At lede sygepleje

At lede sygepleje

Sygeplejerskens virksomhedsområde

Denne lærebog omhandler de organisatoriske kompetencer, som det er nødvendigt for alle sygeplejersker at være i besiddelse af, hvis de skal kunne leve op til den del af virksomhedsområdet, der hedder: At lede sygepleje.

Pris: 299,00 kr.
Køb
Læs mere

Bogen drejer sig ikke om den ledende sygeplejerskes opgaver og funktioner, men om den ledelse af sygepleje, som er alle sygeplejerskers opgave. Denne opgave er ikke blevet mindre gennem de seneste år, hvor pakkeforløb, accelererede patient- og operationsforløb, kvalitetssikring, akkreditering, kontaktpersonordninger, patientsikkerhed osv. er begreber, som er blevet en del af sygeplejerskens hverdag.

Samtidig har planlægning af patientforløb fået et mere tværprofessionelt islæt, som kan udmønte sig på forskellig vis. Det stiller krav til samarbejdsevnen, men også til bevidsthed om, hvad den enkelte faggruppe kan bidrage med, og hvad det er for en monofaglighed - og dermed hvilke kompetencer, man selv bringer med ind i samarbejdet.  Det har ikke mindst betydning i forhold til den opgaveglidning, der sker på baggrund af den fleksibilitet, som er en del af det vellykkede tværprofessionelle samarbejde.

Naturligvis inddrages også Den Danske Kvalitetsmodel. Den har dels sit eget kapitel, men indgår også i mange af de andre kapitler.

Hvert kapitel indledes med en case, som henfører kapitlets organisatoriske problemstilling til den kliniske praksis, som en studerende møder. Det praksisnære perspektiv understreges af, at der hele tiden i teksten henvises til casen, og casen indgår ofte i de studiespørgsmål, som afslutter hvert kapitel.

Bogen tager højde for, at patientforløb foregår både i den primære og den sekundære sundhedstjeneste og kan være såvel elektive, akutte som kroniske forløb.

Målgruppen for bogen er studerende på modul 10, 11 og 12 samt den nyuddannede sygeplejerske.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Ledelse
Af Anne Munck

Kapitel 2 Kompetence
Af Tine Glasscock og Anni Serup

Kapitel 3 Sygeplejeprofession og autorisation
Af Tine Glasscock

Kapitel 4 Delegation
Af Tine Glasscock

Kapitel 5 Plejeformer og kontaktpersonordning
Af Dorte Samson Eldrup og Anne Marie Schrader

Kapitel 6 Grundlag for klinisk beslutningstagning
Af Susanne Zielke Schaarup

Kapitel 7 Forløbsbeskrivelser
Af Jacob Liljehult-Kristensen og Annette Sommer

Kapitel 8 Accelererede patientforløb
Af Dorthe Hjort Jakobsen og Mette S. Jakobsen

Kapitel 9 Pakkeforløb for kræft- og hjerteområdet
Af Janne Friis Andersen

Kapitel 10 Forløbsprogrammer
Af Birgitte Danielsen

Kapitel 11 Sygeplejerskens rolle i det tværprofessionelle patientforløb
Af Rikke Juul Dalsted

Kapitel 12 Kvalitetsudvikling
Af Leni Abrahamsen

Kapitel 13 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
Af Jeanette Finderup og Mette Spliid Ludvigsen

Kapitel 14 Den Danske Kvalitetsmodel
Af Mette From

Kapitel 15 Implementering
Af Britta Ravn

Forord

Baggrunden for denne bog er, at vi som undervisere har oplevet, at faget organisation og ledelse på modul 10 i sygeplejerskeuddannelsen kan have svære kår, fordi de studerende ofte finder det svært helt at se fagets mening. Det medfører, at de kan have svært ved at integrere det som del af sygeplejen i den efterfølgende kliniske uddannelse på modul 11 og 12. Bogen har særlig fokus på den studerendes læring, og indholdsmæssigt er den nøje sammensat af centrale emner, som er væsentlige for sygeplejerskens organisatoriske kompetence og fortsatte udvikling heraf.

Organisatorisk kompetence handler i sin helhed om, at sygeplejersken forstår den organisation, hun er del af, samt de rammer, der er for patientforløbet. Ud fra dette vil hun kunne organisere, planlægge, delegere og forbedre kvaliteten af de aktiviteter, der er i forbindelse med sygeplejen til den enkelte patient eller en gruppe patienter. Kort sagt vil hun kunne varetage virksomhedsområdet at lede sygepleje.

At lede sygeplejen er en integreret del af sygeplejerskens praksis og skal sikre, at patienterne får tilgodeset deres sundhedsfaglige behov på bedst mulig vis. At lede sygepleje retter sig udelukkende mod en uformel faglig ledelse af sygeplejen til en eller en gruppe af patienter. Organisatorisk kompetence er en nødvendig del af sygeplejerskens samlede kompetence for at kunne skabe sammenhæng og kontinuitet i patientforløbet, hvilket er en afgørende forudsætning for kvalitet, patientsikkerhed og effektivitet i sundhedsvæsenet. Organisatorisk kompetence går hånd i hånd med den kliniske kompetence, og de danner tilsammen ligevægt i sygeplejepraksis. De standardiserede forløb kan ikke stå alene. Mange patienter har i dag komplekse kliniske problemstillinger, hvilket stiller yderligere krav til, at sygeplejersken tilrettelægger og organiserer differentierede forløb på baggrund af sin sundhedsfaglige vurdering.

Bogen henvender sig til sygeplejestuderende på modul 10, 11 og 12 samt til nyuddannede sygeplejersker. Strukturen med den studerendes læring i fokus udmøntes ved, at hvert kapitel indledes med en case, som henleder opmærksomheden på organisatoriske problemstillinger relateret til praksis. Casens problemstillinger er tæt knyttet til teksten, hvorfra svarene kan udledes. Undervejs perspektiveres der i de fleste kapitler og/eller i de afsluttende studiespørgsmål til den respektive case med henblik på gennem dette praksisnære perspektiv at øge forståelsen. Ledelse af patientforløb udøves både i primær og i sekundær sundhedssektor og patientforløbene kan være både elektive, akutte eller kroniske. Bogen tager højde for alle de organisatoriske niveauer og sammenhænge, som kan udgøre rammen for ledelse af patientforløb i sygeplejepraksis.

Bogens centrale nøgleord er ledelse, organisatorisk kompetence, patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed.

Kapitlernes rækkefølge er tiltænkt som en gradvis opbygning af læring om de roller og kompetencer, sygeplejersken skal være i besiddelse af for at kunne varetage virksomhedsområdet at lede sygepleje. I forhold til det fremstilles bogens kapitler i en logisk rækkefølge, men de kan også læses i vilkårlig rækkefølge i forhold til det emne, der måtte være relevant for læseren i en konkret sammenhæng.

Som redaktører af bogen vil vi gerne takke forlagsredaktør Birthe Kamp Nielsen for at støtte op om udgivelsen af denne bog, men ikke mindst vil vi takke vore familier for deres opbakning og tålmodighed undervejs i processen med bogens tilblivelse.

God fornøjelse med bogen.

København, august 2014
Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock

Bogens redaktører

Dorte Samson Eldrup er sygeplejerske, cand.cur. og ansat som lektor ved sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol i København. Eldrup har i mange år undervist i sygeplejerskeuddannelsen med hovedvægt på faget organisation og ledelse samt kvalitetsudvikling og patientforløb. Hun har i flere år også været ansvarlig for et valgmodul med samme tema og underviser i emnerne på efter- og videreuddannelsesniveau. Interessen for at arbejde målrettet med patientforløb og plejeformer udspringer af mange års klinisk- og ledelsesmæssig ansættelse i sygeplejen.

Tine Glasscock er sygeplejerske, Master i læreprocesser (MLP) og ansat som derviser på VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Glasscock underviser bl.a. på modul 5 og 10 i faget organisation og ledelse. Hun underviser også i pædagogik, tværprofessionelle innovationsforløb og har undervisningsforløb både på den ordinære uddannelse samt på den netbaserede uddannelse. Glasscock har som udviklingssygeplejerske i den kliniske praksis bl.a. arbejdet meget med dokumentation af sygeplejen, kvalitetsudvikling og implementering. Hendes særlige interesseområde er at styrke læreprocessen for de studerende. 

Bogens forfattere

Leni Abrahamsen er sygeplejerske, har sygeplejefaglig diplomeksamen i ledelse (SDL) og er Master i Kvalitet og Ledelse i Sundhedssektoren (MPQM). Abrahamsen er ansat som oversygeplejerske på Aarhus Universitetshospital. Hun har mange års erfaring som leder og i at arbejde med kvalitetsudvikling og implementering. Abrahamsen har arbejdet som ekstern surveyor i relation til akkreditering på baggrund af DDKM og har gennem flere år været bestyrelsesmedlem i "Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren" (DSKS). Hun underviser sundhedsfaglige kandidatstuderende (cand.scient.san.) i, hvordan man arbejder med kvalitetsudvikling på et hospital.

Janne Friis Andersen er sygeplejerske, SD i ledelse og er Master of Health Management (MHM). Friis Andersen har arbejdet som leder på forskellige niveauer i sygehusvæsenet gennem mange år og har stor indsigt og erfaring fra kvalitets- og uddannelsesområdet. Hun har været ansat som oversygeplejerske i Sundhedsstyrelsen, hvor arbejdsområderne var sundhedsplanlægning – herunder pakkeforløb for kræft- og hjerteområdet, forløbsprogram for kronisk sygedomme, fokus på den ældre medicinske patient m.m. Friis Andersen er for nuværende ansat som adjunkt på professionshøjskolen Metropol, hvor hun bl.a. underviser på modul 10 ”Sygepleje – Akut og kritisk syge patienter/borgere”.

Rikke Juul Dalsted er ph.d. i folkesundhedsvidenskab, sociolog (cand.scient.soc.) og sygeplejerske. Dalsted arbejder med udvikling af sundhedsvæsner i både Danmark og udlandet og har en særlig interesse for, hvordan tværprofessionelt samarbejde finder sted på den bedst mulige måde undervejs i patientforløb. Rikke underviser på diplomuddannelsen på professionshøjskolen Metropol i København i bl.a. kvalitative metoder og kvalitetsudvikling. Hun arbejder for Læger Uden Grænser som udsendt sundhedsfremmer og sygeplejerske.

Birgitte Danielsen er sygeplejerske, sundhedsplejerske og master i sundhedspædagogik. Hun er ansat som koordinerende uddannelsesansvarlig i Københavns Kommune, Lokalområde Amager og arbejder med den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende på modul 1, 5, 6, 11, 12 og 13. Danielsen har gennem egen praksiserfaring og samarbejdet med de kliniske vejledere fået indsigt i de særlige problemstillinger, som primær sektor byder på. Et felt er kronisk sygdom og heraf kommer interessen for forløbsprogrammer

Jeanette Finderup er sygeplejerske, Master i voksenuddannelse (MHR) og ansat som uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske på Nyremedicinsk Afdeling C, Aarhus Universitetshospital. Finderup er ansvarlig for uddannelse af studerende på modul 4, 11 og 12 samt vejleder på klinisk forankrede bachelorprojekter. Hun har i flere år varetaget funktionerne som patientsikkerhedskoordinator samt kvalitetskoordinator og har desuden undervist sygeplejersker på diplomniveau i kvalitet og patientsikkerhed.

Mette From er sygeplejerske, Master i humanistisk sundhedsvidenskab (MHH) og ansat som klinisk udviklings- og uddannelsesansvarlig i CPK, regionshospitalet Silkeborg, HE-midt. From har en sundhedsfaglig diplomuddannelse og har i mange år været klinisk vejleder for studerende og kursister på specialuddannelserne i anæstesi og intensiv. Hun har overvejende arbejdet med studerende i de sidste moduler, hvor der arbejdes med kendskab til organisationen og med kvalitet, udvikling og forskning. From har som udviklingsansvarlig været ansvarlig for og deltaget i processen frem mod akkreditering af afdelingen i 2011 og 2014.

Dorthe Hjort Jakobsen er sygeplejerske, Master i Klinisk Sygepleje og ansat som klinisk oversygeplejerske på Rigshospitalet. Hjort Jakobsen har arbejdet med udvikling og implementering af accelererede operationsforløb sammen med professor Henrik Kehlet siden 1997. Hendes forskningsområder har haft fokus på rekonvalescens efter udskrivelsen og accelererede operationsforløbs indflydelse på sygeplejen. Hun har været initiativ tager til etablering af et internationalt samarbejde for sygeplejersker, der arbejder med accelererede forløb (ERAS Nursing Group).

Mette S. Jakobsen er uddannet sygeplejerske, og hun har derudover en diplomuddannelse i ledelse og en mini-MBA. Jakobsen arbejder som selvstændig rådgiver i forandringsledelse og er forløbsspecialist i sundhedssektoren. Jakobsen har arbejdet med udvikling og implementering af accelererede operationsforløb siden 2000 i tæt sammen med professor Henrik Kehlet og klinisk oversygeplejerske Dorthe Hjort Jakobsen. Mette S. Jakobsen har arbejdet målrettet med udbredelsen af accelererede patientforløb og har ligeledes været med i Enhed for Perioperativ Sygepleje (2006-2013) som implementeringsagent. Jakobsen er særligt optaget af, hvordan og hvad der skal til for, at opnå succesfuld implementering og fastholdelse i komplekse Hospitalsorganisationer.

Jacob Liljehult-Kristensen er sygeplejerske, læser sundhedsvidenskab (cand.scient.san) på Københavns Universitet og er ansat som klinisk sygeplejespecialist på neurologisk afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød. Liljehult- Kristensen har arbejdet med patientsikkerhed, tværfagligt samarbejde og udarbejdelse og implementering af patientforløb, primært inden for apopleksiområdet.

Mette Spliid Ludvigsen er uddannet sygeplejerske, cand. cur. og har en ph.d. i sundhedsvidenskab. Splid Ludvigsen er ansat som forsker på nyremedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital, hvor hendes forskning retter sig mod udviklingen af et program for overgangen til voksenlivet for unge og unge voksne nyretransplanterede. Endvidere arbejder hun for en evidensbaseret sygeplejepraksis og implementering af en sådan samt metodologiske spørgsmål i relation til fx spørgeskema, feltarbejde, metasyntese mm.

Anne Munck er cand.cur. og har diplomeksamen i systemisk ledelse.  Munck er ansat som uddannelsesleder på Via University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Hun har beskæftiget sig med ledelse siden 1998, dels som afdelingssygeplejerske og som oversygeplejerske/afdelingsleder på Aarhus Universitetshospital. Som leder har Muncks fokus været forandrings-og udviklingsprocesser, herunder optimering og effektivisering, både med et mono- og et tværprofessionelt perspektiv. Hun har desuden arbejdet med implementering af specialuddannelse i intensiv sygepleje samt organisering og facilitering af forskning/udvikling i sygeplejen. 

Britta Ravn er sygeplejerske og leder af Center for Telemedicin i Region Midtjylland. I 2004 var Ravn med til at tilpasse og indføre gennembrudsmetoden i Danmark. Siden da har hjertet banket for at forstå og understøtte implementeringsprocesser. Ravn har været projektleder for og faciliteret adskillige implementeringsprojekter inden for somatikken, psykiatrien og det sociale område. Endvidere deltager hun i et internationalt netværk om implementering og har oversat flere bøger, der kan anvendes som inspiration og værktøjer i arbejdet med implementering og opskalering af nye tiltag i praksis.

Susanne Zielke Schaarup er sygeplejerske, Master i Sygeplejevidenskab (MHSc) og ansat som klinisk oversygeplejerske på neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden. Zielke Schaarup underviser på modul 13 i valgfaget ”Kliniske retningslinjer” på Professionshøjskolen Metropol København. Zielke Schaarup har mange års erfaring med udvikling af neurologisk sygepleje og implementering af kliniske retningslinjer, vejledninger og retningsgivende dokumenter i klinisk praksis. Hun har på nationalt niveau deltaget i udarbejdelsen af patientforløbsprogrammer og referenceprogrammet for behandling til patienter med apopleksi. Susanne har desuden deltaget i udviklingen af evidensbaserede indikatorer i det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedr. apopleksi i dag Dansk Apopleksiregister (DAP).

Anne-Marie Schrader er sygeplejerske, SD i ledelse og Master of Public Health. Schrader er ansat som lektor ved Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol i København. Hun har undervist på modul 10 i faget organisation og ledelse gennem mange år og i efter- og videreuddannelsesregi tillige i organisering af sundhedsvæsenet. Schrader har deltaget i et forskningsprojekt om kontinuitet og organisering af patientforløb.

Anni Seerup er sygeplejerske og master i læreprocesser (MLP). Seerup er ansat som uddannelsesansvarlig ved Hospitalsenhed Midt, hvor hun har et overordnet ansvar for de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Hun har en bred klinisk erfaring som sygeplejerske. Hendes interesse for kompetenceudvikling stammer dels herfra og dels fra arbejdet med de sygeplejestuderende. Hun har specielt interesse for læreprocessens betydning for kompetenceudvikling.

Annette Sommer er sygeplejerske, kandidat i sygeplejevidenskab (cand.cur) og ansat som udviklings- og kvalitetskoordinator i neurologisk afdeling, Nordsjællands Hospital. Sommer har erfaring med klinisk sygepleje, projektledelse, kompetenceudvikling, dokumentation, patientsikkerhed samt udvikling og implementering af patientforløbsbeskrivelser og programmer inden for epilepsi, hjernetumorer og apopleksi.
 

At lede sygepleje - Sygeplejerskens virksomhedsområde
Redigeret af: Dorte Samson Eldrup & Tine Glasscock
1. udgave 2014

ISBN: 9788712049326
Antal sider: 297 sider
Pris: 299,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag

 

Lignende bog