Nervesystemets sygdomme

Nervesystemets sygdomme

4. udgave

Dette er 4. udgave af nervesystemets sygdomme, som er skrevet for fysio- og ergoterapeuter samt andet personale, der arbejder med patienter med neurologiske lidelser.

Pris: 549,00 kr.
Køb
Læs mere

4. udgaven af nervesystemets sygdomme er skrevet for fysio- og ergoterapeuter samt andet personale, der arbejder med patienter med neurologiske lidelser. Denne patientgruppe udgør en stigende andel af de hospitalsindlagte patienter og er meget ressourcekrævende, både mens de er indlagte og efterfølgende i de lokale genoptrænings- og/eller rehabiliteringscentre. Det endelige mål med de terapeutiske interventioner er at opnå den bedste mulighed for, at patienten kan deltage i hverdagens og samfundets aktiviteter.

I denne udgave er der foretaget væsentlige ændringer. Bogen er opdelt i seks dele. Den første del beskriver nervesystemets udvikling, og i anden del er beskrevet de kliniske undersøgelser, herunder også de fysioterapeutiske og ergoterapeutiske undersøgelser. I tredje del beskrives de parakliniske undersøgelser, såvel de billeddannende som de elektrofysiologiske.

Der er gennem bogen lagt meget vægt på rehabilitering af de neurologiske patienter. Fjerde del af bogen beskriver neurorehabilitering i et ergoterapeutisk, fysioterapeutisk, neuropsykologisk og logopædisk perspektiv. Men som noget nyt beskrives også i bogens sjette del de forskellige faggruppers interventioner i forbindelse med de store sygdomsgrupper.

Bogens femte del omhandler nogle generelle neurologiske symptomer og sygdomsbilleder, som kan ses ved en række neurologiske tilstande. Den sidste del af bogen beskriver en række neurologiske og neurokirurgiske tilstande, herunder diagnostik og behandling. Som nævnt omtales den rehabilitering, som er nødvendig ved mange af de neurologiske sygdomsbilleder. De pårørendes situation og interventionsmuligheder er også beskrevet.

Bogens forfattere er i stor udstrækning de tre lægelige redaktører, men omfatter også de sundhedsfaglige faggrupper, der indgår i det tværprofessionelle samarbejde, hvilket er en nødvendig forudsætning for, at patienter med neurologiske sygdomme kan tilbydes en kvalificeret behandling.


Om bogens redaktører

Flemming Gjerris er professor emeritus i neurokirurgi ved Københavns Universitet og tidligere overlæge ved neurokirurgisk afdeling, KAS Glostrup og Rigshospitalet. Han er fortsat aktiv ved neurokirurgisk afd., Rigshospitalet og ser fortsat patienter. Flemming Gjerris skrev disputats ved København Universitet om hjernetumorer hos børn, har været præsident for Dansk Neurologisk Selskab, medstifter af Dansk Neurokirurgisk selskab, Præsident for Academia Eurasiana Neurochirurgica og for European Association of Neurosurgical Societies. Flemming Gjerris har mere end 30 års erfaring som konsulent/overlæge i Arbejdsskadestyrelse, Retslægeråd, Patientklagenævn, Bedømmelsesforeningen for Liv og Patienterstatningen og har publiceret mere end 285 videnskabelige arbejder, debatindlæg m.m. Flemming Gjerris er medforfatter i nationale og internationale hånd- og lærebøger og har været medlem af The Editorial Board ved flere internationale neurokirurgiske tidsskrifter. Sammen med Olaf B. Paulson og Per Soelberg Sørensen er han redaktør og forfatter af Klinisk Neurologi og Neurokirurgi, udgivet af FADL’s Forlag.

Olaf B. Paulson er professor i neurologi ved Københavns Universitet og overlæge ved Neurobiologisk Forskningsenhed, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet. Olaf B. Paulson er dr.med. fra Københavns Universitet på en afhandling om hjernens gennemblødning ved slagtilfælde og har forfattet mere end 600 videnskabelige artikler og kapitler i bøger, herunder internationale lærebøger. Olaf B. Paulson har været formand for Dansk Selskab for Neurovidenskab, for Dansk Neurologisk Selskab og har været institutleder ved Københavns Universitet. Han har haft en række internationale tillidsposter. Sammen med Flemming Gjerris og Per Soelberg Sørensen er han redaktør og forfatter til Klinisk Neurologi og Neurokirurgi, udgivet af FADL’s Forlag.

Per Soelberg Sørensen er professor i neurologi og overlæge ved Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, samt stifter af Dansk Multipel Sklerose Center samme sted. Per Soelberg Sørensen er dr. med. fra Københavns Universitet. Han har adskillige internationale tillidsposter, bl.a. generalsekretær i ECTRIMS (European Committee for Research and Treatment of Multiple Sclerosis) og bestyrelsesmedlem i European Academy of Neurology. Per Soelberg Sørensen har forfattet adskillige kapitler i neurologiske lærebøger samt kapitler i en række danske og udenlandske håndbøger i neurologi og multipel sklerose og er forfatter til mere end 400 videnskabelige artikler. Han har været chefredaktør for European Journal of Neurology  fra 1994 til 2002 og er medlem af The Editorial Board  ved flere internationale tidsskrifter. Sammen med Olaf B. Paulson og Flemming Gjerris er han redaktør og forfatter til de sidste fire udgaver af Klinisk Neurologi og Neurokirurgi, udgivet af FADL’s Forlag.

Om bogens forfattere

Lise Randrup Jensen er logopæd og lektor i audiologopædi på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, hvor hun også underviser og forsker i sproglige følger efter hjerneskade. Lise Randrup Jensen har tidligere i adskillige år arbejdet som logopæd ved Center for Hjerneskade og er nu tilknyttet Neurologisk Klinik på Rigshospitalet Glostrup. Lise Randrup Jensen arbejder med problemstillinger, som vedrører logopædisk rehabilitering af personer med afasi. Lise Randrup Jensen har især arbejdet med undervisning af samtalepartnere i kommunikation med afasiramte personer, med træning af sprogfunktionen ud fra en kognitiv neuropsykologisk tilgang samt med rehabiliteringsformer, som har til formål at støtte afasiramte personer i deres aktive sociale liv og arbejdsliv.

Bo Jespersen er ansat som overlæge ved neurokirurgisk afdeling, Rigshospitalet. Bo Jespersen er speciallæge i neurokirurgi og har specialiseret sig i neuroonkologi og funktionel neurokirurgi samt specielle stereotaktiske procedurer. Bo Jespersen er også tegner og har illustreret flere videnskabelige artikler og medicinske lærebøger, bl.a. de senere udgaver af Klinisk Neurologi og Neurokirurgi, udgivet af FADL’s Forlag.

Jørgen R. Jørgensen er uddannet fysioterapeut og har en Master i rehabilitering med speciale i neurorehabilitering. Han har siden 1995 været ansat på Center for Hjerneskade og har i hele perioden været en del af det tværfaglige rehabiliteringstilbud. Jørgen R. Jørgensen har i samarbejde med Center for Muskelforskning medvirket til udvikling af et intensivt gangtræningstilbud for personer med erhvervet hjerneskade, har afholdt kurser og workshops vedrørende træning efter erhvervet hjerneskade og er forfatter og medforfatter til internationale artikler. 

Marianne Lindahl er uddannet fysioterapeut og har en Master of Public Health fra Københavns Universitet. Marianne Lindahl er lektor ved fysioterapeutuddannelsen ved University College Sjælland. Marianne Lindahl underviser bl.a. i motorisk læring og neurofysiologi med særlig vægt på, hvordan hjernen ved tilrettelæggelse af træning med krav til både bevægelse og kognition stimuleres bedst muligt. Marianne Lindahl er forfatter og medforfatter til både bøger og artikler og har deltaget i ExStroke, en stor randomiseret undersøgelse, hvor virkningen af fysisk aktivitet hos patienter med iskæmisk apopleksi blev undersøgt.

Charlotte Lønnberg er cand. phil. i audiologopædi fra Københavns Universitet og har i 26 år beskæftiget sig med rehabilitering af voksne med erhvervede kommunikationsvanskeligheder. Charlotte Lønnberg er ansat på Center for Hjerneskade, Københavns Universitet, har privat praksis og har siden efteråret 2015 været tilknyttet Rigshospitalet som konsulent. Hun har oversat og bearbejdet testmaterialet PALPA (Psycholinguistic Assessments of Language Processing in Aphasia) til dansk. Derudover har Charlotte Lønnberg undervist logopæder i Danmark i brugen af PALPA og har desuden indført den kognitive neuropsykologiske tilgang til undersøgelse og optræning af afasiramte i Danmark. Charlotte Lønnberg er efteruddannet inden for systemisk-narrativ terapi og blev i 2013 certificeret SCA-terapeut fra Aphasia Institute i Toronto, Canada. Charlotte Lønnberg har i flere år haft specifik fokus på den tværfaglige og holistiske tilgang til genoptræning af mennesker med erhvervede kommunikationsvanskeligheder.

Annesofie Ishøy Nielsen er cand.mag. i audiologopædi fra Københavns Universitet. Hun har siden 2004 været ansat på Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade på Rigshospitalet Glostrup, hvor hun varetager audiologopædisk udredning og rehabilitering af børn og voksne. Med fokus på at styrke den tværfaglige, kommunikative indsats for de svært skadede patienter blev Annesofie Ishøy Nielsen i 2015 certificeret SCA-terapeut fra Aphasia Institute i Toronto, Canada. Annesofie Ishøy Nielsen er tilknyttet Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet som ekstern lektor i faget dysartri.

Anders Degn Pedersen er uddannet psykolog, selvstændig praktiserende specialist og supervisor i neuropsykologi samt ekstern lektor på Aarhus Universitet. Han skrev kandidatafhandling i psykologi i 1991 om neuropsykologisk rehabilitering og har siden – både som kliniker, underviser og forsker – arbejdet med funktionel neuroanatomi, neuropsykologisk undersøgelsesmetodik og neurorehabilitering. Anders Degn Pedersen har tidligere arbejdet på bl.a. Hjerneskadecentret og i Neuro-teamet i det daværende Århus Amt, på Universitetshospitalerne i Aalborg og Århus, på Hammel Neurocenter og Vejlefjord Rehabilitering. Han er medlem af Fagnævnet i Selskabet Danske Neuropsykologer og næstformand i Dansk Selskab for Neurorehabilitering.

Lisbeth Villemoes Sørensen, ph.d., MPH, er uddannet ergoterapeut og nu freelance forsker, underviser og konsulent. Lisbeth Villemoes Sørensen underviser bl.a. ved ergoterapeutuddannelsen og European Master of Science in Occupational Therapy, University College Sjælland, på Master of science in Health (Occupational Therapy), Syddansk Universitet. Er beskikket censor ved ergoterapeutuddannelsen og i censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser i Danmark.   Lisbeth Villemoes Sørensen har tidligere været forsknings- og udviklingsergoterapeut ved Klinik for Ergo- og Fysioterapi på Rigshospitalet, forskningsassistent på Panuminstituttet, Københavns Universitet, og projektkoordinator på projektet “Danish Alzheimer Intervention Study” ved Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet.

Hans van Tongeren er uddannet fysioterapeut fra Holland, hvor han også været på efteruddannelse i “Neurotraining”. Hans van Tongeren var ansat på Sclerosecentret i Haslev i 26 år, heraf 14 år som klinisk underviser. Han er aktiv i en europæisk “Special Interest Group”, i hvis regi han har organiseret og planlagt et møde i Danmark om ”Daily life oriented evaluation and therapy”, specielt for fysioterapeutisk behandling ved multipel sklerose. Han har givet fysioterapeutiske workshops bl.a. på Malta, i Litauen og i Prag.

Louise Brückner Wiwe er uddannet psykolog og indehaver af klinikken ”Brückner Praksis” i Aarhus. Louise Brückner Wiwe gennem en årrække arbejdet inden for neurologi og neurorehabilitering og har i denne egenskab haft kontakt til alle typer pårørende til hjerneskadede. Louise Brückner Wiwe har således erfaring med patienter med både tidligt og sent erhvervet hjerneskade, og i alle faser efter pådraget hjerneskade. Louise Brückner Wiwe har været ansat i Retspsykiatrien i 10 år og har i en årrække været tilknyttet den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation i Socialstyrelsen (VISO). Louise Brückner Wiwe har udviklet ”Brückner Boksen”, et tværfagligt analyseredskab til anvendelse i arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger efter hjerneskade. Louise Brückner Wiwe er meget benyttet som underviser og supervisor og er forfatter og medforfatter til en række lærebøger.

Peter Zeeman er uddannet fysioterapeut og har været ansat på Center for Hjerneskade siden 1988. Fra 1996 til 2002 var Peter Zeeman også klinisk underviser i fysioterapi. I samarbejde med Center for Muskelforskning og Team Danmarks Testcenter medvirkede Peter Zeeman i 2004 til udvikling af et tilbud til hemiplegikere fra Center for Hjerneskade om intensiv vægtaflastet løbebåndstræning kombineret med styrke- og konditionstræning. Peter Zeeman har holdt workshops og kurser i Danmark og internationalt og er forfatter og medforfatter til internationale artikler og lærebogskapitler.

Kapiteloversigt
Kap. 1 Nervesystemets funktionelle udvikling
Flemming Gjerris
Kap. 2 Kognitive funktioner, sprog og tale
Olaf B. Paulson
Kap. 3 Specielle sansefunktioner og det okulomotoriske system
Flemming Gjerris
Kap. 4 Det sensoriske system
Per Soelberg Sørensen
Kap. 5 Det motoriske system
Olaf B.Paulson
Kap. 6 Det autonome nervesystem
Per Soelberg Sørensen
Kap. 7 Den fysioterapeutiske undersøgelse
Marianne Lindahl, Peter Zeeman, Jørgen Roed Jørgensen og Hans Van Tongeren
Kap. 8 Den ergoterapeutiske undersøgelse
Lisbeth Villemoes Sørensen
Kap. 9 Billeddannende undersøgelser af nervesystemet
Flemming Gjerris
Kap. 10 Elektrofysiologiske undersøgelser
Per Soelberg Sørensen
Kap. 11 Ergoterapi i neurorehabilitering
Lisbeth Villemoes Sørensen
Kap. 12 Fysioterapeutisk rehabilitering
Marianne Lindahl, Peter Zeeman, Jørgen Roed Jørgensen og Hans Van Tongeren
Kap. 13 Neuropsykologisk rehabilitering
Anders Degn Pedersen
Kap. 14 Logopædisk intervention
Lise Randrup Jensen, Charlotte Lønberg, Annesofie Ishøy Nielsen
Kap. 15 De pårørende
Louise Brückner Wive
Kap. 16 Bevidstløshed
Olaf B. Paulson
Kap. 17 Symptomer og kliniske fund ved fokale læsioner i nervesystemet
Flemming Gjerris
Kap. 18 Demens og andre neuropsykologiske dysfunktioner
Olaf B. Paulson
Kap. 19 Hovedpinesygdomme  og andre smertetilstande
Per Soelberg Sørensen
Kap. 20 Epilepsi, lipotymi og søvnforstyrrelser
Per Soelberg Sørensen
Kap. 21

Cerebrovaskulære sygdomme
Olaf B. Paulson 
Medforfattere: Anders Degn, Lise Randrup, Lisbeth Villemoes Sørensen og Marianne Lindahl

Kap. 22

Parkinsonisme og andre bevægeforstyrrelser
Per Soelberg Sørensen 
Medforfattere: Marianne Lindahl og Lisbeth Villemoes Sørensen

Kap. 23 Neurodegenerative og motoriske neuronsygdomme
Olaf B. Paulson
Kap. 24

Multipel sklerose
Per Soelberg Sørensen
Medforfattere:  Marianne Lindahl og Lisbeth Villemoes Sørensen

Kap. 25 Tumorer i nervesystemet
Flemming Gjerris
Kap. 26

Traumatiske læsioner af nervesystemet
Flemming Gjerris
Medforfattere:  Anders Degn, Lisbeth Villemoes Sørensen og Marianne Lindahl

Kap. 27 Infektioner i nervesystemet
Olaf B Paulson
Kap. 28

Demensgivende sygdomme
Olaf B. Paulson
Medforfattere: Anders Degn, Lisbeth Villemoes Sørensen og Marianne Lindahl

Kap. 29 Cerebrospinalvæsken, hydrocefalus og medfødte kraniospinale sygdomme
Flemming Gjerris
Kap. 30

Diskusprolaps og osteroartrotiske sygdomme i rygsøjlen
Flemming Gjerris
Medforfatter: Marianne Lindahl

Kap. 31

Mono- og polyneuropatier
Flemming Gjerris og Per Soelberg Sørensen
Medforfatter: Marianne Lindahl

Kap. 32 Neuromuskulære transmissionsdefekter og muskelsygdomme
Per Soelberg Sørensen
Kap. 33

Neurologiske komplikationer til metaboliske og endokrine sygdomme
Olaf B. Paulson

Kap. 34

Intoksikationer og ernæringsdeficit
Olaf B. Paulson

Kapiteloversigten med flere detaljer kan også downloades i PDF-format ved at trykke HER.

 
 
Nervesystemets sygdomme - 4. udgave
Redigeret af: Flemming Gjerris, Olaf B. Paulson & Per Soelberg Sørensen
4. udgave 2016
ISBN: 9788712049661
Antal sider: 512 sider
Pris: 549,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 26-07-2016