Det syge menneske, bind I

Det syge menneske, bind I

Dette er det 3. bind af lærebogen Det sunde og Det syge menneske. Bogen indeholder kapitel 1-11 af i alt 24 kapitler om Det syge menneske.

Pris: 700,00 kr.
Køb
Læs mere

Det sunde og Det syge menneske er et lærebogsværk i naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag for sundhedspersonale. 2. udgave af værket består af fire bind, og stoffet er opbygget omkring organer og organsystemer.

Det syge menneske, bind I indledes med principperne for klinisk ræsonnement. Derefter beskrives sygdomsprocesser, undersøgelser og diagnostik samt forskellige behandlingsformer. I de følgende kapitler gennemgås sygdomme i kredsløbsorganerne,  respirationsorganerne,  fordøjelsesorganerne,  leveren samt i nyrer og urinveje.

Kap. 1 Det syge menneske – en indføring           
Kap. 2 Sygdomsprocesser
Kap. 3 Undersøgelser             
Kap. 4 Behandling
Kap. 5 Blodsygdomme
Kap. 6 Karsygdomme
Kap. 7 Hjertesygdomme
Kap. 8 Sygdomme i lungerne og luftvejene
Kap. 9 Sygdomme i fordøjelseskanalen, spytkirtlerne, pancreas og galdevejene
Kap. 10 Leversygdomme
Kap. 11 Sygdomme i nyrerne og urinvejene

Læs mere om hele værket her

Det sunde og Det syge menneske er et lærebogsværk i naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag for sundhedspersonale. 2. udgave af værket består af fire bind, og stoffet er opbygget omkring organer og organsystemer.

Det sunde menneske, bind I og II beskæftiger sig med normale forhold med hovedvægt på bygning (anatomi), funktion (fysiologi) og regulering af funktionen med henblik på at opretholde organismens indre ligevægt.

Det syge menneske, bind I og II omhandler sygdomme i de forskellige organer med gennemgang af de bagvedliggende årsagsmekanismer, patofysiologi, mikrobiologi, undersøgelser og behandling, inklusiv farmakologi. For at sikre en korrekt og opdateret fremstilling inden for alle fagområder har forfatteren i denne udgave samarbejdet med en række lægefaglige specialister.

Det sunde og Det syge menneske er især skrevet til grunduddannelsen i sygepleje. Værket vil dog også være nyttigt for studerende inden for andre sundhedsfag som medicin, odontologi, fysioterapi, ergoterapi, ernæringsfysiologi mv. og i forbindelse med forskellige typer videre- og efteruddannelse. Desuden kan værket anvendes som opslagsværk for færdiguddannet sundhedspersonale.

Det sunde og Det syge menneske er rigt illustreret. Teksten er gennemgående suppleret med sygehistorier (cases) for at demonstrere forbindelsen mellem forskellige fagområder og den praktiske anvendelse af teoretisk viden.

I forhold til grunduddannelsen i sygepleje er noget af stoffet at betragte som tilvalgsstof. Dette er præsenteret i tekstbokse og er beregnet for de studerende, der er særligt interesserede i emnet eller for færdiguddannede, der anvender værket som opslagsbog. Disse tekstbokse kan springes over uden at miste sammenhængen i stoffet.

Hvert kapitel indeholder forslag til supplerende litteratur. Talrige krydshenvisninger formidler sammenhæng i stoffet og lægger det tilrette for repetition. Et righoldigt stikordsregister gældende for alle fire bind er anbragt i hvert enkelt af de fire bind og medvirker til at gøre værket værdifuldt som opslagsværk.

De fire bind kan læses uafhængigt af hinanden og i vilkårlig rækkefølge. Det anbefales dog at starte med kapitel 1 i Det sunde menneske, idet den pædagogiske tænkning bag værket er beskrevet her. Det skal dog nævnes, at man først får det fulde udbytte af de mange krydshenvisninger og det samlede stikordsregister, når man er i besiddelse af alle fire bind.

Det sunde og Det syge menneske går nytænkende til formidlingen af de naturvidenskabelige fag, som hører til sygeplejerskeuddannelsen og andre sundhedsfaglige uddannelser. Efterhånden som man fordyber sig i værket, er det tydeligt, at formidlingen foregår i krydsfeltet mellem de forskellige natur- og sundhedsfaglige discipliner og sygehistorier, som er hentet fra den kliniske hverdag.

Det er nødvendigt at kende det sunde for at kunne forstå det syge – dén helhedstænkning vil den norske læge Vegard Bruun Wyller styrke i dagens sundhedsvæsen ved at gøre den synlig lige fra starten af sygeplejerskeuddannelsen. Mere end 200 sygehistorier bringer bogen tæt på den kliniske virkelighed og gør indlæringen integreret og problembaseret.

Anmeldelser og omtale

"Nytænkende, fagligt og pædagogisk stærk lærebog (...) I stedet for de traditionelle faggrænser er denne lærebog imidlertid bygget op med organer og organsystemer som omdrejningspunkt, ligesom en mængde patienthistorier og praktiske eksempler er med til at påvise det nyttige af det indlærte stof og medvirke til integration og forståelse (...) DSUM giver en grundig indføring i grundlæggende biologi og medicin, mens DSYM giver den studerende et overblik over sygdomsprocesser, undersøgelser og behandling (...) Ovennævnte disponering resulterer i, at lærebogen stort set kan erstatte kravene til pensum i fagene anatomi, fysiologi, biokemi, genetik, mikrobiologi, farmakologi og sygdomslære (...) Netop helhedsperspektivet på det sunde og det syge menneske er vellykket, og forfatterens formidling af faglig entusiasme og faglig relevans er stærkt motiverende for læringen i det spændende univers, som kroppen unægtelig er." - Cand.scient. Sonni Thelmark i Sygeplejersken 18, 2008
 
"Et glimrende opslagsværk." - Fysioterapeut Benedikte Steinrud

Kapiteloversigt

Det sunde menneske, bind I
Grundlæggende biologi og medicin
     1 Det sunde menneske – en indføring    
     2 Cellen
     3 Væv og organer
     4 Arv og evolution
Kredsløbsorganerne
     5 Blodet
     6 Karrene
     7 Hjertet
Respirationsorganerne
     8 Luftvejene og lungerne
Fordøjelsessorganerne
     9 Fordøjelseskanalen, spytkirtlerne, pancreas og galdevejene
     10 Leveren
Nyrer og urinveje
     11 Nyrerne og urinvejene
Hormonsystemet
     12 Hormonproducerende organer

Det sunde menneske, bind II
Nervesystemet
     13 Nervesystemet
     14 Øjet
     15 Øret
Bevægeapparatet
     16 Bevægeapparatet
Huden
     17 Huden
Immunforsvaret
     18 Immunforsvaret
Kønsorganerne
     19 Mandens kønsorganer
     20 Kvindens kønsorganer
     21 Svangerskab, fødsel og barselsperiode
Børn og gamle
     22 Børn
     23 Gamle
     24 Det sunde menneske – et helhedsperspektiv

Det syge menneske, bind I
Grundlæggende biologi og medicin
     1 Det syge menneske – en indføring
     2 Sygdomsprocesser
     3 Undersøgelser
     4 Behandling
Kredsløbsorganer
     5 Blodsygdomme
     6 Karsygdomme
     7 Hjertesygdomme
Respirationsorganerne
     8 Sygdomme i lungerne og luftvejene
Fordøjelsesorganerne
     9 Sygdomme i fordøjelseskanalen, spytkirtlerne, pancreas og galdevejene
     10 Leversygdomme
Nyrer og urinveje
     11 Sygdomme i nyrer og urinveje

Det syge menneske, bind II
Hormonsystemet og nervesystemet
     12 Sygdomme i hormonproducerende organer
     13 Sygdomme i nervesystemet
     14 Øjensygdomme
     15 Øresygdomme
Bevægeapparatet
     16 Sygdomme i bevægeapparatet
Huden
     17 Hudsygdomme
Immunforsvaret
     18 Sygdomme knyttet til immunforsvaret    
Kønsorganerne
     19 Sygdomme i mandens kønsorganer
     20 Sygdomme i kvindens kønsorganer
     21 Sygdomme knyttet til svangerskab, fødsel og barselsperiode
Børn og gamle
     22 Børn og sygdom
     23 Gamle og sygdom
     24 Det syge menneske – et helhedsperspektiv

Læsevejledning til hele værket

Helhedsforståelse af mennesket
 
Mennesket ses ofte ud fra enten et naturvidenskabelig eller et humanistisk perspektiv. Med denne lærebog er det forfatterens ønske at præsentere mennesket ud fra en helhedsforståelse. Værket præsenteres i den læringsform, der kaldes problembaseret læring (PBL).
 
Hvert kapitel indledes med sygehistorier, som netop betoner opfattelsen af mennesket som en helhed og tillige ofte også sætter det i samfundsperspektiv. Kapitlet fokuserer herefter på de natur- og sundhedsvidenskabelige fag, som er dette værks ærinde, men der vendes altid tilbage til patienten i sygehistorien, hvorved helhedsperspektiver atter belyses.
 
Helhedsforståelse i forhold til de enkelte fag
 
De enkelte fagområder inden for natur- og sundhedsfagene præsenteres også i et helhedsperspektiv, idet fagene integreres i hinanden. De studerende lærer derved stoffet i den sammenhæng, de vil møde det i under deres kliniske uddannelse. Fagene mikrobiologi, farmakologi, patofysiologi og sygdomslære beskrives i Det syge menneske, bind I , og den grundlæggende anatomi, fysiologi og cellebiologi beskrives i Det sunde menneske, bind I .

 Helhedspædagogik
 
Den pædagogiske tilgang til værket kalder forfatteren helhedspædagogik og begrunder det med, at han har taget det bedste fra den moderne pædagogik og bevaret det bedste fra den mere traditionelle pædagogik. Den moderne pædagogik tager udgangspunkt i helheden, og bevæger sig mod enkeltdelene, mens den mere traditionelle pædagogik tager udgangspunkt i enkeltdelene og bevæger sig mod helheden og præsentationen af stoffet afspejler begge tilgange.

Det betyder, at stoffet præsenteres, så det giver mening, og at stoffet forekommer relevant. Der bygges på allerede erhvervet viden, de studerende aktiveres, og der er mulighed for kundskabsoverføring. Samtidig er der fortsat struktur på stoffet samt tænkt på motivation og mulighed for repetition.
 
Værkets struktur
 
Stoffet er gennem hele værket præsenteret på tre niveauer:

•    Niveau I er den almindelige brødtekst, som er det egentlige lærestof.
•    Niveau II præsenteres i rammer og er stof, som det ikke er nødvendigt at læse for at forstå sammenhængen. Det er beregnet til den meget interesserede læser eller den, der gerne vil bruge bogen som opslagsbog, hvilket den også er velegnet til. Her præsenteres fx meget detaljerede fysiologiske funktioner eller meget sjældne sygdomme.
•    Niveau III udgøres af den supplerende litteratur, som afslutter alle kapitler.

For at lette de studerendes arbejde med værket er der en meget ensartet kapitelsstruktur. I Det sunde menneske beskrives hvert organ/organsystem ud fra:

•    opbygning
•    funktion
•    regulering

I Det syge menneske er strukturen således, at de enkelte sygdomme under hvert organ/organsystem beskrives hver for sig ud fra:

•    bagvedliggende processer og årsagsmekanismer
•    undersøgelser
•    behandling

Repetition og opslagsværk
 
Repetition af stoffet og muligheden for at bruge bøgerne som opslagsbøger lettes på flere måder:

•    De mange margentekster opsummerer det vigtigste indhold på siden.
•    Mange kapitler slutter med opsummeringstabeller, som opridser hovedpunkterne i teksten.
•    Der er i hvert bind et stikordsregister, der omfatter hele værket.

Mikrobiologi

Det sunde og det syge menneske er disponeret ud fra tanken om et helhedsperspektiv på mennesket og helhedspædagogik. Værket præsenteres i den læringsform, der kaldes problembaseret læring (PBL), hvor bl.a. patienthistorier kan diskuteres i mindre grupper som indledning til de studerendes selvstudier.

Hovedparten af værket er bygget op omkring de forskellige organsystemers opbygning og funktion og af en beskrivelse af de sygdomme og lidelser, der knytter sig til disse organsystemer. På denne måde præsenteres stoffet i forhold til den virkelighed, som de studerende skal agere i, og giver dem tydeligt en forståelse af, hvorledes de forskellige fag – i dette tilfælde de natur- og sundhedsvidenskabelige fag – er forbundet med hinanden, samt at viden fra forskellige fagområder er nødvendig for helhedsforståelsen af det syge og det lidende menneske. Det betyder, at de enkelte fagområder ikke fremstår isolerede, men formidles og beskrives i den sammenhæng, hvor den studerende har brug for den pågældende viden.
 
I hvert enkelt fagområde er der dog grundlæggende emner, som er nødvendig viden, hvis man vil forstå det mere specifikke. Den grundlæggende mikrobiologi beskrives i Det syge menneske, bind 1 kapitel 2 i et afsnit om infektioner (side 90-117).
 
Afsnittet starter med en sygehistorie om Anna, som kommer til lægevagten med tegn på en infektion. Herefter følger en beskrivelse af:

•    infektioner generelt
•    eksponering, smitte og invasion
•    mekanismer for mikrobiologisk celleskade
•    bakterier – opbygning og egenskaber
•    bakterier – de vigtigste arter (sluttende med en skematisk oversigt)
•    virusopbygning og -egenskaber (sluttende med en skematisk oversigt)
•    svampe (sluttende med en skematisk oversigt)
•    parasitter (sluttende med en skematisk oversigt)

Kapitlet slutter med en forklaring på, hvad Anne fejlede, og hvordan hun blev behandlet.
I kapitel 4 findes et afsnit om forebyggende behandling. Dette afsnit indledes også med en case, der relaterer stoffet til den studerendes hverdag. Afsnittet omhandler hygiejne, hvor omdrejningspunktet er smittekæden (smitteveje, smittekilder, smittemåder) og vaccinationer, herunder børnevaccinationer.
I de efterfølgende kapitler i Det syge menneske beskrives de enkelte bakterier, vira, svampe, parasitter osv. i forbindelse med de infektioner, som de forårsager. Se venligst nedenstående oversigt:

Bind     DSYM     Kapitel     Emne    Sidetal
   
I   DSYM   6 Lymfangitis   332
                    
I   DSYM   7 Bakteriel endocarditis   357
            Pericarditis   365
                    
I   DSYM   8   Forkølelse   382
            Sinuitis   383
            Halsbetændelse – akut pharyngitis og akut toncillitis   386
            Falsk strubehoste – akut laryngitis    389
            Akut epiglottits   390
            Akut laryngotrakeal bronchitis   391
            Kighoste   391
    Akut bronchitis og akut bronchiolitis   394
             Bakteriel peumoni   396
            Viral pneumoni   400
            Pneumoni, der skyldes svamp   401
            Pleuraempyem   402
            Tuberkulose   402
                   
I   DSYM   9   Peritonitis   450
            Caries   461
            Akut stomatitis    462
            Fåresyge – akut parotitis epidemica   464
            Spytsten og bakteriel spytkirtelinfektion 465
            Gastroøsofageal refluks og øsofagitis   466
            Akut gastritis 478
            Kronisk gastritis   479
            Gastroenteritis   497
            Antibiotika-associeret diarré   501
            Indvoldsorm   502
                 
I   DSYM   10 Hepatitis A   538
            Hepatitis C   539
              Andre viruspartikler 541
                 
I DSYM 11   Akut pyelonephritis   589
            Akut bakteriel cystitis 612
                 
II DSYM   12   Subakut thyroiditis   46
                 
II DSYM 13 Akut bakteriel meningitis 124
            Virusmeningitis 127
            Neuroborreliose   127
            Andre former for meningitis   128
            Encephalitis   128
            Intrakraniel absces   129
            Poliomylitis   130
            Stivkrampe 130
            Botulisme   132
                 
II DSYM 14 Akut conjuctivitis 190
             Akut keratitis   191
            Infektioner i øjenlåg og tårekanal 192
            Akut iridocyklitis 194
            Chorioretinitis 195
                 
II DSYM 15 Betændelser i det ydre øre 218
            Akut mellemørebetændelse (otitis media acuta) 221
                   
II DSYM   17   Herpes simplex 361
            Varicella og herpes zoster 363
            Vorter 364
            Molluscum contagiosum 366
             Hånd-, fod- og mundsygdom   366
            Pityriasis rosea   366
                   Børnesår og andre stafylokokinfektioner i huden   366
            Erycipelas og nekrotiserende fasciitis   368
            Tinea – dermatofytinfektion i huden 369
            Candidiasis   370
            Pityriasis versicolor   371
            Fnat   371
Lus 372
                 
II DSYM 18 Sepsis og septisk shock 403
            Skarlagensfeber 407
            Tyfus og paratyfus 408
            Miltbrand 408
            Pest 408
            Lepra   409
             Syfilis   409
            Borreliose 410
            Influenza 413
            Mæslinger 414
            Mononukleose 414
            Infektion med cytomegalovirus 417
            Roseola infantum   418
            Erythema infectiosum 418
            Røde hunde   418
            Gul feber 419
            Toksoplasmose 421
            Malaria 421
            Sovesyge 424
            Kala-azar 424
            Medfødt svigt i infektionsforsvaret 437
            Lægemiddeludløst svigt i infektionsforsvaret   438
            Svigt i infektionsforsvaret pga. anden sygdom 440
            HIV-infektion og AIDS   442
                   
II DSYM 19   Infektioner i testikler og bitestikler 457
            Prostatitis   465
            Gonorré hos mænd   471
             Klamydiainfektion hos mænd   472
            Herpes genitalis hos mænd   473
            Kønsvorter hos mænd   474
          Lymfogranuloma venerium   474
            Ulcus molle   475
                  
II DSYM 20 Bækkeninfektion 492
             Kronisk vaginitis   499
            Akut vaginitis   500
            Toksisk shock-syndrom 501
            Akut cervicitis   501
            Bartholinitis   507
            Vulvitis 508
            Gonorré hos kvinder 511
            Klamydiainfektion hos kvinder   512
            Herpes genitalis hos kvinder 512
             Kondylomer hos kvinder 513
                 
II DSYM 21 Bakterieinfektioner under graviditet 545
            Virusinfektioner under graviditet 546
             Svampe- og parasitinfektioner under graviditet 548
Farmakologi

Det sunde og Det syge menneske er disponeret ud fra tanken om et helhedsperspektiv på mennesket og helhedspædagogik. Værket præsenteres i den læringsform, der kaldes problembaseret læring (PBL), hvor bl.a. patienthistorier kan diskuteres i mindre grupper som indledning til de studerendes selvstudier.
 
Hovedparten af værket er bygget op omkring de forskellige organsystemers opbygning og funktion og er efterfulgt af en beskrivelse af de sygdomme og lidelser, der knytter sig til disse organsystemer. På denne måde præsenteres stoffet i forhold til den virkelighed, som de studerende skal agere i, og giver dem tydeligt en forståelse af, hvorledes de forskellige fag – i dette tilfælde de natur- og sundhedsvidenskabelig fag – er forbundet med hinanden, samt at viden fra forskellige fagområder er nødvendig for helhedsforståelsen af det syge og det lidende menneske. Det betyder, at de enkelte fagområder ikke fremstår isolerede, men formidles og beskrives i den sammenhæng, hvor den studerende har brug for den pågældende viden.
 
For faget farmakologi er konsekvensen heraf, at den grundlæggende farmakologi findes i Det syge menneske, bind I Bind I, side 173-227. På disse sider beskrives følgende emner:

•    farmakodynamik
•    farmakokinetik
•    interaktioner, bivirkninger og forgiftninger
•    behandling af væskeforstyrrelser
•    behandling af elektrolyt- og syre-base-forstyrrelser
•    behandling af fejlernæring, hvor der afslutningsvis forefindes en samlet oversigt over intravenøse infusionsvæsker
•    antibiotika og desinficerende midler med samlede oversigter over lægemidler mod bakterier og mod virus, svampe og parasitter
•    betændelsesdæmpende lægemidler
•    cytostatika og stråleterapi
•    analgetika, kvalmestillende midler og anæstesipræparater

Resten af værket beskriver de enkelte præparater i forbindelse med de sygdomme, hvor de anvendes til behandling. I de fleste tilfælde omtales lægemidlerne både med deres generiske navn (skrevet i kursiv) og med eksempler på deres handelsnavn (skrevet bagefter i parentes). Der er lagt vægt på at anvende de mest almindelige handelsnavne.
De enkelte lægemidler omtales både med fokus på virkning og bivirkninger i forbindelse med de forskellige sygdomme.
Har man brug for at finde et specifikt lægemiddel, kan det som oftest findes i det store samlede register for hele værket bagest i hvert bind.

Stikordsregister

Hent stikordsregister her .

Bogens forfatter

Dr.med. Vegard Bruun Wyller (f. 1972)  specialist i pædiatri, arbejder som læge og forsker ved Barneklinikken, Rikshospitalet, Oslo. Hans faglige interesser er særlig knyttet til medfødt hjertefejl og kronisk træthedssyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME)  hos børn og unge. Bruun Wyller har lang erfaring med undervisning af sygepleje- og medicinstuderende. Han er faglig medarbejder ved Tidsskrift for Den Norske Legeforening, og han havde en central rolle i arbejdet med det nye integrerede, problembaserede lægeuddannelse i Osko (Oslo ’96). Under udarbejdelsen af Det sunde og Det syge menneske har han samarbejdet med en lang række medicinske professorer, der har fungeret som konsulenter på værkets enkelte kapitler.

Webbaseret materiale

Log ind til webbaseret materiale.

90 af illustrationerne fra Det sunde og Det syge menneske kan findes online i PowerPoint-format. 

Uddannelsesinstitutioner, der anvender værket, kan rekvirere et password på reception@gad.dk. Dette vil give institutionen adgang til illustrationerne. 
PowerPoint-illustrationerne er velegnede til undervisningsbrug eller repetition, idet de som udgangspunkt toner frem uden uddybende tekst på detaljerne – lige indtil man klikker eller scroller videre, hvorved en uddybende betegnelse toner frem på illustrationen.
 
Klik på Eksempler herunder for at få et indtryk af de illustrationer, der kan gives adgang til.  

                     
Eksempler

         

   
   
     
Appendiks B

I appendiks B er der sket en forskydning af sidetallet i Det sunde menneske I og II og Det syge menneske I og II.

Her kan du finde en PDF-fil af appendiks B med de rigtige sidetal.


Appendiks B

Appendiks C

I appendiks C er der sket en forskydning af sidetallet i Det sunde menneske I og II og Det syge menneske I og II.

Her kan du finde en PDF-fil af appendiks C med de rigtige sidetal.

Appendiks C


Det syge menneske, bind I
Vegard Bruun Wyller
2. udgave 2011
ISBN: 9788712046431
Antal sider: 707 sider, ill., flexicover
Pris: 700,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag

  

Lignende bøger