Livet med kronisk sygdom

Livet med kronisk sygdom

Et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv

Pris: 269,00 kr.
Køb
Læs mere

Livet med kronisk sygdom har fokus på mennesker med kroniske sygdomme. De lever et liv med begrænsninger, og bogen omhandler de sundhedsfaglige interventioner, som de forskellige sundhedsprofessionelle faggrupper kan tilbyde den kronisk syge. Mennesker lever længere i dag end tidligere, og da der samtidig er et intensiveret fokus på den livskvalitet, det kan føre med sig, bliver muligheden for at mestre kronisk sygdom meget betydningsfuld i fremtiden.

Bogen er skrevet af en gruppe forfattere med meget forskellige baggrunde, hvilket betyder, at emnet bliver belyst fra mange perspektiver.

Livet med kronisk sygdom er opbygget i fire dele. Den første indeholder en redegørelse for epidemiologien i relation til kroniske sygdomme og de konsekvenser, som det har på samfundsniveau.

Anden del har patient- og pårørendeperspektivet i fokus og omhandler desuden, hvordan man har organiseret sundhedsindsatsen over for patienter med kroniske lidelser, bl.a. gennem forløbsprogrammer, sundhedsaftaler osv.

Bogens tredje del behandler identifikation og stratificering af patientgrupper og indeholder desuden en beskrivelse af de redskaber, der findes til formålet.  Det danner baggrund for resten af kapitlerne i tredje del, hvor patientperspektivet bl.a. beskæftiger sig med betydningen af aktiv inddragelse af og samarbejde med den kronisk syge patient.

Bogen sidste del koncentrerer sig om patientorganisationer og om det frivillige arbejde, der bliver udført til fordel for mennesker med kroniske sygdomme.

Anmeldelser

"Uanset om du studerer, er sundhedsprofessionelt beskæftiget eller på anden måde interesserer dig for emner som folkesundhed, sundhedsfremme, risici og forebyggelse, eller for strategier, der vedrører disse begreber, bliver bogen meget hurtigt vedkommende. Den har udgangspunkt i den kronisk syges virkelighed og eksistentielle problemstillinger og fokuserer på livet i et samfund, som måske ser den kronisk syge person som en belastning eller en selvforskyldt afviger og ikke som et menneske med berettigelse og egen værdi. Flere kapitler er krydret med både patientudsagn og vedkommende cases, som betoner patientens individualitet og ikke blot er en samling data." - Sygeplejersken

Redaktørerne

Birthe Hellqvist Dahl er sygeplejerske og Master i kvalitetsledelse. Hun er uddannelsesleder og specialkonsulent inden for kroniske sygdomme på Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Hun har gennemført et større randomiseret forskningsprojekt om effekten af casemanagement og har desuden været medforfatter og medredaktør af evalueringsrapporten ”Forstærket indsats til mennesker med kroniske sygdomme”, udgivet af Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling.  

Anne Døssing er sygeplejerske og cand.cur.  Hun er ansat som lektor på UC Via, Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling. Hun beskæftiger sig bredt med kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet, men har de senere år særligt haft fokus på sammenhængende forløb i sundhedsvæsnet og patientinddragelse.

Ghita Ølsgaard er sygeplejerske og Master i sundhedsinformatik. Hun er ansat på Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og er faglig leder i området Kvalitetsudvikling Sundhed. Hendes fokus er nu på akkrediterings- og sundhedsfaglige projekter, hvor brugerperspektivet og den kroniske patient er omdrejningspunktet. 

Forfatterne

Terkel Andersen er BA i fransk og italiensk sprog og kultur (KU) og har været formand for Danmarks Bløderforening siden 1985. Han er Formand for European Organisation for Rare Diseases siden 2003. Terkel Andersen har gennem mange år været medlem af Patientklagenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet. Han arbejder som sekretariatschef i Frivilligrådet, der er et politikudviklende råd om samspil mellem civilsamfund og det offentlige nedsat af social- og integrationsminsteren.

Astrid Blom er cand.scient.soc. og ph.d. Hun er ansat i Sundhedsstyrelsen som sektionsleder i enhed for Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud med ansvar for forebyggelsesindsatsen. Astrid Blom har tidligere været ansat som forskningsleder for sundhedsfremmeafdelingen på Statens Institut for Folkesundhed og har tidligere arbejdet otte år i Københavns Kommunes forebyggelsesafdeling.

Birthe Dinesen er cand.scient.adm og lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Hun har en ph.d. i telehomecare fra 2007. Birthe Dinesen har også en sundhedsmæssig baggrund herunder en bred klinisk og ledelsesmæssig erfaring. Hun har siden 2004 forsket i udvikling af telehealth-løsninger til mennesker med en kronisk lidelse og livstruende sygdomme. Udgangspunktet i forskningsprojekterne har været brugerdreven innovation.  Hendes forskning har fokus på patienter og pårørendes oplevelse af at bruge ny teknologi til håndtering af sygdom samt af de organisatoriske og inter-organisatoriske perspektiver ved anvendelse af velfærdsteknologi i sundhedsvæsenet.

Hysse Birgitte Forchhammer er cand.psyk. og ph.d. Hun er ledende Neuropsykolog på Glostrup Hospital og leder af projekt Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade. Hysse Birgitte Forchhammer er lektor på medicinstudiet i København og underviser på masteruddannelsen Sundhedsfagenes filosofi på Århus Universitet. Hun har været formand for den gruppe, der udarbejdede den første medicinske teknologivurdering om effekt af hjerneskaderehabilitering. 

Anne Frølich er speciallæge i intern medicin ph.d. og ekstern lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Hun har siden 2003 været overlæge på Afdeling for Sammenhængende Patientforløb på Bispebjerg Hospital og i de sidste 3 år forskningsleder for kroniske sygdomme og telemedicin i Region Hovedstaden. Anne Frølich har været central for indførelsen af begrebet ”kronikermodellen” til det danske sundhedsvæsen, understøttet af et sammenlignende projekt mellem det danske sundhedsvæsen og Kaiser Permanente (KP) i USA. KP indeholder i høj grad filosofien for behandling ved kronisk sygdom, som Anne Frølich over de seneste år har arbejdet med i både nationalt og internationalt. 

Charlotte Handberg er ph.d.- studerende, MPH, MSN og Sygeplejerske. Hun har siden 2010 været ansat som udviklingskonsulent og nu ph.d. studerende ved Forskning og Udvikling, MarselisborgCentret, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Charlotte Handberg skriver ph.d. om mandlige kræftoverleveres manglende deltagelse i kræftrehabilitering. Hun arbejder endvidere med rehabilitering i forbindelse med andre forsknings- og udviklingsprojekter samt i forbindelse med formidling på universitetet, i kommune og region.

Kirsten Vinther Jensen er tandlæge, MPH, konsulent og ekstern lektor Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Hun har i mange år arbejdet teoretisk og praktisk med empowerment og er nu involveret i udvikling og brug af health literacy i en dansk sammenhæng. Kirsten Vinther-Jensen har siddet i arbejds- og referencegrupper om patientuddannelser, og har i samarbejde med kolleger været aktiv i udvikling af et evalueringsredskab til patientuddannelser, har udarbejdet en kvantitativ evaluering af patientuddannelsen Læring og mestring, hvor bl.a. effekten af en sundhedspædagogisk indsats er undersøgt.

Mads Lind er BA i biologi og idræt, cand.scient. i idræt, ph.d. i sociologi og psykoterapeut. Mads Lind er ansat som specialkonsulent i Københavns Sundheds- og Omsorgsforvaltning. Han har gennem ansættelser i patientforening og kommune i 13 år arbejdet med med adfærdsforandring og forebyggelse fra metodeudvikling til overordnet strategi.

Kirsten Lomborg er sygeplejerske, cand.cur. og ph.d.  Hun er professor ved Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.  Kirsten har gennem en årrække forsket i plejeydelser, der støtter egenomsorgen hos mennesker i alle faser af kronisk obstruktiv lungesygdom. 

Thomas Maribo er fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.  Han arbejder som rehabiliteringsforsker på MarselisborgCentret i Aarhus, hvor han også er programkoordinator for rehabilitering i forsknings- og udviklingsenheden. Thomas Maribo har lang klinisk erfaring med arbejde med patienter med kroniske sygdomme og har undervist i rehabilitering på professionshøjskoler og universitært niveau. Han har indgående kendskab til måleredskaber til monitorering af funktionsevne, herunder ikke mindst implementering i praksis og  arbejder aktuelt i projekt om, hvordan man bedst overgiver information om funktionsevne mellem sygehus, den kommunale sektor og primær praksis.

Camilla Askov Mousing er sygeplejerske og cand.cur. Hun er ph.d.-studerende ved Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje på Aarhus Universitet og desuden deltidsansat som lektor ved VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Randers. Camilla interesserer sig særligt for indsatsen til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom og er aktuelt i gang med et ph.d.-projekt om non-farmakologisk palliativ indsats til KOL-syge i primær sektor.

Claus Vinther Nielsen er specialist i klinisk socialmedicin og ph.d. i arbejdsmedicin. Han har beskæftiget sig med revalidering og rehabilitering i praksis, ledelse, undervisning, vejledning og forskning i mere end 35 år. Claus Vinther Nielsen er socialoverlæge og forskningsleder i Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering/MarselisborgCentret, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og professor og sektionsleder af Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Hanne Søndergaard er uddannet fysioterapeut, Master of Public Health fra Aarhus Universitet Hun har i mange år arbejdet med rehabilitering i praksis og siden 2008 med speciel fokus på rehabilitering af mennesker med kronisk nyresygdom og kvalitetsudvikling i hospitalsregi. Hanne Søndergaard har de seneste to år været ansat på MarselisborgCentret, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, hvor arbejdsområdet er rehabilitering med fokus på kronisk sygdom. Hun er projektleder på monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland, og underviser i temaer inden for rehabilitering, kronisk sygdom og kvalitetsudvikling.  

Helle Timm er mag.art. i kultursociologi og ph.d. i sundhedsvidenskab. Hun er chef for og professor ved Palliativt Videncenter (PAVI), der fra 2013 er en del af et nationalt videncenter for både rehabilitering og palliation ved Syddansk Universitet. Helle Timm har i mange år arbejdet med forskning og udvikling af bl.a. palliativ indsats.  

Inge Wittrup er mag.art. og ph.d. i etnografi og socialantropologi. Hun har siden 1999 arbejdet i sundhedsvæsenet med sundhedsfremme og forebyggelse, nu som programleder i Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Gennem dette arbejde har der udviklet sig en stærk interesse for at fokusere på ulighed i sundhed, specielt på hvordan svage grupper i samfundet involveres i sundhedsvæsenets ydelser. Inge Wittrup har som ekstern lektor på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet været medvirkende til at indføre faget Sundhedsantropologi.

Lisbeth Ørtenblad er mag.art. i antropologi og MPH. Hun er ansat som faglig leder og konsulent i Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad har national og international erfaring med evaluering og forskning inden for sundhedsområdet, og har i mange år interesseret sig særlig for patientperspektiver. Lisbeth Øretenblad forsker i øjeblikket i multisygdom og hverdagsliv blandt mennesker med flere kroniske lidelser.

Indholdsfortegnelsen

Del 1
En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv

1. At leve med kronisk sygdom - patientperspektiv 
Lisbeth Ørtenblad
2. At være pårørende
Hysse Birgitte Forchammer
3. Organisering af sundhedsindsatsen
Anne Frølich

Del 2
Centrale temaer i sundhedsvæsnets indsatser for mennesker med kroniske sygdomme

4. Forebyggelse af kronisk sygdom 
Astrid Benedikte Blom og Mads Lind
5. Stratifikation og international Classification of Function, Disability and Health (ICF)
Thomas Maribo og Claus Vinter Nielsen
6. Egenomsorg hos mennesker med kronisk sygdom - et folkesundhedsperspektiv
Kirsten Vinther-Jensen og Inger Wittrup
7. Rehabilitering
Inger Wittrup og Hanne Søndergaard
8. Palliation ved kronisk sygdom
Camilla Aaskov Mousing, Helle Timm og Kirsten Lomborg
9. Informations- og kommunikationsteknologier som redskab for mennesker med kronisk sygdom
Birthe Dinesen
10. Forløbskoordinering
Anne Døssing 

Del 3
Civilsamfundet og den frivillige indsats til mennesker med kroniske sygdomme
11. Frivillighed og patientorganisationer
Terkel Andersen

Livet med kronisk sygdom - Et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv

Redigeret af: Birthe Hellqvist Dahl, Anne Døssing og Ghita Ølsgaard
1. udgave 2013
ISBN: 9788712047988
Antal sider: Ca. 224 sider
Pris: 269,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 02-09-2013