International handelsret

International handelsret

7. udgave

Bogen gør rede for de grundlæggende regler om indgåelse, affattelse, finansiering og gennemførelse af internationale købeaftaler.

Pris: 599,00 kr.
Køb
Læs mere

Hovedområdet for bogen er reglerne om affattelse, finansiering og
gennemførelse af internationale kontrakter om køb og salg af løsøre.
Herunder falder bl.a. en redegørelse for den internationale købelov,
CISG, samt de af ICC udarbejdede regelsæt om Incoterms, betalings- og
sikkerhedsklausuler i aftaler om remburs og garanti samt indholdet af og
brugen af fragtdokumenter mv.

I tilknytning til de materielle køberetlige regler om misligholdelse mv.
behandles de særlige processuelle spørgsmål, der under en eventuel
køberetlig tvist vil kunne opstå som følge af, at sælger og køber normalt
vil have tilknytning til hvert sit land. Herunder redegøres der for de
grundlæggende regler om værneting samt anerkendelse og fuldbyrdelse
af retsafgørelser hidrørende fra fremmede domstole. Som et supplement
hertil behandles lovgivningen om international voldgift. Desuden beskrives
lovvalgsreglerne i internationale aftaler.

Som selvstændige afsnit indgår reglerne om afsætningskanaler i den
internationale handel, herunder handelsagenter, forhandlere mfl., de
EU-baserede konkurrenceretlige grundsætninger samt reglerne for
internationale transport- og forsikringsaftaler.

International handelsret - 7. udgave
Bent Iversen
7. udgave, 2012

ISBN: 9788713050307
Antal sider: 485 sider
Pris: 599,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 06-12-2012