Sygdomslære for sundhedsprofessionelle

Sygdomslære for sundhedsprofessionelle

Bogen beskriver de mest almindelige sygdomme i de forskellige organsystemer idet kun de hyppigste og væsentligste sygdomme er medtaget. Beskrivelsen af de enkelte sygdomme følger en stram opbygning, som er den gængse inden for sygdomslærelitteratur. De fleste kapitler har desuden et afsnit kaldet observationer. Disse afsnit opridser kort, hvis der er specielle forhold, som sygeplejersken skal være særlig opmærksom på.

Pris: 999,00 kr.
Køb
Læs mere

Gennem det sidste århundrede har sygeplejerskernes arbejdsområder ændret sig drastisk. I de senere år har de plejemæssige opgaver fået følgeskab af et behandlingsmæssigt medansvar. Sygeplejerskernes observationer er blevet til en grundsten i patientbehandlingen, og sygeplejerskerne har fået en tovholderfunktion i patienternes forløb gennem sundhedssystemet.

Sygdomslære for sundhedsprofessionelle  tager højde for denne udvikling, som bl.a kræver stor viden om og indsigt i patofysiologi og patologi.

Bogen er primært skrevet til sygeplejestuderende med udgangspunkt i den uddannelse, de er i gang med og med sigte på de funktioner, som en sygeplejerske skal varetage efter endt uddannelse. Bogen kan dog udmærket anvendes i de øvrige sundhedsfaglige professionsuddannelser som fx ergo- og fysioterapeut- samt bioanalytikeruddannelsen og er velegnet som opslagsbog for de færdigt uddannedede. Den er primært tænkt som en lærebog, men bl.a et righoldigt stikordsregister og en oversigt over referenceværdierne for de gængse blod- og urinprøver samt andre parakliniske undersøgelser, gør bogen velegnet som opslagsbog.

Forfatterne til de enkelte kapitler er alle erfarne klinikere med stor viden inden for deres fagspeciale. De er alle rutinerede undervisere og vante til at formidle deres viden til flere forskellige faggrupper. De har fra starten været meget indstillede på, at målgruppen skulle være bestemmende for formen og indholdet i de enkelte afsnit.

Det er i bogens opbygning og indhold forudsat, at de studerende har et vist kendskab til anatomi, fysiologi og biokemi. På samme vis er der ikke mange forklaringer i forbindelse med den farmakologiske behandling, da farmakologiundervisningen forventes at varetage dette. 

Forord

Som undervisere af sygeplejestuderende gennem mange år har vi redaktører ofte oplevet, at mange af de lærebøger, der findes på markedet, ikke specifikt er rettet mod målgruppen, men er afkortede lærebøger for medicinstuderende. Det betyder, at denne viden kan være svær at tilegne sig for de studerende på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, da denne form for litteratur kræver en stor forforståelse inden for både fysiologi, biokemi og anatomi på et niveau, som man ikke kan forvente, at disse studerende har.

Vi har derfor i mange år ønsket os en lærebog med større vægt på sammenhængen mellem fysiologiske processer og symptomer. Netop dette har været et af omdrejningspunkterne i udfærdigelsen af denne bog, således at fx symptomer, der kan forklares ud fra patofysiologiske forandringer, bliver forklaret. Den pædagogiske tanke bag dette er, at hvis man forstår baggrunden for symptomernes opståen, huskes det nemmere, og der kan lettere bygges ny viden ovenpå.

Naturligvis kan alt ikke forklares, og det er det heller ikke i denne lærebog, men vi har forsøgt at gøre det, hvor det har været muligt. Bogen er primært skrevet til sygeplejestuderende, med udgangspunkt i den uddannelse, som de er i gang med, og med sigte på de funktioner, en sygeplejerske skal varetage efter endt uddannelse. Bogen kan dog også anvendes i de øvrige sundhedsfaglige professionsuddannelser, fx ergo- og fysioterapi- samt bioanalytikeruddannelsen.

I bogen er der anvendt både latinske og danske udtryk, så fagsproget gerne skulle blive et kendt og dagligt anvendt kommunikationsmiddel. Sygeplejerskerne bliver gennem uddannelsen ”tosprogede”, så de kan kommunikere med andre faggrupper med de korrekte latinske betegnelser, men samtidig formidle deres viden til patienten i et forståeligt sprog.

Der er sorteret kraftigt i materialet, så kun de hyppigste og væsentligste sygdomme er medtaget. Undertiden har en kort beskrivelse af mere sjældne sygdomme dog været nødvendig af hensyn til den mere overordnede forståelse af sygdomskategorien.

Beskrivelsen af de enkelte sygdomme følger en ganske stram opbygning, som er den gængse inden for sygdomslærelitteratur. Til forskel fra andre lærebøger har vi dog indført et afsnit kaldet observationer. I dette afsnit opridses det kort, hvis der er specielle forhold, som sygeplejersken skal være særlig opmærksom på. Et sådant afsnit findes ikke ved alle sygdommene, da det forudsættes, at ”standardobservationer” som puls, blodtryk, temperatur osv. altid foretages.

I afsnittet om parakliniske undersøgelser beskrives bl.a. relevante blodprøver. Undertiden medfølger en kort forklaring på den enkelte blodprøve, men ellers henvises til eksisterende litteratur.

Det forudsættes, at de studerende har et vist kendskab til anatomi, fysiologi og biokemi. Tilsvarende er der ikke mange forklaringer i forbindelse med den farmakologiske behandling, da farmakologiundervisningen forventes at varetage dette.

Forfatterne til de enkelte kapitler er alle erfarne klinikere med stor viden inden for deres fagspeciale. De er alle rutinerede undervisere og vant til at formidle deres viden til flere forskellige faggrupper. De har fra starten været meget indstillede på, at målgruppen skulle være bestemmende for formen og indholdet i de enkelte afsnit, hvilket vi som redaktører synes er lykkedes godt. Der har til tider været mange og lange korrespondancer frem og tilbage, men den positive holdning til projektet har været tydelig, hvilket vi takker mange gange for.

Herudover har der været et tæt samarbejde med Gads Forlag, specielt forlagsredaktør Birthe Kamp Nielsen, der har stået urokkelig bag roret hele vejen igennem med gode input og mange deadlines. Det fortjener hun bestemt stor ros for.

Vi håber, at der vil være mange, der vil finde glæde ved vores nye bog og bruge den, både som lærebog og som opslagsværk.

Århus 2012
Hanne Ramløv Ivarsen og Ahmed Aziz

Indholdsfortegnelse
Kapitel 1
Indledning
Af Hanne Ramløv Ivarsen og Ahmed Aziz

Kapitel 2
Basal sygdomslære
Af Hanne Ramløv Ivarsen

Kapitel 3
Blodprodukter og transfusion
Af Bjarne K. Møller

Kapitel 4
Radiologi
Af Dorthe Ulrik Knudsen

Kapitel 5
Den akutte patient
Af Ahmed Aziz

Kapitel 6
Kirurgisk behandling og observation
Af Ahmed Aziz

Kapitel 7
Medicinske mave-tarm-lidelser
Af Troels Havelund

Kapitel 8
Kirurgiske mave-tarm-sygdomme
Af Niels Quist

Kapitel 9
Urologi
Af Michael Borre

Kapitel 10
Nefrologi
Af Henrik Birn

Kapitel 11
Hjerte- og karsygdomme
Af Anders Kirstein Pedersen

Kapitel 12
Lungesygdomme
Af Ole Hilberg

Kapitel 13
Endokrinologiske sygdomme
Af Per Løgstrup Poulsen

Kapitel 14
Bevægeapparatets sygdomme – reumatologi
Af Anne Voss

Kapitel 15
Ortopædkirurgi
Af Zaid Al-Aubaidi

Kapitel 16
Nervesystemets sygdomme
Af Grethe Andersen

Kapitel 17
Infektionssygdomme
Af Lars Østergaard

Kapitel 18
Hæmatologi
Af Niels Frost Andersen

Kapitel 19
Sygdomme i mammae
Af Henrik Flyger og Ahmed Aziz

Kapitel 20
Gynækologi
Af Charlotte Wilken-Jensen

Kapitel 21
Øjensygdomme
Af Steffen Hamann og Peter Fahmy

Kapitel 22
Øre-næse-hals-sygdomme
Af Therese Ovesen

Kapitel 23
Dermatologiske sygdomme
Af Christian Vestergaard

Kapitel 24
Plastikkirurgi
Af Hanne Birke

Kapitel 25
Geriatri
Af Ellen Holm, Hanne Pedersen og Per Dyhr

Kapitel 26
Organtransplantation og transplantationsimmunologi
Af Karin Skov og My Svensson

Kapitel 27
Onkologi
Af Camilla Qvortrup og Jon Bjerregaard

Kapitel 28
Klinisk biokemi
Af Ahmed Aziz
Bogens forfattere
Ahmed Aziz
Cand.med.
1. reservelæge, Kardiologisk afdeling B, Odense Universitetshospital
Har specialviden om kardiologi

Anders Kirstein Pedersen
Dr. med. Arbejder som klinikchef på Jakobyklinikken og er speciallæge i kardiologi og intern medicin 

Anne Voss
Overlæge, Reumatologisk Afdeling C, Odense Universitetshospital og klinisk lektor, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
Har specialviden om reumatologi

Bjarne Kuno Møller
Ledende overlæge, Klinisk Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby
Har specialviden om klinisk Immunologi med særligt fokus på cellulær immunologi og transplantationsimmunologi

Camilla Qvortrup
Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital
Har specialviden om gastrointestinal onkologi

Charlotte Wilken-Jensen
Ledende overlæge, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital

Christian Vestergaard
Overlæge, Dermatologisk Afdeling S, Århus Universitetshospital
Har specialviden om hudsygdomme, herunder allergiske reaktioner i huden, venerologi samt immunologi

Dorthe Ulrik Knudsen
Speciallæge i radiologi, specialeansvarlig overlæge i thorakal og abdominal radiologi, Kolding Sygehus
Har specialviden om thorakoabdominal radiologi

Ellen Holm
Geriatrisk Afdeling, Roskilde Sygehus
Har specialviden om geriatri, herunder især fald, medicinbivirkninger og elektrolytforstyrrelser

Grethe Andersen
Professor og overlæge, Neurologisk afdeling, Afsnit for cerebrovaskulære sygdomme, Aarhus Universitetshospital

Hanne Birke
MD, Ph.d. og speciallæge i plastikkirurgi. Hanne Birke arbejder på Aleris-Hamlet Hospital i Aarhus, og er specialiseret i mikrovaskulær kirurgi, rekonstruktion, sårheling og vævsmonitorering

Hanne Pedersen
Overlæge og speciallæge i almen medicin og intern medicin: geriatri, Geriatrisk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord, Regions Sjælland
Har specialviden om geriatri

Hanne Ramløv Ivarsen
Lektor, VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus
Har specialviden om pædagogisk planlægning og udvikling af og undervisning i fagene farmakologi og sygdomslære for sygeplejestuderende

Henrik Birn
Professor MSO, afdelingslæge, Nyremedicinsk afdeling C, Aarhus Univerisitetshospital og Biomedicinsk Institut, Aarhus Universitet
Har specialviden om nyresygdomme med særlig interesse for bl.a. transplantation og inflammatoriske nyresygdomme, proteinuri og tubulær funktion, herunder fokus på reabsorption af proteiner og næringsstoffer

Henrik Flyger
Ledende overlæge, Brystkirurgisk afdeling, Herlev Hospital
Har specialviden om brystkirurgi

Jon Kroll Bjerregaard
1. reservelæge på Onkologisk Afdeling, Odense Universiteteshospital
Har specialviden om onkologi, specielt gastrointestinal onkolog

Karin Skov
Afdelingslæge og speciallæge i nefrologi og intern medicin ved nyremedicinsk afdeling C, Aarhus universitetshospital, Skejby
Har specialviden om nyretransplantation

Lars Østergaard
Professor, ledende overlæge og speciallæge i infektionssygdomme ved Infektionsmedicinsk afdeling Q, Århus Universitetshospital

Michael Borre
Lærestolsprofessor og overlæge ved Urinvejskirurgisk afdeling K, Aarhus Universitetshospital, Skejby
Har specialviden om diagnostisering, udredning og behandling af prostatacancer, men herudover ligger hovedinteressen inden for uro-onkologi

My Svensson
Afdelingslæge, Nyremedicinsk afdeling C, Aarhus Universitetshospital, Skejby
Har specialviden om nyremedicin og transplantation

Niels Frost Andersen
Overlæge og speciallæge i hæmatologi ved Hæmatologisk Afdeling R, AUH
Har specialviden om plasmacellesygdomme (MGUS, Myelomatose, AL Amyloidose)

Niels Qvist
Professor, ovl., Kirurgisk afd. A, Odense Universitetshospital
Har specialviden om kirurgi, kirurgisk gastroenterologi og børnekirurgi

Ole Hilberg
Lektor og overlæge, Lungemedicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital
Har specialviden om medicinske lungesygdomme og allergologi

Per Dyhr Hansen
Overlæge, Geriatrisk afd. Næstved Sygehus
Har specialviden om geriatri

Peter Fahmy
Peter Fahmy er 1. reservelæge ved Øjenafdelingen, Næstved Sygehus.

Per Løgstrup Poulsen
Lektor og overlæge, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, MEA, Aarhus Universitetshospital
Har specialviden om endokrinologi, såvel klinisk som videnskabeligt. Hovedinteresse er diabetiske senkomplikationer samt endokrin hypertension

Steffen Hamann
Afdelingslæge, Øjenafdelingen, Glostrup Hospital
Har specialviden om neurooftalmologi

Therese Ovesen
Professor og overlæge, Øre-næse-hals-afdelingen, Århus Universitetshospital
Har specialviden om øre-næse-halssygdomme i bredeste forstand, særligt infektionssygdomme, hørenedsættelse og cochlear implantat

Troels Havelund
Overlæge, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, Odense Universitetshospital
Har specialviden om gastroenterologi og hepatologi

Zaid Al-Aubaidi
Klinisk lektor, overlæge, ortopædkirurgisk afdeling/Odense universitet hospital
Har specialviden om ortopædkirurgi
Bogens redaktører

Cand.med. Ahmed Aziz, 1. reservelæge på kardiologisk afdeling B, Odense Universitetshospital, har i mange år undervist sygeplejestuderende og besidder en specialviden om kardiologi.

Cand.med., ph.d. Hanne Ramløv Ivarsen, lektor ved VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus, har specialviden om pædagogisk planlægning, udvikling af og undervisning i fagene farmakologi og sygdomslære for sygeplejestuderende.

Supplerende materiale
Supplerende materiale kan findes på www.menneskekroppen.dk.
Sygdomslære for sundhedsprofessionelle

Redigeret af: Hanne Ramløv Ivarsen og Ahmed Aziz
1. udgave 2013

ISBN: 9788712045458
Antal sider: 700 sider
Pris: 999,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag

Lignende bog