Sygeplejebogen 1, 5. udgave

Sygeplejebogen 1, 5. udgave

Profession og patient

Bogen præsenterer en bred vifte af de fænomener, som den studerende har brug for viden om i mødet med patient og pårørende.

Pris: 475,00 kr.
Køb
Læs mere

Sygeplejebogen 1 indledes med et kapitel om sygepleje som profession, som ud over beskrivelsen af professionsbegrebet sætter fokus på væsentlige perspektiver, som den nye bekendtgørelse lægger op til. Herefter følger flere kapitler, som giver faglige forudsætninger for sygeplejersken til at kunne indgå i samarbejde med patient og pårørende, dvs. til at kunne anlægge et patientperspektiv, som fx overvejelser om omsorg, etik og patientologi. Et kapitel om patientforløb og klinisk lederskab beskriver rammer og retningslinjer for, at patienter og pårørende kan opleve indlæggelsesforløb som overskuelige og sammenhængende.

De næste kapitler fokuserer på mange af de reaktioner, som patient og pårørende kan opleve i forbindelse med sygdom og i mødet med sundhedsvæsnet, fx reaktioner på at blive syg, opfattelse af sundhed og sygdom, håb og lidelse, krise og sorg. Kapitler om krop, køn og kulturs betydning i sygeplejen giver forskellige perspektiver til at forstå patienter og pårørendes reaktioner.

I dag er der øget fokus på den sundhedsprofessionelles færdigheder inden for situationsbestemt kommunikation, og kapitlet om kommunikation og den professionelle samtale giver den studerende konkrete metoder til kommunikativt at indgå i relationen med patient og pårørende.

Bogens sidste kapitler favner flere områder, som på forskellig måde har indflydelse på sygeplejerskens arbejde og samarbejde med patient og pårørende som fx rehabilitering, dokumentation og evidens, patientsikkerhed og velfærdsteknologi.

Redaktører og forfattere

Redaktører:

Marianne Hjortsø har været ansat som lektor ved Institut for Sygepleje ved det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol og har mange års erfaring som underviser, vejleder og censor. Hun er sygeplejerske, har sygeplejefaglig diplomeksamen i ledelse og er cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet. Specialet ”Fagre hvide verden” er en analyse (CA) af tre studiesamtaler i sygeplejerskeuddannelsen og viser, hvordan sproghandlingen ”rådgivning” medvirker til konstruktion af faglig identitet. Marianne har oversat flere sygeplejefaglige tekster og har haft mange forlagsredaktionelle opgaver.

Charlotte Malling er ansat som lektor på Professionshøjskolen Absalon og har tidligere været beskæftiget ved psykiatrien i Region Sjælland og i Hovedstadens Sygehusfællesskab. Hun er sygeplejerske og Master i klinisk sygepleje og har desuden en klinisk vejlederuddannelse.

Forfattere:

Connie Bøttcher Berthelsen, cand. cur., ph.d., er ansat som universitetslektor ved Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Connie er primært ansat på universitetets Emdrup-afdeling, hvor hun uddanner kandidater i sygepleje samt Master i klinisk sygepleje. Under og efter sin forskeruddannelse har Connie primært interesseret sig for pårørende til ældre ortopædkirurgiske patienter samt inddragelse af basissygeplejersker i forskningsrelaterede opgaver i klinisk praksis.

Jeanette Finderup er ansat som klinisk sygeplejespecialist og ph.d.-studerende i afdelingen for Nyresygdomme på Aarhus Universitetshospital. Hun er formand for DASYS' dokumentationsråd og er formand for en regional gruppe, som arbejder med implementering af kliniske retningslinjer. Hun er forfatter til en klinisk retningslinje.

Solveig Fjordside er sygeplejerske og cand.mag. i filosofi. Hun er lektor ved Professionshøjskolen Metropol og har i mange år undervist i etiske dilemmaer og problemstillinger i sundhedsvæsnet i sygeplejerskeuddannelsen og på tværfaglige diplomuddannelser.

Hanne Franklin er uddannet sygeplejerske og cand.pæd.psych. Hun er ansat som studievejleder ved Professionshøjskolen Metropol og har tidligere været ansat som lektor, hvor hun har undervist og deltaget i udviklingsarbejde inden for psykologi og kommunikation. Har klinisk erfaring fra krisearbejde SOS International.

Trine Ungermann Fredskild er cand.cur. og ph.d. Hun er ansat som chefkonsulent ved Sygehus Sønderjylland i Lærings- og Forskningshuset og som ekstern lektor på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Tidligere har hun været lektor ved University College Syddanmark, Sygeplejerskeuddannelsen og har i mange år arbejdet som uddannelsesleder/-chef inden for de sundhedsfaglige uddannelser. Hendes forskningsfelt er anvendelsen af teknologi i professionsuddannelserne, og hun har desuden beskæftiget sig med innovation og velfærdsteknologiske aktiviteter inden for såvel det sundhedsfaglige uddannelsesområde som i de sundhedsprofessionelles arbejdsfelt.

Søsserr Lone Smilla Grimshaw-Aagaard er ansat ved sygeplejerskeuddannelsen UCC og uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske, Master i sundhedspædagogik, cand. cur og ph.d.-studerende. Hun har tidligere i en årrække været uddannelsesansvarlig på en lungemedicinsk afdeling og har mange års erfaring med vejledning og censurering på bachelor-, diplom- og kandidatniveau. Hun er forfatter til flere nordiske lærebogskapitler om kronisk sygdom og patientens møde med sundhedsvæsenet. Søsserr er desuden forfatter til flere artikler omhandlende den kronisk syge patients lidelsesfortælling og studier af divergerende forventninger til den ambulante samtale i mødet mellem patienter, samlevere og sundhedsprofessionelle.

Charlotte Handberg er forsker ved Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og DEFACTUM Region Midtjylland. Charlotte er uddannet sygeplejerske, Master of Public Health og ph.d. Hendes forskningsinteresser centrerer sig om rehabilitering, herunder kræft, køn, ulighed i sundhed, borgerinddragelse, behovsvurdering og tværsektorielle udfordringer. Charlotte skrev ph.d. om mandlige kræftoverleveres manglende deltagelse i kræftrehabilitering, og hun er nu i gang med et postdoc-forløb omkring vurdering af rehabiliteringsbehov hos patienter med hæmatologisk kræft på hospitaler og i kommuner. Charlotte har mange års erfaring som underviser på universitetet og professionshøjskoler samt i kommune og region inden for sundhedsområdet.

Rikke von Benzon Hollesen er uddannet fra Roskilde Universitetscenter og er cand. mag i voksenpædagogik og psykologi og uddannet sygeplejerske. Hun har en teoretisk og praktisk viden om patientsikkerhed i sundhedsvæsenet gennem sine ansættelser de sidste syv år som regional risikomanager i Region Hovedstaden, chefkonsulent og projektleder på Sikre Fødsler, dansk og nordisk forbedringsagentuddannelse samt underviser på forskellige nationale forbedringsprogrammer i patientsikkerhed i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Rikke har arbejdet som sygeplejerske på hospital og i kommune, men hun har hovedsageligt arbejdet med læring og udvikling i sundhedsvæsenet. Hun har forskellige efteruddannelser i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling fra Institute For Healthcare Improvement (IHI) i Boston som Patient Safety Officer, Improvement Advisor og Coach. Rikke har en stor interesse for læring og udvikling i organisationer og har tidligere været ansat som ekstern lektor ved Copenhagen Business School (HA/Psyk). I øjeblikket er Rikke optaget af dimensionen “patienten som partner” inden for patientsikkerhed på gynækologisk-obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital og udvikler i tæt samarbejde med gravide kvinder, fødselslæger og jordemødre et digitalt beslutningsstøtteværktøj til gravide kvinder, som tidligere har født ved kejsersnit.

Aase Lydiksen har siden 2006 været ansat som Direktør for VIA Sundhed, VIA University College og Ass. Professor School of Nursing, Deakin University. Hun er uddannet sygeplejerske i 1980 og har senere taget bifag i filosofi, taget diplomuddannelse i uddannelse og undervisning, erhvervet cand.cur.-eksamen og er påbegyndt Masteruddannelse i offentlig ledelse i 2015. Aase har været ansat i uddannelsessektoren i 30 år. Hun har været ansat som rektor for Sygeplejerskeuddannelsen i henholdsvis Viborg, Thisted og Holstebro gennem en 10-årig periode, hvor hun bl.a. var initiativtager til at etablere et forskningscenter i klinisk sygepleje i et samarbejde med daværende Viborg Sygehus. Aase Lydiksen har stor erfaring og viden inden for sundhedssektoren, uddannelsesforhold og uddannelsespolitik og har gennem hele karrieren været optaget af at udvikle sygepleje til både et praktisk fag og et teoretisk fag.

Thomas Maribo er klinisk lektor på Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og seniorforsker og programleder i DEFACTUM Region Midtjylland samt lektor. Thomas er uddannet fysioterapeut og ph.d. Han har mange års erfaring med undervisning og projekter vedrørende rehabilitering og funktionsevne. Særlig interesse i forhold til beskrivelse og måling af funktionsevne, herunder overgivelse af standardiserede oplysninger om funktionsevne mellem aktører i et rehabiliteringsforløb. Hvordan beskriver vi funktionsevne på en måde, der er meningsfuld for patienter/borgere og fagprofessionelle, og hvordan opgør vi disse data, så de har betydning for evaluering og planlægning af rehabiliteringsforløb? Thomas er medlem af “Functioning and Disability Reference Group” – en international arbejdsgruppe under WHO, der har fokus på rehabilitering.

Helle Mathar er cand.mag. i filosofi, og så er hun uddannet sygeplejerske. Hun er lektor ved PH Metropol, Institut for Sygepleje.

Ben Farid Røjgaard Nielsen er uddannet sygeplejerske og har en kandidatgrad i sygeplejevidenskab. Derudover har han en BA i ehvervssprog (fransk, spansk) med speciale i kommunikation og økonomi fra Handelshøjskolen i København. Han har siden 2007 arbejdet med at undervise og vejlede sygeplejestuderende. Ben er opvokset i København med en dansk mor og en arabisk far og har en særlig interesse og viden om kultur, kommunikation, køn og omsorgsteorier i sygeplejen. Ben er ansat som lektor på Sygeplejerskeuddannelsen Metropol, Institut for Sygepleje.

Gitte Rom er sygeplejerske og cand.pæd.psych. og har især undervisningserfaring fra psykologi, kommunikation og psykiatrisk sygepleje. Hun er ansat som lektor ved Institut for Sygepleje ved det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol.

Dorte  Samson  Eldrup er sygeplejerske, har SD i ledelse, er cand.cur og ansat som lektor ved sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol i København. Hun har i mange år undervist i sygeplejerskeuddannelsen med hovedvægt på faget organisation og ledelse i sygeplejen samt kvalitetsudvikling og patientforløb. Hun har også i flere år været ansvarlig for et valgfag i uddannelsen med fokus på kvalitetsudvikling af patientforløb og underviser ligeledes i emnerne på efter- og videreuddannelsesniveau. Interessen for at arbejde målrettet med patientforløb udspringer af mange års klinisk og ledelsesmæssig ansættelse i sygeplejen.

Louise Støier er sygeplejerske, cand.cur. og har en diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse samt suppleringsuddannelsen i sygepleje. Louise er ansat i UCSJ som underviser på sygeplejerskeuddannelsen i Roskilde. Louise har tidligere arbejdet i mange år inden for det kardiologiske speciale, henholdsvis som klinisk specialist og som klinisk vejleder.

Dorit Ibsen Vedtofte er ansat som lektor på Professionshøjskolen Metropol med en baggrund som sygeplejerske, og derudover har hun bl.a en diplomuddannelse i ledelse og en kandidatuddannelse i pædagogik. Dorit Ibsen Vedtofte har bidraget som både forfatter og redaktør til lærebøger om pædagogik i sygeplejen og inden for det sundhedspædagogiske felt, ligesom hun har publiceret artikler i danske tidsskrifter. Formidling og pædagogisk tænkning generelt inden for grund- og eftervidereuddannelse er særlige fokusområder.

Digitalt ekstramateriale

GAD EKSTRA er en app, der giver adgang til ekstra materiale i form af fx videoer, cases og figurer. På den måde uddybes og perspektiveres bogens indhold.

DIGITAL BOG. Sygeplejebogen kan læses digitalt via platformen Lix, der gør det let at søge, overstrege, zoome samt skrive og dele noter. Følger med den trykte bog, men kan også købes separat.

STUDIESPØRGSMÅL. Sygeplejebogens mange refleksionsspørgsmål findes også digitalt på sygeplejebogen.dk.

Sygeplejebogen 1, 5. udgave - Profession og patient
Redigeret af: Charlotte Malling & Marianne Hjortsø
5. udgave 2017
ISBN: 9788712054023
Antal sider: 300 sider, illustreret, flexicover
Pris: 475,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 26-09-2017

 Kig i bogen


Til bogen kan du benytte vores app, Gad Ekstra. Læs mere om app'en HER.
Du kan tilgå bøgernes ekstramateriale på Sygeplejebogen.dk

Lignende bøger