Sygeplejebogen 5

Sygeplejebogen 5

Procedurer og teknikker

Sygeplejebogen 5 - procedurer og teknikker giver en detaljeret beskrivelse af forskelige sygeplejeinterventioner.

Pris: 379,00 kr.
Køb
Læs mere

De fire første bind i serien Sygeplejebogen, beskriver det teoretiske grundlag for faget sygepleje, den grundlæggende sygepleje og sygeplejen til patienter med specifikke medicinske og kirurgiske lidelser. Sygeplejebogen 5 er handlingsanvisende.  Eksempelvis beskriver Sygeplejebogen 2 de sygeplejefaglige problemstillinger, der knytter sig til patientens behov for et have et normalt kredsløb, herunder observation af puls og blodtryk. I Sygeplejebogen 5 kan de studerende læse og faktisk også se, hvordan man helt konkret gør, når man skal måle puls og blodtryk.

Vi har valgt at lade bogen supplere med 18 videoklip, der viser udvalgte sygeplejeprocedurer. Disse videoklip kan man få adgang til, enten via QR-koder indsat i den trykte bog eller via links i den medfølgende onlineudgave af bogen. Videoklippene fungerer på flere forskellige devices, dvs. de studerende kan vælge at hente dem ned på PC, tablet eller smartphone. I Supplerende materiale herunder gives en forsmag på en af de videoer, der er tilknyttet bogen. 

De enkelte procedurer er primært beskrevet ud fra tilgængelig evidensbaseret litteratur samt de retningslinjer, der er offentligt tilgængeligt på sygehusenes intranet og hjemmesider. Hvis der er fundet kliniske retningslinjer for den enkelte procedure, eller retningslinjer, der beskriver relaterede områder, har disse dannet baggrund for beskrivelsen af proceduren herunder udstyr, fremgangsmåde, oprydning og dokumentation. Der er mange elementer af procedurer og teknikker, som kun er sparsomt beskrevet i både national og international litteratur, og når det ikke har været muligt at finde evidensbaseret litteratur, er beskrivelserne og begrundelserne forankret i erfaringer og ekspertviden. De eksempler, som videoerne viser, skal derfor betragtes som eksemplariske.

Alle bogens kapitler er ens opbygget med det formål, at den skal være nem at bruge som opslagsbog. Hvert kapitel indledes med en kort beskrivelse af formål og baggrund for proceduren samt belæg for fremgangsmåde eller teknik. Dernæst følger:

  • Fremgangsmåde
  • Oprydning
  • Dokumentation
  • Studiespørgsmål
  • Referencer
Forfattere

Her kan du læse om bogens forfattere.

Pia Lysdal Veje er uddannet sygeplejerske og cand.cur. Hun er ansat som lektor ved University College Syddanmark, Sygeplejerskeuddannelsen Sønderborg. Hun er underviser og vejleder samt har egne forsknings- og udviklingsprojekter under University College Syddanmarks forskningsprogram.  Veje er bedømmer ved Center for Kliniske retningslinjer. Hun har udviklet valgfag i infektionshygiejne og er tilknyttet Sygehus Sønderjylland som hygiejnenøgleperson. Lysdal Veje har deltaget i projektarbejde med fokus på instruktionsvideoer af kliniske færdigheder, der blandt andet er anvendt i virtuelt læringsmiljø. Hun har skrevet kandidatspeciale om nedre toilette med fokus på det kliniske og i forhold til grundlægende behov.

Karen Margrethe Maglekær er uddannet anæstesisygeplejerske og cand.cur. Hun er ansat som lektor i sygeplejerskeuddannelsen i University College Sjælland, Campus Næstved. Maglekær har lang national og international erfaring inden for klinisk sygepleje og arbejder aktuelt med patienttransport i SOS International. Hun har bl.a. undervist i sygepleje kombineret med naturvidenskabelige fag gennem hele grunduddannelsen og har stået for opkvalificering af hjemmesygeplejersker i Region Sjælland i forhold til tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS).

Gundula Bergstrøm er uddannet lærer, sygeplejerske og master i sundhedspædagogik. Hun er ansat som lektor ved University College Sjælland, sygeplejerskeuddannelsen i Næstved. Bergstrøm har arbejdet inden for det kirurgiske og medicinske speciale samt intensiv sygepleje og har et tæt samarbejde med kliniske specialister. Hun har mange års erfaring med undervisning og vejledning på grunduddannelsen. Bergstrøms særlige interesseområder er patientologi, sygeplejeteori og udvikling af sygeplejepraksis, og hun har medvirket i udvikling af kompetencekort, som er et klinisk lærings- og refleksionsredskab i Region Sjælland.

Dorte Buxbom Villadsener uddannet sygeplejerske, cand.cur., master i IKT og læring. Hun er ansat ved University College Syddanmark, sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg. Hun har mange års erfaring med undervisning og vejledning på grunduddannelsen, og har aktuelt eget forsknings- og udviklingsprojekt under UC Syddanmarks forskningsprogram. Projektet omhandler mundhygiejne hos voksne med skizofreni. Villadsen har desuden deltaget i projektarbejde med fokus på instruktionsvideoer af kliniske færdigheder, der bl.a. har været tilgængelige som smartphone-app og anvendt i et virtuelt læringsmiljø. Hun har desuden været medudvikler af en smartphone-app om håndhygiejne som et støtteinitiativ til Læger Uden Grænser. Villadsens særlige interesseområde er teknologi i sygeplejen og på baggrund af en mangeårig praksiserfaring fra den psykiatriske sygepleje, har hun denne som sit specialefelt. 

Forord

Sygeplejebogen 5 – Sygeplejeprocedurer og -teknikker er primært en lærebog for sygeplejestuderende samt for andre faggrupper, der udfører sygepleje. Bogen kan desuden bruges som opslagsværk for uddannede sygeplejersker. Sygeplejeprocedurer og -teknikker skal ses som et handlingsanvisende supplement til Sygeplejebogen 1-4, hvori den teoretiske baggrund for den sygepleje, der udføres i forhold til patienternes behov, er beskrevet. Som supplerende og uddybende litteratur til Sygeplejebogen 5 kan anbefales Sygdomslære for sundhedsprofessionelle, Menneskets anatomi og fysiologi samt Mikrobiologi – for sundhedsprofessionelle – alle fra Gads Forlag.

Sygeplejebogen 5 er en grundbog til sygeplejefaget. Hele værket består af fem bind:

1. Sygeplejebogen 1 – Sygeplejerske – patient – relation

2. Sygeplejebogen 2 – Grundlæggende behov

3. Sygeplejebogen 3 – Teori og metode

4. Sygeplejebogen 4 – Klinisk sygepleje

5. Sygeplejebogen 5 – Sygeplejeprocedurer og -teknikker

Denne bog udgør således det femte bind i serien, og sammen med de andre fire bind bibringer bogen den studerende de forudsætninger, der er nødvendige for at kunne beherske den konkrete praktiske del af sygeplejefaget. Derved sættes den studerende i stand til at kunne udøve en professionel og omsorgsfuld sygepleje.

Det kan være meget varierende, hvor meget den enkelte studerende har mulighed for at øve og forberede sig på udførelse af sygeplejeprocedurer og -teknikker, inden hun møder patienten. Det er hensigten med denne bog, at den studerende kan orientere sig, repetere, øve og forberede sig, inden hun første gang skal udføre disse procedurer hos patienter på sygehuse, i hjemmeplejen eller andre sektorer, hvor der udføres sygepleje.

Sygeplejebogen 5 - Sygeplejeprocedurer og -teknikker indeholder kapitler, der beskriver udvalgte procedurer og teknikker med vægt på den generelle kliniske sygepleje. De første to kapitler, der beskriver generelle aspekter, retningslinjer og planlægning udgør værkets referenceramme og har betydning for alle de beskrevne procedurer.

I bogens kapitler er der, så vidt det har været muligt, refereret til gældende og tilgængelig evidens. Derudover har kapitlerne faktabokse og studiespørgsmål og er samtidig rigt illustreret.

Med bogen følger en online-udgave, som både giver direkte links til 18 udvalgte procedurer, der foreligger som videoklip, samt til nogle af referencerne – heriblandt de nationale kliniske retningslinjer.

I den trykte bog er indsat QR-koder med links til de relevante videoklip, der derved kan afspilles direkte på tablets eller smartphones. Det er tilstræbt at gøre videoklippene så korte som muligt, så den studerende hurtigt kan se selve den tekniske procedure – også under klinisk uddannelse. Det medfører, at den håndhygiejne, der skal udføres før, under og efter enhver procedure ikke vises, ligesom den nødvendige kommunikation med og information af patienten i stor udstrækning er udeladt.

Sygeplejebogen 5 – Sygeplejeprocedurer og -teknikker er skrevet af fire danske forfattere, der har indgående kendskab til de generelle sygeplejeprocedurer og -teknikker, som en sygeplejerske må beherske ved uddannelsens afslutning i forhold til virksomhedsområdet.

God fornøjelse med bogen. Vi håber, at den vil bidrage til, at sygeplejersker kan udføre grundlæggende færdigheder kompetent og evidensbaseret.

København 2015

Karen Margrethe Maglekær og Pia Lysdal Veje

Indholdsfortegnelse

Forfatterpræsentation 

Forord

Indledning

1. Organisering og aktører

2. Planlægning

3. Håndhygiejne

4. Sengeredning

5. Personlig hygiejne - kropsvask

6. Specielle procedurer i forbindelse med hygiejne

7. Mund- og tandpleje

8. Respiration

9. Blodtryk

10. Puls

11. Temperatur

12. Vandladning

13. Udskillelse af fæces

14. Sondeernæring

15. Væske og ernæring

16. Injektionsgivning

17. Anlæggelse af perifert venekateter

18. Forbindingsskift

19. Hørelse

20. Syn

21. Medicingivning

22. Lejring

Register

Supplerende materiale

Herunder gives en forsmag på en af de videoer, som supplerer Sygeplejebogen 5

Sygeplejebogen 5 - Procedurer og teknikker
Redigeret af: Karen Margrethe Maglekær & Pia Lysdal Veje
1. udgave 2015

ISBN: 9788712050292
Antal sider: 288 sider
Pris: 379,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 09-06-2015

Lignende bøger