistoffer?

Kapitel 4 Radiologi

Spørgsmål 1
Beskriv grundlæggende principper bag billeddannelsen ved en røntgenundersøgelse, herunder hvorfor nogle områder fremstår mørke og andre lyse på et røntgenbillede?

Spørgsmål 2
34-årig mand indbringes til skadestuen efter en motorcykelulykke. Patienten er svært medtaget og får ved ankomsten til skadestuen taget et akut rtg. af thorax og bækkenet.  Hvorfor får patienten taget akut røntgen af thorax? Hvilke oplysninger kan man få ved denne undersøgelse i den akutte fase?

Spørgsmål 3
På figur 4.2 ses en distal femurfraktur behandlet med en marvsøm. Marvsømmet fremtræder helt hvidt i forhold til de resterende strukturer på røntgenbilledet. Hvad er årsagen til denne farveforskel?

Spørgsmål 4
Hvad er forskellen mellem et konventionelt røntgenbillede og en CT-skanning?

Spørgsmål 5
Beskriv hvad man anvender kontrastvæske til i forbindelse med en CT-skanning?

Spørgsmål 6
Ved behov for anvendelse af kontrast i forbindelse med en CT-skanning er der visse forsigtighedsregler, som man skal være opmærksom på. Hvilke forhold omkring patienten er man nødt til at overveje før en CT-skanning med kontrast udføres?

Spørgsmål 7
Beskriv princippet bag billededannelsen i forbindelse med ultralydsskanning.

Spørgsmål 8
Angiv fordele og ulemper ved anvendelse af ultralyd fremfor andre billeddiagnostiske metoder.

Spørgsmål 9
Hvad skal man være opmærksom på, før en patient henvises til en MR-skanning?

Spørgsmål 10
Angiv og begrund nogle situationer, hvor anvendelsen af MR-skanning er mere fordelagtig i forhold til en CT-skanning.

Kapitel 5 Den akutte patient

Spørgsmål 1
Beskriv hvad betegnelsen præhospital indsats dækker over, og hvad formålet med styrkelsen af denne indsats er.

Spørgsmål 2
Beskriv opbygningen af triagesystemet?

Spørgsmål 3
Hvilke fordele er der ved anvendelsen af triage, og hvad kan være ulempen?

Spørgsmål 4
Redegør med dine egne ord for ABCDE-princippet og de observationer, der bør udføres under hvert trin?

Spørgsmål 5
På figur 5.1 og 5.2 vises forskellige metoder til at skabe frie luftveje. Forklar med dine egne ord princippet bag de to metoder.

Spørgsmål 6
Hos den akut respiratorisk påvirkede patient foretages ofte en A-punktur. Hvorfor er A-punkturen et bedre mål for patientens respiratoriske tilstand end saturation målt ved pulsoximetri?
a. Hvilke andre oplysninger end iltindholdet fås ved en A-punktur?

Spørgsmål 7
Peter er 58 år og lider af kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL). Han indbringes til skadestuen med tiltagende vejrtrækningsbesvær, hoste og ekspektoration gennem nogle dage. Peter har ved ankomsten til skadestuen en temperatur på 39° C og en respirationsfrekvens på 40. Du måler en saturation på 75%.
a. Hvad er den mest sandsynlige årsag til Peters tilstand?

Du har engang hørt om at anvende ilt med forsigtighed hos patienter med KOL. b.  Begrund dette. Og hvordan vil din holdning til iltbehandling hos Peter være, når du ved, at Peter har KOL?

Peter begynder at falde i bevidsthedsniveau, derfor observeres han nu ud fra Glasgow Coma Scale (GCS).
c. Hvad er princippet bag anvendelsen af GCS? 

Peter scorer 8 i GCS og man begynder at overveje intubation.
d. Hvad dækker begrebet intubation over, og hvorfor bør man overveje intubation hos patienter med GCS under 9?

Spørgsmål 8
Henrik er 28 år og indbringes i skadestuen efter et trafikuheld. Han modtages af traumeholdet, og man har mistanke om intraabdominal blødning. Der tages akutte blodprøver, som viser en hæmoglobin koncentration (hgb) på 8,5 mmol/l (ref. 8,3 – 10,5 mmol/l).

Henrik har normal hgb, men man har alligevel mistanke om en indre blødning.
a. Hvordan kan hæmoglobin niveauet være normal hvis Henrik har indre blødninger?
b. Hvilke observationer kunne give mistanke om en tilstand med blødning?

Spørgsmål 9
Du er sygeplejerske på en intern medicinsk afdeling og passer en 88-årig kvinde indlagt med pneumoni. Patienten er startet i intravenøs penicillinbehandling. Du hænger penicillin op til patienten og fortsætter til den næste patient. Pludselig hører du en mærkelig respirationslyd fra den 88-årige patient. Du skynder dig hen til hende og finder hende bevidsthedssvækket, kølig og med påvirket respiration.
a. Hvad kan være en sandsynlig forklaring på patientens tilstand og hvad kaldes denne tilstand?
b. Hvordan behandles denne tilstand?

Spørgsmål 10
Figur 5.7 viser et billede af et spineboard. I hvilke situationer anvendes dette, og hvilke forholdsregler er der hos patienter, som ligger på et spineboard? 

Kapitel 6 Kirurgisk behandling og observation

Spørgsmål 1
Hvad menes med begrebet ”minimalt invasiv kirurgi”, og hvad er fordelene ved det i forhold til konventionel kirurgi?

Spørgsmål 2
Hvor faster patienter forud for en operation?

Spørgsmål 3
Hr. Hansen er mand på 80 år, indlægges med en collum femoris fraktur efter et fald i hjemmet.  Han har tidligere været indlagt med iskæmisk hjertesygdom, og fik lavet en ballonudvidelse (PCI) for cirka 10 år siden. Siden det har patienten haft det godt. Nu har han forud for sit fald følt sig mere forpustet og haft lidt mindre energi til dagligdags gøremål. Ind imellem får han korte fjernhedstilfælde, men de er ganske kortvarige. Han husker ikke det aktuelle fald, som var årsagen til indlæggelsen. Han har dog kunnet klare sig i eget hjem uden de store problemer.
a. Er der nogen faresymptomer hos patienten, som kræver overvejelser før man planlægger operation?
b. Er der særlige hensyn efter operationen? 

Spørgsmål 4
Hvilke observationer skal man foretage hos en patient i den postoperative fase?

Spørgsmål 5
Da Hr. Hansen kommer tilbage på afdelingen efter sin operation, har han det godt og forløbet på opvågningen har været som planlagt. Efter ankomsten til afdelingen får han dog pludselig kraftig åndenød. Du måler en saturation på 90%.
a. Hvilke observationer vil du gøre hos Hr. Hansen?
b. Hvilke mulige forklaringer kan der være på Hr. Hansens tilstand?  

Kapitel 7 Medicinske mave-tarm-lidelser

Spørgsmål 1
Beskriv begrebet ”reffered pain” og baggrunden for dennes opståen.

Spørgsmål 2
 Ida er 90 år og plejehjemsbeboer. Hun har nyligt haft et AMI (akut myokardie infarkt) og er derfor i behandling med trombocythæmmende medicin i form af tbl. hjertemagnyl 75 mg x 1 og tbl. brilique 90 mg x 2. Nu har hun igennem nogle timer haft opkastninger, som af plejepersonalet beskrives som kaffegrumslignende. Hun indbringes derfor til kirurgisk akut modtagelse, hvor du er sygeplejerske.
a. Hvilke observationer vil du foretage hos denne patient?
b. Hvorfor er Idas opkastninger kaffegrumslignende?
c. Er der en sammenhæng mellem Idas AMI og nu kaffegrumslignende opkastninger?
d. Hvordan vil man undersøge årsagen til disse opkastninger?

Spørgsmål 3
Angiv mindst tre årsager til ascites.

Spørgsmål 4
Beskriv figur 7.4 med egne ord og angiv de hyppigste årsager til reflukssygdom.

Spørgsmål 5
a.  Hvad er de hyppigste årsager til ulcussygdomme?
b. Beskriv patofysiologien bag sårenes opståen (gerne med en skitseret tegning af ventrikelslimhinden).

Spørgsmål 6
Beskriv patofysiologien bag opståen af øsofagusvaricer. Brug gerne figur 7.7 som inspiration.

Spørgsmål 7
Hvad er det vigtigste princip i behandling af levercirrose?

Spørgsmål  8
Carina er 28 år og halvvejs gennem sin første graviditet. En aften i forbindelse med aftenmåltid får hun kraftige smerter i den øverste del af abdomen med udstråling til højre skulderblad. Da hun er bange for at der kan være tale om smerter i relation til hendes graviditet, henvender hun sig i skadestuen. Hun er på det tidspunkt stærkt uroforpint, og du måler temperatur på 38,5 ⁰C. Smerterne har nu stået på i 3,5 time.
a. Hvilke observationer vil du foretage hos Carina?
b. Hvad kan være mulig forklaring på Carinas smerter?
c. Hvilke parakliniske undersøgelser vil man foretage hos Carina for at komme en diagnose nærmere?

Spørgsmål  9
Skitser fællestræk og forskelle mellem Crohns Sygdom og colitis ulcerosa.

Kapitel 8 Kirurgiske mave-tarm-sygdomme

Spørgsmål  1
Hvad er de hyppigste symptomer hos patienter med ventrikelcancer?

Spørgsmål  2
Hvad er principperne bag EUS (endoskopisk ultralydsskanning) og LUS (laparoskopisk ultralysskanning)? Hvornår anvendes disse undersøgelsesmodaliteter?

Spørgsmål  3
Beskriv symptomerne ved kolorektale cancere. Angiv herunder forskelle i symptomer mellem højre- og venstresidig colon cancer.

Spørgsmål  4
Peter er 70 år og indlægges med kraftige abdominalsmerter. Ved CT-skanning påvises ileus og der er mistanke om, at colon cancer er den udløsende årsag. Peter får anlagt en stent, og man planlægger en operation 14 dage senere.
a. Hvad er rationalet bag, at Peter ikke opereres med det samme, men man vælger at anlægge stent først?

Efter 14 dage opereres Peter, og operationen forløber ukompliceret. Peter kommer op fra opvågningen og du skal passe ham i din vagt.
b. Hvilke observationer vil du foretage hos Peter?

Spørgsmål 5
Angiv medvirkende årsager til opståen af hæmorider og beskriv patofysiologien bag tilstanden.

Spørgsmål  6
Lise er 35 år og har to børn på hhv. 7 og 9 år. En dag efter toiletbesøg opdager hun, at der i toiletkummen er frisk blod. Hun bliver meget bange og henvender sig i skadestuen.
a. Hvad er den mest sandsynlige årsag til blødningen?

Spørgsmål  7
Beskriv forskellen på mekanisk og paralytisk ileus og beskriv behandlingsmulighederne for de to tilstande.

Spørgsmål  8
Hvilke observationer bør man foretage hos en patient, der er indlagt med mistanke om akut abdomen?
a. Angiv de mulige tilgrundliggende årsager til tilstanden.
b. Hvilke undersøgelser vil man foretage for at komme en diagnose nærmere?

Kapitel 9 Urologi

Spørgsmål  1
Lene er 45 år og indlægges med smerter i flanken. Der er mistanke om urinvejssten, og patienten indlægges på grund af kraftige smerter.
a. Hvilke observationer vil du foretage hos patienten?
b. Hvilke parakliniske undersøgelser skal der foretages for at bekræfte diagnosen?
c. Hvordan behandles urinvejssten?

Spørgsmål  2
Beskriv symptomerne ved benign prostatahypertrofi.
a. Beskriv patofysiologien bag symptomerne ud fra figur 9.5.
b. Hvilke behandlingsmuligheder er der hos patienter med benign prostatahypertrofi?

Spørgsmål  3
Hæmaturi kan have mange forskellige årsager. Angiv de mest hyppige årsager til hæmaturi og vigtigheden af udredning hos patienter med både mikro- og makroskopisk hæmaturi.

Spørgsmål  4
Beskriv princippet bag en Brickerblære.

Spørgsmål  5
Henning er 75 år og henvender sig hos egen læge på grund af LUTS symptomer gennem nogle år med gradvis forværring. Efterhånden er nattesøvnen meget påvirket. Henning føler sig mere træt end vanligt og kobler det sammen med den manglende søvn. Han har desuden fået tendens til smerter i bækkenet. 
Ved den objektive undersøgelse foretager lægen en rektaleksploration og bemærker en knudret prostata. Derfor er der mistanke om prostatacancer.
a. Hvordan stilles diagnosen prostatacancer?
b. Hvilke behandlingsmuligheder er der for patienter med prostatacancer?
c. Kan der være en sammenhæng mellem Hennings smerter i bækkenregionen og patientens prostatacancer?
d. Hvordan er prognosen for patienter med prostatacancer?

Kapitel 10 Nefrologi

Spørgsmål  1
En patient bliver indlagt med nyresvigt.
a. Overvej 5 ting du vil spørge patienten om, og 5 observationer, du umiddelbart vil foretage. 

Spørgsmål  2
En patient med diabetes mellitus kommer i ambulatoriet. Han har netop fået konstateret mikroalbuminuri og spørger, hvad der betyder.
a. Hvad vil du sige?
b. Hvilken betydning kan det få for behandlingen? 

Spørgsmål 3
En patient kommer med hævede ben helt op til knæene. Urin-stix viser maksimalt udslag for albumin. 
a. Hvad kan han fejle? 
b.
 Hvilke observationer er vigtige? 
c.
 Hvilke undersøgelser kan komme på tale? 

Spørgsmål  4
En patient med autosomal dominant polycystisk nyresygdom møder i ambulatoriet. Han fortæller om smerter i lænden.
a. Hvad kan det skyldes? 

Hans 19-årige søn er med. Han vil gerne vide, om han har sygdommen.
b. Hvad kan du fortælle ham? 

Spørgsmål 5
En patient kronisk nyreinsufficiens (eGFR 34 ml/min/1,73m2) møder til ambulant kontrol. Han er meget træt og bliver let forpustet.
a. Hvad kan det skyldes? 

Hans blodtryk er 167/92 mmHg målt lige efter han mødte i ambulatoriet.
b. Hvad skal gøres? 

Han fortæller dig, at han tit må stoppe, når han går, fordi han får ondt i brystet. Han tager ibuprofen 400 mg 1-2 gange om dagen herfor.
c. Hvad vil du overveje? 

Hans p-kalium er 5,6 mmol/l (må normalt højst være 4,5 mmol/l).
d. Hvad skal du gøre?
e. Skal han i dialyse? 

Spørgsmål  6
En 19-årig pige kommer for tredje gang med blærebetændelse.
a. Hvad vil du overveje?
b. Hvad vil du sige til hende? 

Spørgsmål 7
Der er kommet et svar fra mikrobiologisk afdeling. Der er fundet vækst af signifikante mængder af E.coli bakterier i en urinprøve. Prøven stammer fra en 82-årig mand med kronisk blærekateter på grund forstørret prostata.
a. Hvad overvejer du? 

Patienten bliver 3 dage senere indlagt med høj feber og smerter i lænden, specielt i venstre side.
b. Hvad kan der være sket? 

Spørgsmål 8
Du møder en ny patient på afdelingen. Patienten fik 8 dage før indlæggelsen anlagt en AV-fistel, da han formodentligt snart skal i dialyse.
a. Hvad vil du tænke på i den forbindelse? 

Spørgsmål 9
En patient bliver indlagt på afdelingen til operation for lyskebrok. Hans blodtryk måles første gang til 190/100.
a. Hvad vil du gøre? 

Han føler sig efter operationen rask og har det rigtigt godt. Blodtrykket er ved udskrivelsen 167/92. Han virker lidt nervøs.
b. Hvordan skal det kontrolleres?
c. Skal det behandles, hvis det ikke falder? 

Spørgsmål  10
En patient har af lægen fået at vide, at han har essentiel hypertension.
a. Hvad betyder det? 

Lægen har bedt om et EKG.
b. Hvorfor? 

Han er startet behandling med en beta-blokker. Han spørger, om der er bivirkninger.
c. Hvad vil du sige? 

Kapitel 11 Hjerte- og karsygdomme

Spørgsmål  1
Peter er 78 år og har i forbindelse med et fald pådraget sig en collum femoris fraktur. Ved anæstesitilsynet forud for operationen, hører lægen en systolisk mislyd. Derfor bestilles et præoperativ kardiologisk tilsyn mhp. ekkokardiografi.
a. Hvilke strukturer kan man undersøge ved en ekkokardiografi?
b. Hvad er EF et udtryk for? 

Spørgsmål  2
Peter får foretaget ekkokardiografi, og mislyden viser sig at stamme fra en ubetydelig klapsygdom. Til gengæld får Peter påvist hjerteinsufficiens med moderat nedsat EF.
a. Hvad er de hyppigste årsager til hjerteinsufficiens?
b. Hvilke spørgsmål vil du stille Peter for at undersøge, om han har symptomer på hjerteinsufficiens?
c. Hvad er de hyppigste årsager til venstresidig hjerteinsufficiens? 

Spørgsmål  3
Efter operationen får Peter sværere ved at trække vejret og saturationen falder. Man har mistanke om lungestase.
a. Beskriv kort patofysiologien bag opståen af lungestase hos patienter med venstresidig hjerteinsufficiens. 

Spørgsmål  4
Nævn de hyppigste risikofaktorer for opståen af arteriosklerose.

Spørgsmål  5
Hvordan stilles diagnosen akut koronarsyndrom (AKS)?

Spørgsmål  6
Forklar forskellen mellem STEMI og non-STEMI ud fra det patofysiologiske aspekt.

Spørgsmål  7
Hvad er den foretrukne behandling ved STEMI?

Spørgsmål  8
Hvad indbefatter hjerterehabiliteringsprogrammet?

Kapitel 12 Lungesygdomme

Spørgsmål  1
Forklar med egne ord, hvad begreberne FEV1 og FVC dækker over.

Spørgsmål  2
Beregn, hvor mange cigaretter en person har røget i alt, hvis vedkommende har røget i 35 pakkeår.

Spørgsmål  3
Forklar elastasens rolle i emfysemudviklingen og forklar, hvorfor patienter med alfa-1-antitrypsin i høj grad bør advares mod rygning. 

Spørgsmål  4
Ved vedvarende påvirkning af bronkieslimhinden af tobaksrøg ses forandringer i slimhindeepitelet. Forklar disse forandringer og de medfølgende symptomer.

Spørgsmål  5
Diskuter og forklar figur 12.7.

Spørgsmål  6
Beskriv den klassiske objektive fremtoning af en patient med svær KOL.

Spørgsmål  7
Hvad er en eksacerbation og hvad er oftest årsagen til den?

Spørgsmål  8
Beskriv henholdsvis den klassiske KOL-patient og den klassiske astmapatient. Hvad er forskellene og hvad er lighederne på disse to forskellige sygdomme?

Spørgsmål  9
Lone Hansen henvender sig hos egen læge med sønnen Kristian på 9 år. Hun er bekymret for, om han har astma, da hun ved flere lejligheder var bemærket, at han har en besværet, anstrengt vejrtrækning. Ved lægebesøget er Kristian fuldstændig upåfaldende med helt normal vejrtrækning.
a. Foreslå, hvorledes Kristian nu skal udredes. Tænk både over, hvad man bør have med i anamnesen samt hvilke undersøgelser, der skal foretages.
b. Hvis de indledende undersøgelser typer på astma, hvilke bør så foretages efterfølgende? 

Spørgsmål  10
Ved en arteriepunktur måles bl.a. pCO2, pO2 og pH. Forklar ud fra din viden om respirationsfysiologi, hvorfor en patient med respirationsinsufficiens kan udvikle acidose (faldende pH), og hvorfor man skal være opmærksom i forbindelse med O2-behandling af disse patienter.

Spørgsmål  11
Hvornår kan en lungecancer være inoperabel? Her tænkes på forhold både ved selve tumoren, spredningsgrad samt andre forhold, der kan have betydning.

Spørgsmål  12
Gunnar Pedersen med kendt iskæmisk hjertesygdom indlægges med svær dyspnøe, hoste med ekspektoration og temperatur på 39.3 ºC på mistanke om pneumoni.
a. Hvilke undersøgelser vil være relevante?
b. Hvad vil du observere hos patienten?

Kapitel 13 Endokrinologiske sygdomme

Spørgsmål  1
Forklar med egne ord princippet i kroppens negative feedbacksystem.

Spørgsmål  2
Sammenlign type 1-diabetes med type 2-diabetes. Hvad har de to sygdomme tilfælles, og hvad er forskelligt?
a. Sammenlign både epidemilogi, ætiologi, symptomer – inkl. debutsymptomer osv. 

Spørgsmål  3
Lav en oversigt over de virkninger insulin har på metabolismen.

Spørgsmål  4
Når en patient debuterer med type-1 diabetes ses ofte markante symptomer, mens en patient med type-2 diabetes kan gå i årevis uden at være klar over at vedkommende er syg.
a. Forklar dette ud fra din viden om patofysiologien ved de to diabetesformer.

Spørgsmål  5
Beskriv behandlingsregimet for henholdsvis en patient med type-1 diabetes og type-2 diabetes. Forklar i denne sammenhæng, hvorfor det undertiden er nødvendigt at behandle type-2 diabetikere med insulin.

Spørgsmål  6
Jørgen på 26 år har type-1 diabetes. En fredag fortsætter han direkte fra arbejde i byen med vennerne og får en 4-5 genstande i løbet af aftenen. Ved 23-tiden er han tydeligt påvirket og vennerne kører ham på skadestuen, da han bliver ”underlig” og næsten ukontaktbar.
a. Hvilken blodprøve er vigtig her, og hvad kan evt. forklare hans tilstand?

Spørgsmål  7
Hvad forstår man ved HbA1c og hvad bruges denne blodprøve til?

Spørgsmål  8
Diabetiske fodsår er en hyppig komplikation hos diabetikere. Beskriv patofysiologien bag deres opståen og begrund, hvorfor det ofte er meget svært at behandle dem.

Spørgsmål  9
Jytte Hansen på 27 år kontakter egen læge pga. uro ved hjertet. Hun har gennem den senere tid tabt sig næsten 5 kilo og tilskriver det maveproblemer, da hun synes hun hele tiden skal på toilettet. Egen læge kontrollerer Jyttes stofskiftehormoner og konstaterer, hun har forhøjet stofskifte (thyreotoksikose).
a. Hvordan skal Jytte nu videre undersøges?
Jyttes fremtidige behandling kommer til at afhænge af undersøgelsesresultatet
b. Hvilke former for behandlinger kan der bliver tale om?

Spørgsmål 10
De klassiske symptomer ved Cushings syndrom ligner meget bivirkningerne ved et lægemiddel, der anvendes meget i klinikken.
a. Hvilket?

Spørgsmål  11
Hvorfor er bestemmelse af ACTH så vigtig ved udredningen af Cushings syndrom?

Spørgsmål  12
Osteoporose giver oftest ingen symptomer, før der opstår frakturer. På dette tidspunkt sættes ind med behandling for at forebygge yderligere komplikationer til sygdommen.
a. Lav en plan over, hvorledes man kan forsøge at forebygge at sygdommen opstår (primær profylakse).

Kapitel 14 Bevægeapparatets sygdomme - reumatologi

Spørgsmål  1
Hvad er forskellen på non-inflammatoriske og inflammatoriske reumatologiske sygdomme? Og hvad kan årsagen til de inflammatoriske sygdomme være?

Spørgsmål  2
Rikke er netop fyldt 50 år, hun har gennem længere tid haft tendens til smerter i fingrene, som er særligt udtalte om morgenen. Derudover har hun gennem længere tid følt sig mere træt end vanligt. Rikke har gennem mange år arbejdet som syerske. Da hun henvender sig hos egen læge, får lægen mistanke om enten reumatoid artritis eller osteoartrose.
a. Hvilke supplerende spørgsmål vil du stille Rikke for at komme en diagnose nærmere?
b. Hvilke parakliniske undersøgelser kan man supplere med?
c. Begrund, hvorfor Rikkes sygdom mest sandsynligt er hhv. reumatod artritis og osteoartrose.
d. Forklar de patofysiologiske mekanismer bag ledaffektionen ved reumatoid artritis, herunder begrebet ”panus”.
e. Hvordan vurderes sygdomsaktiviteten hos patienter med reumatoid artritis?
f. I den akutte fase af reumatoid artritis anvendes bl.a. glukokortikoider i en kort periode. Hvorfor er det uhensigtsmæssigt med behandling glukokortikoider i længere tid?

Spørgsmål  3
Angiv de hyppigste symptomer ved systemisk lupus erythematosus (SLE).

Spørgsmål  4
Hvilke komplikationer kan SLE medføre?

Spørgsmål  5
Peter er 35 år. Han har for nylig været indlagt med en salmonellainfektion. Nu bliver han henvist af egen læge igen på grund af smerter i leddene, feber og nedsat almentilstand.
a. Hvad kan være årsagen til Peters symptomer?
b. Hvordan behandles tilstanden?

Spørgsmål  6
Hans er 70 år og arbejder stadig som revisor på trods af sin alder. Han har gennem det sidste år fået tiltagende smerter i højre hofteregion. Han har ofte smerter, når han starter med at gå, men smerterne lindres, når han har gået lidt for igen at vende tilbage med kraftigere styrke, efter han har gået omkring to kilometer. Han har ikke tidligere tænkt over det som et problem, men blot nedsat sin aktivitetsniveau, men nu begynder han i perioder også at få smerter i hvile.
a. Hvad er årsagen til patientens smerter?
b. Hvordan er behandlingen af denne type patienter?

Kapitel 15 Ortopædkirurgi

Spørgsmål  1
Beskriv princippet bag konservativ behandling hos patienter med ortopædkirurgiske lidelser.

Spørgsmål  2
Rikke er 25 år og håndboldspiller. I forbindelse med træningen vrikker hun om på foden og udvikler hævelse af ve. ankel. Da Rikke samtidig er nyuddannet sygeplejerske vurderer hun selv, at der ikke er risiko for en fraktur. Derfor vælger hun at følge de behandlingsprincipper, som beskrives som RICE-princippet.
a. Hvad er princippet bag RICE?

Spørgsmål  3
Benjamin har netop været på skiferie, hvor han en af de sidste dage på ferien styrter og pådrager sig en femurfraktur. Han har store smerter, og da der er tale om en åben fraktur, er man nødt til at operere Benjamin.
a. Hvad er forskellen på en åben og en lukket fraktur?
b. Spiller det nogen behandlingsmæssig rolle, om en fraktur er åben eller lukket?
c. Beskriv processen bag knoglehelingen og forskellen mellem direkte og indirekte ossifikation.

Spørgsmål  4
Du arbejder som hjemmesygeplejerske og kommer ud til den 80-årige Inger, som er faldet ud af sin seng. Inger har kraftige smerter i hofteregionen. Du ringer til vagtlægen for at drøfte situationen.
a. Hvilke observationer vil du gøre hos Inger før du ringer til vagtlægen?

Spørgsmål  5
Ud fra dine observationer, vurderer vagtlægen at Inger skal på skadestuen, da der kan være tale om en collum femoris fraktur. På skadestuen får Inger foretaget et røntgen af hoften, som bekræfter mistanken om collum femoris. Man mener, at Inger vil være bedst hjulpet med en hemialloplastik.
a. Hvad er en hemialloplastik?
b. Hvorfor vælger man hos nogen patienter en hemialloplastik ved collum femoris fraktur frem for osteocyntese?
c. Hvad skal man tænke over som bagvedliggende årsag til Ingers collum femoris fraktur bort set fra faldet?
d. Hvilke komplikationer kan der opstå postoperativt hos patienter, som er blevet opereret for en collum femoris fraktur?

Spørgsmål  6
Du er sygeplejerske på skadestuen og på en af de travle weekendvagter i december. Der er mange patienter på skadestuen, og du er nødt til at lave en prioritering af, hvor hurtigt de enkelte patienter kan behandles. Jakob har været til julefrokost og på vej hjem falder han og tager fra med hånden. Han har kraftige smerter i armen efterfølgende og du vurderer, at han godt kunne have pådraget sig en fraktur svarende til underarmens knogler.
a. Hvilke observationer vil du gøre hos Jakob, før du beslutter dig for, hvor hurtigt han skal til?

Spørgsmål  7
Hvilke symptomer har patienter med karpaltunnelsyndrom og hvad er årsagen til symptomerne?

Spørgsmål 8
Brian er kommet ud for et trafikuheld og indbringes til skadestuen som en multitraume-patient. Han er på ulykkesstedet blevet placeret på en spineboard. Da han kommer til skadestuen vurderer man, at Brian skal forblive på spineboard, indtil han har fået lavet en traumeskanning. Man er specielt bekymret for, om han kan have pådraget sig en C2-fraktur.
a. Hvorfor er columnafrakturer på netop det niveau særlig farlige?

Kapitel 16 Nervesystemets sygdomme

Spørgsmål  1
Apopleksi kan overordnet inddeles i iskæmisk apopleksi, intracerebral hæmoragi og subarachnoidal hæmoragi.
a. Beskriv forskellene i patofysiologien ved de tre former for apopleksi.
b. Hvilke typer af patienter ses typisk i de tre forskellige kategorier?
c. Hvad forstås ved hhv. fokale og globale symptomer?
d. Hvilke behandlingsmuligheder er der ved de tre overordnede former for apopleksi?
e. Forklar forskellene på ”commotio cerebri” og ”kontusio cerebri”

Spørgsmål  2
Line på 23 år indbringes til skadestuen efter at være væltet på sin cykel. Hun slog hovedet hårdt i asfalten og var kortvarigt bevidstløs. Hun bar ikke cykelhjelm.
Line indlægges til observation.
a. Hvilke observationer bør man foretage under indlæggelsen?

Spørgsmål  3
Sonja faldt for et stykke tid siden af sin hest og slog hovedet og ryggen. Hun kontaktede ikke skadestue, men holdt sig lidt i ro de følgende dage. Der har ikke været symptomer efterfølgende.
Nu, ca. 14 dage senere, har hun tiltagende voldsom hovedpine og da hun pludselig oplever styringsbesvær af venstre arm kontakter hun læge.
Ved CT-skanning konstateres et kronisk subduralt hæmatom.
a. Forklar, hvordan symptomerne kan opstå så mange dage efter traumet.
b. Hvordan skal Sonja behandles og hvordan er hendes prognose?

Spørgsmål  4
Forklar patofysiologien ved multipel sklerose.

Spørgsmål  5
Hvordan er prognosen for en patient, der får stillet diagnosen multipel sklerose?

Spørgsmål  6
Ved Parkinsons sygdom spiller dopamin en væsentlig rolle. Forklar dette og forklar også, hvorfor det ofte i en periode hjælper at behandle med levodopa.

Spørgsmål  7
Hvordan stilles diagnosen epilepsi?

Spørgsmål  8
Hvilke fund vil man se i spinalvæsken hos en patient med bakteriel meningitis. Forklar.

Spørgsmål  9
Beskriv udviklingen af symptomer ved en ubehandlet meningokokmeningitis.

Spørgsmål  10
Hvad er meningealia og hvorfor medfører det de typiske symptomer?

Spørgsmål  11
Ole Jensen er bager og har i flere år døjet med smerter over lænden. En dag, hvor han løfter en tung sæk med mel på arbejdet får han pludselig meget svære smerter med udstråling ned i højre ben.
Egen læge anbefaler sengeleje i en uges tid, men da symptomerne ikke aftager henvises Ole Jensen til undersøgelse på sygehuset. Her konstaterer man en mindre lateral prolaps og ordinerer yderligere 3 måneders aflastning.
a. Hvad er hhv. en lateral og en medial prolaps?
b. Forklar Ole Jensens symptomer.
c. Hvad kunne medføre at man overvejede at operere i stedet for sengeleje?

Kapitel 17 Infektionssygdomme

Spørgsmål  1
Hvordan smitter HIV?

Spørgsmål  2
Hvad gør man for at forebygge smitte?

Spørgsmål  3
Hvorfor er det svært at kurere HIV? Tag her udgangspunkt i patogenesen og patofysiologien ved HIV.

Spørgsmål  4
Beskriv udviklingen af symptomer hos en ikke-behandlet HIV-smittet person.

Spørgsmål  5
Hvad dækker begrebet opportunistiske infektioner over? 

Spørgsmål  6
Hvorfor kan man dø af malaria? 

Spørgsmål  7
Hvordan forebygges malaria? 

Kapitel 18 Hæmatologi

Spørgsmål  1
Beskriv de klassiske symptomer hos patienter med anæmi.

Spørgsmål  2
Beskriv symptomerne ved anæmi forårsaget af cobalamin- eller folatmangel.

Spørgsmål  3
Hvilke symptomer kan man se hos patienten med trombocytopeni?

Spørgsmål  4
Hvad er definitionen af B-symptomer hos en patient?

Spørgsmål  5
Michael er 35 år og har gennem længere tid haft tendens til nattesved og feber om natten. Han skifter undertrøje to gange hver nat, fordi han er gennemsvedt. Han har gennem en uge bemærkede tendens til hævede lymfeknuder omkring halsen. Der er ved indlæggelsen mistanke om en hæmatologisk lidelse. 
a. Hvilke hæmatologiske sygdomme kan fremkalde ovenstående symptomer? 
b.Hvordan stiller man diagnosen Hodgkins lymfom? 
c.Hvordan vurderes udbredelsesgraden af Hodgkins lymfom?

Spørgsmål  6
Hr. Hansen er 75 år og har gennem det sidste år været i behandling for pneumoni 4 gange. Nu indlægges han pga. tiltagende dårlig almentilstand og fornyet tilfælde af pneumoni.
Blodprøverne viser, at Hr. Hansen har anæmi og trombocytopeni og herudover lidt hyperkalciæmi. Man udreder patienten for myelomatose.
a. Er der en sammenhæng mellem patientens blodprøvesvar og mistanken om myelomatose?
b. Hvad er sammenhængen imellem myelomatose og patientens gentagne infektioner?
c. Hvordan stilles diagnosen myelomatose?
d. Hvordan foretages knoglemarvsbiopsi, og hvor tager man som regel denne biopsi fra?

Spørgsmål  7
Hvad er forskellen på en autolog og allogen knoglemarvstransplantation

Spørgsmål  8
Beskriv de tre faser i autolog knoglemarvstransplantation.

Kapitel 19 Sygdomme i mammae

Spørgsmål  1
Linnea er en 16 årig pige, som gennem et par måneder har bemærket en knude i sit venstre bryst. Hun henvender sig derfor hos egen læge, som også genfinder udfyldningen, men beroliger Linnea og fortæller det er et normalt fænomen.
a. Hvad er årsagen til denne udfyldning?

Spørgsmål  2
Lise er en kvinde på 45 år. Hendes mor blev opereret for brystkræft i en alder af 35 år. Lise husker ikke, om andre i familien har fået diagnosticeret sygdommen. Nu har Lise bemærket en knude i sit venstre bryst og henvender sig derfor til sin egen læge. Lægen genfinder knuden og henviser Lise til ”det integrerede diagnostiske system” (IDS).
a. Hvilke andre symptomer vil man spørge patienten om, inden der udarbejdes en henvisning?
b. Hvad er princippet bag udredningen for mammae cancer via IDS?
c. Hormonelle forhold menes at spille en rolle bag udvikling af mammae cancer. Beskriv meget kort, hvilke faktorer, der understøtter denne teori.
d. Beskriv behandlingsmetoderne for mammae cancer?
e. Hvad er adjuverende kemoterapi og hvornår anvendes denne?

Spørgsmål  3
Lise skal opereres for sin mammae cancer. I forbindelse med operationen vil der blive foretaget en undersøgelse ud fra ”sentinel node” metode.
a. Beskriv princippet bag ”sentinel node” proceduren.

Spørgsmål  4
I forbindelse med operationen får Lise fjernet en stor del af sine lymfeknuder. Hun udvikler efterfølgende tendens til hævelse af armen på den side, hvor hun er opereret.
a. Hvad er årsagen til denne hævelse? 

Kapitel 20 Gynækologi

Spørgsmål  1
Anja er sygeplejestuderende og er elitesportsudøver i sin fritid. Hun oplever ofte, at menstruationerne udebliver i perioder. Hun er bange for, om hun senere vil kunne blive gravid og gennemføre en graviditet baseret på hendes tendens til perioder uden menstruation.
a. Hvorfor udebliver Anjas menstruation i perioder?

Spørgsmål  2
Pernille er sygeplejestuderende og har forsøgt at blive gravid med sin kæreste gennem 7 år. Hun er 165 og vejer 85 kg. Hun henvises til undersøgelse på en gynækologisk afdeling på grund af manglende evne til at opnå graviditet. Ved ultralydsskanning af ovarierne får gynækologen mistanke om polycystisk ovariesyndrom (PCOS) hos Pernille.
a. Hvad er PCOS og hvilke symptomer kan patienter med PCOS have?
b. Hvordan behandles PCOS?

Spørgsmål 3
Hanne er 25 år og har gennem mange år døjet med smerter i den nederste del af abdomen i relation til menstruation. Hun lider ofte af kvalme og opkastninger i de samme perioder. Symptomerne er tiltaget gennem årene, så hun nu også har symptomer uden relation til hendes menstruationer. Egen læge har mistanke om, at Hanne kan have endometriose.
a. Hvad er endometriose? Hvad er patofysiologien bag symptomerne hos patienter med endometriose?
b. Hvordan behandles endometriose?
c. Hvorfor ser man øget forekomst af barnløshed hos patienter med ubehandlet endometriose?

Spørgsmål  4
Pia er 25 år og har opdaget, at hun omkring kønslæberne har udviklet små blomkålsagtige forandringer. Hun har aldrig haft disse før og er bekymret for årsagen.
a. Hvad kaldes disse blomkålsagtige forandringer?
b. Hvorfor opstår de?
c. Er der risici i forbindelse med sygdommen?

Spørgsmål  5
Rikke er 23 år og har gennem flere år levet det vilde liv med mange byture og skiftende seksualpartnere. Nu begynder hun at udvikle svie ved vandladning og ind imellem udflåd fra vagina. Rikke er bekymret og kontakter derfor egen læge, som har mistanke om en kønssygdom og påviser en klamydiainfektion ved podning fra cervix.
a. Hvordan behandles klamydia?
b. Hvilke komplikationer har Rikke risiko for at udvikle?
c. Hvad bør Rikke opfordres til i forbindelse med behandlingen af hensyn til smittens spredning?

Spørgsmål  6
I forbindelse med podningen for klamydia informeres Rikke også om screening for livmoderhalskræft. Hun bliver bekymret for risikoen og stiller egen læge en række spørgsmål om sygdommen, bl.a.:
a. Hvad er årsagen til opståen af livmoderhalskræft?
b. Hvad består screening af livmoderhalskræft af og hvordan foregår den?

Kapitel 21 Øjensygdomme

Spørgsmål  1
Du er sygeplejerske ved vagtlægernes telefontjeneste. I den forbindelse ringer en patient 1813, fordi han har oplevet at øjet er blevet tiltagende rødt i løbet af aftenen.
a. Hvilke faresymptomer vil du spørge om i forhold til det røde øje?

Spørgsmål  2
Hvad er amaurosis fugax, og hvorfor opstår det?

Spørgsmål  3
Se figur 21.7 på side 390. Patienten har en meget tydelig blødning i øjet.
a. Er der tale om en farlig tilstand?
b. Hvorfor opstår denne type af blødning?

Spørgsmål 4
Peder er 70 år og har på det sidste oplevet sløret syn, som han ofte bemærker i forbindelse med bilkørsel. Tilstanden er kommet gradvist. Egen læge har mistanke om katarakt og henviser patienten til en øjenlæge.
a. Hvad er den danske betegnelse for katarakt?
b. Hvad er behandlingen af tilstanden og hvordan er prognosen efter behandling?

Spørgsmål  5
Jens er 45 år og har nyligt fået konstateret type 2 diabetes. I forbindelse med diagnosen har egen læge aftalt med Jens, at han vil blive indkaldt til regelmæssige øjeneftersyn på det lokale diabetes ambulatorium.
a. Hvad er årsagen til at Jens skal til disse kontroller?

Spørgsmål  6
Efter 5 år bliver Jens træt af alle de kontroller, som han skal gå til og ønsker at ophøre med en del af disse. Du er på det tidspunkt ansat som sygeplejerske hos en praktiserende læge og tager dig af rutinekontroller af diabetespatienter. Jens spørger til, om det virkelig er væsentligt, at han tager til de kontroller, når han nu ikke har nogle symptomer.
a. Hvad vil du svare Jens? Begrund svaret.

Kapitel 22 Øre-næse-halssygdomme
Spørgsmål 1
Oscar er 2 år og har døjet med mellemørebetændelse flere gange. Nu har han været forkølet i en uge og begynder at tage sig til øret. Oscars mor Pia er bekymret for om han fejler noget alvorligt, som øger hans infektionstendens.
a. Hvor stammer infektioner i mellemøret som oftest fra?
b. Beskriv patofysiologien bag infektionens opståen.
c. Hvilke symptomer har børn som oftest på mellemørebetændelse?

Oscar får anlagt dræn i ørerne på grund af de hyppige infektioner.
d. Hvad er sandsynligheden for nye infektioner efter Oscar har fået anlagt dræn?

Spørgsmål  2
Oscar har efter at have fået anlagt dræn i ørerne ikke haft problemer med smerter i forbindelse med mellemørebetændelse. En dag, mens han sidder og leger med nogle Lego-klodser, begynder han pludselig at hoste og begynder at trække vejret anderledes. Da Pia finder ser Oscar er han begyndende blå om læberne og gisper efter vejret. Pia ringer 112 og Oscar bringes til skadestuen.

Du er sygeplejerske på skadestuen og tager imod oscar.
a. Du kan ane at Oscar har en legoklods siddende i sine øvre luftveje, som du måske lige kan nå med fingerspidserne. Hvordan vil du agere?
b. Hvad er de klassiske symptomer på obstruktion af øvre luftveje?

Spørgsmål  3
Oscar har igen været forkølet og i nat vågner han pludselig op hostende. Han hoster dog ikke helt som de andre gange, hvor han har døjet med forkølelse. Pia ringer til vagtlægen og beskriver hosten som søløveagtig.
a. Hvad fejler Oscar højest sandsynligt?
b. Hvilke råd kan man give Pia over telefonen for at afhjælpe tilstanden?
c. Hvorfor forværres denne hoste som regel om natten?

Kapitel 23 Dermatologiske sygdomme

Spørgsmål  1
Preben er 45 år og har i nogle år døjet med hudsygdommen psoriasis. Han begynder nu at døje med ledsmerter i perioder.
a. Hvad kan være forklaringen på Prebens ledsmerter?

Da Preben henvender sig hos egen læge, vil egen læge ud over behandling af Prebens psoriasis gerne booke en tid til Preben, så man kan undersøge ham for risikofaktorer for hjerte-karsygodmme. 
b. Hvad er baggrunden for, at egen læge gerne vil udrede Preben for disse risikofaktorer?

Spørgsmål  2
Pia opsøger egen læge, da hendes søn Lukas på 3 år har i løbet den sidste uge udviklet udslæt i bøjefurerne i albuer og knæhaser. 
a. Hvad fejler Lukas?

Lukas klør en del i områderne omkring udslættet. Efter nogle dage begynder han at udvikle små sår omkring udslættet, som er let væskende.
b. Hvad repræsenterer disse sår, og hvad er sammenhængen mellem udslættet og de små sår?
c. Hvilke forholdsregler bør Lukas’ forældre tage for at aflaste hans symptomer?

Spørgsmål  3
Angiv de hyppigste årsager til opståen af bensår og deres typiske lokalisation?

Kapitel 24 Plastikkirurgi

Spørgsmål  1
Beskriv de overordnede principper bag behandling af et sår?

Spørgsmål  2
Hvilke observationer vil du gøre vedrørende forbindingen omkring et sår?

Spørgsmål  3
Hvad er årsagen til læbe-gane-spalte?

Spørgsmål  4
Emil på 4 år er i forbindelse med leg kommet til at trække i ledningen til el-kedlen med kogende vand. Han har i den forbindelse pådraget sig svære forbrændinger på stor del af overkroppen og indlægges akut med Falck.
Da Emil ankommer til skadestuen er han svært præget af sine forbrændinger. Han har dog ikke smerter svarende til de steder, hvor forbrændingerne er sværest.
a. Hvorfor har Emil ikke smerter i områderne med de sværeste forbrændinger?
b. Hvad er forskellen på 1., 2. og 3. grads forbrændinger?
c. Hvad består den primære behandling af brandsår af?
d. Hvorfor kan der nogle gange være behov for at placere patienten i sterile varmestuer?
e. Hvor er man nogle gange nødt til at foretage incisioner i huden hos patienter med brandsår?

Spørgsmål  5
Karen er 72 år og indlægges på lungemedicinsk afdeling på grund af forværring af sin KOL. Hun har gennem længere tid døjet med åndenød, så hun har siddet meget stille i sin lænestol da hendes vejrtrækningsbesvær ikke har tilladt hende at bevæge sig for meget rundt. Hun har tabt sig meget det seneste år og vejer aktuelt 45 kg.
Efter to dages indlæggelse bemærker du at Karen er blevet rød over os sacrum. Du vurderer at Karen har decubitus svarende til grad 1.
a. Beskriv de forskellige grader af et tryksår.
b. Hvor opstår decubitus hyppigst?
c. Hvordan kan man forebygge at der opstår tryksår hos Karen?

Kapitel 25 Geriatri

Spørgsmål  1
Helga er 85 år og er begyndt at have faldeepisoder, hvilket er en tilstand, som hun har udviklet over det seneste halve år. Hun har aldrig tidligere oplevet noget lignende og har altid klaret sig selv. Nu begynder hun ved at være utryg ved situationen derhjemme. Hun beskriver årsagen til faldeepisoderne som svimmelhed.
a. Hvilke uddybende spørgsmål vil du stille Helga?
b. Angiv nogle af de hyppigste årsager til svimmelhed hos gamle patienter?
c. Hvilke faktorer er balancesystemet afhængig af?

Spørgsmål  2
Holger er 70 år og er gennem et år begyndt at udvikle hukommelsesbesvær. På opfordring fra hans kone henvender han sig nu til egen læge med henblik på udredning for begyndende demens.
a. Hvilke andre differentielt diagnostiske overvejelser skal man gøre sig?
b. Hvordan udreder man for demens?

Spørgsmål  3
Holger pådrager sig en urinvejsinfektion og indlægges på en geriatrisk afdeling. Han udvikler tendens til konfusion og har svært ved at have en venflon liggende. Han piller ved dropslangerne og er dørsøgende. Man tolker ham som værende i en tilstand af delir.
a. Hvad er delirium?
b. Hvordan behandles patienter med delirium?

Kapitel 26 Organtransplantation og...

Spørgsmål  1
En recipient har blodtype O.
a. Hvilke donorer kan han sikkert modtage et organ fra?

Spørgsmål  2
En donor har blodtype A.
a. Hvilken blodtype skal recipienten have, for at transplantationen sikkert kan gennemføres?

Spørgsmål  3
En patient på venteliste til et organ har udviklet vævstypeantistoffet HLA-A2. Hyppigheden af HLA-A2 antigenet i den danske befolkning er 60 %.
a. Hvad er sandsynligheden for at finde en cross-match negativ donor i den danske befolkning?

Spørgsmål  4
Hvad er hjernedødskriteriet?

Spørgsmål  5
Hvem kan bruges som levende donor ved en nyretransplantation?

Spørgsmål  6
Nævn de to vigtigste komplikationer efter organtransplantation.

Spørgsmål  7
Hvorfor er det vigtigt med livslang kontrol efter organtransplantation?

Spørgsmål  8
a.  Har du taget aktiv stilling til organdonation?
b.  Hvad har haft indflydelse på din beslutning/manglende stillingstagen?
c.  Kunne du tænke dig at donere en nyre til en pårørende?

Kapitel 27 Onkologi

Spørgsmål  1
Hvad er forskellen på kurativ og palliativ behandling?

Spørgsmål  2
Beskriv forskellen mellem adjuverende og neoadjuverende behandling?

Spørgsmål  3
Hvad menes med ”performance status”, og hvilken betydning har det for patientens onkologiske behandling?

Spørgsmål  4
Søren Hansen har fået konstateret småcellet lungecancer. Han tilbydes behandling med cytostatika i kurativ øjemed. I den forbindelse har han en række spørgsmål, hvoraf de vigtigste er relateret til bivirkninger.
a. Hvilke generelle bivirkninger er der i relation til behandling med cytostatika?

Spørgsmål  5
Birgitte er 45 år og har fået konstateret en mammae cancer. Hun skal opereres for sin cancer, men før operationen vil man gerne tilbyde Birgitte stråleterapi for at mindske tumorbyrden og reducere risikoen for recidiv senere.
a. Hvad er de overordnede principper bag anvendelsen af strålebehandling?
b. Hvordan sikrer man, at det kun er de rigtige steder, der bliver ramt af strålerne?
c. Hvilke bivirkninger oplever patienterne i relation til stråleterapi?

Spørgsmål  6
Hvad er rationalet bag behandling af uhelbredeligt syge patienter med kemo- eller stråleterapi?
Webbaseret materiale

Log ind til webbaseret materiale.

90 af illustrationerne og 63 af tabellerne fra Sygdomslære for sundhedsprofessionelle kan downloades online som pdf.

Uddannelsesinstitutioner, der anvender værket, kan rekvirere et password på reception@gad.dk. Dette vil give institutionen adgang til illustrationerne og tabellerne.

Mød os på Facebook

På facebooksidens væg vil der komme opslag om de ændringer, som den videnskabelige udvikling af det medicinske fag medfører.

Hver uge kan du finde en ny opgave, som udfordrer din faglige viden – og løsningen får du ugen efter. 

Du kan også lave opslag på facebooksidens væg og på den måde komme i kontakt med bogens redaktører.

Vi ser også gerne dine kommentarer både til lærebogen og til det at være på Facebook med den.

Følg blot nedenstående link.