Refleksionsspørgsmål til Sygeplejebogen bind 2

Kap. 1 Klinisk beslutningstagen i sygepleje

• Hvilke objektive kliniske observationer vil det være relevant for dig at foretage hos en patient med dyspnø?

• Hvad kan du se, høre, lugte, mærke, tælle, måle?

• Hvilke objektive kliniske observationer vil det være relevant for dig at foretage hos en patient med urininkontinens?

• Hvad kan du se, høre, lugte, mærke, tælle, måle?

• Tænk på en patient, du har mødt i klinisk praksis.

- Hvilke objektive data fremkom ved din dataindsamling?

- Hvilke subjektive data?

- Var der overensstemmelse mellem objektive og subjektive data?

- Reflektér over en situation, hvor der ikke var overensstemmelse mellem objektive og subjektive data.

• Hvordan balancerer sygeplejersken den evidensbaserede pleje, der er beskrevet i kliniske retningslinjer, med patientens egne ønsker, hvis de går i en anden retning? Patienten kan være træt og ønsker ikke at få udført mundpleje eller at blive mobiliseret.

Klik her for at downloade refleksionsspørgsmålene

Kap. 2 Respiration

• Hvordan vil du beskrive en normal respiration, og hvad er anatomien og fysiologien bag?

• Hvilke faktorer kan påvirke respirationen? Prøv at beskrive mekanismer/årsager bag disse faktorer?

• Beskriv de forskellige respirationsformer.

• Hvilke observationer skal sygeplejersken foretage i forhold til en patient med respirationsbesvær?

• Hvordan vil du tælle respirationsfrekvensen?

• Beskriv de forskellige former for dyspnø.

• Og MRC-dyspnøskala?

• Hvordan vil du observere og beskrive en patients hudfarve? Hvad er cyanose?

• Hvordan vil du observere og beskrive ekspektorat? Hvilke sygeplejehandlinger kan der være i den forbindelse?

• Hvordan vil du observere en patient med hoste?

• Hvilke sygeplejeopgaver har sygeplejersken i forbindelse med at observere patientens respiration og varetage patientens behov for at kunne få en sufficient vejrtrækning?

• Hvilke former for hvilestillinger kan være aktuelle for en respirationsbesværet patient?

• Prøv at beskrive disse, og afprøv selv de forskellige hvilestillinger.

• Hvilke udfordringer kan der være for sygeplejersken i at lejre en patient bedst muligt, og så patienten føler det behageligt?

• Hvad skal du som sygeplejerske være opmærksom på ift. ernæring hos en patient med respirationsbesvær? Og hvilke overvejelser har du ift. dine sygeplejehandlinger?

• Hvilke sygeplejefaglige overvejelser har du i forhold til at give en patient med dyspnø ilt?

• Hvilke iltkatetre/-masker vil du vælge og med hvilken begrundelse?

• Hvornår vil du overveje at opsætte fugtet ilt?

• Hvad er dine overvejelser og sygeplejehandlinger til en patient i iltbehandling?

Klik her for at downloade refleksionsspørgsmålene

Kap. 3 Kredsløb

• Hvordan vil du ud fra ABCDE-tilgangen observere NH?

• Hvad vil du især lægge mærke til i forbindelse med kredsløbet?

• Hvad vil du især lægge mærke til i forbindelse med patientens hud?

• Hvad kan forklaringen være, hvis der er forskelcentralt og perifert?

• Hvilke overvejelser vil du gøre i forbindelse med sygepleje til NH?

• Hvordan vil du finde frem til hustruens oplevelse af situationen?

• Hvordan vil du kommunikere med din vagthavende læge med afsæt i ISBAR?

Klik her for at downloade refleksionsspørgsmålene

Kap. 4 Ernæringspleje

• Hvilken betydning har mad og madvaner i din hverdag?

• Hvad og hvordan foretrækker du og din familie at spise?

• Hvordan oplever du forskellen på at spise alene eller sammen med andre?

• Hvilke traditioner er der i din familie i forhold til måltider?

• Udregn din egen BMI.

• Udregn dit eget energi- og ernæringsbehov.

• Udregn dit eget væskebehov.

• Hvilke sygeplejeinterventioner har betydning for, om målene for hhv. Hans Nørlund og Meta Holm kan nås?

• Hvilke udfordringer ser du i forhold til at tilrettelægge et individuelt måltidsmønster på fx sygehus eller plejehjem?

• Hvilken kostform vil du foreslå til Meta Holm, Anders Nielsen, Astrid Ågård og Hans Nørlund?

• Hvilke patienter kan have gavn af specielle kostformer og diæter?

• Hvilke fødevarer vil du tilbyde småtspisende patienter?

• Hvilken leveringsform er relevant for Anders Nielsen og Meta Holm?

• Hvilke patienter kan have behov for hjælp til at spise?

• Hvilke overvejelser bør sygeplejersken have i forhold til hjælp til at spise?

- Etiske overvejelser?

- Æstetiske overvejelser?

- Hygiejniske overvejelser?

- Overvejelser i relation til arbejdsstillinger og lejring af patient/borger?

• Hvad kan brugen af en spiserobot betyde for patienter og borgere samt plejepersonalet?

• Hvilke fordele og ulemper er der ved at indføre velfærdsteknologi i form af en spiserobot?

• Hvad kan det betyde for borgere og patienters autonomi, at de er uafhængige af plejepersonale i forhold til spisning?

• Hvilken betydning kan det have for borgerne og patienter, at de kan få mad, når de er sultne og i det tempo, som passer dem?

• Hvilken betydning kan det have at få hjælp til at spise af plejepersonale, som det også er muligt at tale med?

Klik her for at downloade refleksionsspørgsmålene

Kap. 5 Væskebehandling

• Hvordan vil dehydrering påvirke andre af de grundlæggende behov end behovet for sufficient væskeindtagelse?

• Overvej fire observationer, der bør indgå i din daglige pleje af en patient, og som ikke involverer særskilte måleinstrumenter eller andre faggrupper.

• Frederik på 29 år bliver indlagt til udredning, efter at han har haft vedvarende diarré i to uger. I samme periode har Frederik været afebril, han har tabt sig, er træt og ser lidt indfalden ud. På baggrund af de foreliggende oplysninger vil du da forvente, at Frederik har hypotonisk, isotonisk eller hypertonisk dehydrering?

• Hvilke yderligere data ville være nødvendige for at fastslå typen og graden af Frederiks dehydrering?

• Jeanette på 39 år har været indlagt i 1½ døgn med vandladningsgener og høj feber (39,8o C). Det væskeregnskab, der blev påbegyndt ved indlæggelsen i forgårs, er ikke blevet ført korrekt siden i går eftermiddags. Derfor er det nødvendigt at benytte andre parametre end væskeregnskabet for at vurdere, om Jeanette er normalhydreret, dehydreret eller overhydreret. Fra hvilke organsystemer mister Jeanette væske pga. den høje feber?

• Hvilke objektive data kan du indsamle på baggrund af observationer og målinger til vurdering af Jeanettes hydreringsstatus?

• Hvilke subjektive data kan du indhente ved at spørge Jeanette?

• Hvilke data skal indgå i din beregning af Jeanettes væskebehov for det kommende døgn?

Klik her for at downloade reflektionsspørgsmålene

Kap. 6 Kvalme og opkastning

• Har du oplevet patienter med kvalme og/eller opkastning? Hvilke konsekvenser havde det for patienten og evt. de pårørende?

• Er der undervisning til personalet om kvalme og opkastning i din afdeling?

• Hvem er ansvarlig for identificering, udredning og behandling af kvalme og opkastning i din afdeling?

• Foregår identificering, udredning og behandling af kvalme og opkastning systematisk?

• Hvilke kommunikative og pædagogiske overvejelser vil du gøre dig i relation til inddragelse af patienten med kvalme og opkastning og de pårørende?

• Hvordan vil du spørge og involvere patienten, så patientens symptomer og tidligere erfaringer med både medikamentel og ikke-medikamentel behandling medinddrages?

• Hvordan vil du sikre, at patient og pårørende selv kan håndtere kvalme og opkastning, når de er hjemme?

• Hvordan samarbejder I med lægerne omkring den medicinske behandling?

• Findes der en skriftlig patientinformation om kvalme og opkastning i din afdeling?

• Hvilke sygeplejefaglige overvejelser gør du dig i forhold til patienten med kvalme og opkastning, når behandlingsforløb i overvejende grad er i ambulant regi?

• Har patient og pårørende mulighed for at kontakte jer ved behov?

• Hvordan samarbejder I med primær sektor – egen læge, hjemmesygeplejen etc.?

• Spørger du altid ind til patientens brug af ikke-medikamentel/alternativ behandling?

Klik her for at downloade refleksionsspørgsmålene

Kap. 7 Defækation

• Med hvilket formål anbefaler Fødevarestyrelsen (2015), at en voksen person bør spise mindst 75 g fuldkorn dagligt, altså en skive fuldkornsrugbrød og 2 dl havregryn?

• Giv eksempler på sundhedsfremmende aktiviteter, der kan fremme patientens tarmfunktion.

• Hvilke faktorer påvirker defækationen, og hvordan gør de det?

• Hvilke observationer er vigtige i forhold til defækationsprocessen?

• Hvordan kan Jens’ symptomer forklares?

• Hvorfor bliver Jens undersøgt for ileus?

• Hvilke overvejelser vil du gøre dig om at inddrage de pårørende i samtalen om patientens afføring? Hvordan kan det være, at sygeplejersken skal tale med patienten om, …

- Hvor ofte patienten plejer at gå på toilettet om dagen/ugen/hjemme/og under indlæggelse?

- Hvornår patienten sidst har haft afføring?

- Hvordan patienten plejer at sidde på toilettet under defækationen?

- Hvor lang tid patienten bruger pr. toiletbesøg, og om patienten har specielle vaner?

- Hvordan afføringen ser ud?

• Hvad kan afføringens konsistens, mængde, farve og form afsløre? Anvend afføringsskalaen. Hvorfor er sygeplejersken mon interesseret i at vide, om patienten …

- Oplever vanskeligheder ved udskillelsen af afføring, fx smerter eller svien?

- Har afføringstrang uden dog at komme af med afføringen?

- Har tendens til obstipation? Hvis ja, hvilke problemer patienten oplever?

- Selv har prøvet at løse problemerne? Hvis ja, hvad patienten har gjort?

- Har iagttaget ændringer ved afføringen i forbindelse med rejser eller ændringer i livsstilen?

- Bruger afføringsmidler, og hvis ja, hvilke, hvor meget og hvilken virkning de har?

- Kender til problemernes årsager, og hvad patienten ved?

- Oplever, at afføringsproblemerne kan løses, og hvornår patienten mener, at de er løst?

• Hvordan kan sygeplejersken forholde sig respektfuldt til Jens og værne om hans blufærdighed?

• Hvilke strategier kan sygeplejersken gøre bruge af, når hun hjælper Jens ved defækationen?

• Hvordan kan det være, at sygeplejersken har delegeret ordinationsret ift. perorale laksantia, men ikke ift. rektale?

Klik her for at downloade refleksionsspørgsmålene

Kap. 8 Vandladning

• Hvilken form for inkontinens lider Jette af?

• Hvilke sygeplejeinterventioner og livsstilsændringer kan mindske Jettes gener?

• Hvilke behandlingsmuligheder findes?

• Hvordan kan udvikling af urinvejsinfektion i forbindelse med langvarig kateterisation reduceres?

• Hvad forstås ved en akut urinretention, og hvordan behandles den?

• Hvilke indholdsmæssige og etiske overvejelser skal sygeplejersken gøre sig, når hun skal informere patienten om urininkontinens?

Klik her for at downloade refleksionsspørgsmålene

Kap. 9 Fysisk inaktivitet og immobilitet

• I patientcasen blev Erik Hansen præsenteret. Følgende spørgsmål kan anvendes til refleksion over nogle af patientens behov i forbindelse med fysisk inaktivitet og immobilitet:

- Hvordan kan sygeplejersken imødekomme Erik Hansens oplevelse af isolation og reduceret funktionsniveau?

- Hvilke overvejelser skal sygeplejersken gøre sig i forhold til knogle- og muskeltab hos Erik Hansen?

- Hvilke observationer er relevante for sygeplejersken i forhold til, at Erik Hansen er plaget af sekret i lungerne og ikke har kræfter til at hoste det op?

- Hvad skal sygeplejersken være opmærksom på i det tværsektorielle samarbejde i forhold til Erik Hansens tidligere aktivitetsniveau og det nuværende funktionsniveau?

Klik her for at downloade refleksionsspørgsmålene

Kap. 10 Søvn og hvile

• Hvilken betydning kan en fortsat afbrudt og overfladisk søvn få for Birthes fysiske velbefindende og efterfølgende restitution efter operationen?

• Hvilke indre og ydre faktorer mener du, der kan være forstyrrende for Birthes søvn?

• Hvilke sygeplejeinterventioner vil kunne medvirke til at reducere nogle af disse?

• Overvej, hvordan du kunne foretage en søvnanamnese ud fra casen om Birthe.

- Hvordan vil du tilrettelægge samtalen med Birthe? (Se evt. kapitel 12 i bind 1 om den professionelle samtale).

- Hvad tænker du vil være relevant at spørge ind til?

- Hvad vil du bruge dine indsamlede data til?

• Forestil dig, at du er ansat som sygeplejerske i dag-, aften- og nattevagt på en kirurgisk afdeling: Hvilke forhold vil du specielt være opmærksom på, når du skal prioritere den nyopererede patients nattesøvn?

• Drøft med dine medstuderende: Hvordan kan I medvirke til, at der kommer mere fokus på patientens søvn i planlægningen af plejen gennem døgnet på hospitalsafdelinger?

Klik her for at downloade refleksionsspørgsmålene

Kap. 11 Temperaturregulering

• Forklar, hvordan forskellige faktorer påvirker kroppens temperatur.

• Hvilken betydning har det for sygeplejersken at kende disse faktorer?

• Hvilke observationer gøres sammen med temperaturmåling?

• Hvordan kan sygeplejersken inddrage patienten i den kliniske beslutning?

• Hvilken form for temperaturmåling har færrest unøjagtigheder? Gør rede for de enkelte målemetoder.

Klik her for at downloade refleksionsspørgsmålene

Kap. 12 Smerter

• Hvilke overvejelser vil du gøre dig inden mødet med smertepatienten?

• Hvilke kommunikative overvejelser vil du gøre dig?

• Hvordan kan du medinddrage smertepatientens pårørende i omsorgen?

• Og hvilke aspekter kunne du medtænke i inddragelsen?

• Hvilke overvejelser vil du gøre dig, hvis din patient verbalt udtrykker smerte, og du ikke kan observere fysiologiske forandringer?

• Hvilke refleksioner kunne du gøre dig, hvis din patient udtrykker frygt for at blive narkoman?

• Overvej, hvordan du konkret vil anvende figur 12.1, totalsmertemodellen, i dit samarbejde med en patient med kroniske smerter og dennes pårørende.

• Hvad er de væsentligste forskelle på akutte og kroniske smerter, herunder cancersmerter?

• Hvilke krav stiller PCA til henholdsvis sygeplejersken og patienten?

Klik her for at downloade refleksionsspørgsmålene


Kap. 13 Personlig hygiejne

• Overvej dine egne følelser, når du skal hjælpe et andet menneske med personlig hygiejne – og overvej, hvordan han/hun kan have det med at skulle bede om hjælp.

• Overvej med dig selv og drøft evt. med kolleger, hvornår og hvorfor en patient skal motiveres til daglig hygiejne.

• Hvilken begrundelse for bad vil du give en patient i forbindelse med personlig hygiejne?

• Undersøg, hvilke hudplejemidler der er til rådighed på den afdeling, hvor du er i praktik, og inddel dem i forhold til, hvor fugtighedsbevarende de er.

• Overvej, hvad du vil bruge dem til.

• Tænk på en eller flere patienter, du har hjulpet med personlig hygiejne. Hvilke særlige overvejelser af etisk art gjorde du dig i de enkelte tilfælde?

• Hvilke observationer lagde du særligt vægt på?

Klik her for at downloade refleksionsspørgsmålene

Kap. 14 Infektionshygiejne

• Diskutér, hvorvidt I kan genfinde Nightingales tanker om forebyggelse af infektioner i det infektionshygiejniske arbejde i dag.

• Begrund og beskriv, i hvilken rækkefølge værnemidler skal tages af og på.

• I nogle tilfælde er proceduren både ren og uren! Beskriv og argumentér for, hvad der er rene og urene områder og procedurer. Forestil dig, at dine patienter er rullet i farvet mel! Læs mere om, hvordan du undgår at få spredt og blandet patienternes "farver” på håndhygiejneprogrammet på http://www.ssi.dk/Hygiejne værd at vide om håndhygiejne Central Enhed for Infektionshygiejne 2004.

• Beskriv og begrund, hvordan man genbehandler:

- Blodtryksmanchetter

- Termometre

- Bækkenstole

- Bækkener

- Tandglas

- Skalpel og pincet.

• En kommune står for at skulle indrette et nyt plejehjem. De vil gerne vide, hvor vigtigt det er med hygiejnen her i eget hjem. Diskutér, hvilke infektionshygiejniske forhold, man skal medtænke ved indretning af og anskaffelse af udstyr til plejehjemmet.

Klik her for at downloade refleksionsspørgsmålene

Kap. 15 Patientens seksualitet

• Hvad ville du have gjort i samme situation?

• Hvordan ville du starte en samtale med ham?

• Hvilke teorier/modeller kunne du bruge for at komme til at tale med ham om problemet? Hvad kunne dit indledende spørgsmål være?

• Ville du inddrage hans kone i en samtale? Hvis ja, hvad er dine overvejelser i den forbindelse?

• Har du oplevet lignende situationer, og hvad gjorde du?

• Hvad ville du have gjort i samme situation?

• Hvordan vil du tale med dine kolleger eller medstuderende om, hvordan du kan takle situationer, hvor du føler dine grænser overskredet?

• Er der temaer, sygeplejersken har sprunget over?

• Hvordan ville du have tilrettelagt informationen?

• Prøv at komme i tanke om situationer, hvor du har fornemmet, at en patient indirekte har fortalt dig noget, som du af den ene eller anden årsag ikke har taget op.

• Reflekter over, hvorfor du overhørte patientens appel. Var det af tidsnød, forlegenhed, usikkerhed eller en helt anden årsag?

Klik her for at downloade refleksionsspørgsmålene

Kap. 16 Døden

• Hvilke tanker gør du dig i forhold til aktiv dødshjælp? Prøv at finde argumenter for og imod. Hvilke muligheder og begrænsninger ligger der i dine argumenter?

• Alle sygeplejersker, der arbejder med døende patienter, får på et eller andet tidspunkt spørgsmålet fra den døende eller de pårørende, om de ikke kan få en ekstra dosis og få lov til at dø. Overvej, hvordan man kan svare de pårørende eller den døende på et sådant spørgsmål.

Klik her for at downloade refleksionsspørgsmålene