Psykologi - for sundhedsprofessionelle

Psykologi - for sundhedsprofessionelle

Psykologi handler om forståelse af mennesker. Psykologi – for sundhedsprofessionelle er en lærebog for studerende i sundhedsprofessionerne.

Pris: 299,00 kr.
Køb
Læs mere

Bogen er en indføring i de psykologiske fænomener og teorier, som er særlig relevante i sundhedsprofessionelles møder med mennesker, når det gælder deres selvopfattelse, udvikling, læring, motivation, stress og mestring, kriser og sorg samt påvirkninger fra de grupper og den kultur, de kommer fra eller lever i.

Bogen indeholder både almen psykologi og sundhedspsykologi af relevans for sundhedsuddannelserne. Det teoretiske stof belyses med praktiske eksempler fra studerendes og sundhedsprofessionelles hverdag. Gennem hele bogen findes der studie- og refleksionsopgaver, som stimulerer til at reflektere over såvel teorierne som over egne og andres reaktioner og væremåde.

Oversættelsen af den norske bog har fået tilføjet et nyskrevet kapitel om eksistentielle kriser og kriseterapi skrevet af prof. Bo Jacobsen.

   

Forord

Psykologiens anliggende er at få forståelse for tanker, følelser og adfærd
hos mennesker. Som vi ved, er der mange måder at forstå en og samme
handling eller situation på. Set på den måde, kunne titlen på bogen have
været Forståelser af mennesker. Dette er også i tråd med, hvordan faget
psykologi fremstår. I psykologien findes der ingen ensrettet forståelse af
mennesker, men mange forskellige forståelser. Mennesket er på mange måder lige så vanskeligt at studere og forstå som universet. Selv om astronomi er en gammel videnskab, opdages der stadig nye stjerner, planeter og galakser i verdensrummet, og nye hypoteser og teorier udformes. På samme måde er det inden for psykologifaget. Begreber, teorier og modeller konstrueres for at forklare menneskets tanker, følelser og adfærd. Nye fænomener opdages, og nye indfaldsvinkler til kendte fænomener giver ny viden og forståelse. Det er en vedvarende opdagelsesrejse, hvor stadig nye horisonter åbenbarer sig. Netop dette gør faget så levende og spændende!

Denne bog giver en grundlæggende indføring i et udvalg af psykologiske
fænomener og teorier, som er specielt relevante for studerende i sundhedsfag
og sundhedsprofessionelle. Jeg har lagt vægt på at konkretisere psykologiske
teorier og modeller gennem eksempler, som er hentet fra både den
studerendes og sundhedsprofessionelles hverdag. Desuden har jeg henvist
til sundhedsfaglig forskning og fagartikler, som anvender psykologiske
teorier og modeller. Mange temaer, som tages op i bogen, bliver desuden belyst ud fra et tværkulturelt perspektiv. Psykologi er et fag, som i udstrakt grad er udviklet inden for rammerne af vestlig kultur, nærmere bestemt Europa og Amerika. Det tværkulturelle perspektiv er en højst relevant indfaldsvinkel, med tanke på den stadig stigende andel af sundhedsprofessionelle, patienter, klienter og brugere, som har en anden kulturel baggrund end den vestlige.
Denne bog lægger op til, at læseren skal kunne arbejde aktivt med fagstoffet,
enten på egen hånd eller sammen med andre. Gennem hele bogen Psykologi – for sundhedsprofessionelle dukker der tekstbokse op, der har til hensigt at stimulere læserens refleksion omkring egne og andres reaktioner, handlinger og væremåde.

Til slut vil jeg takke alle, som på forskellige måder har bidraget til, at
denne bog blev en realitet. Tak til forlaget for hjælp og støtte, og fordi I
gav mig mulighed for at realisere en drøm. Tak til kolleger og studerende,
som har læst dele af bogen og givet mig gode tilbagemeldinger. Tak også til
Høgskolen Stord/Haugesund, fordi jeg i en periode har fået tid og rum til
at gøre bogen færdig. Og sidst, men ikke mindst, tak til Fred Joar og mine
børn Even og Vegard, som har støttet mig og udvist tålmodighed gennem
hele processen. Tak fordi I hver dag minder mig om, hvad der er vigtigt
her i livet!

Stord 17. juni 2008
Åse Renolen

Redaktørens forord

Det er en glæde for Gads Forlag at udgive Åse Renolens bog »Forståelse
av mennesker – innføring i psykologi for helsefag« på dansk til de danske
sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Vi har på forlaget skønnet,
at denne bog giver en bred, tilgængelig og relevant indføring i psykologiens
mange aspekter for sundhedsprofessionerne.
Den norske udgave af Åse Renolens bog indeholdt allerede et kapitel om
kriser og krisehåndtering, men da beslutningen om at udgive bogen på dansk
blev truffet, var vi imidlertid klar over, at det ville være hensigtsmæssigt at
supplere bogen med et kapitel om kriser og krisehåndtering i et eksistentielt
perspektiv til de danske sundhedsfaglige uddannelser. Vi vil derfor gerne
takke professor dr.phil. Bo Jacobsen for at have bidraget med dette kapitel.
Åse Renolens kapitel, Kriser og krisehåndtering 1: Det psykodynamiske
perspektiv, indgår i bogen som kapitel 7, mens Bo Jacobsens kapitel, Kriser
og krisehåndtering 2: Det eksistentielle perspektiv, indgår som kapitel 8.
De to kapitler handler om samme emne, men fra to forskellige faglige og
videnskabsteoretiske synsvinkler – og vel at mærke handler begge kapitler
om mere end hhv. det psykodynamiske og det eksistentielle perspektiv.
Derfor kan kapitlerne læses selvstændigt, og for studerende kan der ligge
en pointe i at få øje på, hvordan det samme fænomen, krise, som de alle
vil møde i deres kliniske uddannelse, tager sig forskelligt ud, alt efter de
faglige og videnskabsteoretiske briller, det ses igennem. Dermed illustreres
også, hvordan fænomener i sundhedsvæsener i almindelighed kan tage sig
forskelligt ud, når de ses i forskelllige faglige perspektiver.
Med disse ord ønsker vi bogen en god modtagelse i Danmark.

November 2010
Birgit Bidstrup Jørgensen
Forlagsredaktør, Gads Forlag

Indhold
Indhold
Forord
Redaktørens forord
  
9
11
13
  
Kapitel1  Introduktion
    Indledning
    Kort historisk tilbageblik
    Perspektiver inden for psykologifaget
    Psykologi som videnskab
    Psykologi som praktisk fag
    Psykologiens bidrag til sundhedsfag
    Litteratur
    Dansk litteratur til supplerende læsning
  
13
13
14
18
22
23
24
25
25
  
Kapitel 2  Læring og virksomhed
    Hvad er læring?
    Associative læringsteorier
    Kognitive læringsteorier
    Modellæring
    Sociokulturel teori om læring
    Læring og udvikling gennem virksomhed
    Færdighedslæring
    Litteratur
    Dansk litteratur til supplerende læsning
  
27
27
28
33
34
36
37
39
40
41
  
Kapitel 3  Motivation
    Motivation
    Motivationsteorier
    Motivation i læring
    Hvordan motivere andre?
    Mangel på motivation – lært hjælpeløshed
    Litteratur
    Dansk litteratur til supplerende læsning
  
43
43
46
52
53
55
56
57
  
Kapitel 4 Udvikling – indre og ydre betingelser
    Lidt om udvikling
    Udvikling frem til fødslen
    Det nyfødte barn
    Emotionel udvikling
    Udvikling af relationer
    Udvikling af selvet
    Personlighedsdannelse og -udvikling
    Kognitiv udvikling
    Bronfenbrenners udviklingsøkologiske model
    Kulturens betydning for udviklingen
    Køn og udvikling
    Udvikling i alderdommen
    Litteratur
    Dansk litteratur til supplerende læsning
  
59
59
62
63
67
70
77
81
92
102
104
109
112
113
115
  
Kapitel 5 Individets selvopfattelse
    Hvad er et selv?
    Formning og opretholdelse af et selv
    Selvfølelse og selvtillid
    Selvbillede og kropsbillede
    At forholde sig til kropslige ændringer
    Litteratur
    Dansk litteratur til supplerende læsning
  
117
117
118
119
121
124
126
126
  
Kapitel 6 Helse, stress og mestring
    Perspektiver på sundhed og sygdom
    Psykologiens tilgang til sundhed og sygdom
    Stress
    Det generelle adaptationssyndrom (GAS)
    Stress og sygdom
    Arbejdsstress
    Personlighed og sundhed
    Mestring
    Sundhedsadfærd
    Litteratur
    Dansk litteratur til supplerende læsning
  
129
129
131
134
136
137
139
143
144
154
159
161
  
Kapitel 7 Kriser og krisehåndtering 1: Det psykodynamiske
perspektiv

    Hvad er en krise?
    Følelser og reaktioner i kriser
    Kendetegn ved et kriseforløb
    Ekstreme belastninger
    Sygdom som krise
    Sorg og sorgreaktioner
    Findes der kønsforskelle i krisereaktioner?
    Når livet bliver uudholdeligt
    Involvering og distancering fra sundhedsprofessionelles side
    Nærhed og berøring
    Litteratur
    Dansk litteratur til supplerende læsning
  
 
163
163
164
170
172
174
177
183
184
187
190
191
192
 
Kapitel 8 Kriser og krisehåndtering 2: Det eksistentielle perspektiv
    Hvad er en krise, og hvad er et traume?
    Krisebehandling og krisehåndtering: tre andre teorier
    Den eksistentielle teori om kriser
    Krisens tre dimensioner
    Hvordan kommer man gennem en krise?
    Hvordan er man en god krisehjælper?
    Den sundhedsprofessionelles selv-varetagelse og betydning for andre
    Litteratur
  
193
194
194
197
202
207
213
215
126
  
Kapitel 9 Social tænkning og adfærd
    Vort socialpsykologiske »blik«
    Perception
    Perceptionsprocessen
    Perceptionsvanskeligheder og -forstyrrelser
    Indtryk af andre
    Attribution
    Holdninger
    Holdningsdannelse
    Lydighed over for autoriteter
    Litteratur
    Dansk litteratur til supplerende læsning
  
219
219
221
223
226
226
229
232
234
234
237
238
  
Kapitel 10 Gruppen og individet
    Socialisering
    Hvad er en gruppe?
    Roller og rolleadfærd
    Gruppetænkning
    Gruppens indvirkning på individets adfærd
    Gruppen som læringsarena
    Gruppemetode i forebyggende sundhedsarbejde
    Litteratur
   Dansk litteratur til supplerende læsning
  
Indeks
239
239
239
244
246
248
250
254
255
255
   
257
Forfattere

Åse Renolen er sygeplejerske og højskolelektor ved Høgskolen Stord/Haugesund i Norge, hvor hun underviser ved Avdeling for helsefag. Hun har hovedfag i psykologi og lang undervisningserfaring.

Bo Jacobsen dr.phil. og professor ved Center for Forskning i Eksistens og Samfund ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Hans særlige forskningsinteresse er eksistentiel psykologi. Han er også praktiserende psykolog og specialist i psykoterapi. Som forfatter har han udgivet en lang række artikler og bøger om psykologiske, sociologiske og pædagogiske emner.

Psykologi - for sundhedsprofessionelle
Åse Renolen
Oversat af: Anne Schou
1. udgave 2011
ISBN: 9788712046103
Antal sider: 261 sider
Pris: 299,00 kr.