Geriatri

Geriatri

En tværfaglig og problemorienteret tilgang

Geriatri er et område, som kræver en tværfaglig indsats, hvor alle bidrager med deres kernekompetencer til opnåelse af et fælles mål. Denne bog er da også skrevet af en tværfaglig forfattergruppe, der omfatter læger, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter m.fl.

Pris: 399,00 kr.
Køb
Læs mere

Ingen faggruppe dækker hele området, da den geriatriske patient ofte frembyder et særdeles komplekst sygdomsbillede med komorbiditet og flere konkurrerende problemer.

Det er ikke alle gamle mennesker, der kan betegnes som geriatriske patienter. Ældre mennesker kan få de samme sygdomme som yngre og blive behandlet på samme måde, som man behandler yngre. Når man taler om geriatriske patienter er det gamle mennesker, der er sårbare med et komplekst sygdomsbillede kombineret med funktionstab og evt. sociale problemer.

Kompleksiteten betyder, at de problemer, den ældre kommer med, kan være mangfoldige og mangeartede. Geriatriens kerneopgave er derfor at foretage systematisk og tværfaglig helhedsvurdering og -indsats.

Formålet med den helheldsorienterede udredning og behandling er at tilrettelægge et koordineret og sammenhængende forløb, der rækker ud over hospitalet og som sikrer den ældres tilbagevenden til hverdagslivet med mindst muligt funktionstab.

Den problemorienterede tilgang til den geriatriske patient består af en målrettet og tidsbestemt indsat i en samarbejdsproces mellem en patient, pårørende og fagfolk, der baserer sig på patientens hele livssituation og inddrager patientens præferencer og beslutninger. Det er en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Det er denne tilgang til den geriatriske patient, som bogens kapitler behandler ud fra forskellige perspektiver.

Anmeldelser

"Jeg synes, at "Geriatri" beskriver balancen mellem at anvende fagligheden og at afklare, hvad der er vigtigst for den geriatriske patient eller borgeren i hjemmet. Hermed opfylder den for mig et vigtigt mål om en problemorienteret tilgang."
- Hjemmesygeplejerske Dorte Tungelund i Uddannelsesnyt nr. 2, 2014

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Geriatri – en problemorienteret tilgang
Af Kirsten Rahbek

Kapitel 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb
Af Kirsten Rahbek

Kapitel 3 Tværfaglighed
Af Eva Just

Kapitel 4 Aldring og funktionsevne
Af Anette Storm

Kapitel 5 Smerter
Af Morten Høgh

Kapitel 6 Rette pille i rette mund
Af Else Marie Damsgaard

Kapitel 7 Ernæring
Af Jette Pedersen

Kapitel 8 Den faldtruede patient
Af Marianne Kirchhoff og Kasper Søndergaard

Kapitel 9 Urininkontinens
Af Pia Pedersen

Kapitel 10 Obstipation
Af Pia Pedersen

Kapitel 11 Delir
Af Else Marie Damsgaard og Kirsten Abelskov

Kapitel 12 Demens
Af Else Marie Damsgaard og Kirsten Abelskov

Kapitel 13 Depression
Af Else Marie Damsgaard og Kirsten Abelskov

Kapitel 14 Seksualitet, nærhed intimitet
Af Birgitte Schantz Lauersen

Kapitel 15 Tab og sorg
Af Jorit Tellervo

Kapitel 16 Den palliative patient
Af Bodil Abild Jespersen og Ane Bonderup

Kapitel 17 Atypisk sygdomsmanifestation
Af Else Marie Damsgaard

Kapitel 18 Diaré
Af Else Marie Damsgaard

Kapitel 19 Elektrolytforstyrrelser
Af Else Marie Damsgaard

Kapitel 20 Væskemangel
Af Else Marie Damsgaard

Kapitel 21 Lungeproblemer
Af Anne Birgitte Pedersen

Kapitel 22 Hjerteproblemer
Af Anne Birgitte Pedersen

Kapitel 23 Apopleksi
Af Peter Brynningsen

Kapitel 24 Parkinsons sygdom 
Af Peter Brynningsen

Kapitel 25 Frakturpatientens problemer
Af Susanne van der Mark

Kapitel 26 Osteoporose
Af Susanne van der Mark

Kapitel 27 Spinalstenose
Af Susanne van der Mark

Kapitel 28 Kræftpatientens problemer
Af Marianne Ørum

Kapitel 29 Juridiske og etiske aspekter
Af Mette Hartlev

Forord

Geriatri – en tværfaglig og problemorienteret tilgang henvender sig til studerende på uddannelserne til professionsbachelor i sygepleje, ergoterapi og fysioterapi, men kan med udbytte anvendes af alle sundhedsprofessionelle i den kliniske praksis, som arbejder med ældre på hospitaler og i kommuner,

Hensigten med bogen er at belyse kompleksiteten i de sygdomsmanifestationer og sociale problemstillinger, der er til stede hos den geriatriske patient, samt hvordan en tværfaglig og problemorienteret tilgang kan fremme behandlingen. Bogen beskriver også, hvordan en speciel organisering af geriatrien kan understøtte forløbet på tværs af sektorer. Geriatrien adskiller sig fra andre medicinske specialer ved ikke at være defineret ved diagnoser eller organer, men ved en demografisk gruppe bestående af ældre med multimorbiditet og tab af funktionsevne, både fysisk, kognitivt og socialt.

Kunsten i geriatrien er, at behandlingen af alle patientens problemområder koordineres, så der skabes en meningsfuld helhed, der bygger på de professionelles tværfaglige indsats, patientens indflydelse og de pårørendes medinddragelse.

Bogen er skrevet af en gruppe forfattere, der har specialviden inden for hver deres faglige område, og som har forskellig faglig baggrund.  Bogens forfattergruppe består således læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og en jurist.

Bogen består af fire dele:

Første del handler om organisering af geriatrien, den tværfaglige og problemorienterede tilgang, og danner basis for forståelsen af strukturen i de efterfølgende kapitler.

Anden del behandler problemområderne og den hyppigst forekommende symptomatologi hos geriatriske patienter.

Tredje del behandler de hyppigst forekommende sygdomme hos geriatriske patienter.

Fjerde del belyser de etiske og juridiske aspekter i behandlingen af ældre patienter.

Redaktørerne ønsker at takke for samarbejdet med forfatterne og for den måde, hvorpå de har præsentere de vigtige områder inden for geriatrien, som det har været bogens intension at samle og præsentere.

God fornøjelse med bogen.

Aarhus, januar 2014
Else Marie Damsgaard, Dorte Nielsen og Kirsten Rahbek

Forfattere

Kirsten Abelskov er speciellæge i psykiatri og overlæge ved gerontopsykiatrisk ambulatorium ved Aarhus Universitetshospital. Kirsten Abelskov har skrevet en del om ikke alkoholisk delir og om adfærdsforstyrrelser ved demens, herunder flere kapitler i engelske lærebøger. 

Ane Bonderup er sygeplejerske, sundhedsfaglig supervisor og har diplomuddannelse i ledelse. Ane Bonderup er ansat i Det Palliative Team ved Aarhus Universitetshospital og har arbejdet som sygeplejerske og leder inden for den specialiserede palliative indsats i mange år.

Peter Brynningsen er cand. med, ph.d. og speciallæge i intern medicin. Peter Brynningsen er overlæge ved geriatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Peter Brynningsen har skrevet ph.d- afhandling om prognostisk betydning af døgnblodtryksvariation og ernæring hos ældre med apopleksi.

Mette Hartlev er cand. jur., ph.d og dr. jur og er ansat som professor i sundhedsret ved Københavns Universitet. Mette Hartlev har forsket , skrevet om og undervist i bl.a. sundhedsret, patientrettigheder, folkesundhed, ret og etik.

Morten Høgh er fysioterapeut og har uddannet sig i smertevidenskab på King’s College London (MSc Pain: Science & Society) og har bl.a. eksamen i manuel terapi (DipMT). Morten Høgh har specialistanerkendelse fra Danske Fysioterapeuter i både muskuloskeletal fysioterapi og idrætsfysioterapi og er ansat ved Fysiocenter Aarhus. Morten Høgh er foredragsholder/underviser i både ind- og udland.

Bodil Abild Jespersen er cand.med. speciallæge i anæstesiologi og Master in Public Governance.  Bodil Abild Jespersen er overlæge og leder af Det Palliative Team ved Aarhus Universitetshospital.

Eva Just er sygeplejerske, cand.scient.soc., ph.d. og underviser på efter- og videreuddannelse ved Via University College. Eva Just har forsket i praksislæring i sundhedsvæsenet og evalueret flere pædagogiske udviklingsprojekter. Eva Just er forfatter til flere lærebogskapitler.

Marianne Kirchhoff er cand.med. og ph.d. og er ansat som overlæge ved medicinsk afdeling på Gentofte Hospital. Marianne Kirchhoff har specielt interesseret sig for emner som fald og urininkontinens hos ældre, og har skrevet en statusartikel om svimmelhed hos ældre i Ugeskrift for læger.

Birgitte Schantz Laursen er sygeplejerske, cand.cur., ph.d., og specialist i sexologisk rådgivning. Birgitte Schantz Lauersen er lektor ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje og Sexologisk Center ved Aalborg Universitetshospital. Birgitte Schantz Lauersens forskningsfokus er seksualitet og sygepleje.

Susanne van der Mark er overlæge og speciellæge i intern medicin og geriatri. Susanne van der Mark er ansat på ortogeriatrisk afsnit på ortopædkirurgisk afdeling på Bispebjerg hospital. Susanne van der Mark har en mangeårig interesse for geriatri og osteoporose, har deltaget i etablering af en større osteoporoseklinik på Gentofte Hospital og har endvidere etableret ortogeriatri på Bispebjerg Hospital.

Anne Birgitte Langsted Pedersen er cand. med, og overlæge ved Hospitalsenheden Vest, Medicinsk afdeling, medicinsk modtageafsnit. Anne Birgitte Langsted Pedersen har specielt interesseret sig for ældre og kardiologiske sygdomme.

]ette Lindegaard Pedersen er sygeplejeske, SD, MHSc. (Nursing), ph.d.-studerende og ansat som udviklingssygeplejerske ved Geriatrisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Jette Lindegaard Pedersens forskningsmæssige interesse er ernæring til den geriatriske patient.

Pia Flink Pedersen er sygeplejerske og cand.cur. Pia Flink Pedersen er uddannelsesansvarlig sygeplejerske inden for kvalitetsarbejde og patientsikkerhed ved kirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital. Pia Flink Pedersen har arbejdet i den kommunale ældrepleje i mange år bl.a. som inkontinenssygeplejerske.,

Anette Storm er fysioterapeut og cand.scient.san. Anette Storm er ansat på rehabiliteringsafdelingen på Odense Universitetshospital og arbejder på geriatrisk afdeling og i geriatrisk ambulatorium. Anette Storm er tilknyttet forskningsprojektet Odense Fald og Osteoporose Studie (OFOS).

Kasper Søndergaard er fysioterapeut og  stud-cand.scient i fysioterapi. Kasper Søndergaard er ansat i Faldambulatoriet på Gentofte Hospital og hans primære interessefelt er patienter med balancebesvær og svimmelhed som følge af vestibulær dysfunktion. Kasper Søndergaard har skrevet en artikel til fagbladet "Danske Fysioterapeuter" om vestibulær dysfunktion.

Jorit Tellervo er sygeplejerske og ansat som projektleder ved Palliativt Videncenter. Jorit Tellervo  har mange års erfaring inden for palliativ sygepleje og står bag en række artikler, bogudgivelser og -anmeldelser særligt om palliativ indsats og selvmordsforebyggelse.

Marianne Ørum er cand. med., speciallæge i geriatri og afdelingslæge ved geriatrisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Marianne Ørums forskningsinteresse er onkogeriatri.

Redaktørerne

Else Marie Damsgaard er lic. et dr. med. og er ledende overlæge, professor ved Geriatrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Else Marie Damsgaard har bl.a. interesseret sig for ældre mennesker, polyfarmaci og kompliance samt effekten af geriatrisk lægelig intervention over for svage ældre, men også for en række andre områder inden for geriatrien.  Else Marie Damsgaard har skrevet kapitler om geriatri i lærebøger for medicinstuderende.

Dorte Nielsen er fysioterapeut og har Sundhedsvæsenets diplomuddannelse i sundhedsjura. Sundhedsøkonomi og Organisation og ledelse. Dorte Nielsen er ansat som ledende terapeut for fysio- og ergoterapeuter ved Geriatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Kirsten Rahbek er sygeplejersker og Master i rehabilitering. Kirsten Rahbek er ansat som oversygeplejerske i afdelingsledelsen ved Geriatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Kirsten Rahbek har tidligere skrevet et kapitel om rehabilitering til en lærebog. 

Geriatri - En tværfaglig og problemorienteret tilgang

Redigeret af: Else Marie Skjøde Damsgaard, Dorte Nielsen og Kirsten Rahbek
1. udgave 2014
ISBN: 9788712046998
Antal sider: Ca. 288 sider
Pris: 399,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 28-01-2014