Kap. 4 Sygepleje som profession

Spørgsmål  1
Overvej med afsæt i tabel 4.1. hvori sygeplejefagets særlige professionelle kendetegn består ifølge den klassiske forståelse af professioner.

Spørgsmål  2
Overvej nogle eksempler på, hvordan professionsdannelse i sundhedsvæsenet kan tænkes at give anledning til konflikter og uhensigtsmæssige arbejdsgange mellem forskellige faggruppe/professioner.

Spørgsmål  3
Overvej med udgangspunkt i tabel 4.1. og kapitlets øvrige beskrivelse af, hvad der ifølge de funktionalistiske professionsteorier kendetegner professioner, hvorfor og hvordan politisk initierede krav om kvalitet til og tilrettelæggelse af patientforløb kan udfordre sygeplejerskers opfattelse af at være professionelle.

Spørgsmål  4
Hvordan vurderer du de kritiske professionsteoriers påpegning af, at professionel ekspertviden kan bidrage til at umyndiggøre patienter/klienter?

Spørgsmål  5
Hvorfor er det aktuelt at reformulere professionalisme?

Spørgsmål  6
Hvad bør kendetegne nutidens og fremtiden professionelle sygepleje?

Kap. 5 Virksomhed som sygeplejerske

Spørgsmål  1
Overvej hvilken betydning, det har for dig, at du vil få status som sundhedsperson og dermed repræsenterer det offentlige sundhedsvæsen.

Spørgsmål  2
Hvad vil det sige, at man får en autorisation?

Spørgsmål  3
Overvej om du fra din studiepraktik (eller anden erfaring som sundhedsperson) har oplevet, at tavshedspligten havde betydning.

Spørgsmål  4
Sygeplejersker forventes at samarbejde tværfagligt. Overvej ud fra dine hidtidige erfaringer, hvilke opgaver, der kræver tværfagligt  samarbejde.

Spørgsmål  5
I Franscati-manualen opdeler OECD forskning i grundforskning, anvendt forskning og udviklingsarbejde. Giv eksempler på viden/teori, som du har stiftet bekendtskab med igennem sygeplejerskeuddannelse indtil nu, som du vil placerer under de tre forskningstyper.

Spørgsmål  6
Hvordan mener du, at Sygeplejeetiske Retningslinjer har betydning for dig som sygeplejestuderende?

Kap. 6 Omsorg - en grundlæggende værdi i sygepleje

Spørgsmål  1
Hvad betyder begrebet omsorg og det at være omsorgsfuld?

Spørgsmål  2
Hvornår har mennesker behov for omsorg?

Spørgsmål  3
Hvem er man ifølge Noddings forpligtet til at yde omsorg for ud over ens nærmeste familie og venner?

Spørgsmål  4
Hvilke forskelle og ligheder er der mellem naturlige og professionelle omsorgsrelationer?

Spørgsmål  5
Hvorfor kan man hævde, at omsorgen i sygeplejen både er en moralsk og en juridisk forpligtelse?

Spørgsmål  6
Hvad mener Eriksson er kernen i alle omsorgsfag?

Spørgsmål  7
Hvorfor skelner Hartlev mellem civil omsorg, offentlig omsorg og markedsomsorg?

Spørgsmål  8
Hvor længe har professionel omsorg eksisteret, og hvem har varetaget den professionelle omsorg?

Spørgsmål  9
Er det kun sygeplejersker, der yder omsorg i sundhedsvæsenet i dag?

Spørgsmål  10
Hvor længe har omsorg været en grundlæggende værdi i sygepleje, og hvad vil det sige, at omsorg er en grundlæggende værdi?

Spørgsmål  11
Hvilke filosoffer og teoretikere har skrevet om omsorgen i sygeplejen?

Spørgsmål  12
Hvad er ifølge Watson, Nissen og Benner forudsætningen for at kunne drage omsorg for andre?

Spørgsmål  13
Forklar, hvad det vil sige, at omsorgen for næsten kommer fra den menneskelige sårbarhed. Hvordan kan sygeplejerskens egen sårbarhed være en forudsætning for at lindre andres lidelse?

Spørgsmål  14
Hvorledes definerer Scheel og Martinsen omsorg?

Spørgsmål  15
På hvilken måde kommer omsorgen for patienten til udtryk i fortællingen i kapitel 1, En nattevagt på intensiv (s. 9)?

Spørgsmål  16
Hvorfor er sygeplejerskens faglige skøn ifølge Martinsen centralt i omsorgen for andre, og hvordan kommer den skønsmæssige vurdering til udtryk i fortællingen (s. 9)?

Spørgsmål  17
Hvilke udfordringer kan der være i omsorgen for andre?

Spørgsmål  18
Hvad vil det sige, at omsorgen kan udarte i form af eftergivenhed eller paternalisme?

Spørgsmål  19
Hvilken vippeposition står man ifølge Martinsen altid i i omsorgen for andre?

Spørgsmål  20
Hvad opfatter patienter som omsorgsfuld sygepleje?

Spørgsmål  21
Hvorfor kan man hævde, at vi har en omsorgskrise i dag?

Spørgsmål  22
Hvilke arbejdsmæssige vilkår kan have betydning for omsorgen for patienter og borgere, og hvordan kan man som sygeplejerske forsøge at håndtere disse vilkår?

Kap. 7 Sundhed, sygdom og reaktioner...

Spørgsmål  1
Forklar WHO’s definition på sundhed og reflekter over betydningen af at have en international sundhedsdefinition.

Spørgsmål  2
Hvilken indflydelse har køn, alder og uddannelse på danskeres opfattelse af trivsel og helbred?

Spørgsmål  3
Forklar de tre idealtyper af sundhed (Lene Otto), og reflekter over, hvordan din egen opfattelse af sundhed kommer til udtryk.

Spørgsmål  4
Hvad betyder salutogenese og patogenese, og hvilken betydning har det ifølge Aron Antonowsky at have en hhv. salutogenetisk eller patogenetisk orientering?

Spørgsmål  5
a.  Forklar begrebet OAS og herunder begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed og forklar betydningen af disse i relation til et menneskes mestring.
b.  Reflekter over, hvad der betyder noget for din egen mestring

Spørgsmål  6
a.  Forklar begreberne illness, disease og sickness.
b. Reflekter over, hvilken betydning det kan have at den sundhedsprofessionelle og patienten har forskellige perspektiver på sundhed og sygdom.

Spørgsmål  7
a.  Forklar de fire faser i Morse & Johnsons sygdomsfasemodel.
b. Hvilken betydning kan det få for sygeplejersken at forstå patientens reaktion på sygdom ud fra en fasemodel?
c. Relater modellen til oplevelser fra din kliniske hverdag.
d. Forklar, hvordan fænomenerne usikkerhed, udholdenhed, lidelse og håb toner frem med forskellig styrke i de forskellige faser?
e. Hvordan kan du arbejde med dette i din kliniske uddannelse?

Kap. 8 Kroppens betydning

Spørgsmål  1
Hvad betyder somologi, og forklar de fire somologiske regler.

Spørgsmål  2
Reflekter over oplevelser, hvor blufærdighed og forlegenhed betød noget for dig.
Hvad udløste disse følelser hos dig, og hvordan taklede du dem?

Spørgsmål  3
Hvordan har du i din kliniske praksis arbejdet med beskyttelsesreglen?

Spørgsmål  4
a.  Forklar de tre områder, der indgår i Bob Price’ teori om body image, og de faktorer, der har betydning for de tre områder.
b. Reflekter over, hvad der har betydning for din kropsopfattelse.
c. Reflekter over patientsituationer, hvor body image har haft betydning.

Spørgsmål  5
a.  Beskriv mænd og kvinders reaktioner på sygdom og patientrollen, og relater til dine oplevelser fra klinisk uddannelse.
b. Hvordan kan du arbejde med denne viden i din kliniske hverdag?

Kap. 9 Den moderne patient

Spørgsmål  1
Hvilke fordele og ulemper kan forekomme, når mennesket inddeles i typologier?

Spørgsmål  2
Forklar de fem personlighedsdimensioner.

Spørgsmål  3
Hvordan definerer Parson patientrollen?

Spørgsmål  4
Hvordan vil du beskrive ”den moderne patient”?

Spørgsmål  5
Hvordan har du oplevet ”den moderne patient” i din kliniske uddannelse?

Spørgsmål  6
Har du oplevet andre patientroller?

Kap. 10 Fænomener i sygepleje

Spørgsmål   1
Ali er den næste patient, der kommer ind i sygeplejerskens konsultation. Han er en meget stor mand fra et afrikansk land, omkring 25 år, høj og muskuløs. Han har kun været i Danmark i kort tid. Ali har problemer med maven, forklarer han. Afføringen er hård, og det er svært at presse den ud.

Obstipation er et fænomen, hvis typiske karakteristika er, at afføringen er hård, og at den obstiperede føler sig utilpas. Obstipation er knyttet til behovet for at udskille affaldsstoffer.

a.  Hvad skal sygeplejersken være opmærksom på hos den obstiperede patient?
b. Hvad er de typiske tegn på obstipation?
c. Hvordan vil du spørge Ali om hans problem med at udskille sin afføring?

Spørgsmål 2
Ali bruger ordet ”kaka”, som børn bruger, når han taler om sin afføring. Han virker ubehageligt tilpas ved at tale om det, og siger flere gange, at måske er det ikke noget at søge hjælp for. Du ved, at for mænd fra Alis kultur er det meget blufærdigt at tale med en kvinde om disse kropsfunktioner.

Patienters blufærdighed og skamfuldhed er et fænomen, sygeplejersker ofte møder, både når de taler med patienten om hans krop, og når de yder kropspleje.

a.Har du selv har oplevet, at patienter var blufærdige eller skamfulde. Hvordan viste de det? Hvordan reagerede du?

Spørgsmål 3
Gennem sit ordvalg omkring intime ting som fx afføring kan sygeplejersken øge eller mindske patientens forlegenhed.
a. Hvilke ord bruger du om fæces og flatus, når du taler med patienter?
b. Ville du bruge samme ord som patienten?
c.  Har du oplevet, at du i plejen er blevet hæmmet af din egen blufærdighed? 
d. Hvad skete der med dig? 
e. Hvilken indflydelse fik din blufærdighed på plejen og din relation til patienten?  
f. Hvordan kan du gøre det lettere for patienten at være i situationer, der kan vække hans blufærdighed?

Spørgsmål 4
Ali fortæller, at obstipationen har varet flere år faktisk siden dengang, han blev udsat for tortur ved at en skåret flaske blev presset op i hans endetarm. Han fik dybe sår derinde, og der har dannet sig arvæv. Derfor gør det meget ondt at presse hård afføring ud, og han prøver somme tider at holde afføringen tilbage for at undgå smerten, lige indtil han ikke længere kan bremse den. Når smerten bliver intens, oplever Ali sig tilbage i tortursituationen, og angsten fra dengang griber fat i ham. Ali fortæller, at han er bange for, at han aldrig kan slippe ud af dette problem, fordi dette er sket for ham. Det er derfor, han mener, der måske ikke er grund til at søge hjælp for problemet.

Smerte er et komplekst fænomen, som opstår og influeres af fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle forhold.

a. Hvilke fysiske, psykiske, sociale og/eller eksistentielle forhold ser du influere på Alis oplevelse af smerten ved defækation?
b. Hvilken betydning mener du, det vil have for Ali at opleve omsorg fra sygeplejersken omkring sit problem?
c. Tænk på, når du selv har oplevet stærk smerte: hvilken betydning havde det for din oplevelse, om du var tryg (som fx hvis du har klemt en finger), eller om du samtidig var angst?
d. Hvilken betydning har dette for din pleje af patienter?

Spørgsmål 5
Nu, da I har talt sammen lidt, og du har lyttet til Alis historie og anerkendt, at hans problemer er reelle, er han tydeligvis mere åben og vil gerne fortælle mere. Han er bekymret over, at han ikke har så megen appetit. Han synes ikke, at han kan spise så meget, som han mener, hans krop har brug for. Du kender kostfibres og væskebalancens betydning for udvikling af obstipation og for at få tarmfunktionen normaliseret. Du ved også, at dårlig appetit er et fænomen, som Ali selv skal mestre at leve med. Alis evne til at mestre at dække sit behov for ernæring og væske afhænger af hans viden om disse ting, hans vilje til at drage omsorg for sig selv og hans evne til at tilberede mad og drikke.

a.  Hvordan vil du tale med Ali om hans bekymring for sin nedsatte appetit?
b. Hvordan kan du i din pleje tage højde for, at Ali kommer fra en anden kultur med andre kostvaner end dem, der præger den vestlige kultur?
c. Hvordan vil du inddrage Alis evne til egenomsorg, så han kan mestre at spise og drikke, sådan at han forebygger obstipation? Tænk på, at Ali måske ikke kender de fødevarer, du taler om.

Spørgsmål 6
Reflekter på baggrund af ovenstående case over, hvordan et fænomen som obstipation kan have både typiske og unikke karakteristika.
a.Hvilke karakteristika er typiske for obstipation i Alis tilfælde, og hvilke er unikke?
b. Har du oplevet andre patienter, hvor obstipationen viste sig på unikke måder dels for patienterne selv, dels for dig som sygeplejerske?
c. Hvilken betydning har det for den sygepleje, det bliver muligt at give, om sygeplejersken sætter sig ind i, hvordan patienten oplever at være obstiperet, herunder de unikke karakteristika?
d.Vælg et fænomen, der interesserer dig, inden for sygepleje. Søg litteratur om fænomenet på en database med forskningslitteratur, fx PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) eller den nordiske database SveMed+ (http://micr.kib.ki.se/). Læs resuméer (abstracts) af de artikler, der handler om det, der interesserer dig for at få indblik i, hvilken viden forskning har frembragt om fænomenet.

Kap. 11 Menneskesyn og sygeplejerskens...

Spørgsmål  1
Hvilke ligheder ser du der er mellem det dualistiske, kommunikative og eksistentielle livssyn?

Spørgsmål  2
Hvilke forskelle ser du der er mellem det dualistiske, kommunikative og eksistentielle livssyn?

Spørgsmål  3
Hvad forstår man ved et eksistentielt grundvilkår?

Spørgsmål  4
Hvad handler det eksistentielle i sygepleje om?

Spørgsmål  5
Kan åndelige omsorg defineres?

Spørgsmål  6
Hvad er forskellen på det eksistentielle og det åndelige?

Spørgsmål  7
Hvad handler det eksistentielle og åndelige i sygepleje om?

Spørgsmål  8
Hvad har betydning for et meningsfuldt liv for patienterne?

Spørgsmål  9
Hvad er forskellen på sympati og empati?

Kap. 12 Håb og håbløshed

Spørgsmål  1
Hvordan kan du inspirere patienter og pårørende til at finde deres egne håb?

Spørgsmål  2
Hvad menes, når man bruger ordet håb i forbindelse med patienter og pårørende?

Spørgsmål  3
Hvorfor er håb så vigtigt, når man er syg?

Spørgsmål  4
Har alle patienter brug for at have et håb?

Spørgsmål  5
Hvordan kan man forebygge, at patienter mister håbet?

Spørgsmål  6
Er det altid muligt at finde et håb?

Spørgsmål  7
Hvordan kan man hjælpe patienter, der har mistet håbet?

Kap. 13 Krise og sorg

Spørgsmål  1
Forklar begreberne krise og sorg samt deres indbyrdes sammenhæng.

Spørgsmål  2
Redegør for 2-sporsmodellen – herunder det tabsorienterede spor og det genindførende spor samt bearbejdelsesprocessen i forhold til ”sporene”?

Spørgsmål  3
Hvilke tegn, reaktioner og oplevelser kan iagttages ved krise og sorgforløb?

Spørgsmål  4
Hvilke reaktioner og oplevelser kendetegner krise og sorgforløb ved større ulykker og katastrofer?

Spørgsmål  5
Hvilke faktorer har betydning for udvikling af et sorgforløb?

Spørgsmål  6
Hvilke ligheder og forskelle er der i tegnene på krise og sorg ved et naturligt og et kompliceret forløb. Brug tabellerne 13.1 og 13.2.

Spørgsmål  7
Hvilke sygeplejeinterventioner kan sygeplejersken iværksætte i forhold til en 40-årig mandlig patient, som netop har fået konstateret gigt? (Fx kommunikation, observation, praktiske opgaver…)
Kap. 14 Angst og lidelse

Spørgsmål  1
Redegør for fænomenet angst - inddrag de 4 komponenter:
- den kognitive (trusselsvurdering)
- den fysiologiske
- den adfærdsmæssige komponent
- den kropslige

Spørgsmål 2
Forklar begrebet forsvarsmekanismer og udarbejd et eksempel, du kan bruge til at forklare forsvarsmekanismerne rationalisering og projektion med.

Spørgsmål  3
Forklar den kognitive model. Inddrag figur 14.2 – brug begreberne:
- tanker
- følelser
- adfærd
- krop

Spørgsmål  4
Hvilke sygeplejeinterventioner kan sygeplejersken iværksætte til en 50-årig dame med oplevelser og reaktioner på angst? Brug fig. 14.1.

Spørgsmål  5
Redegør for fænomenet lidelse – herunder sygdomslidelse, plejelidelse, livslidelse.

Spørgsmål  6
Hvilke kompetencer tænker du er vigtige at udvikle i forhold til patienter med angst og lidelse?

Spørgsmål  7
Hvordan vil du udvikle dine egne kompetencer?

Kap. 15 Døden som sociologisk, socialt og...

Spørgsmål  1
Hvordan har den gradvise sekularisering gennem de sidste 100 år haft indflydelse på synet på døden og den døende?

Spørgsmål  2
Hvordan kan man forstå døden som et socialt fænomen?

Spørgsmål  3
Hvilke ændringer sker der med kroppen, når et menneske dør?

Spørgsmål  4
Hvilke dødskriterier er der i Danmark?

Spørgsmål  5
Hvad er de sikre dødstegn?

Spørgsmål  6
Hvornår er et menneske hjernedød ifølge dansk lovgivning?

Spørgsmål  7
Hvorfor arbejder man med begrebet hjernedød?

Spørgsmål  8
Hvad er eutanasi, og hvordan defineres det i det danske samfund?

Spørgsmål  9
Hvad er de hyppigste dødsårsager i Danmark?

Spørgsmål  10
Hvor stor er børnedødeligheden i Danmark?

Kap. 17 Mødet mellem patient og sygeplejerske

Spørgsmål  1
Hvilke rettigheder er patienten i dag sikret igennem sundhedsloven?

Spørgsmål  2
Hvad er Kari Martinsen’s argumenter for, at relationen mellem patient og sygeplejerske er truet i moderne sygepleje? Argumenter både for og imod Martinsens synspunkter.

Spørgsmål  3
Forklar relations-kompetencens tre elementer?

Spørgsmål  4
Udvælg 2-3 relationelle møder mellem dig og en patient og evaluer dine egne relations-kompetencer. Brug skemaet side 321 i Sygeplejebogen 1 til at evaluere din samlede score i hver af dine udvalgte patientmøder og reflekter over dit resultat med fokus på,  hvad du i særlig grad skal arbejde videre med, og hvor dine styrker ligger.

Spørgsmål  5
Hvad viser forskningen om den sygeplejestuderendes møde med patienten? Er du enig, eller er der andre områder, hvor den studerende har særlige muligheder i mødet med patienten? Hvordan bruger du selv din position som studerende i forhold til patienten?

Spørgsmål  6
Overvej fænomenet ”vanskelige patienter” ud fra teksterne i kapitel 17. Diskuter med dine medstuderende et eksempel fra klinikken, hvor patienten blev anset for at være ”vanskelig”. Hvilken betydning det fik for relationen mellem patient og sygeplejerske med udgangspunkt i Michaelsens tekster?

Spørgsmål  7
Giv et eksempel fra klinikken, hvor forlegenhed spillede en afgørende rolle for mødet mellem patient og sygeplejerske. Diskuter med dine medstuderende dit valgte eksempel ud fra Goffmans teori om ”menneskers organisering af linjer” og ”facework” i mødet.

Kap. 18 Mødet mellem patienters pårørende og...

Spørgsmål  1
Hvad er definitionen på ”en pårørende”?

Spørgsmål  2
Hvordan er reglerne omkring sundhedspersoners videregivelse af informationer til pårørende?

Spørgsmål  3
Hvilke anbefalinger har foreningen Danske Patienter i forhold til pårørende i det danske sundhedsvæsen?

Spørgsmål  4
Hvordan kan magtfaktorer have betydning i relationen mellem pårørende og sygeplejerske?

Spørgsmål  5
Hvorfor og hvordan kan lidelse komme til udtryk hos pårørende?

Spørgsmål  6
Hvilke forskellige roller kan pårørende have, som kan medføre, at den pårørende kan opleve at være i et spændingsfelt?

Spørgsmål  7
Hvad vil det sige, at en pårørende kan opleve at være henholdsvis deltager og tilskuer i et sygdomsforløb?

Spørgsmål  8
Hvilke tiltag kan anbefales for at øge oplevelsen af medinddragelse for pårørende i alvorlige og kroniske sygdomsforløb?

Spørgsmål  9
Hvordan vil du som sygeplejerske møde den pårørende i klinisk praksis?

Kap. 19 Kultur som begreb i mødet...

Spørgsmål  1
Definer følgende begreber:
a. Kultur
b. Etnocentrisk tilgang
c. Kulturrelativistisk tilgang
d. Det komplekse kulturbegreb
e. Etnicitet
f. Patientkultur

Spørgsmål  2
Hvordan vil du beskrive den danske kultur?

Spørgsmål  3
Hvordan vil du beskrive din egen kulturelle baggrund?

Spørgsmål  4
Nævn eksempler på kategorier af patienter. Hvilke betydninger har det for patienter og sundhedsprofessionelle, at patienter kategoriseres?

Spørgsmål  5
Hvordan forstår du udsagnet ”Patienten kommer altid før kulturen” (s. 352)?

Spørgsmål  6
Hvilken betydning kan begreberne ”illness” og ”disease”  få  i mødet mellem den etniske minoritetspatient og sygeplejersken?

Spørgsmål  7
Hvilke forskellige organisationskulturer møder du i hverdagen? I hvilken organisationskultur trives du bedst og hvorfor?

Spørgsmål  8
Hvilke muligheder og begrænsninger ser du der er i sundhedsvæsnet, for at inddrage patienterne i pleje og behandling?

Spørgsmål  9
Diskuterer følgende case med dine medstuderende:
Farida Raeed er 33 år og indlægges akut på ortopædkirurgisk afdeling til operation på grund af en bilulykke, hvor hun pådrager sig flere komplicerede frakturer af højre femur. Farida må derfor have hjælp til både personlig hygiejne og toiletbesøg og får derfor i forbindelse med indlæggelsen tildelt dig som kontaktsygeplejerske.
Farida har en stor familie på 12 personer som kommer på besøg. Farida og hendes familie taler og forstår ikke dansk så godt, og når Farida mangler noget, går familiemedlemmerne konstant i samtlige patientskabe ude på gangen uden at vaske eller spritte hænder på trods af flere henstillinger fra personalet.

a.  Hvilke mulige konsekvenser kan det have for øvrige patienter, at familiemedlemmerne tager hvad de skal bruge i patientskabene uden at have vasket eller sprittet deres hænder?
b.  Hvilke overvejelser gør du dig som kontaktsygeplejerske inden du henvender dig til Farida og hendes familie?

Spørgsmål  10
Hvilke søgeord er relevante at anvende i en dansk og engelsk litteratursøgning om emnet kultur og sygepleje?

Kap. 20 Mødet og relationen mellem patienter

Spørgsmål   1
I forhold til for 100 år siden er indlæggelsestiden på hospitaler blevet mere end halveret.
a. Hvilken betydning mener du, at den korte indlæggelsestid på hospitaler nu til dags har for udvikling af patientrelationer? 
b. Hvilke relationstyper beskriver kapitlet, hvad karakteriserer dem, og hvad betyder de?

Spørgsmål 2
I kapitlet beskrives en samtale mellem to patienter.
a.  Hvad betyder de to patienters samtale forud for stuegangen for de beslutninger, som patienten tager vedrørende sin videre behandling?
b.  Hvilke muligheder er der for patientsamvær på de afdelinger, som du har stiftet bekendtskab med?
c.  Hvordan anvender patienterne mulighederne?
d.  I hvilke situationer kan patienter ønske at være alene?
e.  I hvilke situationer kan de ønske samvær?
f.  Hvordan kan du finde ud af, om en patient ønsker at være alene eller sammen med andre patienter?
g.  Hvilke handlinger kan du iværksætte, når patienter ønsker at være sammen med andre patienter?
h. Hvilke handlinger kan du iværksætte, når patienter ønsker at være alene?

Kap. 21 Kommunikation og den professionelle...

Spørgsmål  1
Hvad er professionel kommunikation, og hvori adskiller professionel kommunikation sig fra hverdagskommunikation?

Spørgsmål  2
Giv eksempler på professionelle samtaler inden for det sundhedsprofessionelle område og reflekter over samtalernes forskellige fokusområder.

Spørgsmål  3
Hvordan har du oplevet din rolle i samtalen med patienten? Har der været forskel på samtalernes forløb? Reflekter over mulige årsager til dette.

Spørgsmål  4
Hvordan vil du forklare begreberne forforståelse, perception og kontekst?  Hvilken betydning har disse begreber i en professionel samtale, fx en indlæggelsessamtale eller en samtale med en patient der skal begynde behandling med kemoterapi for en cancersygdom?

Spørgsmål  5
Hvad betyder symmetri og asymmetri i en kommunikativ sammenhæng? I symmetri ske og asymmetriske relationer indgår magt i forskellig grad. Hvordan vil du med afsæt i begreberne symmetri, asymmetri og magt karakterisere følgende samtaletyper  
a. en samtale mellem venner
b. et skænderi
c. et interview
d. et forhør.

Spørgsmål  6
Hvordan vil du forberede en samtale med patienten – fx indlæggelsessamtalen eller en samtale om at have fået en kronisk sygdom?

Spørgsmål  7
Hvordan vil du forklare ”aktiv lytning”, og hvilke kompetencer skal du som professionel have for at kunne lytte aktivt? Hvad har du gjort/gør du for at opnå disse kompetencer?

Spørgsmål  8
Giv eksempler på verbale og non-verbale færdigheder. Er der nogle af disse færdigheder, som du synes er sværere at arbejde med end andre? Reflekter over dit svar. Hvordan vil du arbejde videre med disse færdigheder?

Spørgsmål  9
Giv eksempler på forskellige typer af gensvar og forklar, hvordan sygeplejersken kan anvende gensvar i sin professionelle kommunikation med patienten.

Spørgsmål  10
Hvorfor skal sygeplejersken kunne anvende både hverdagssprog og videnssprog?