Sundhedsjura

Sundhedsjura

Patienters retsstilling - Sundhedspersoners ansvar - Myndigheders tilsyn

Pris: 299,00 kr.
Køb
Læs mere

Den klassiske bog Sundhedsjura foreligger nu i 5. udgave med revisioner i forhold til lovændringer og lovpraksis og udvikling i lovpraksis. Der kan bl.a. nævnes den administrative praksis for sundhedspersoners pligt til at inddrage forældremyndigheden til mindreårige børn og unge i beslutning om behandling og servicelovens regler om behandling af mindreårige uden forældrenes samtykke. Desuden er der ændringer i offentlighedslovens aktindsigtsregler i og ændrede regler om videredelegation.

Den juriske fremstilling af reglerne relaterer sig til den kliniske hverdag for det udøvende sundhedspersonale. Der er bl.a. refereret en lang række sager, som har været behandlet i Patientklagenævnet. Bogen er således både en lærebog for studerende i de sundhedsfaglige professionsuddannelser og en opslagsbog for det uddannede personale.

Kent Kristensen er cand.scient.pol. og ekstern lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet. Han er forfatter til flere bøger og artikler om sundhedsjuridiske emner.

Indholdsfortegnelse

Forord

Indledning
Bogens opbygning

Forkortelser

Kapitel 1 Retten til at blive patient
Indledning
Regionale sygehusopgaver
Praksisydelser
Kommunale sundhedsydelser
Patientrettigheder
Patientkontorer
Hovedregler i kapitel 1

Kapitel 2 Patienters ret til selvbestemmelse
Indledning
Information, samtykke og selvbestemmelse
Børn og mindreårige unge
Midlertidigt og varigt fornuftsinhabile
Sundhedspersonens ansvar
Retten til at fravælge behandling
Behandling af uafvendeligt døende
Livstestamenter
Hovedregler i kapitel 2

Kapitel 3 Forsøg på mennesker
Indledning
Forsøgsloven
Anmeldelse til videnskabsetisk komité
Information og samtykke til deltagelse i forsøg
Indsamling af oplysninger til forskningsprojekter
Hovedregler i kapitel 3 

Kapitel 4 Tvangsbehandling i psykiatrien
Indledning
Lov om tvang i psykiatrien
Samtykke og frivillighed
Frihedsberøvelse
Tvangsbehandling
Patienters retsstilling under indlæggelsen
Hovedregler i kapitel 4 

Kapitel 5 Magtanvendelse og andre indgreb i retten til selvbestemmelse
Indledning
Omsorgspligt
Magtanvendelse
Alarm- og pejlesystemer mv.
Fastholdelse
Anvendelse af beskyttelsesmidler
Optagelse i særlige botilbud uden samtykke
Indberetningspligt
Hovedregler i kapitel 5 

Kapitel 6 Hjemmesygepleje og øvrige omsorgsydelser
Indledning
Hjemmesygepleje
Patienter udskrevet fra sygehus
Hjemmesygeplejerskens ansvar
Dødsfald i eget hjem
Tildeling af ydelser
Værgemål
Personlig pleje og praktisk bistand
Plejeorlov og pasning af døende
Kommunale træningsydelser
Hovedregler i kapitel 6

Kapitel 7 Tavshedspligt, indhentning og videregivelse af journaloplysninger
Indledning
Tavshedspligt
Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger
Videregivelse til behandling
Videregivelse til andre formål
Selvbestemmelsesretten
Ytringsfrihed
Hovedregler i kapitel 7 

Kapitel 8 Aktindsigt
Indledning
Regler for aktindsigt
Behandling af sager om aktindsigt
Pårørende, meroffentlighed og bipersoner
Hovedregler i kapitel 8 

Kapitel 9 sundhedspersoners ansvar
Indledning
Sundhedspersoners ansvar
Titelbeskyttelse og eneret
Alternative behandlere
Professionsansvaret
Udførelse af lægelige ordinationer
Delegation
Medhjælpens ansvar
Studerende
Hovedregler i kapitel 9 

Kapitel 10 Sundhedspersoners dokumentationspligt
Indledning
Journalføringspligten
Journalføringsbekendtgørelsen
Administrativ praksis
Hovedregler i kapitel 10

Kapitel 11 Myndigheders tilsyn
Indledning
Patientombuddet
Klager over sundhedsvæsnets faglige virksomhed
Tilbud om dialog
Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn
Klagesagens behandling og sundhedspersoners rettigheder
Sundhedspersoners retsstilling i klagesager
Offentliggørelse af klage- og tilsynssager
Sundhedsstyrelsen
Tilsyn med sundhedspersoner
Tilsyn med institutioner
Fagligt påbud
Fratagelse og indskrænkning af autorisation
Oplysningspligt
Utilsigtede fejl og hændelser
Hovedregler i kapitel 11 

Kapitel 12 Patienterstatningen
Indledning
Culpareglen
Patienterstatningsordningen
Behandlingsskader
Diagnose, ulykke og lægemidler
Erstatningsudmålingen
Hovedregler i kapitel 12 

Noter

Reference

Register

Forord

Hvor langt skal en sundhedsperson gå i sin information til patienten? Dødeligheden ved KAG-undersøgelser er statistisk opgjort til 1:1.000. Skal sundhedspersonen af hensyn til patienten undlade at oplyse om risici og komplikationer? Går patienters ret til information forud for, hvad de eventuelt vil kunne tåle at høre? Kan en sundhedsperson lovligt fastholde en dement patient for at gennemføre medicineringen med tvang? Har pårørende ret til information om familiemedlemmers sygdom? Kan mindreårige børn få aktindsigt i deres journal? Må andre end læger ordinere smertestillende medicin? Må sygehuset ved udskrivning af patienten automatisk sende sygeplejerapporten til hjemmesygeplejen?

Denne bog sætter ord på de dagligdags juridiske problemstillinger, der knytter sig til at arbejde i sundhedsvæsenet. Med eksempler fra praksis giver bogen svar på juridiske problemstillinger i forhold til patienters ret til selvbestemmelse, reglerne for tvang og magtanvendelse, særlige problemstillinger i forhold til hjemmesygeplejeordningen, reglerne for tavshedspligt og ytringsfrihed, patienters ret til aktindsigt og sundhedspersoners professionsansvar.

Eksemplerne fra praksis er gennem hele bogen markeret i tekstbokse og har til hensigt at stimulere læserens refleksion over egen praksis og handlemåde. En anden type tekstbokse er markeret med ! og er ment som en uddybning af fagstoffet.

Bogen er opdelt i 12 kapitler, der alle berører væsentlige juridiske aspekter med fokus på sundhedspersoners faglig virksomhed. I bogen er der lagt vægt på at give en samlet fremstilling af gældende ret. Bogen henvender sig til læger, sygeplejersker, jordemødre, radiografer, fysio- og ergoteraputer og andre sundhedspersoner med patientkontakt og behandlingsansvar.

Sundhedslovgivningen er siden 4. udgaven ændret på flere væsentlige områder. Ændringerne er indføjet i fremstillingen sammen med en ajourføring af retspraksis.

     Det drejer sig fx om planlægningen af sundhedsvæsenets opgaver. Reformen af den primære lægehjælp, hvor almen praksis er tiltænkt en mere central rolle i forhold til de kommunale sundhedsopgaver, er således medtaget i et nyt kapitel 1. Forsøgsloven, der erstatter lov om videnskabsetisk komitésystem er medtaget i bogens kapitel 3. Forsøgsloven fastlægger rammerne for godkendelse af sundhedsvidenskabelige forsøg. I kapitlet beskrives de særlige regler, der gælder for forsøgspatienter, herunder forsøgspersoners ret til integritet og reglerne om forskning på mindreårige og akutte patienter. Journalføringspligten er udvidet til at omfatte alle autoriserede sundhedspersoner. Reglerne er fastsat i bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler og er medtaget i kapitel 10. Ud over regler for journalføringen er der også fastsat regler for det ansvar, sundhedspersonen har for at efterkontrollere journalførte oplysninger og regler for ledelsens ansvar. Kapitel 11 om myndigheders tilsyn inddrager de nye regler om tilbagevendende tilsyn og de beføjelser, Sundhedsstyrelsen har fået til at fastsætte faglige krav for de enkelte behandlingssteder og mulighederne for at gribe tidligere ind over for sundhedspersoner, der udgør en patientsikkerhedsrisiko.

Endelig er der i bogen indarbejdet mindre tilpasninger som en konsekvens af enkeltstående lovændringer og udviklingen i retspraksis. Det gælder udviklingen i administrativ praksis for sundhedspersoners pligt til at inddrage forældremyndigheden til mindreårige børn- og unge i beslutning om behandling, og servicelovens regler om behandling af mindreårige uden forældrenes samtykke i bogens kapitel 2. Desuden beskrives ændringerne i offentlighedslovens aktindsigtsregler i kapitel 6 og 7. De ændrede regler om videredelegation omtales i kapitel 9 ligesom praksis om retten til erstatning for skader i forbindelse med behandling af privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner.

For at sikre en ensartet sprogbrug benyttes konsekvent betegnelserne fra det nye patientklagesystem, når der i bogen refereres til administrativ praksis.

Åbyhøj, januar 2014
Kent Kristensen

Om forfatteren

Kent Kristensen er cand.scient.pol. og ekstern lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet. Han er forfatter til flere bøger og artikler om sundhedsjuridiske emner.

Sundhedsjura
Kent Kristensen
5. udgave 2014
ISBN: 9788712049937
Antal sider: 312 sider
Pris: 299,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 23-06-2014