Kjeld Hansen

Kjeld Hansen

Kjeld Hansen, f. 1947, er miljøjournalist og samfundsdebattør.

Om forfatteren

Kjeld Hansen er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1981. Han er populær foredragsholder og debattør og driver det økologiske deltidslandbrug Druebjerggård på Stevns.

Han har udgivet en lang række bøger om natur og miljø og er internationalt kendt for sin afsløring af rovdriften på Grønlands natur med bogen A farewell to Greenland’s Wildlife (Gads Forlag 2001). Han har flere gange været indstillet til Cavlingprisen for sin journalistik og modtog i 2008 Dansk Forfatterforenings fagbogspris for storværket Det tabte land (Gads Forlag 2008). Han har også udgivet Det store svigt (Gads Forlag 2017), der beskriver resultaterne af 100 års naturfredning i Danmark. Og seneste udgivelse Farvel til dansk landbrug (Gads Forlag 2020) om 20 års nedtur for dansk natur og miljø.

Book et foredrag

Foredrag 1: FARVEL TIL DANSK LANDBRUG – Historien om 20 års nedtur for dansk natur og miljø
Dansk landbrug har gennem to årtier udviklet sig til et økonomisk såvel som moralsk fallitbo: Gælden er enorm, beskæftigelsen i bund og landbokulturen stort set udslettet. Trods omfattende liberaliseringer og milliarder af støttekroner kører de fleste bedrifter på pumperne og overlever kun takket være EU-støtten.

Alligevel opretholder vi med alle midler verdens mest intensive landbrug. Prisen er et vandmiljø, der flyder med gylle og sprøjtegifte i hver anden drikkevandsboring, mens landmændene truer med retssager, hvis ikke de må sprøjte videre. I de stadigt større bedrifter lider malkekøer, grise og kyllinger, der presses til det yderste, mens MRSA-stafylokokker og salmonellabakterier breder sig.

Startskuddet til landbrugets dybe økonomiske og moralske nedbrud blev affyret i 2001, da den nyudnævnte fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) opfordrede til kamp mod »stokroseidyllen i dansk landbrug«. Siden da er det kun lykkedes at sætte turbo på landbrugets gældsætning. I 2001 skyldte de danske jordejere 190 mia. kroner væk, i dag har de næsten fordoblet gælden til 360 mia., hvilket gør de danske landmænd til de mest forgældede i EU. Stik imod hensigten blev det til en tragisk afvikling i stedet for en gylden udvikling.

Sådan ligger landet i 2019. Hvordan er det kommet så vidt? Hvorfor har det fået lov at ske, og hvem står bag? Og endelig– kan den onde cirkel brydes, så det atter bliver dejligt at bo ude på landet? Det leverer foredraget klare svar på i en letforståelig form.

Foredraget er baseret på bogen af samme navn, der udkom november 2019.

Foredrag 2: DET STORE SVIGT – Foredrag om hundrede års naturfredning i Danmark
Er vi ikke blandt de rigeste nationer på kloden, og har vi ikke verdens bedste naturfredningslov? Hvordan gik det så til, at det yndige land alligevel endte med en natur, der er blandt de ringeste i Europa? I 100-året for den første naturfredningslov stiller Kjeld Hansen skarpt på naturfredningens stærke og svage sider. Foredraget afslører, hvordan millioner af kroner er spildt på nyttesløse fredninger som for eksempel i Tøndermarsken, Varde Ådal, Rold Vesterskov og Værnengene i Vestjylland. I dag har naturen det værre, end før de kostbare fredninger blev gennemført. Samme billede tegner sig for en meget stor andel af de naturfredninger, som forfatteren har besøgt og undersøgt. Blandt årsagerne til det enorme pengespild og naturtab peger han på fredningsnævnenes inkompetence, politikernes upålidelighed og myndighedernes svigtende kontrol. Kun takket være EU’s skrappe naturdirektiver er det ikke gået endnu værre.

Foredragsholderen har gennemgået samtlige 5797 naturfredninger, som myndigheder og politikere officielt hævder, der er gennemført siden 1917. Imidlertid afslører hans research, at det sande antal blot er 1843. Kun ved at tælle kirker, store sten, forbud mod reklameskilte og P-pladser ved strandene med som ”naturfredninger”, er det lykkedes at puste antallet op og skabe illusionen om det naturfredede Danmark. Foredragsholderen konkluderer, at staten har spillet fallit som naturens beskytter, mens private fonde og naturforeninger i stigende grad tager ansvaret på sig. Danmarks fineste natur er i dag på private hænder, mens staten rask væk sælger ud af de nationale naturklenodier. Fremtidens eneste bolværk mod det totale ophørsudsalg er Danmarks Naturfredningsforening og frygten for EU-kommissionen.

Foredraget er baseret på bogen Det store svigt (oktober 2017)

Foredrag 3: Naturens genkomst i Danmark: Tre mindre underværker og et større mirakel!
De vestjyske vandløb er atter fyldt med rekordstore laksefisk. For bare 40 år siden udledte stort set alle byers kloaker urenset spildevand til nærmeste vandløb, mens svineslagterier og mejerier sendte blodigt affald og mælkerester i stride strømme ud i bække, åer og søer. På næsten mirakuløs vis har en effektiv indsats fra kommuner og miljøinteresserede foreninger stoppet svineriet. Samfundets forureningsbekæmpelse har været så utrolig en succes, at i dag er det de norske sportsfiskere, der rejser til Danmark for at fange laks og ikke omvendt. Og mindst lige så forunderligt er det, at der atter svæver ørne, falke, glenter og ugler over det danske landskab. De store rovfugle er vendt tilbage til det yndige land, som de ellers var forjaget fra med bøsseskud, giftudlægning og saksefangst. Den samme forunderlige historie kan fortælles om tranen, gråsælen og odderen. Tilbage i 1975 var foredragsholderen selv med til at skrive gravskriften over havørnen i Europa, som han erklærede for udryddet for bestandigt i Danmark. Hvad ingen havde troet muligt, er sket. I dag yngler der atter mere end 50 par, og den majestætiske ørn kan opleves overalt i det yndige land. Og så er der hele perlerækken af naturgenoprettede vådområder siden 1989. Mere end 100 nye eller genskabte natursteder er det blevet til – det ene mere spændende end det næste. Dog er der stadig lang vej igen til balance i det store biodiversitetsregnskab, når man betænker, at der gik 1700 natursteder tabt alene i årene 1940 til 1970, da den statsstøttede landvindingskampagne raserede Danmarks natur. Men miraklernes tid er begyndt! Skjernå Naturprojekt, Filsø nord for Varde og – ikke mindst – verdens første marine naturgenopretning i Gyldenstens Enge øst for Bogense er realiteter, som ingen havde drømt om for ganske få år siden.

Forfatter, debattør, foredragsholder og journalist Kjeld Hansen har kortlagt og beskrevet den natur, der gik tabt, men også den natur, der atter er vundet. Gennem mere end 10 års research og udforskning overalt i landskabet, men også i de gamle arkiver, har Kjeld Hansen skaffet sig en dyb indsigt i de forandringer, den danske natur gennemgik i det 20. århundrede. Hvad skete der? Hvor meget gik tabt? Hvem stod som drivkraften i den store forarmelse – og hvem strittede imod? Og – endeligt – kunne det betale sig? I foredraget giver han en status over forandringerne som resultat af sin årelange forskning, men ikke mindst videreformidles erfaringerne fra de mere end 100 projekter med naturgenopretning. Kjeld Hansen giver opskriften på, hvordan vi fremover med større succes genskaber en varieret natur, men frem for alt giver han sit bud på, hvordan samfundet kommer i mål og får genskabt den nødvendige natur for at leve op til kravet om en rig biodiversitet i et land, der stort set udnyttes til sidste kvadratmeter. Kjeld Hansens klare foredrag er illustreret med masser af smukke billeder og lægger op til en livlig debat.

Foredrag 4: Vi skaber selv fremtidens natur
Hvad vil du have – en skovsø, en engsø eller bare noget pjaskvand med masser af vadefugle? Vil du fange ørreder eller laks? Eller er det overdrevenes sommerfugle og blomsterpragt, der tiltrækker dig interesse. Vi afgør selv, om landet skal ligge brak i ildelugtende gylletåger som en rådden banan – eller om der skal skabes en strålende fremtid med natur til alt og alle. Forfatteren har gennemrejst det yndige land fra Skagen til Gedser, fra Filsø i Vestjylland til Amager Strandpark for at besøge og studere en nyt tids natur. Om nogen har han gennemtrawlet Danmark for at finde opskriften på alle tiders natur. Søer, vandløb, skove, enge, overdrev – ja, sågar moser og heder kan genskabes ad libitum. Og finansieringen er der også råd for.
Underholdende foredrag med smukke billeder og efterfølgende debat.

Foredrag 5: Det tabte land
Foredraget giver en storstilet og afslørende afdækning af kampen om den danske natur og dens dramatiske forarmelse gennem de seneste 250 år. I denne periode har landskabet ændret sig mere end i samfulde 10.000 år, der gik forud. Foredraget beretter om, hvordan det gik til, hvem der gjorde det, hvad der drev dem, hvor pengene kom fra – og om det kunne betale sig? Foredragsholderen gennemgår kritisk de store nationale myter om bl.a. Dalgas (der aldrig sagde de berømte ord om udad tabes- indad vindes), Hedeselskabet (der var på offentlig støtte i 100 år), Danmarks Naturfredningsforening (der blev så gruelige fuppet) og betydningen af den tyske besættelse i 1940. Foredraget omhandler også de mange andre deltagere i spillet om landskabet i det yndige land: brutale liberalister, naive naturelskere, fæle nazister, liberale Venstremænd, kongefamilien, lykkeriddere og de alvorsfulde nyttemænd.
Foredraget bygger på bogen Det tabte land, der udkom i 2008.

Foredrag 6: Der er et yndigt land
Foredraget giver beretningen om Danmarks naturs skæbne gennem de sidste 200 år. Hvordan har vi behandlet vort lands natur, hvilke værdier har vi sat over styr, og hvad har vi vundet. Hvordan står det til med naturens mangfoldighed anno 2003? Er det korrekt, at Danmarks natur aldrig har haft det ringere end i dag? I foredraget anlægges en række tankevækkende vinkler på spørgsmålet om naturens forvaltning, samtidig med at der peges på den forarmelse, som har været prisen for verdens mest intensivt dyrkede landbrug – og som den dag i dag betales af den almindelige skatteborger i form af tilskud til landbruget. Som modvægt fremhæves dog også de vellykkede projekter, hvor naturen i disse år genskabes.
I foredraget påpeges det, at natur i dag er kultur, og kultur skabes af mennesker. Deri ligger mulighederne – og nødvendigheden. “Det svundne er ingen drøm,” hedder det i bogen, “men skabelonen for en strålende fremtid.” Men hvem skal forme denne fremtid?
Foredraget bygger på bogen Der er et yndigt land, der udkom i 2003.

Foredrag 7: Farvel til Grønlands natur
”En mand i kajak med løftet harpun. En fanger, der kryber hen over isen bag et skydesejl. En kvinde der flænser en sæl med sin ulo. Alle kan se billedet for sig af den traditionelle grønlænder, der lever af og i balance med den omgivende natur. Kun få kender til den anden side af den grønlandske virkelighed, nemlig den enorme rovdrift på landets dyreliv.”
Foredragsholderens påstand er, at grønlænderne ikke lever bæredygtigt – og aldrig har gjort det i moderne forstand. Han fortæller om, hvordan der i dagens Grønland jages, fanges og fiskes i så stort et omfang, at resultatet er stærkt formindskede bestande af næsten alle arter. Fremskrives denne negative udvikling med blot 10-20 år, vil de fleste fangstdyrs skæbne være beseglet. Samtidig smides tusindvis af sælkroppe i havet efter skindet er trukket af, og hvalroskroppe får lov at ligge hen, når hovedet med de store tænder er skåret af. Foredragsholderen peger på dette store kødspild som et af de helt store og paradoksale problemer. I foredraget beskriver Kjeld Hansen nogle af årsagerne til at det er gået så galt. Han peger også på hvilke midler der skal til for at vende udviklingen. For den kan vendes, er hans påstand. Men det haster!

Foredrag 8: Køb ind til en bedre fremtid!
”Uanset om man kører Saab eller Skoda, køber kød eller køleskab, er på planteskolen eller bestiller en ferierejse, er der grønne valg at træffe. Og hvordan ser den ideelle grønne børneinstitution ud? Eller hvad med at få målt din egen grønne profil?”
Forfatteren til “Den Grønne Forbrugerguide” fortæller underholdende om virksomhedens og den enkeltes muligheder for at bidrage til et bedre miljø, et bedre klima og en bedre natur – og samtidig spare lidt på husholdningspengene! Målgruppen er bred og omfatter bl.a. børneinstitutioner, fagforeninger, kommunale forvaltninger, gymnasier, erhvervsvirksomheder m.fl. Med demonstration af produkter.

Kontakt Kjeld Hansen:

https://artebooking.dk/kjeld-hansen/